32003D1608Oficiālais Vēstnesis L 230 , 16/09/2003 Lpp. 0001 - 0003


Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1608/2003/EK

(2003. gada 22. jūlijs),

par Kopienas zinātnes un tehnoloģijas statistikas izstrādāšanu un pilnveidošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [2],

tā kā:

(1) Ir vajadzīga salīdzināma statistika par izpēti un attīstību, tehnoloģiskiem jauninājumiem un zinātni, kā arī tehnoloģiju vispār, lai atbalstītu Kopienas politiku.

(2) Padomes 1994. gada 24. janvāra Lēmumā 94/78/EK, Euratom, ar ko izveido daudzgadu programmu, lai pilnveidotu Kopienas statistiku izpētes, attīstības un jauninājumu jomā [3], tika uzsvērti mērķi izklāstīt Kopienas statistikas pamatprincipu kopumu un izveidot saskaņotu Kopienas statistikas informācijas sistēmu šajā jomā.

(3) Nobeiguma ziņojumā par programmu laikposmā no 1994. līdz 1997. gadam ir uzsvērts, ka darbs jāturpina, dati jādara pieejami ātrāk, reģionālais pārklājums jāpaplašina un ka datu salīdzināmība ir jāuzlabo.

(4) Saskaņā ar Padomes 1998. gada 22. decembra Lēmumu 1999/126/EK par Kopienas statistikas programmu no 1998. līdz 2002. gadam [4] statistikas informācijas sistēmai ir jāatbalsta zinātnes un tehnoloģijas politikas vadība Kopienā un reģionu pētniecības un attīstības, kā arī jauninājumu ieviešanas iespēju novērtēšana struktūrfondu administrēšanai.

(5) Saskaņā ar Padomes 1997. gada 17. februāra Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku [5] minēto statistiku reglamentē objektivitātes, ticamības, samērīguma, izmaksu lietderības, statistikas datu slepenuma un pārredzamības princips.

(6) Lai nodrošinātu datu lietderību un salīdzināmību un novērstu darbu pārklāšanos, Kopienai jāņem vērā ar zinātnes un tehnoloģijas statistiku saistīts darbs, ko veic sadarbībā ar ESAO un citām starptautiskām organizācijām vai ko veic ESAO un citas starptautiskas organizācijas, jo īpaši attiecībā uz dalībvalstu iesniedzamo datu sīku izklāstu.

(7) Kopienas politika zinātnes, tehnoloģijas un jauninājumu jomā piešķir īpašu nozīmi Eiropas uzņēmējdarbības zinātniskās un tehnoloģiskās bāzes stiprināšanai, lai tā būtu novatoriskāka un konkurētspējīgāka starptautiskā un reģionālā līmenī, informācijas sabiedrības ieguvumu izmantošanai un tehnoloģijas nodošanas veicināšanai, darbības intelektuālā īpašuma tiesību jomā uzlabošanai un cilvēkresursu mobilitātes attīstīšanai, kā arī vīriešu un sieviešu vienlīdzības veicināšanai zinātnes jomā.

(8) Rūpniecības un pārvaldes jomā datu vākšanas procedūrām jāpiemēro samērīguma un izmaksu lietderības princips, ņemot vērā nepieciešamo datu kvalitāti un respondentu apgrūtinājumu.

(9) Ir būtiski koordinēt to, kā tiek pilnveidota oficiālā statistika zinātnes un tehnoloģijas jomā, lai ņemtu vērā būtiskas valstu, reģionālo un vietējo pārvalžu, starptautisku organizāciju, uzņēmēju, profesionālo apvienību un plašas sabiedrības vajadzības.

(10) Lai novērstu darbu pārklāšanos, jāņem vērā Padomes 1999. gada 25. janvāra Lēmums 1999/173/EK, ar ko pieņem īpašu programmu zinātniskajai izpētei, tehnoloģijas attīstībai un demonstrējumiem jomā, kas attiecas uz cilvēku pētniecības iespēju un sociālekonomisko pamatzināšanu uzlabošanu, (1998. līdz 2002. gads) [6] un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Lēmums 1513/2002/EK par Eiropas Kopienas sesto pamatprogrammu attiecībā uz zinātniskās izpētes, tehnoloģijas attīstības un demonstrēšanas darbībām, kas veicina Eiropas Pētniecības telpas izveidošanu un jauninājumu ieviešanu (2002. līdz 2006. gads) [7].

(11) Jāņem vērā Padomes 2001. gada 26. jūnija Rezolūcija par zinātni un sabiedrību, kā arī par sievietēm zinātnes jomā [8], kurā atzinīgi tika vērtēts Helsinku grupas darbs un dalībvalstis un Komisija tika aicināta turpināt darbu, lai veicinātu sieviešu nozīmi zinātnē valsts līmenī, jo īpaši attiecībā uz statistikas datu vākšanu pa dzimumiem zinātnes un tehnoloģijas cilvēkresursu jomā un indikatoru izstrādi, lai uzraudzītu progresu virzībā uz vīriešu un sieviešu vienlīdzību Eiropas pētniecības jomā.

(12) Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgos pasākumus jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka procedūras Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanai [9].

(13) Apspriedes ar Statistikas programmu komiteju, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [10], ir notikušas saskaņā ar minētā lēmuma 3. pantu.

(14) Zinātnes un tehnisko pētījumu komiteja (ZTK) ir sniegusi atzinumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma mērķis ir izveidot Kopienas zinātnes, tehnoloģijas un jauninājumu statistikas informācijas sistēmu, lai atbalstītu un uzraudzītu Kopienas politiku.

2. pants

Lēmuma 1. pantā aprakstīto mērķi, veicot atsevišķus statistikas pasākumus, īsteno šādi:

- dalībvalstis regulāri un norādītajos termiņos piegādā statistiku, jo īpaši statistiku par pētniecības un attīstības darbībām visās attiecīgajās jomās un par pētniecības un attīstības darbību finansējumu, ietverot valsts budžeta apropriācijas pētniecībai un attīstībai, ņemot vērā reģionālo dimensiju – kad vien iespējams, sagatavojot zinātnes un tehnoloģijas statistiku, kuras pamatā ir NUTS klasifikācija,

- tiek izstrādāti jauni statistikas mainīgie lielumi, kas jāsagatavo pastāvīgi un kas var sniegt vispusīgāku informāciju par zinātni un tehnoloģiju, jo īpaši, lai novērtētu zinātnes un tehnoloģijas darbību rezultātus, zināšanu izplatīšanu un plašākā nozīmē jauninājumu sniegumu. Šī informācija ir vajadzīga, lai izstrādātu un novērtētu zinātnes un tehnoloģijas politiku aizvien vairāk uz zinātnes atziņām balstītā ekonomikā. Kopienas prioritāte ir, jo īpaši, šādas jomas:

- jauninājumi (tehnoloģiski un netehnoloģiski),

- zinātnei un tehnoloģijai veltīti cilvēkresursi,

- patenti (patentu statistika jāiegūst no valstu un Eiropas Patentu biroja datu bāzēm),

- augsto tehnoloģiju statistika (produktu un pakalpojumu identifikācija un klasifikācija, saimnieciskās darbības novērtējums un ekonomiskās izaugsmes veicināšana),

- zinātnes un tehnoloģijas statistikas dati pa dzimumiem,

- to esošo standartu un rokasgrāmatu uzlabošana un atjaunināšana, kas attiecas uz koncepcijām un metodēm, jo īpaši attiecībā uz koncepcijām pakalpojumu nozarē un koordinētām metodēm pētniecības un attīstības darbību novērtēšanai. Turklāt Kopiena pastiprinās sadarbību ar ESAO un citām starptautiskām organizācijām, lai nodrošinātu datu salīdzināmību un novērstu darbu pārklāšanos,

- datu kvalitātes uzlabošana, jo īpaši to salīdzināmības, precizitātes un savlaicīguma uzlabošana,

- statistiskas informācijas izplatīšanas, pieejamības un dokumentācijas uzlabošana.

Tiks ņemtas vērā pieejamās datu vākšanas un apstrādes, kā arī metožu un mainīgo lielumu izstrādāšanas iespējas dalībvalstīs.

3. pants

Pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma īstenošanai, pieņem saskaņā ar 4. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

4. pants

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmuma 89/382/EEK, Euratom 1. pantu.

2. Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

5. pants

Četru gadu laikā pēc šā lēmuma publicēšanas un turpmāk reizi trijos gados Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, lai novērtētu 2. pantā izklāstīto pasākumu īstenošanu.

Minētajā ziņojumā, inter alia, ņem vērā pasākumu izmaksas un respondentu apgrūtinājumu saistībā ar datu pieejamības priekšrocībām un lietotāju vajadzību apmierināšanu.

Pēc minētā ziņojuma iesniegšanas Komisija var ierosināt jebkādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu šā lēmuma izpildi.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 22. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] OV C 332 E, 27.2.2001., 238. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta 2002. gada 2. jūlija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2003. gada 17. marta kopējā nostāja (OV C 125 E, 27.5.2003., 58. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 19. jūnija lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 38, 9.2.1994., 30. lpp.

[4] OV L 42, 16.6.1999., 1. lpp.

[5] OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

[6] OV L 64, 12.3.1999., 105. lpp.

[7] OV L 232, 29.8.2002., 1. lpp.

[8] OV C 199, 14.7.2001., 1. lpp.

[9] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[10] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------