32003D0629Oficiālais Vēstnesis L 218 , 30/08/2003 Lpp. 0051 - 0054


Komisijas Lēmums 2003/629/EK

(2003. gada 27. augusts),

ar ko groza Lēmumu 2000/367/EK attiecībā uz būvizstrādājumu ugunsizturības klasifikāciju, tajā iekļaujot izstrādājumus dūmu un karstuma kontrolei

(paziņots ar dokumenta numuru C(2003) 2851)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem [1], kas grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK [2], un jo īpaši tās 20. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas Lēmumā 2000/367/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsizturības klasifikāciju [3], to pielāgojot tehnikas attīstībai, jāiekļauj arī dūmu un karstuma kontrolei paredzētie izstrādājumi.

(2) Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2000/367/EK.

(3) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2000/367/EK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 27. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

[1] OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.

[2] OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.

[3] OV L 133, 6.6.2000., 26. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Lēmuma 2000/367/EK pielikumu groza šādi:

1. Nodaļu "SIMBOLI" groza šādi:

a) tabulā pievieno šādas rindas:

"D | Noturīguma laiks pastāvīgā temperatūrā |

DH | Noturīguma laiks pēc laika–temperatūras standartlīknes |

F | Funkcionalitāte dūmu un siltuma ventilatoriem ar piedziņu |

Β | Funkcionalitāte dabīgajiem dūmu un siltuma ventilatoriem" |

b) 2. piezīmē pēc "EN 13501–3" iestarpina "EN 13501–4".

2. Nodaļu "Klasifikācijas" groza šādi:

a) 2. punktu groza šādi:

i) tabulā par sienām pievieno RE360, REI360, REI–M360 un REW360 klasi;

ii) klasifikācijas daļā tabulā par grīdām un jumtiem:

- virs rindas "RE" iestarpina jaunu rindu "R" ar R 30 klasi,

- pievieno RE360 un REI360 klasi;

b) 3. punktā vārdus "ugunsdrošības pārklājumiem, apšuvumam un aizsargekrāniem" aizstāj ar vārdiem "ugunsdrošības pārklājumiem, apšuvumu, plātnēm, apmetumiem un aizsargekrāniem";

c) 4. punktu groza šādi:

i) tabulu par šķērssienām (arī ar neizolētām daļām) papildina ar EI–M180 un EI–M240 klasi;

ii) tabulā, kas attiecas uz transportieru un virzītā transporta sistēmu noslēgierīcēm, piezīmju tekstu aizstāj ar šādu: "I klasifikāciju papildina ar sufiksu "1" vai "2" lai norādītu, kāda veida izolācija izmantota. I klasifikāciju izmanto gadījumos, kad testējamais paraugs ir caurule vai kanāls, kura noslēgšanos transportieru sistēmai nenovērtē. Paplašinājums ar simbolu "C" norāda, ka izstrādājums atbilst "automātiskās noslēgšanās" kritērijam (atbilstības/neatbilstības tests) (*).";

iii) tabulu pat sienu un griestu pārklājumiem aizstāj ar šādu tabulu:

"Piezīmes:

"Ar sufiksiem ""1"" un ""2"" norāda, kādas pamatnes, ugunsizturības kritēriji un paplašināšanas noteikumi izmantoti klasifikācijai."

"Attiecas uz | Sienu un griestu segumiem |

Standarts(-i) | EN 13501–2; EN 14135 |

Klasifikācija:

K1 | 10 | | | | | | | | |

K2 | 10 | | 30 | | 60 | | | | |

d) papildina ar šādu 7. punktu:

"7. Dūmu un karstuma kontroles sistēmās izmantojamie izstrādājumi

Šajā iedaļā minētie standarti pašlaik tiek izstrādāti, un tie var tikt pārskatīti vai pilnveidoti.

"Piezīmes:

"Lai norādītu uz piemērotību izmantošanai tikai kanālos ar vienu nodalījumu, klasifikāciju papildina ar sufiksu ""single"".

"Papildus ar simboliem ""v"e"" un/vai ""h"o"" norāda uz piemērotību uzstādīšanai attiecīgi vertikāli un/vai horizontāli.

""S"" norāda, ka noplūdes intensitāte ir mazāka par 5 m"3"/stundā/m"2" (Visiem kanāliem bez ""S"" klasifikācijas noplūdes intensitātei jābūt mazākai par 10 m"3"/staundā/m"2")

""500"", ""1000"", ""1500"" norāda uz piemērotību izmantošanai līdz attiecīgajam spiedienam, ko mēra apkārtējā temperatūrā.

Attiecas uz | Dūmu kontroles kanāliem ar vienu nodalījumu |

Standarts(-i) | EN 13501–4; EN 1363–1, 2, 3; EN 1366–9 EN 12101–7 |

Klasifikācija: –

E 300 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

E 600 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Piezīmes:

"Lai norādītu uz piemērotību izmantošanai tikai kanālos ar vairākiem nodalījumiem, klasifikāciju papildina ar sufiksu ""multi"".

"Papildus ar simboliem ""v"e"" un/vai ""h"o"" norāda uz piemērotību uzstādīšanai attiecīgi vertikāli un/vai horizontāli.

""S"" norāda, ka noplūdes intensitāte ir mazāka par 5 m"3"/stundā/m"2" (Visiem kanāliem bez ""S"" klasifikācijas noplūdes intensitātei jābūt mazākai par 10 m"3"/stundā/m"2")

""500"", ""1000"", ""1500"" norāda uz piemērotību izmantošanai līdz attiecīgajam spiedienam, ko mēra apkārtējā temperatūrā.

Attiecas uz | Daudznodalījumu ugunsizturīgiem dūmu kontroles kanāliem |

Standarts(-i) | EN 13501–4; EN 1363–1, 2,3; EN 1366–8; EN 12101–7 |

Klasifikācija: –

EI | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Piezīmes

"Lai norādītu uz piemērotību izmantošanai kanālos ar vienu nodalījumu, klasifikāciju papildina ar sufiksu ""single"".

""HOT 400/30"" ("high operational temperature") – izmantošanai augsttemperatūras apstākļos – norāda, ka aizbīdni var atvērt vai aizvērt 30 minūšu laikā, ja temperatūra ir zemāka par 400 °C (izmantojami tikai ar E"600" klasifikāciju).

""v"ed"", ""v"ew""""v"edw"" un/vai ""h"od"", ""h"ow""""h"odw"" norāda uz piemērotību uzstādīšanai vertikāli un/vai horizontāli, tos attiecīgi uzstādot kanālā, sienā vai abās minētajās vietās.

""S"" norāda, ka noplūdes intensitāte ir mazāka par 200 m"3"/stundā/m"2". Visiem kanāliem bez ""S"" klasifikācijas noplūdes intensitātei jābūt mazākai par 360 m"3"/stundā/m"2". Visiem aizbīdņiem, kuriem noplūdes intensitāte ir mazāka par 200 m"3"/stundā/m"2", pieņem šo vērtību, visiem aizbīdņiem, kuriem šis lielums ir no 200 m"3"/stundā/m"2" līdz 360 m"3"/hr/m"2", pieņem vērtību 360 m"3"/stundā/m"2". Noplūdes intensitātes ir norādītas gan apkārtējai temperatūrai, gan paaugstinātai temperatūrai.

""500"", ""1000"", ""1500"" norāda uz piemērotību izmantošanai līdz attiecīgajam spiedienam, ko mēra apkārtējā temperatūrā.

""AA"" vai ""MA"" attiecīgi norāda uz ieslēgšanu automātiski vai ar rokām.

""i→–o"", ""i ←o"", ""i ↔ο"", norada, ka tiek ievēroti darbības raksturlielumi attiecīgi no iekšpuses uz āru, no ārpuses uz iekšu vai abējādi.

""C"300"", ""C"10000"", ""C"mod"" norāda uz aizbīdņa piemērotību izmantošanai tikai dūmu ierobežošanas sistēmās, kombinētājās dūmu un vides sistēmās, vai regulēšanas aizbīdņa izmantošanai attiecīgi dūmu kontroles un vides sistēmās.

Attiecas uz | Dūmu kontroles aizbīdņiem ar vienu nodalījumu |

Standarts(-i) | EN 13501–4; EN 1363–1, 3; EN 1366– 9, 10; EN 12101–8 |

Klasifikācija: –

E 300 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

E 600 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Piezīmes

"Lai norādītu uz piemērotību izmantošanai kanālos ar vairākiem nodalījumiem, klasifikāciju papildina ar sufiksu ""multi"".

""HOT 400/30"" ("high operational temperature") – izmantošanai augsttemperatūras apstākļos – norāda, ka aizbīdni var atvērt vai aizvērt 30 minūšu laikā, ja temperatūra ir zemāka par 400 °C.

""v"ed"", ""v"ew"", ""v"edw"" un/vai ""h"od"", ""h"ow"", ""h"odw"" norāda uz piemērotību uzstādīšanai vertikāli un/vai horizontāli, tos attiecīgi uzstādot kanālā, sienā vai abās minētajās vietās.

""S"" norāda noplūdes intensitāti zem 200 m"3"/stundā/m"2". Visiem aizbīdņiem bez ""S"" klasifikācijas jābūt ar noplūdes intensitāti zem 360 m"3"/stundā/m"2". Visiem aizbīdņiem, kuriem noplūdes intensitāte ir mazāka par 200 m"3"/stundā/m"2", pieņem šo vērtību, visiem aizbīdņiem, kuriem šis lielums ir no 200 m"3"/stundā/m"2" līdz 360 m"3"/stundā/m"2", pieņem vērtību 360 m"3"/stundā/m"2". Noplūdes intensitātes ir norādītas gan apkārtējai temperatūrai, gan paaugstinātai temperatūrai.

""500"", ""1000"", ""1500"" norāda uz piemērotību izmantošanai līdz attiecīgajam spiedienam, ko mēra apkārtējā temperatūrā.

""AA"" vai ""MA"" attiecīgi norāda uz ieslēgšanu automātiski vai ar rokām.

""i→–o"", ""i ←o"", ""i ↔ο"", norada, ka tiek ievēroti darbības raksturlielumi attiecīgi no iekšpuses uz āru, no ārpuses uz iekšu vai abējādi.

""C"300"", ""C"10000"", ""C"mod"" norāda uz aizbīdņa piemērotību izmantošanai tikai dūmu ierobežošanas sistēmās, kombinētājās dūmu un vides sistēmās, vai regulēšanas aizbīdņa izmantošanai attiecīgi dūmu kontroles un vides sistēmās.

Attiecas uz | Daudznodalījumu ugunsizturīgiem dūmu kontroles aizbīdņiem |

Standarts(-i) | EN 13501–4; EN 1363–1, 2,3; EN 1366–2, 8, 10; EN 12101–8 |

Klasifikācija:

El | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

Ε | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Piezīmes:

""A"" vienmēr var būt lielāks par 120 minūtēm.

Attiecas uz | Dūmu šķēršļiem |

Standarts(-i) | EN 13501–4; EN 1363–1, 2; EN 12101–1 |

Klasifikācija: D

D600 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | A |

DH | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | A |

"Piezīmes:

Attiecas uz | Dūmu un karstuma izplūdes ventilatoriem ar piedziņu, savienojumiem |

Standarts(-i) | NE13501–4; NE 1363–1; NE 12101–3; ISO 834–1 |

Klasifikācija: F

F200 | | | | | | | 120 | | | |

F300 | | | | | 60 | | | | | |

F400 | | | | | | 90 | 120 | | | |

F600 | | | | | 60 | | | | | |

F842 | | | 30 | | | | | | | |

"Piezīmes:

"Kur ""υ"" norāda iedarbības apstākļus (temperatūru).

Attiecas uz | Dūmu un karstuma izplūdes dabiskā ventilācija |

Standarts(-i) | EN 13501–4; EN 1363–1; EN 12101–2 |

Klasifikācija: Β

B300 | | | 30 | | | | | | | |

B600 | | | 30 | | | | | | | |

Bυ | | | 30" | | | | | | | |

--------------------------------------------------