32003L0091Oficiālais Vēstnesis L 254 , 08/10/2003 Lpp. 0011 - 0013


Komisijas Direktīva 2003/91/EK

(2003. gada 6. oktobris),

kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7. pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību [1], kas grozīta ar Direktīvu 2003/61/EK [2], un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Komisijas 1972. gada 14. aprīļa Direktīvā 72/168/EEK, ar ko nosaka dārzeņu šķirņu pārbaudes raksturīgās pazīmes un obligātos nosacījumus [3], kas grozīta ar Direktīvu 2002/8/EK [4], ievērojot šķirņu oficiālo iekļaušanu dalībvalstu katalogos, ir noteiktas raksturīgās pazīmes, kas obligāti jāaptver dažādu sugu pārbaudēs, kā arī prasību minimums pārbaužu veikšanai.

(2) Attiecībā uz dažām sugām Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) administratīvā padome, kas izveidota ar Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1650/2003 [6], ir izdevusi pārbaudes vadlīnijas par šķirņu pārbaudes nosacījumiem.

(3) Pārbaudes vadlīnijas, ar ko nosaka šķirņu pārbaudes nosacījumus, pastāv starptautiskā līmenī. Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskā savienība (UPOV) ir izstrādājusi pārbaudes vadlīnijas.

(4) Direktīva 72/168/EEK tika grozīta ar Direktīvu 2002/8/EK, lai nodrošinātu CPVO pārbaudes vadlīniju atbilstību šķirņu pārbaudes nosacījumiem ar nolūku tās iekļaut dalībvalstu šķirņu nacionālajos katalogos, ciktāl bija noteiktas CPVO pārbaudes vadlīnijas. Kopš tā laika CPVO ir izdevis vadlīnijas par vairākām citām sugām.

(5) Ir ieteicams nodrošināt CPVO pārbaudes vadlīniju atbilstību šķirņu nosacījumiem ar nolūku tās iekļaut dalībvalstu nacionālajos katalogos.

(6) Ir ieteicams izstrādāt Kopienas sistēmu, balstoties uz UPOV pārbaudes vadlīnijām tiktāl, ciktāl CPVO vēl nav izstrādājis konkrētas vadlīnijas. Attiecīgās valsts tiesību aktus piemēro tām sugām, kas nav paredzētas šajā direktīvā.

(7) Tādēļ Direktīva 72/168/EEK ir jāatceļ.

(8) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Dalībvalstis Direktīvas 2002/55/EK 3. panta 2. punkta nozīmē paredz nacionālajā katalogā iekļaut tās dārzeņu sugu šķirnes, kas atbilst 2. punktā izklāstītajām prasībām.

2. Attiecībā uz atšķirīgumu, stabilitāti un viendabīgumu:

a) sugas, kas uzskaitītas I pielikumā, atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) administratīvās padomes atšķirīguma, stabilitātes un viendabīguma pārbaužu protokolos un minēti norādītajā pielikumā;

b) sugas, kas uzskaitītas II pielikumā, atbilst pārbaudes vadlīnijām attiecībā uz Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (UPOV) atšķirīguma, stabilitātes un viendabīguma pārbaužu veikšanu, kuras minētas norādītajā pielikumā.

2. pants

Visas šķirņu pazīmes 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē un jebkuras raksturīgās pazīmes, kuras 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajās pārbaudes vadlīnijās atzīmē ar zvaigznīti (*), nosakot, ka raksturīgās pazīmes ievērošana netiek padarīta par neiespējamu, izsakot jebkuru citu raksturīgu pazīmi, un nosakot, ka raksturīgās pazīmes izteikšanu nekavē vides apstākļi, atbilstoši kuriem veic pārbaudi.

3. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai attiecībā uz I un II pielikumā minētajām sugām pārbaužu laikā tiktu ievērots prasību minimums izmēģinājumu noteikumu un augšanas apstākļu pārbaužu veikšanai, kā paredzēts šajos pielikumos minētajās pārbaudes vadlīnijās.

4. pants

Direktīvu 72/168/EEK atceļ.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2004. gada 31. martam nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos to savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

6. pants

1. Ja, stājoties spēkā šai direktīvai, šķirnes nav pieņemtas iekļaušanai kopējā dārzeņu šķirņu katalogā un oficiālās pārbaudes sākās pirms minētās dienas, tad saskaņā ar:

a) Direktīvas 72/168/EEK noteikumiem vai

b) CPVO vadlīniju, kas uzskaitītas I pielikumā, noteikumiem, vai UPOV vadlīniju, kas uzskaitītas II pielikumā noteikumiem, atkarībā no sugām

uzskata, ka attiecīgās šķirnes atbilst šīs direktīvas prasībām.

2. Šā panta 1. punktu piemēro tikai tad, ja izmēģinājumu rezultātā tiek secināts, ka šķirnes atbilst noteikumiem, kas izklāstīti:

a) Direktīvā 72/168/EEK vai

b) CPVO vadlīnijās, kas minētas I pielikumā, vai II pielikumā uzskaitītajās UPOV vadlīnijās atkarībā no sugām.

7. pants

Šī direktīva stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 6. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 193, 20.7.2002., 23. lpp.

[2] OV L 165, 3.7.2003., 23. lpp.

[3] OV L 103, 2.5.1972., 6. lpp.

[4] OV L 37, 7.2.2002., 7. lpp.

[5] OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.

[6] OV L 245, 29.9.2003., 28. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

TO SUGU UZSKAITĪJUMS, KAS ATBILST CPVO PĀRBAUDES VADLĪNIJĀM

Puravi, 2001. gada 15. novembra protokols TP/85/1

Sparģeļi, 2002. gada 27. marta protokols TP/130/1

Ziedkāposti, 2001. gada 15. novembra protokols TP/45/1

Spargeļkāposti, 2002. gada 27. marta protokols TP/151/1

Rožkāposti (Briseles kāposti), 2002. gada 27. marta protokols TP/54/1

Virziņkāposti (Savojas kāposti), 2001. gada 15. novembra protokols TP/48/1

Galviņkāposti, 2001. gada 15. novembra protokols TP/48/1

Sarkanie galviņkāposti, 2001. gada 15. novembra protokols TP/48/1

Sīvie dārzeņpipari, 2002. gada 27. marta protokols TP/76/1

Endīvijas, 2002. gada 27. marta protokols TP/118/1

Melones, 2002. gada 27. marta protokols TP/104/1

Gurķi/kornišoni, 2002. gada 27. marta protokols TP/61/1

Burkāni, 2002. gada 27. marta protokols TP/49/6

Dārza salāti, 2001. gada 15. novembra protokols TP/13/1

Tomāti, 2001. gada 15. novembra protokols TP/44/2

Baltās pupiņas, 2001. gada 15. novembra protokols TP/12/1

Redīsi, 2002. gada 27. marta protokols TP/64/6

Dārza spināti, 2002. gada 27. marta protokols TP/55/6

Lauka salāti, 2002. gada 27. marta protokols TP/75/6

Ar šo protokolu tekstiem var iepazīties CPVO mājas lapā (www.cpvo.eu.int ).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

TO SUGU UZSKAITĪJUMS, KAS ATBILST UPOV PĀRBAUDES VADLĪNIJĀM

Maurloki/lielloku sīpoli, 1998. gada 1. aprīļa vadlīnija TG/161/3

Ķiploki, 2001. gada 4. aprīļa vadlīnija TG/162/4

Kātu selerijas, 2002. gada 17. aprīļa vadlīnija TG/82/4

Mangoldi/lapu bietes, 1987. gada 7. oktobra vadlīnija TG/106/3

Sarkanās bietes, 1996. gada 18. oktobra vadlīnija TG/60/6

Virziņkāposti (Savojas kāposti), 2002. gada 17. aprīļa vadlīnija TG/90/6

Kolrābji, 2002. gada 17. aprīļa vadlīnija TG/65/4

Ķīnas kāposti, 2003. gada 9. aprīļa vadlīnija TG/105/4

Lauka rāceņi, turnepši, 2001. gada 4. aprīļa vadlīnija TG/37/10

Sakņu cigoriņi, 2000. gada 5. aprīļa vadlīnija TG/173/3

Lapu cigoriņi, 1996. gada 18. oktobra vadlīnija TG/154/3

Rūpnieciskie cigoriņi, 2001. gada 4. aprīļa vadlīnija TG/172/3

Arbūzi, 1993. gada 26. oktobra vadlīnija TG/142/3

Lielaugļu ķirbji, 1996. gada 18. oktobra vadlīnija TG/155/3

Kabači, 2002. gada 17. aprīļa vadlīnija TG/119/4

Artišoki, 2001. gada 4. aprīļa vadlīnija TG/184/3

Fenheļi, 2001. gada 4. aprīļa vadlīnija TG/183/3

Pētersīļi, 1991. gada 18. oktobra vadlīnija TG/136/4

Daudzziedu pupiņas, 2003. gada 9. aprīļa vadlīnija TG/9/5

Sējas zirņi, 1994. gada 4. novembra vadlīnija TG/7/9 (un 1996. gada 18. oktobra labojums)

Rabarberi, 1999. gada 24. marta vadlīnija TG/62/6

Melnsakne, 1988. gada 21. oktobra vadlīnija TG/116/3

Baklažāni, 2002. gada 17. aprīļa vadlīnija TG/117/4

Dārza pupas (cūku pupas), 2003. gada 9. aprīļa vadlīnija TG/206/1

Ar šo protokolu tekstiem var iepazīties UPOV mājas lapā (www.upov.int).

--------------------------------------------------