32003D0248Oficiālais Vēstnesis L 093 , 10/04/2003 Lpp. 0028 - 0031


Komisijas Lēmums

(2003. gada 9. aprīlis),

ar ko atļauj dalībvalstīm paredzēt pagaidu izņēmumus no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz stādīšanai paredzētiem Argentīnas izcelsmes zemeņu (Fragaria L.) stādiem, izņemot sēklas

(izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1183)

(2003/248/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/22/EK [2], un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

ņemot vērā Francijas lūgumu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK stādīšanai paredzētus zemeņu (Fragaria L.) stādus, kuru izcelsme nav Eiropas valstīs, izņemot Vidusjūras valstis, Austrāliju, Jaunzēlandi, Kanādu un Amerikas Savienoto Valstu kontinentālos štatus, izņemot sēklas, principā nedrīkst ievest Kopienā. Tomēr minētā direktīva pieļauj izņēmumus no minētā noteikuma, ja tiek konstatēts, ka nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās iespējamība.

(2) Argentīnā stādīšanai paredzētu Fragaria L. stādu pavairošana, izņemot sēklas, no stādiem, ko piegādā dalībvalsts, ir kļuvusi par populāru praksi. Izaudzētos stādus pēc tam izved uz Kopienu, lai tos stādītu ogu audzēšanai.

(3) Kopš 1993. gada ar vairākiem secīgiem lēmumiem, no kuriem pēdējais ir Komisijas Lēmums 2001/441/EK [3], ir atļauti izņēmumi no atsevišķiem Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz stādīšanai paredzētiem Argentīnas izcelsmes Fragaria L. stādiem, izņemot sēklas, tie ir atļauti ierobežotā laikā un uz tiem attiecas īpaši nosacījumi.

(4) Apstākļi, kas pamato šos izņēmumus, joprojām pastāv, un nav jaunas informācijas, kuras dēļ vajadzētu pārskatīt īpašos nosacījumus.

(5) Tādēļ jāļauj dalībvalstīm paredzēt izņēmumus uz ierobežotu laiku un ar īpašiem nosacījumiem.

(6) Atļauja paredzēt izņēmumus vairs nav derīga, ja tiek konstatēts, ka šajā lēmumā iekļautie īpašie nosacījumi nav pietiekami, lai nepieļautu kaitīgo organismu ievešanu Kopienā, vai netiek izpildīti.

(7) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstīm ir atļauts paredzēt izņēmumus no Direktīvas 2000/29/EK 4. panta 1. punkta attiecībā uz minētās direktīvas III pielikuma A daļas 18. punktā minētajiem aizliegumiem par stādīšanai paredzētiem Argentīnas izcelsmes zemeņu (Fragaria L.) stādiem, izņemot sēklas, (turpmāk – "stādi").

Uz atļauju paredzēt izņēmumus, kā noteikts 1. punktā (turpmāk – "atļauja"), papildus Direktīvas 2000/29/EK I, II, IV pielikumā iekļautajiem nosacījumiem attiecas pielikuma nosacījumi, un tā attiecas tikai uz stādiem, ko ieved Kopienā:

a) no 2003. gada 1. jūnija līdz 2003. gada 30. septembrim;

b) no 2004. gada 1. jūnija līdz 2004. gada 30. septembrim;

c) no 2005. gada 1. jūnija līdz 2005. gada 30. septembrim un

d) no 2006. gada 1. jūnija līdz 2006. gada 30. septembrim.

2. pants

Līdz ievešanas gada 30. novembrim dalībvalstis sniedz Komisijai un citām dalībvalstīm:

a) informāciju par stādu daudzumiem, kas ievesti atbilstoši šim lēmumam, un

b) pielikuma 5. punktā minēto detalizēto tehnisko ziņojumu par oficiālo pārbaudi un analīzēm.

Visas dalībvalstis, kurās stādi pēc ievešanas vēlāk tiek stādīti, līdz nākamā gada 31. martam pēc ievešanas gada arī sniedz Komisijai un citām dalībvalstīm pielikuma 8. punktā minēto detalizēto tehnisko ziņojumu par oficiālajām pārbaudēm un analīzēm.

3. pants

Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai un citām dalībvalstīm par visām kravām, kas ievestas to teritorijā atbilstoši šim lēmumam un, kā atklājies vēlāk, neatbilst šim lēmumam.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 9. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

[2] OV L 78, 25.3.2003., 10. lpp.

[3] OV L 155, 12.6.2001., 15. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Īpašie nosacījumi, kas attiecas uz tādiem stādīšanai paredzētiem Argentīnas izcelsmes zemeņu (Fragaria L.) stādiem, izņemot sēklas, uz kuriem attiecas šā lēmuma 1. pantā paredzētie izņēmumi

1. Stādi ir paredzēti ogu audzēšanai Kopienas teritorijā, un stādi ir:

a) audzēti tikai no mātesaugiem, kas ievesti no dalībvalsts un sertificēti saskaņā ar dalībvalsts apstiprinātu sertifikācijas sistēmu;

b) audzēti zemē, kas

- atrodas teritorijā, kura izolēta no komerciālas zemeņu audzēšanas platībām,

- atrodas vismaz vienu kilometru no tuvākās platības, kurā audzē zemenes ogu vai jaunu stādu ieguvei, kas neatbilst šā lēmuma nosacījumiem,

- atrodas vismaz 200 metru no visiem citiem Fragaria ģints augiem, kuri neatbilst šā lēmuma nosacījumiem, un

- kam pēc iepriekšējās ražas novākšanas un pirms stādu stādīšanas vai nu izdarītas oficiālas analīzes ar piemērotām metodēm, konstatējot, ka tajā nav augsnei kaitīgu organismu, tostarp Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, vai kas apstrādāta, nodrošinot, ka tajā nav kaitīgu organismu;

c) Argentīnas Augu aizsardzības dienesta oficiāli pārbaudīti vismaz trīs reizes augšanas periodā un atkārtoti pirms izvešanas attiecībā uz to, vai stādos nav kaitīgu organismu, kas uzskaitīti Direktīvas 2000/29/EK I un II pielikuma A daļā, –

- Aphelenchoides besseyi Christie,

- Colletotrichum acutatum Simmonds,

- Globodera pallida (Stone) Behrens,

- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,

- Naupactus leucoloma (Boheman),

- Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae,

- zemeņu lapu čokurošanās vīruss,

- zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīruss,

- zemeņu lapu dzīslu balēšanas vīruss,

- Xanthomonas fragariae Kennedy un King,

- Xiphinema americanum Cobb sensu lato (Ārpuseiropas populācijas) –,

un ir pārbaudīts, vai augsnē nav citu kaitīgu organismu, kas nav zināmi Kopienā, piemēram:

- Dendrophoma obscurans,

- Fusarium oxysporum f.sp. fragariae,

- Loxostege similalis,

- Pratylenchus zeae,

- Rhizoctonia fragariae,

un nevienā gadījumā nav atrasts neviens no šiem organismiem;

d) pirms izvešanas:

- attīrīti no augsnes vai augsnes substrātiem,

- attīrīti (t. i., bez augu atliekām) un ir bez ziediem un ogām.

2. Stādiem līdzi tiek dots Argentīnā izdots fitosanitārais sertifikāts, kas atbilst Direktīvas 2000/29/EK 7. panta 1. punktam un 13. panta 1. punktam, pamatojoties uz tur noteiktajām pārbaudēm.

Sertifikātā norāda:

- iedaļā "kaitēkļu iznīcināšana un/vai dezinficēšana" – pēdējās(-o) pirms izvešanas veiktās(-o) dezinficēšanas(-u) sīku aprakstu,

- iedaļā "papildu deklarācija" iekļauj piezīmi "Šī krava atbilst Komisijas Lēmumā 2003/248/EK iekļautajiem nosacījumiem", kā arī norāda šķirnes nosaukumu un dalībvalsts sertifikācijas sistēmu, ar kuru saskaņā sertificēti mātesaugi.

3. Stādus ieved caur ievešanas punktiem, kas izveidoti, lai dalībvalsts, kurās tie atrodas, varētu dot attiecīgu atļauju.

Ievešanas punktus un Direktīvā 2000/29/EK norādīto par attiecīgo ievešanas punktu atbildīgās oficiālās iestādes nosaukumu un adresi dalībvalsts iepriekš laikus paziņo Komisijai un pēc pieprasījuma minēto informāciju dara pieejamu citām dalībvalstīm.

Ja stādu ievešana Kopienā notiek citā dalībvalstī, nevis dalībvalstī, kura izmanto atļauju, ievešanas dalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes informē to dalībvalstu atbildīgās oficiālās iestādes, kuras izmanto atļauju, un sadarbojas ar tām, lai nodrošinātu, ka tiek ievērots šis lēmums.

4. Pirms stādu ievešanas Kopienā ievedēju oficiāli informē par nosacījumiem, kas iekļauti 1. līdz 6. punktā.

Minētais ievedējs par katru ievešanu iepriekš laikus paziņo ievešanas dalībvalsts atbildīgajai oficiālajai iestādei, norādot:

- materiāla veidu,

- stādu daudzumu,

- paredzēto dienu ievešanai Kopienā,

- paredzēto punktu ievešanai Kopienā,

- nosaukumu, adreses un vietu, kur stādi jāuzglabā oficiālā kontrolē, līdz zināmi 5. punktā minēto pārbaužu rezultāti, vai 6. punktā minēto saimniecību, kur stādi tiks stādīti pēc veiksmīgas 5. punktā minēto analīžu veikšanas.

Ievedējs informē attiecīgās oficiālās atbildīgās iestādes par visām izmaiņām šajā punktā minētajā informācijā, tiklīdz tās ir zināmas.

Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju par šajā punktā minēto informāciju un par visām tajā izdarītajām izmaiņām.

Vismaz divas nedēļas pirms dienas, kad stādi tiek izvesti no saimniecības, kur tie uzglabāti, ievedējs ziņo 6. punktā minētajai atbildīgajai oficiālajai iestādei, kurā saimniecībā stādi tiks stādīti.

5. Pārbaudes, attiecīgā gadījumā arī analīzes, kas vajadzīgas saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 13. pantu un šā lēmuma 8. punktu, veic atbildīgās oficiālās iestādes dalībvalstīs, kuras izmanto atļauju un vajadzības gadījumā – sadarbībā ar oficiālajām iestādēm dalībvalstī, kurā stādi tiks stādīti.

Veicot pārbaudes, dalībvalsts(-is) pārbauda un vajadzības gadījumā izdara analīzes attiecībā uz 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem kaitīgajiem organismiem. Ja šādi organismi atklāti, par to tūlīt paziņo Komisijai. Attiecīgi rīkojas, lai iznīcinātu kaitīgos organismus un vajadzības gadījumā – arī attiecīgos stādus.

Neierobežojot Direktīvas 2000/29/EK 21. panta 3. punkta otrajā ievilkumā minēto pārraudzību, Komisija nosaka, cik lielā mērā minētajā ievilkumā norādītās pārbaudes tiek iekļautas pārbaudes programmā saskaņā ar minētās direktīvas 21. panta 5. punkta piekto daļu.

6. Stādus stāda tikai saimniecībās, kas oficiāli reģistrētas un apstiprinātas atļaujas saņemšanai.

Persona, kas paredzējusi stādīt stādus, atbildīgajām oficiālajām iestādēm dalībvalstī, kurā atrodas šīs saimniecības, iepriekš paziņo saimniecības īpašnieka adresi un vārdu.

Ja stādu stādīšanas vieta atrodas dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kura izmanto atļauju, tās dalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes, kas izmanto atļauju, paziņo atbildīgajām oficiālajām iestādēm dalībvalstī, kurā atrodas saimniecība, saimniecības nosaukumu un adresi, kur stādi tiks stādīti. Šādu informāciju sniedz laikā, kad saņemts 4. punktā minētais iepriekšējais paziņojums no ievedēja.

7. Atbildīgās oficiālās iestādes nodrošina, lai visi stādi, kas nav iestādīti saskaņā ar 6. punktu, minēto iestāžu uzraudzībā tiktu iznīcināti.

Reģistrus par to, cik daudz šādu stādu ir iznīcināts, saglabā un pēc pieprasījuma dara pieejamus Komisijai.

8. Augšanas periodā pēc ievešanas atbildīgās oficiālās iestādes dalībvalstī, kur stādi tiek stādīti, attiecīgu daļu stādu attiecīgos laikos 6. punktā minētajā saimniecībā vizuāli pārbauda, lai noteiktu, vai nav novērojami kādu kaitīgo organismu simptomi vai pazīmes. Pēc šādas vizuālas pārbaudes visus kaitīgos organismus, kas izraisījuši pazīmes vai simptomus, identificē, izmantojot attiecīgu analīžu procedūru. Visus stādus, kam minētajās pārbaudēs un analīzēs konstatēta 1. punkta c) apakšpunktā minēto kaitīgu organismu klātbūtne, atbildīgās oficiālās iestādes uzraudzībā nekavējoties iznīcina. Par to nekavējoties informē Komisiju.

--------------------------------------------------