32003D0779Oficiālais Vēstnesis L 285 , 01/11/2003 Lpp. 0038 - 0041


Komisijas Lēmums

(2003. gada 31. oktobris),

ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības un veterināro (veselības) sertifikāciju, ievedot dzīvnieku zarnas no trešām valstīm

(izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 3988)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2003/779/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/118/EEK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības, kas reglamentē tādu produktu tirdzniecību un importu Kopienā, kuri ir ārpus minētajām prasībām, ko paredz īpaši Kopienas noteikumi, kuri minēti Direktīvas 89/662/EEK A pielikuma 1. daļā un – attiecībā uz patogēniem – Direktīvā 90/425/EEK [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2003/721/EK [2], un jo īpaši tās 10. panta 2. punkta a) un c) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Padomes 1994. gada 18. marta Lēmums 94/187/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības un veterināro (veselības) sertifikāciju, ievedot dzīvnieku zarnas no trešām valstīm [3], vairākas reizes ir būtiski grozīts [4]; Skaidrības un lietderības labad minētais lēmums jākodificē.

(2) Direktīvas 92/118/EEK I pielikuma 2. daļa atļauj ievest no trešām valstīm dzīvnieku zarnas, kas ir noteiktā veidā apstrādātas.

(3) Lai garantētu, ka tiek veikta zarnu noteiktā apstrāde, jāparedz dzīvnieku veselības prasības un veterinārā (veselības) sertifikācija.

(4) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis atļauj ievest dzīvnieku zarnas no trešām valstīm, ja pie tām ir I pielikumā noteiktais veselības sertifikāts, kas ir uz vienas lapas un kas jāaizpilda vismaz vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kura veic ievešanas kontroli.

2. pants

Lēmumu 94/187/EK atceļ.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu, un tās lasa saskaņā ar korelācijas tabulu III pielikumā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 31. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp.

[2] OV L 260, 11.10.2003., 21. lpp.

[3] OV L 89, 6.4.1994., 18. lpp.

[4] Sk. šā lēmuma II pielikumu.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Atceltais lēmums un tā turpmākie grozījumi

Lēmums 94/187/EK | (OV L 89, 6.4.1994., 18. lpp.) |

tikai Lēmuma 94/461/EK 2. pants | (OV L 189, 23.7.1994., 88. lpp.) |

tikai Lēmuma 94/775/EK 2. pants | (OV L 310, 3.12.1994., 77. lpp.) |

tikai Lēmuma 95/88/EK 1. pants | (OV L 69, 29.3.1995., 45. lpp.) |

tikai Lēmuma 95/230/EK 1. pants | (OV L 154, 5.7.1995., 19. lpp.) |

tikai Lēmuma 96/106/EK 1. pants | (OV L 24, 31.1.1996., 34. lpp.) |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Lēmums 94/187/EK | Šis lēmums |

1. pants | 1. pants |

— | 2. pants |

2. pants | — |

3. pants | 3. pants |

Pielikums | I pielikums |

— | II pielikums |

— | III pielikums |

--------------------------------------------------