32003D1152Oficiālais Vēstnesis L 162 , 01/07/2003 Lpp. 0005 - 0008


Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1152/2003/EK

(2003. gada 16. jūnijs)

par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču apritei un kontrolei

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru [3],

tā kā:

(1) Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīva 92/12/EEK par vispārīgo kārtību attiecībā uz akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, pārvadāšanu un pārraudzību [4] paredz, ka precēm, kuras transportē starp dalībvalstu teritorijām saskaņā ar akcīzes nodokļa atlikšanas režīmu, ir jāpievieno nosūtītāja aizpildīts dokuments.

(2) Komisijas 1992. gada 11. septembra Regula (EEK) Nr. 2719/92 par pavaddokumentu akcīzes preču apritei saskaņā ar nodokļu atlikšanas režīmu [5] nosaka Direktīvā 92/12/EEK minētā pavaddokumenta formu un saturu.

(3) Ir vajadzīgs ieviest datorizētu sistēmu akcīzes preču aprites kontrolei, kas ļautu dalībvalstīm iegūt reālā laikā informāciju par šādu apriti un ļautu veikt nepieciešamās pārbaudes, tai skaitā veikt pārbaudes preču pārvadāšanas laikā Direktīvas 92/12/EEK 15. panta nozīmē.

(4) Izveidojamai datorizētai sistēmai ir arī jāvienkāršo preču aprite Kopienas teritorijā saskaņā ar akcīzes nodokļa atlikšanas režīmu.

(5) Datorizētai sistēmai akcīzes preču apritei un kontrolei Kopienas teritorijā (EMCS) ir jābūt saderīgai un, ja tas ir tehniski iespējams, jābūt savienojamai ar jauno datorizēto tranzīta sistēmu (JDTS), lai atvieglotu administratīvās un tirdzniecības procedūras.

(6) Šīs direktīvas īstenošanas nolūkos Komisijai ir jākoordinē dalībvalstu darbības, lai nodrošinātu iekšējā tirgus nevainojamu darbību.

(7) Šādas datorizētas sistēmas lieluma un sarežģītības dēļ gan Kopienai, gan dalībvalstīm būs vajadzīgs piesaistīt papildu cilvēkresursus un finanšu līdzekļus tās ieviešanai. Tādēļ ir jāizstrādā noteikumi, balsoties uz kuriem Komisija un dalībvalstis piesaistīs nepieciešamos resursus sistēmas izstrādei un ieviešanai.

(8) Izstrādājot savus komponentus, dalībvalstīm ir jāpiemēro elektroniskās pārvaldības sistēmām noteiktie principi un jāizturas pret uzņēmējiem tāpat, kā tas tiek darīts citās jomās, kur tiek veidotas datorsistēmas. Jo īpaši tām ir jāļauj uzņēmējiem, īpaši šās nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, izmantot šos iekšzemes komponentus par viszemāko iespējamo cenu, un tām ir arī jāatbalsta visi pasākumi, kas tiek īstenoti ar mērķi saglabāt to konkurētspēju.

(9) Ir jānosaka arī dalījums datorizētās sistēmas Kopienas un ārpuskopienas komponentos, kā arī jāformulē Komisijas un dalībvalstu attiecīgie pienākumi saistībā ar sistēmas izstrādi un ieviešanu. Šajā kontekstā Komisijai, kuru atbalsta attiecīga komiteja, ir jāpilda galvenā loma sistēmas koordinēšanā, organizēšanā un pārvaldīšanā.

(10) Ir jāizstrādā metodes, lai novērtētu akcīzes preču kontrolei paredzētās datorizētās sistēmas ieviešanu.

(11) Kopienai un dalībvalstīm ir kopīgi jāfinansē sistēmas ieviešana, Kopienas finansējuma daļa ir atsevišķi iekļauta Eiropas Savienības kopbudžetā.

(12) Datorizētas sistēmas ieviešana kalpo akcīzes preču aprites uzlabošanai iekšējā tirgū. Visi nodokļu aspekti, kas attiecas uz akcīzes preču apriti, jārisina, izdarot grozījumus Direktīvā 92/12/EEK. Šis lēmums neiespaido juridisko pamatu jebkuriem turpmākiem Direktīvas 92/12/EEK grozījumiem.

(13) Pirms EMCS nodošanas ekspluatācijā, ņemot vērā jau pieredzētās problēmas, Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm, kā arī ņemot vērā attiecīgo tirdzniecības nozaru viedokļus, ir jāmēģina atrast veidu, kā uzlabot pašreizējo sistēmu, kas vēl atrodas projektēšanas stadijā uz papīra.

(14) Šis lēmums visam sistēmas izstrādes un ieviešanas periodam paredz kopēju finansējuma summu, kas ir pamats budžeta pārvaldības iestādei gada budžeta procedūras īstenošanā atbilstīgi 33. punktam Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu, kas 1999. gada 6. maijā noslēgts starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju [6].

(15) Pasākumi, kas vajadzīgi šī lēmuma īstenošanai, jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, kas nosaka procedūras Komisijai uzticēto izpildpilnvaru īstenošanai [7],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Tiek ieviesta datorizēta sistēma akcīzes preču apritei un kontrolei, kas minēta Direktīvas 92/12/EEK 3. panta 1. punktā, turpmāk – "datorizētā sistēma".

2. Datorizētajai sistēmai:

a) jāļauj elektroniski pārsūtīt pavaddokumentu, kas minēts Regulā (EEK) Nr. 2719/92, un jāuzlabo pārbaužu efektivitāte;

b) jāuzlabo iekšējā tirgus darbība, vienkāršojot preču apriti Kopienas teritorijā saskaņā ar akcīzes nodokļa neuzlikšanas režīmu un dodot dalībvalstīm iespēju kontrolēt preču plūsmu reālā laikā un vajadzības gadījumā veikt nepieciešamās pārbaudes.

2. pants

Dalībvalstis un Komisija izveido datorizētu sistēmu sešu gadu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā.

Darbības, kas attiecas uz datorizētās sistēmas ekspluatācijas uzsākšanu, sāk ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šī lēmuma stāšanās spēkā.

3. pants

1. Datorizētai sistēmai jāsastāv no Kopienas un ārpuskopienas komponentiem.

2. Komisija nodrošina, ka, strādājot ar datorizētās sistēmas Kopienas komponentiem, cik iespējams vairāk ir jācenšas izmantot jau esošā datorizētā tranzīta kontroles sistēma (JDTS) un jānodrošina, ka datorizētā sistēma ir saderīga ar JDTS sistēmu un, ja tas ir tehniski iespējams, integrēta tajā, lai radītu integrētu datorsistēmu gan akcīzes preču aprites kontrolei Kopienas teritorijā, gan to akcīzes preču un preču, kas apliekamas ar citiem nodokļiem un maksājumiem aprites kontrolei, kuras ieved no trešām valstīm vai izved uz tām.

3. Sistēmas Kopienas komponenti ir kopējās specifikācijas, tehniskie produkti, kopējā sakaru tīkla/kopējā sistēmas saskarnes tīkla pakalpojumi un visu dalībvalstu izmantotie koordinēšanas pakalpojumi, izņemot šādu pakalpojumu jebkādu paveidu vai īpašu iezīmi, kas izstrādāta, lai atbilstu attiecīgās valsts prasībām.

4. Sistēmas ārpuskopienas komponenti ir attiecīgās valsts specifikācijas, valsts datu bāzes, kas veido sistēmas daļu, tīkla pieslēgumi starp Kopienas un ārpuskopienas komponentiem un jebkāda veida programmatūra vai iekārtas, kuras dalībvalsts uzskata par nepieciešamām uzstādīt, lai nodrošinātu, ka sistēma tiek pilnīgi izmantota tās administrēšanas laikā.

4. pants

1. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto procedūru, koordinē datorizētās sistēmas Kopienas un ārpuskopienas komponentu izstrādi un ekspluatāciju, un jo īpaši:

a) izveido infrastruktūru un rīkus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu sistēmas iekšējās saites un vispārējo sadarbspēju;

b) izstrādā visaugstākajiem iespējamiem standartiem atbilstošu drošības politiku, lai nepieļautu neatļautu piekļuvi datiem un nodrošinātu sistēmas integritāti;

c) izstrādā norādījumus datu izmantošanai, lai novērstu krāpšanu.

2. Lai sasniegtu 1. punkta mērķus, Komisija noslēdz vajadzīgos līgumus datorizētās sistēmas Kopienas komponentu izstrādei un sadarbībā ar dalībvalstīm, kas tiekas 7. panta 1. punktā minētajā komitejā, izstrādā ģenerālplānu un pārvaldības plānus, kas nepieciešami sistēmas izveidošanai un ekspluatēšanai.

Ģenerālplāns un pārvaldības plāni nosaka sākotnējos un kārtējos uzdevumus, kas jāveic Komisijai un katrai dalībvalstij. Pārvaldības plānos ir noteikti to uzdevumu izpildes termiņi, kurus nepieciešams veikt, lai īstenotu ģenerālplānā ietvertos projektus.

5. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līdz dienai, kas noteikta 4. panta 2. punktā minētajos pārvaldības plānos, ir pabeigti tām uzticētie sākotnējie un kārtējie uzdevumi.

Tās ziņo Komisijai par katra uzdevuma rezultātiem un pabeigšanas dienu. Savukārt, Komisija informē 7. panta 1. punktā minēto komiteju.

2. Neviena dalībvalsts neuzsāk nekādas darbības saistībā ar datorizētās sistēmas izveidošanu vai ekspluatēšanu, kas varētu ietekmēt sistēmas iekšējās saites un vispārējo sadarbības spēju vai visu tās darbību.

Jebkurš pasākums, kuru dalībvalsts gribētu veikt un kas varētu ietekmēt vai nu datorizētās sistēmas iekšējās saites un vispārējo sadarbspēju, vai visu tās darbību, ir jāveic, vienīgi iepriekš vienojoties ar Komisiju, rīkojoties saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. Dalībvalstis regulāri informē Komisiju par visiem pasākumiem, ko tās veikušas, lai uzsāktu administrēšanu un pilnīgi varētu izmantot datorizēto sistēmu. Savukārt, Komisija informē 7. panta 1. punktā minēto komiteju.

6. pants

Pasākumus, kurus nepieciešams veikt lēmuma īstenošanas nolūkos saistībā ar datorizētās sistēmas izveidošanu un ekspluatēšanu un saistībā ar 4. panta 1. punktā un 5. panta 2. punkta otrajā apakšpunktā minētajiem jautājumiem, nosaka atbilstoši 7. panta 2. punktā paredzētajai procedūrai. Šie izpildes pasākumi neiespaido Kopienas noteikumus attiecībā uz netiešo nodokļu uzlikšanu un kontroli vai administratīvo sadarbību un savstarpējo palīdzību netiešo nodokļu jautājumos.

7. pants

1. Komisijai palīdz Akcīzes nodokļu komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 92/12/EEK 24. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

8. pants

1. Komisija veic visu nepieciešamo, lai pārliecinātos, ka pasākumi, ko finansē no Eiropas Savienības kopbudžeta, tiek veikti pareizi un atbilstoši šī lēmuma noteikumiem.

Komisija regulāri sadarbībā ar dalībvalstīm, kas tiekas 7. panta 1. punktā minētājā komitejā, kontrolē dažādās datorizētās sistēmas izveides un ieviešanas stadijas, lai noteiktu, vai izvirzītie mērķi ir sasniegti, un izdotu pamatnostādnes, kā paaugstināt to pasākumu efektivitāti, kas saistīti ar datorizētās sistēmas ieviešanu.

2. 30 mēnešus pēc šī lēmuma stāšanās spēkā Komisija iesniedz 7. panta 1. punktā minētajai komitejai starpposma ziņojumu par kontroles pasākumiem. Piemērotos gadījumos šajā ziņojumā norāda metodes un kritērijus, kas jāizmanto vēlākā datorizētās sistēmas darbības novērtēšanā.

3. 2. panta pirmajā apakšpunktā minētā sešu mēnešu perioda beigās Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par datorizētās sistēmas ieviešanu. Ziņojumā cita starpā norāda metodes un kritērijus, kas jāizmanto vēlākā datorizētās sistēmas darbības novērtēšanā.

9. pants

Komisijai ir jāinformē valstis, kas kandidē pievienoties Eiropas Savienībai, par datorizētās sistēmas izstrādi un ieviešanu, un, ja tās vēlas, šīs valstis var piedalīties sistēmas izmēģinājumos.

10. pants

1. Kopiena un dalībvalstis kopīgi sedz izmaksas, kas saistītas ar datorizētās sistēmas izveidošanu, atbilstīgi 2. un 3. punktam.

2. Kopiena sedz izmaksas, kas saistītas ar datorizētās sistēmas Kopienas komponentu koncepcijas izstrādi, to iegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu un ar to Kopienas komponentu ekspluatāciju saistītās pastāvīgās izmaksas, kas uzstādīti Komisijas telpās vai Komisijas ieceltā apakšuzņēmēja telpās.

3. Dalībvalstis sedz izmaksas, kas saistītas ar sistēmas ārpuskopienas komponentu izstrādi un ekspluatāciju un ar to Kopienas komponentu ekspluatāciju saistītās pastāvīgās izmaksas, kas uzstādīti viņu telpās vai attiecīgās dalībvalsts ieceltā apakšuzņēmēja telpās.

11. pants

1. Datorizētās sistēmas finansējums 2. panta pirmajā apakšpunktā minētajam periodam ir EUR 35000000, ciktāl tas attiecas uz Eiropas Savienības kopbudžetu.

Par gada asignējumiem, ieskaitot asignējumus, ko piešķir sistēmas izmantošanai un darbībai pēc iepriekšminētā īstenošanas perioda, lemj budžeta lēmējinstitūcija finanšu plāna robežās.

2. Dalībvalstis aprēķina un dara pieejamu budžetu un cilvēkresursus, kas vajadzīgi 5. pantā aprakstīto saistību pildīšanai. Komisija un dalībvalstis nodrošina budžeta, tehniskos un cilvēkresursus, kas vajadzīgi datorizētās sistēmas izveidošanai un ekspluatēšanai.

12. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

13. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2003. gada 16. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Papandreou

[1] OV C 51 E, 26.2.2002., 372. lpp.

[2] OV C 221, 17.9.2002., 1. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2003. gada 24. septembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2003. gada 21. janvāra kopējā nostāja (OV C 64 E, 18.3.2003., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 8. aprīļa lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). Padomes 2003. gada 3. jūnija lēmums.

[4] OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/47/EK (OV L 193, 29.7.2000., 73. lpp.).

[5] OV L 276, 19.9.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2225/93 (OV L 198, 7.8.1993., 5. lpp.).

[6] OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp.

[7] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------