32003L0070Oficiālais Vēstnesis L 184 , 23/07/2003 Lpp. 0009 - 0012


Komisijas Direktīva 2003/70/EK

(2003. gada 17. jūlijs),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā kā aktīvas vielas iekļautu mekopropu, mekopropu-P un propikonazolu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/68/EK [2], un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas 1992. gada 11. decembra Regula (EEK) Nr. 3600/92, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2266/2000 [4], izveido to aktīvo vielu sarakstu, kuras jānovērtē attiecībā uz iespējamu iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļauts mekoprops, mekoprops-P un propikonazols.

(2) Šo aktīvo vielu iedarbība uz cilvēka veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 noteikumiem vairākiem izmantošanas veidiem, ko piedāvājuši pieteikuma iesniedzēji. Komisijas 1994. gada 27. aprīļa Regulā (EK) Nr. 933/94, ar ko nosaka augu aizsardzības līdzekļu aktīvās vielas un izraugās ziņotājas dalībvalstis Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3600/92 īstenošanai [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2230/95 [6], bija izraudzītas šādas dalībvalstīs, kuras savukārt iesniedza attiecīgos novērtējuma ziņojumus un ieteikumus Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu: mekoprops — ziņotāja dalībvalsts Dānija, visu attiecīgo informāciju iesniedza 1999. gada 31. augustā; mekoprops-P — ziņotāja dalībvalsts Dānija, visu attiecīgo informāciju iesniedza 1999. gada 7. janvārī; propikonazols — ziņotāja dalībvalsts Somija, visu attiecīgo informāciju iesniedza 1998. gada 30. novembrī.

(3) Dalībvalstis un Komisija ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas starpniecību ir pārskatījušas novērtējuma ziņojumus.

(4) Pārskatus par visām aktīvajām vielām pabeidza 2003. gada 15. aprīlī kā Komisijas pārskata ziņojumus par mekopropu, mekopropu-P un propikonazolu.

(5) Pārskati par mekopropu, mekopropu-P un propikonazolu neradīja jautājumus vai problēmas, par ko būtu jāapspriežas ar Augu zinātnisko komiteju.

(6) Dažādajās veiktajās pārbaudēs noskaidrojās, ka augu aizsardzības līdzekļi, kas satur mekopropu, mekopropu-P un propikonazolu, kopumā varētu atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem, kas pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tādēļ ir lietderīgi šīs aktīvās vielas iekļaut I pielikumā, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem var piešķirt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur minētās aktīvās vielas.

(7) Lai dalībvalstis pienācīgi īstenotu vairākus Direktīvā 91/414/EEK noteiktos vienotos principus, Komisijai jāsagatavo pārskata ziņojums. Tāpēc lietderīgi paredzēt, ka pabeigtais pārskata ziņojums, izņemot konfidenciālu informāciju, dalībvalstīm jāglabā vai jādara pieejams, lai ar to varētu iepazīties visas ieinteresētās personas.

(8) Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekams laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties jauno prasību ievērošanai, kuras izriet no šīs iekļaušanas.

(9) Pēc iekļaušanas jāatvēl dalībvalstīm piemērots laika posms, kurā īstenot Direktīvas 91/414/EEK noteikumus attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur mekopropu, mekopropu-P un propikonazolu, jo īpaši lai varētu pārskatīt pašreizējās atļaujas un nodrošinātu Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma nosacījumu ievērošanu attiecībā uz šīm aktīvajām vielām. Saskaņā ar Direktīvā 91/414/EEK noteiktajiem vienotajiem principiem jāparedz ilgāks laika posms, kurā jāiesniedz un jānovērtē visa dokumentācija par katru augu aizsardzības līdzekli.

(10) Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EEK.

(11) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2004. gada 30. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro minētos noteikumus no 2004. gada 1. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

1. Dalībvalstis izskata atļauju katram augu aizsardzības līdzeklim, kas satur mekopropu, mekopropu-P un propikonazolu, lai nodrošinātu, ka tiek izpildīti Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma nosacījumi par šīm aktīvajām vielām. Vajadzības gadījumā un vēlākais līdz 2004. gada 30. novembrim tās groza vai atsauc atļauju.

2. Vēlākais līdz 2004. gada 31. martam dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā noteiktajiem vienotajiem principiem, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, atkārtoti novērtē visus atļautos augu aizsardzības līdzekļus, kas satur mekopropu, mekopropu-P un propikonazolu kā vienīgo vai kā vienu no vairākām aktīvām vielām, kuras uzskaitītas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem. Vajadzības gadījumā un vēlākais līdz 2008. gada 31. maijam tās groza vai atsauc atļauju.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2004. gada 1. jūnijā.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 17. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[2] OV L 177, 16.7.2003., 12. lpp.

[3] OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.

[4] OV L 259, 13.10.2000., 27. lpp.

[5] OV L 107, 28.4.1994., 8. lpp.

[6] OV L 225, 22.9.1995., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma tabulas beigās pievieno šādus ierakstus.

"Nr. | Triviālais nosaukums, identifikācijas numuri | IUPACnosaukums | Tīrība | Stāšanās spēkā | Iekļaušana ir spēkā līdz | Īpaši noteikumi |

56 | Mekoprops CAS Nr. 7085-19-0 CIPAC Nr. 51 | (RS)-2-(4-hlor-o-toliloksi)-propionskābe | 930 g/kg | 2004. gada 1. jūnijs | 2014. gada 31. maijs | Atļauts lietot tikai par herbicīdu. Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par mekopropu un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2003. gada 15. aprīlī pabeidza Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā: dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība potenciālai gruntsūdeņu piesārņošanai, ja aktīvo vielu izmanto reģionos ar uzņēmīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi,dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība blakussugu posmkāju aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi |

57 | Mekoprops-P CAS Nr. 16484-77-8 CIPAC Nr. 475 | (R)-2-(4-hlor-o-toliloksi)-propionskābe | 860 g/kg | 2004. gada 1. jūnijs | 2014. gada 31. maijs | Atļauts lietot tikai par herbicīdu Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par mekopropu-P un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2003. gada 15. aprīlī pabeidza Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā: dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība potenciālai gruntsūdeņu piesārņošanai, ja aktīvo vielu izmanto reģionos ar uzņēmīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi. |

58 | Propikonazols CAS Nr. 60207-90-1 CIPAC Nr. 408 | (±)-1-[2-(2,4-dihlor-fenil)-4-propil-1,3-dioks-olan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazols | 920 g/kg | 2004. gada 1. jūnijs | 2014. gada 31. maijs | Atļauts lietot tikai par fungicīdu. Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par propikonazolu un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2003. gada 15. aprīlī pabeidza Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā: dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība blakussugu posmkāju un ūdens organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi,dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība augsnē dzīvojošo organismu aizsardzībai, ja lieto vairāk nekā 625 g aktīvās vielas uz ha (piemēram, zālienos). Vajadzības gadījumā atļauju nosacījumos jāietver riska mazināšanas pasākumi |

--------------------------------------------------