32003D0224Oficiālais Vēstnesis L 083 , 01/04/2003 Lpp. 0070 - 0072


Komisijas lēmums

(2003. gada 21. marts)

par atsauces uz standartu EN 1495:1997 "Pacelšanas platformas – mastu kāpšanas darba platformas" publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/37/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 831)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2003/224/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/37/EK (1998. gada 22. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mašīnām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/79/EK [2], un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā tās pastāvīgās komitejas atzinumu, kas izveidota ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā [3], un kura grozīta ar Direktīvu 98/48/EK [4],

tā kā:

(1) Direktīvas 98/37/EK 2. pantā ir paredzēts, ka mašīnas var laist tirgū un nodot ekspluatācijā tikai tad, ja, pareizi uzstādot, uzturot kārtībā un lietojot paredzētajiem mērķiem, tās neapdraud cilvēku, kā arī mājdzīvnieku vai īpašuma drošību.

(2) Ja nacionālais standarts, transponējot saskaņoto standartu, atsauces uz kuru publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, attiecas uz vienu vai vairākām drošības pamatprasībām, mašīnu, kas konstruēta saskaņā ar šo standartu, uzskata par atbilstošu attiecīgajām pamatprasībām.

(3) Dalībvalstīm jāpublicē atsauces uz valsts standartiem, kas pārņemti no saskaņotiem standartiem, kuri publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(4) Saskaņā ar Direktīvas 98/37/EK 6. panta 1. punktu Nīderlande iesniegusi oficiālu iebildumu, kurā norādīja, ka Eiropas Standartizācijas organizācijas (CEN) 1997. gada 21. aprīlī pieņemtais standarts EN 1495:1997, atsauces uz kuru Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī [5] publicētas 1998. gada 13. martā, neatbilst veselības aizsardzības un drošības pamatprasībām.

(5) Komisija atzīst, ka attiecīgo mašīnu izmantošana var izrādīties bīstama, jo standarts EN 1495:1997 neatbilst veselības aizsardzības un drošības pamatprasībām attiecībā uz mašīnu projektu un konstrukciju un drošības elementiem, kas noteikti Direktīvas 98/37/EK I pielikumā, konkrēti prasības punktos 1.5.15. "Slīdēšanas, klupšanas vai krišanas varbūtība", 1.7.4. "Instrukcijas" un 6.3. "Cilvēku izkrišanas no transportiera riska novēršana". Jo īpaši attiecībā uz 5.3.2.4. punktu, 7.1.2.12. punkta pēdējo daļu, 8. tabulu un 9. attēlu Komisija uzskata, ka pieņemtie pasākumi platformas projektēšanā un konstruēšanā nenodrošina augstu drošības līmenī visos paredzamajos produkta izmantošanas veidos.

(6) Drošības un juridiskās noteiktības labad atsaucēm uz šo standartu jāpievieno attiecīgs brīdinājums, un dalībvalstīm savi valsts standarti, kas transponē standartu EN 1495:1997, arī jāpapildina ar šādu brīdinājumu.

(7) Attiecīgi jāpārpublicē atsauce uz standartu EN 1495:1997,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atsauces uz standartu EN 1495:1997 aizstāj ar pielikumā noteikto tekstu.

2. pants

Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 98/37/EK 5. panta 2. punktu, publicējot atsauces uz valsts standartu, kas transponē saskaņoto standartu EN 1495:1997, publikācija jāpapildina ar tādu pašu brīdinājumu, kāds paredzēts atsaucē uz standartu EN 1495:1997 un noteikts pielikumā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 21. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

[1] OV L 207, 23.7.1998., 1. lpp.

[2] OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.

[3] OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

[4] OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp.

[5] OV C 78, 13.3.1998., 2. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Eiropas saskaņoto standartu nosaukumu un atsauču publicēšana saskaņā ar Direktīvu 98/37/EK

Brīdinājums:

Šī publikācija neattiecas uz standarta EN 1495:1997 5.3.2.4. punktu, 7.1.2.12. punkta pēdējo daļu, 8. tabulu un 9. attēlu, un attiecībā uz minētajiem punktiem tā nenodrošina atbilstību Direktīvas 98/37/EK noteikumiem.

OEN | Atsauce | Saskaņotā standarta nosaukums |

CEN | EN 1495:1997 | Pacelšanas platformas – mastu kāpšanas darba platformas |

--------------------------------------------------