32003D0642Oficiālais Vēstnesis L 226 , 10/09/2003 Lpp. 0027 - 0027


Padomes lēmums 2003/642/TI

(2003. gada 22. jūlijs)

saistībā ar Konvencijas par Eiropas Kopienu ierēdņu vai Eiropas Savienības dalībvalstu ierēdņu korumpētības apkarošanu attiecināšanu uz Gibraltāru

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā Konvenciju par Eiropas Kopienu ierēdņu vai Eiropas Savienības dalībvalstu ierēdņu korumpētības apkarošanu [1] ("Konvencija par korupciju"),

tā kā:

(1) Konvencija par korupciju apstiprināta ar Padomes 1997. gada 26. maija aktu.

(2) Konvencijā par korupciju nav noteikumu par tās attiecināšanu uz Gibraltāru.

(3) Konvencija par korupciju un vairākas citas uz šāda paša pamata izstrādātas konvencijas ir noslēgtas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu pirms 2000. gada 1. jūnija [2] un tolaik neattiecās uz Gibraltāru.

(4) Par starptautiskajām attiecībām ar Gibraltāru ir atbildīga Apvienotā Karaliste.

(5) Konvenciju par korupciju ir vēlams attiecināt uz Gibraltāru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Konvencija par korupciju ir attiecināma uz Gibraltāru.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā publicēšanas dienā.

Briselē, 2003. gada 22. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] OV C 195, 25.6.1997., 1. lpp.

[2] Datums, kad stājās spēkā vienošanās starp Spāniju un Apvienoto Karalisti par Gibraltāra iestādēm un ES un EK tiesību aktiem un ar tiem saistītiem līgumiem.

--------------------------------------------------