32003L0053Oficiālais Vēstnesis L 178 , 17/07/2003 Lpp. 0024 - 0027


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/53/EK

(2003. gada 18. jūnijs),

ar ko 26. reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (nonilfenols, nonilfenola etoksilāts un cements)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Saskaņā ar Padomes 1993. gada 23. marta Regulu (EEK) Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli [4] ir novērtēts nonilfenola (NF) un nonilfenola etoksilāta (NFE) radītais risks videi. Šajā novērtējumā ir konstatēta vajadzība samazināt minēto risku, un Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātniskā komiteja (CSTEE) 2001. gada 6. un 7. marta atzinumā ir apstiprinājusi minēto secinājumu.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā [5] NF ir klasificēta kā "prioritāra bīstama viela". Saskaņā ar minētās direktīvas 16. panta 6. punktu Komisijai jāiesniedz priekšlikumi par kontroles pasākumiem šādu vielu izplūdes, emisiju un zudumu izbeigšanai vai pakāpeniskai izbeigšanai.

(3) Komisijas 2001. gada 7. novembra Ieteikums 2001/838/EK par riska novērtējuma rezultātiem un riska samazināšanas stratēģijām attiecībā uz šādām vielām: akrilaldehīds; dimetilsulfāts; sazarotais 4–nonilfenols; terc–butilmetilēteris [6], kas pieņemts saistībā ar Regulu (EEK) Nr. 793/93, ierosina NF un NFE radītā riska ierobežošanas stratēģiju, jo īpaši iesakot noteikt ierobežojumus NF un NFE tirgū laišanai un lietošanai.

(4) Vides aizsardzības labad Komisija ir aicināta apsvērt grozījumus Padomes Direktīvā 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas [7], lai noteiktu robežvērtību NF un NFE koncentrācijai notekūdeņu dūņās, ar kurām paredzēts noklāt zemi.

(5) Lai vēl vairāk aizsargātu vidi, jāierobežo NF un NFE tirgū laišana un lietošana saistībā ar īpašu izlietošanu, kuras dēļ notiek izplūde, emisijas vai zudumi vidē. Tomēr ierobežojums attiecībā uz līdzformulantiem pesticīdos un biocīdu produktos nedrīkst skart tādu valsts atļauju derīgumu, kuras jau līdz šīs direktīvas spēkā stāšanās dienai ir piešķirtas par pesticīdiem vai biocīdu produktiem, kuros NFE ir izmantots par līdzformulantu, kamēr šīs atļaujas ir derīgas.

(6) Zinātniskie pētījumi arī rāda, ka cementa izstrādājumi, kas satur hromu (VI), noteiktos apstākļos var izraisīt alerģiskas reakcijas, ja tie tieši un ilgstoši saskaras ar cilvēka ādu. Cementa izmantošana jebkādā veidā, izņemot kontrolētos noslēgtos un pilnīgi automatizētos procesos, ir saistīta ar risku, ka tas saskarsies ar cilvēka ādu.

(7) CSTEE ir apstiprinājusi, ka hroms (VI), kas ir cementa sastāvā, kaitīgi ietekmē veselību.

(8) Vajadzīgi individuāli aizsardzības pasākumi, bet tie nav pietiekami, lai nepieļautu ādas saskari ar cementu. Turklāt atbilstoši to aizsardzības noteikumu hierarhijai, kuri iekļauti Padomes Direktīvā 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darbinieku veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu) [8], darba devējam kā prioritāte jānodrošina, lai gadījumos, kad nav iespējama aizstāšana, iedarbības līmenis būtu samazināts līdz minimumam, un individuāli aizsardzības pasākumi jāpiemēro tikai tad, ja iedarbību nav iespējams novērst citādi.

(9) Tādēļ, lai aizsargātu cilvēka veselību, jāierobežo cementa laišana tirgū un lietošana. Jo īpaši jāierobežo tāda cementa un tādu cementa izstrādājumu laišana tirgū un lietošana, kuru sastāvā ir vairāk par 2 ppm hroma (VI), ja to paredzēts izmantot procesos, kuros tas, iespējams, saskarsies ar ādu. Tas neattiecas uz kontrolētiem slēgtiem un pilnībā automatizētiem procesiem, tādēļ jānosaka, kas šis ierobežojums uz tiem neattiecas. Reducējošie aģenti jālieto cik vien iespējams agrīnā posmā, t.i., cementa ražošanas laikā.

(10) Lai vēl vairāk aizsargātu cilvēka veselību, Komisija ir aicināta izskatīt Direktīvas 98/24/EK I pielikuma grozījumus, nosakot putekļu arodekspozīcijas obligātu robežvērtību.

(11) Hroma (VI) lietošana jau ir aizliegta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris) par nolietotiem transportlīdzekļiem [9] un ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/95/EK (2003. gada 27. janvāris) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās [10]. Pārējo hroma (VI) lietojumu pārbauda, novērtējot risku, un Komisija ir aicināta cik iespējams drīz sniegt attiecīgu likumdošanas iniciatīvu, lai mazinātu atklātos riskus.

(12) Attiecīgi jāgroza Padomes Direktīva 76/769/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem [11].

(13) Šīs direktīvas mērķis ir ieviest saskaņotus noteikumus par NF, NFE un cementu, tādējādi pasargājot iekšējo tirgu un vienlaikus nodrošinot veselības un vides aizsardzību augstā līmenī, kā paredzēts Līguma 95. pantā.

(14) Lai varētu piemērot šo direktīvu attiecībā uz hroma (VI) saturu cementā, vēlams pieņemt saskaņotu testēšanas metodi, bet tas nedrīkst aizkavēt šīs direktīvas spēkā stāšanos. Tādēļ saskaņā ar Direktīvas 76/769/EEK 2.a pantu Komisijai jānosaka šāda metode. Testēšanas metodi vēlams izstrādāt Eiropas līmenī, vajadzības gadījumā – Eiropas Standartizācijas komitejā (CEN).

(15) Šī direktīva neskar Kopienas tiesību aktus, kas nosaka darba ņēmēju aizsardzības prasību minimumu, tādus kā Padomes Direktīvu 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumu ieviešanu, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā [12], un atsevišķās direktīvas, kuras pamatojas uz minēto direktīvu, jo īpaši Padomes Direktīvu 90/394/EEK (1990. gada 28. jūnijs) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu iedarbību darbā (sestā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) [13] un Direktīvu 98/24/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Ar šo Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu groza tā, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. Šī direktīva neskar tādu valsts atļauju derīgumu, kuras jau līdz šīs direktīvas spēkā stāšanās dienai ir piešķirtas par pesticīdiem vai biocīdajiem produktiem, kuros NFE ir izmantots par līdzformulantu, kamēr šīs atļaujas ir derīgas.

2. pants

Lai varētu piemērot Direktīvas 76/769/EEK I pielikuma 47. punktu (cements), Komisija nosaka saskaņotu testēšanas metodi saskaņā ar minētās direktīvas 2.a pantā noteikto procedūru.

3. pants

Līdz 2004. gada 17. jūlijam dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2005. gada 17. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2003. gada 18. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Drys

[1] 2001. gada 16. augusta priekšlikums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV C 133, 6.6.2003., 13. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2003. gada 27. marta atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2003. gada 19. maija lēmums.

[4] OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.

[5] OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 2455/2001/EK (OV L 331, 15.12.2001., 1. lpp.).

[6] OV L 319, 4.12.2001., 30. lpp.

[7] OV L 181, 4.7.1986., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[8] OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.

[9] OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2002/525/EK (OV L 170, 29.6.2002., 81. lpp.).

[10] OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.

[11] OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/36/EK (OV L 156, 25.6.2003., 26. lpp.).

[12] OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.

[13] OV L 196, 26.7.1990., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/38/EK (OV L 138, 1.6.1999., 66. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 76/769/EEK I pielikumam pievieno šādu 46. un 47. punktu:

"46. 1)Nonilfenols C6H4(OH)C9H192)Nonilfenola etoksilāts (C2H4O)nC15H24O | Nedrīkst laist tirgū vai lietot par vielu vai preparātu sastāvdaļu 0,1 masas % koncentrācijā vai lielākā šādām vajadzībām: 1)rūpnīcu un iestāžu telpu tīrīšanai un uzkopšanai, izņemot:kontrolētas noslēgtas ķīmiskās tīrīšanas sistēmas, kurās mazgājošais šķidrums tiek novadīts atpakaļ uz sistēmas sākumu vai sadedzināts,tīrīšanas sistēmas ar īpašu apstrādi, kurās mazgājošais šķidrums tiek novadīts atpakaļ uz sistēmas sākumu vai sadedzināts;2)tīrīšanai mājsaimniecības vajadzībām;3)tekstilizstrādājumu un ādas apstrādei, izņemot:apstrādi, pēc kuras nenotiek izplūde notekūdeņos,sistēmas ar īpašu apstrādi, kurās procesā izmantotais ūdens tiek iepriekš attīrīts, lai pirms bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas to pilnībā atbrīvotu no organiskās frakcijas (aitādas attaukošana);4)emulgatoros, ko izmanto lauksaimniecībā pupu dezinfekcijai;5)metālapstrādei, izņemot:lietojumu kontrolētās noslēgtās sistēmās, kurās mazgājošais šķidrums tiek novadīts atpakaļ uz sistēmas sākumu vai sadedzināts;6)celulozes un papīra ražošanai;7)kosmētikas līdzekļos;8)citos personīgās higiēnas līdzekļos, izņemot:spermicīdus;9)par palīgvielām pesticīdos un biocīdos. |

47.Cements | 1)Cementu un cementa izstrādājumus nedrīkst lietot vai laist tirgū, ja pēc hidratācijas tie satur vairāk nekā 0,0002 % šķīstoša hroma (VI) no cementa kopējās sausnas.2)Ja izmanto reducējošus aģentus, tad, neierobežojot citu Kopienas noteikumu piemērošanu attiecībā uz bīstamu vielu un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, uz cementa vai cementa izstrādājumu iepakojuma ir labi salasāma un neizdzēšama informācija par iepakošanas dienu, kā arī par glabāšanas apstākļiem un glabāšanas laiku, kurā līdz 1. punktā norādītajai robežai saglabājas reducējošā aģenta aktivitāte un šķīstoša hroma (VI) saturs.3)Izņēmuma kārtā 1. un 2. punkts neattiecas uz tirgū laišanu un lietošanu kontrolētos noslēgtos un pilnībā automatizētos procesos, kuros darbam ar cementu un cementa izstrādājumiem izmanto tikai un vienīgi mašīnas un kuros nepastāv iespējamība, kas tas saskarsies ar ādu." |

--------------------------------------------------