32003D0654Oficiālais Vēstnesis L 230 , 16/09/2003 Lpp. 0044 - 0053


Komisijas Lēmums

(2003. gada 8. septembris),

ar ko nosaka kodu un standarta noteikumus attiecībā uz vīnogulāju stādījumu starpposma statistikas pārskatu datu pārrakstīšanu mašīnlasāmā formā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 3191)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2003/654/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1979. gada 5. februāra Regulu (EEK) Nr. 357/79 par statistikas pārskatiem attiecībā uz vīnogulāju stādījumiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2329/98 [2], un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu un 6. panta 7. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas 1980. gada 8. jūlija Lēmums 80/765/EEK, ar ko nosaka kodu un standarta noteikumus, lai mašīnlasāmā formā sagatavotu datus par starpposma statistikas pārskatiem attiecībā uz vīnogulāju stādījumiem [3], ir vairākas reizes būtiski grozīts [4]. Skaidrības un lietderības labad minētais lēmums jākodificē.

(2) Regulā (EEK) Nr. 357/79 paredzēts, ka dalībvalstis iesniedz Komisijai informāciju, kas savākta atbilstīgi vīnogulāju stādījumu starpposma statistikas pārskatiem tabulu saraksta veidā, kas sadalīts pēc teritoriālajām vienībām, kuras nosaka saskaņā ar procedūru, kas noteikta minētās regulas 8. pantā, t.i., ar Komisijas lēmumu, kas tika pieņemts pēc tam, kad Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja sniedza savu atzinumu.

(3) Dalībvalstis, kuras savus pārskata rezultātus apstrādā elektroniski, iesniedz šos rezultātus Komisijai mašīnlasāmā formā. Kodus pārskatu rezultātu nosūtīšanai paredz arī atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 357/79 8. pantā noteiktajai procedūrai.

(4) Praktisku apsvērumu dēļ dalībvalstīm arī jāiesniedz mašīnlasāmā formā dati, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 357/79 6. pantā.

(5) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Magnētiskā lente ir mašīnlasāmā forma, kādā Regulas (EEK) Nr. 357/79 5. un 6. pantā paredzētos datus iesniedz tās dalībvalstis, kas savus pārskata rezultātus apstrādā elektroniski.

2. pants

Kods un noteikumi attiecībā uz Regulas (EEK) Nr. 357/79 5. un 6. pantā paredzēto datu pārrakstīšanu magnētiskajā lentē atbilst šīs Regulas I un II pielikumā noteiktajiem.

3. pants

Lēmumu 80/765/EEK atceļ.

Norādes uz atcelto lēmumu uzskata par norādēm uz šo lēmumu, un tās jālasa saskaņā ar korelācijas tabulu IV pielikumā.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pedro Solbes Mira

[1] OV L 54, 5.3.1979., 124. lpp.

[2] OV L 291, 30.10.1998., 2. lpp.

[3] OV L 213, 16.8.1980., 34. lpp.

[4] Skat. III pielikumu.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

MAGNĒTISKĀS LENTES SPECIFIKĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ PAMATAPSEKOJUMU DATU PAR VĪNOGULĀJU STĀDĪJUMIEM IESNIEGŠANU EIROPAS KOPIENU STATISTIKAS BIROJĀ

(Padomes Regula (EEK) Nr. 357/79)

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

I. Informāciju, kas reģistrēta saskaņā ar rādītājiem, kuri minēti Regulas (EEK) Nr. 357/79 5. un 6. pantā, ko dalībvalstis apstrādā elektroniski, Eiropas Kopienu Statistikas birojā iesniedz šādā veidā:

1. Informācija attiecas uz kopsavilkumiem par saimniecībām, ja veic pilnīgu apsekojumu (vai uz iegūtajiem kopsavilkumiem par saimniecībām, ja apsekojums pamatots ar paraugu ņemšanu izlases kārtā), bet ne uz atsevišķām saimniecībām.

2. Informāciju nogādā deviņu celiņu magnētiskā lentē/1600BPI (630 baitu/cm) ar standartiezīmi.

3. Informācijai ir fiksēts ieraksta garums, ko veido 145 pozīcijas, un to ieraksta ar kodu EBCDIC.

4. Katra ieraksta pirmie divi lauki sniedz informāciju, kas ļauj veikt identifikāciju. Pirmais lauks (trīs pozīcijas) identificē teritoriālo vienību, kuras kods norādīts sīki izstrādātajos noteikumos un II pielikumā.

5. Otrais lauks (divas pozīcijas) norāda uz tabulu Padomes Regulā (EEK) Nr. 357/79 paredzētajā tabulu kopumā. Šo tabulu kodifikācija sniegta sīki izstrādātajos noteikumos.

6. Lauku skaits un lielums katrā ierakstā atšķiras atkarībā no tabulas. Ja dažām tabulām netiek aizpildītas visas 145 pozīcijas, tad ierakstu aizstāj ar tukšumiem.

7. Katrā laukā ievadīto informāciju pielīdzina pie labās malas un neaizpildītajos laukos ieraksta nulles. Ja nav iesniegta papildu informācija, ierakstā attiecīgajos baitos atstāj neaizpildītus laukus.

8. Datus par platībām norāda āros, bet produkcijas datus – hektolitros.

9. Dalībvalstis izvēlas sablokošanas koeficientu un informē Eiropas Kopienu Statistikas biroju par izmantoto sablokošanas koeficientu.

10. Ierakstus sakārto pēc teritoriālās vienības, tabulas un izmaiņām minētajā kārtībā.

11. Eiropas Kopienu Statistikas birojs un dalībvalstis kopīgi nosaka standarta administratīvās procedūras, kas reglamentē magnētisko lenšu dokumentu nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam.

II. Turpmākajās lappusēs katrai tabulai un ierakstu dažādajām pozīcijām ir norādīti:

a) izmantojamie kodi;

b) maksimālais ciparu skaits, kāds vajadzīgs attiecīgajai pozīcijai;

c) dažādo pozīciju aiļu secīga numerācija.

SĪKI IZSTRĀDĀTI NOTEIKUMI

Katra ieraksta pirmajos divos laukos ir šādi dati:

| Kods | Ciparu skaits | Baita numurs lentē |

1.Teritoriālā vienība | Skatīt II pielikumu | 3 | 1 – 3 |

2.Tabulu saraksts | | 2 | 4 – 5 |

5 | 50 | | |

6 | 60 | | |

7 | 70 | | |

8 | 80 | | |

5.1.Platības veids | | 1 | 6 |

Ražo | 1 | | |

Vēl neražo | 2 | | |

5.2.Visi

Platība (āros) | | 10 | 7 – 16 |

5.3.NRR kvalitatīvi vīni

Kopējās platības (āros) | | 10 | 17 – 26 |

I ražas kategorija

Klasifikācija | 11 | 2 | 27 – 28 |

Platība (āros) | | 10 | 29 – 38 |

II ražas kategorija

Klasifikācija | 12 | 2 | 39 – 40 |

Platība (āros) | | 10 | 41 – 50 |

III ražas kategorija

Klasifikācija | 13 | 2 | 51 – 52 |

Platība (āros) | | 10 | 53 – 62 |

IV ražas kategorija

Klasifikācija | 14 | 2 | 63 – 64 |

Platība (āros) | | 10 | 65 – 74 |

5.4.Citi vīni

Kopējā platība (āros) | | 10 | 75 – 84 |

I ražas kategorija

Klasifikācija | 21 | 2 | 85 – 86 |

Platība (āros) | | 10 | 87 – 96 |

II ražas kategorija

Klasifikācija | 22 | 2 | 97 – 98 |

Platība (āros) | | 10 | 99 – 108 |

III ražas kategorija

Klasifikācija | 23 | 2 | 109 – 110 |

Platība (āros) | | 10 | 111 – 120 |

IV ražas kategorija

Klasifikācija | 24 | 2 | 121 – 122 |

Platība (āros) | | 10 | 123 – 132 |

V ražas kategorija

Klasifikācija | 25 | 2 | 133 – 134 |

Platība (āros) | | 10 | 135 – 144 |

6.1.Vīnkopības gads | | 1 | 6 |

1979/1981 | 2 | | |

1981/1982 | 3 | | |

1982/1983 | 4 | | |

1983/1984 | 5 | | |

1984/1985 | 6 | | |

1985/1986 | 7 | | |

1986/1987 | 8 | | |

1987/1988 | 9 | | |

6.2.Izmaiņas | | 1 | 7 |

Platības izraktas vai pašlaik neapstrādātas | 1 | | |

Apstādītas | 2 | | |

Pārstādītas | 3 | | |

6.3.Kopā

Platība (āros) | | 10 | 8 – 17 |

6.4.NRR kvalitatīvi vīni

Kopējā platība (āros) | | 10 | 18 – 27 |

I ražas kategorija

Klasifikācija | 11 | 2 | 28 – 29 |

Platība (āros) | | 10 | 30 – 39 |

II ražas kategorija

Klasifikācija | 12 | 2 | 40 – 41 |

Platība (āros) | | 10 | 42 – 51 |

III ražas kategorija

Klasifikācija | 13 | 2 | 52 – 53 |

Platība (āros) | | 10 | 54 – 63 |

IV ražas kategorija

Klasifikācija | 14 | 2 | 64 – 65 |

Platība (āros) | | 10 | 66 – 75 |

6.5.Citi vīni

Kopējā platība (āros) | | 10 | 76 – 85 |

I ražas kategorija

Klasifikācija | 21 | 2 | 86 – 87 |

Platība (āros) | | 10 | 88 – 97 |

II ražas kategorija

Klasifikācija | 22 | 2 | 98 – 99 |

Platība (āros) | | 10 | 100 – 109 |

III ražas kategorija

Klasifikācija | 23 | 2 | 110 – 111 |

Platība (āros) | | 10 | 112 – 121 |

IV ražas kategorija

Klasifikācija | 24 | 2 | 122 – 123 |

Platība (āros) | | 10 | 124— 133 |

V ražas kategorija

Klasifikācija | 25 | 2 | 134—135 |

Platība (āros) | | 10 | 136 – 145 |

7. tabula

7.1.Vīnkopības gads | | 1 | 6 |

1979/1981 | 2 | | |

1981/1982 | 3 | | |

1982/1983 | 4 | | |

1983/1984 | 5 | | |

1984/1985 | 6 | | |

1985/1986 | 7 | | |

1986/1987 | 8 | | |

1987/1988 | 9 | | |

7.2.Spirta koncentrācijas vienība | | 1 | 7 |

Tilpuma % | 1 | | |

Eksle | 2 | | |

7.3.NRR kvalitatīvi vīni

I ražas kategorija

Klasifikācija | 11 | 2 | 8 – 9 |

Ražošana (hl) | | 10 | 10 – 19 |

II ražas kategorija

Klasifikācija | 12 | 2 | 20 – 21 |

Ražošana (hl) | | 10 | 22 – 31 |

III ražas kategorija

Klasifikācija | 13 | 2 | 32 – 33 |

Ražošana (hl) | | 10 | 34 – 43 |

IV ražas kategorija

Klasifikācija | 14 | 2 | 44 – 45 |

Ražošana (hl) | | 10 | 46 – 55 |

Spirta koncentrācija (1 decimālā vieta, 1 virtuālais komats) | | 3 | 56 – 58 |

7.4.Citi vīni

I ražas kategorija

Klasifikācija | 21 | 2 | 59 – 60 |

Ražošana (hl) | | 10 | 61 – 70 |

II ražas kategorija

Klasifikācija | 22 | 2 | 71 – 72 |

Ražošana (hl) | | 10 | 73 – 82 |

III ražas kategorija

Klasifikācija | 23 | 2 | 83 – 84 |

Ražošana (hl) | | 10 | 85 – 94 |

IV ražas kategorija

Klasifikācija | 24 | 2 | 95 – 96 |

Ražošana (hl) | | 10 | 97 – 106 |

V ražas kategorija

Klasifikācija | 25 | 2 | 107 – 108 |

Ražošana (hl) | | 10 | 109 – 118 |

Spirta koncentrācija (1 decimālā vieta, 1 virtuālais komats) | | 3 | 119 – 121 |

8. tabula

8.1.Pirmais gads | Pašreizējais gads | 4 | 6 – 9 |

8.2.Zīme | | | |

+ | 1 | 1 | |

- | 2 | | |

8.3.NRR kvalitatīvi vīni

I ražas kategorija

Klasifikācija | 11 | 2 | 10 – 11 |

Zīme | | 1 | 12 |

Izmaiņas (1 decimālais punkts, 1 virtuālais komats) | | 3 | 13 – 15 |

II ražas kategorija

Klasifikācija | 12 | 2 | 16 – 17 |

Zīme | | 1 | 18 |

Izmaiņas | | 3 | 19 – 21 |

III ražas kategorija

Klasifikācija | 13 | 2 | 22 – 23 |

Zīme | | 1 | 24 |

Izmaiņas | | 3 | 25 – 27 |

IV ražas kategorija

Klasifikācija | 14 | 2 | 28 – 29 |

Zīme | | 1 | 30 |

Izmaiņas | | 3 | 31 – 33 |

8.4.Citi vīni

I ražas kategorija

Klasifikācija | 21 | 2 | 34—35 |

Zīme | | 1 | 36 |

Izmaiņas | | 3 | 37 – 39 |

II ražas kategorija

Klasifikācija | 22 | 2 | 40 – 41 |

Zīme | | 1 | 42 |

Izmaiņas | | 3 | 43 – 45 |

III ražas kategorija

Klasifikācija | 23 | 2 | 46 – 47 |

Zīme | | 1 | 48 |

Izmaiņas | | 3 | 49 – 51 |

IV ražas kategorija

Klasifikācija | 24 | 2 | 52 – 53 |

Zīme | | 1 | 54 |

Izmaiņas | | 3 | 55 – 57 |

V ražas kategorija

Klasifikācija | 25 | 2 | 58 – 59 |

Zīme | | 1 | 60 |

Izmaiņas | | 3 | 61 – 63 |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Teritoriālās vienības, kas noteiktas ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 357/79 4. panta 3. punktu

| Kods |

VĀCIJA (vīnkopības reģioni) | 100 |

Ahr | 101 |

Mittelrhein | 102 |

Mosel-Saar-Ruwer | 103 |

Nahe | 104 |

Rheinhessen | 105 |

Pfalz | 106 |

Hessische Bergstraße | 107 |

Rheingau | 108 |

Wüttemberg | 109 |

Baden | 110 |

Franken | 111 |

Saale-Unstrut | 112 |

Sachsen | 113 |

GRIEĶIJA | 600 |

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη | 601 |

Κεντρική Μακεδονία | 602 |

Δυτική Μακεδονία | 603 |

Ήπειρος | 604 |

Θεσσαλία | 605 |

Ιόνια Νησιά | 606 |

Δυτική Ελλάδα | 607 |

Στερεά Ελλάδα | 608 |

Αττική | 609 |

Πελοπόννησος | 610 |

Βόρειο Αιγαίο | 611 |

Νότιο Αιγαίο | 612 |

Κρήτη | 613 |

SPĀNIJA (provinces vai autonomie reģioni) | 700 |

Galicia | 701 |

Principado de Asturias | 702 |

Cantabria | 703 |

País Vasco A (Territorio Histórico de Álava) | 704 |

País Vasco B (Territories Históricos de Guipúicoa y Vizcaya) | 705 |

Navarra | 706 |

La Rioja | 707 |

Aragón A (provincia de Zaragoza) | 708 |

Aragón B (provincias de Huesca y Teruel) | 709 |

Catalunya A (provincia de Barcelona) | 710 |

Catalunya B (provincia de Tarragona) | 711 |

Catalunya C (provincias de Girona y Lleida) | 712 |

Illes Balears | 713 |

Castilla y León A (provincia de Burgos) | 714 |

Castilla y León B (provincia de León) | 715 |

Castilla y León C (provincia de Valladolid) | 716 |

Castilla y León D (provincia de Zamora) | 717 |

Castilla y León E (provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria) | 718 |

Madrid | 719 |

Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete) | 720 |

Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real) | 721 |

Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca) | 722 |

Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara) | 723 |

Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo) | 724 |

Comunidad Valenciana A (provincia de Alicante) | 725 |

Comunidad Valenciana B (provincia de Castellón) | 726 |

Comunidad Valenciana C (provincia de Valencia) | 727 |

Región de Murcia | 728 |

Extremadura A (provincia de Badajoz) | 729 |

Extremadura B (provincia de Cáceres) | 730 |

Andalucía A (provincia de Cádiz) | 731 |

Andalucía B (provincia de Córdoba) | 732 |

Andalucía C (provincia de Huelva) | 733 |

Andalucía D (provincia de Málaga) | 734 |

Andalucía E (provincias de Almería, Granada, Jaèn y Sevilla) | 735 |

Canarias | 736 |

FRANCIJA (departamenti vai departamentu grupas) | 200 |

Aude | 201 |

Card | 202 |

Hérault | 203 |

Lozère | 204 |

Pyréiés-Orientales | 205 |

Var | 206 |

Vaucluse | 207 |

Bouches-du-Rhône | 208 |

Gironde | 209 |

Gers | 210 |

Charente | 211 |

Charente-Maritime | 212 |

Ardèche | 213 |

Aisne | 214 |

Seine-et-Marne | 215 |

Ardenne, Aube, Marne, Haute-Marne | 250 |

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret | 251 |

Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | 252 |

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | 253 |

Bas-Rhin, Haut-Rhin | 254 |

Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Beifort | 255 |

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée | 256 |

Deux-Sèrves, Vienne | 220 |

Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | 221 |

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garon | 222 |

Corrèze, Haute-Vienne | 223 |

Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie | 224 |

Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme | 257 |

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes | 225 |

Corse-du-Sud, Haute-Corse | 258 |

ITĀLIJA (provinces) | 300 |

Torino | 301 |

Vercelli | 302 |

Novara | 303 |

Cuneo | 304 |

Asti | 305 |

Alessandria | 306 |

Biella | 307 |

Verbano — Cusio — Ossola | 308 |

Aosta | 309 |

Imperia | 310 |

Savona | 311 |

Genova | 312 |

La Spezia | 313 |

Varese | 314 |

Como | 315 |

Sondrio | 316 |

Milano | 317 |

Bergamo | 318 |

Brescia | 319 |

Pavia | 320 |

Cremona | 321 |

Mantova | 322 |

Lecco | 323 |

Lodi | 324 |

Bolzano-Bozen | 325 |

Trento | 326 |

Verona | 327 |

Vicenza | 328 |

Belluno | 329 |

Treviso | 330 |

Venezia | 331 |

Padova | 332 |

Rovigo | 333 |

Pordenone | 334 |

Udine | 335 |

Gorizia | 336 |

Trieste | 337 |

Piacenza | 338 |

Parma | 339 |

Reggio nell'Emilia | 340 |

Modena | 341 |

Bologna | 342 |

Ferrara | 343 |

Ravenna | 344 |

Forlì | 345 |

Rimini | 346 |

Massa Carrara | 347 |

Lucca | 348 |

Pistoia | 349 |

Firenze | 350 |

Livorno | 351 |

Pisa | 352 |

Arezzo | 353 |

Siena | 354 |

Grosseto | 355 |

Prato | 356 |

Perugia | 357 |

Terni | 358 |

Pesaro e Urbino | 359 |

Ancona | 360 |

Macerata | 361 |

Ascoli Piceno | 362 |

Viterbo | 363 |

Rieti | 364 |

Roma | 365 |

Latina | 366 |

Frosinone | 367 |

Caserta | 368 |

Benevento | 369 |

Napoli | 370 |

Avellino | 371 |

Salerno | 372 |

L'Aquila | 373 |

Teramo | 374 |

Pescara | 375 |

Chieti | 376 |

Campobasso | 377 |

Isernia | 378 |

Foggia | 379 |

Bari | 380 |

Taranto | 381 |

Brindisi | 382 |

Lecce | 383 |

Potenza | 384 |

Matera | 385 |

Cosenza | 386 |

Catanzaro | 387 |

Reggio di Calabria | 388 |

Crotone | 389 |

Vibo Valentia | 390 |

Trapani | 391 |

Palermo | 392 |

Messina | 393 |

Agrigento | 394 |

Caltanissetta | 395 |

Enna | 396 |

Catania | 397 |

Ragusa | 398 |

Siracusa | 399 |

Sassari | 400 |

Nuoro | 401 |

Cagliari | 402 |

Oristano | 403 |

LUKSEMBURGA (sastāv no vienas teritoriālās vienības) | 500 |

AUSTRIJA | 900 |

Burgenland | 901 |

Niederöterreich | 902 |

Steiermark | 903 |

Vīne un pārējās federālās zemes | 904 |

PORTUGĀLE | 800 |

Entré Douro e Minho | 801 |

Tràs-os-Montes | 802 |

Beira Literal | 803 |

Beira Interior | 804 |

Ribatejo e Oeste | 805 |

Alentejo | 806 |

Algarve | 807 |

Região Autónoma dos Açores | 808 |

Região Autónoma da Madeira | 809 |

APVIENOTĀ KARALISTE (sastāv no vienas teritoriālās vienības) | 550 |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

Atceltā direktīva un tās secīgie grozījumi

Komisijas Lēmums 80/765/EEK | (OV L 213, 16.8.1980., 34. lpp.) |

Komisijas Lēmums 85/621/EEK | (OV L 379, 31.12.1985., 12. lpp.) |

Komisijas Lēmums 96/20/EK tikai attiecībā uz norādi Lēmuma 80/765/EEK II pielikuma 1. pantā | (OV L 7, 10.1.1996., 6. lpp.) |

Komisijas Lēmums 1999/661/EK tikai attiecībā uz norādi Lēmuma 80/765/EEK II pielikuma 1. pantā | (OV L 261, 7.10.1999., 42. lpp.) |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Lēmums 80/765/EEK | Šis lēmums |

1. un 2. pants | 1. un 2. pants |

— | 3. pants |

3. pants | 4. pants |

I pielikums | I pielikums |

II pielikums | II pielikums |

— | III pielikums |

— | IV pielikums |

--------------------------------------------------