18.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 188/19


Labojums Padomes Direktīvā 2002/8/EK (2003. gada 27. janvāris) par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 26, 2003. gada 31. janvāris )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 19. nodaļa, 6. sējums, 90. lpp.)

Saturā un 90. lappusē, nosaukumā:

tekstu:

lasīt šādi: