32003D0016Oficiālais Vēstnesis L 007 , 11/01/2003 Lpp. 0091 - 0092


Komisijas Lēmums

(2003. gada 10. janvāris),

ar ko groza Lēmumu 2000/159/EK par trešo valstu atliekvielu plānu pagaidu apstiprināšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/23/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 5565)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2003/16/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvu 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK [1], un jo īpaši tās 29. pantu,

ņemot vērā Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvu 72/462/EEK par veselības un veterinārās pārbaudes problēmām, kas rodas, ievedot liellopus, aitas, kazas un cūkas un svaigu gaļu vai gaļas produktus no trešām valstīm [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1452/2001 [3], un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1) Komisijas 2000. gada 8. februāra Lēmumā 2000/159/EK par trešo valstu atliekvielu plānu pagaidu apstiprināšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/23/EK [4], kas grozīts ar Lēmumu 2002/336/EK [5], ir uzskaitītas trešās valstis, kas ir iesniegušas plānu, norādot šo trešo valstu piedāvātās garantijas attiecībā uz Direktīvas 96/23/EK I pielikumā minēto atliekvielu grupu un vielu uzraudzību.

(2) Dažas trešās valstis ir iesniegušas Komisijai atliekvielu uzraudzības plānus attiecībā uz produktiem un sugām, kas nav sākotnēji norādītas Lēmuma 2000/159/EK pielikumā. Šo uzraudzības plānu novērtēšana un Komisijas pieprasītā papildu informācija nodrošina pietiekamas garantijas attiecībā uz atliekvielu uzraudzību trešās valstīs attiecībā uz norādītajiem produktiem vai sugām.

(3) Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2000/159/EK.

(4) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2000/159/EK pielikumu groza, kā norādīts šī lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.

[2] OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp.

[3] OV L 198, 21.7.2001., 11. lpp.

[4] OV L 51, 24.2.2000., 30. lpp.

[5] OV L 116, 3.5.2002., 51. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Lēmuma 2000/159/EK pielikumu groza šādi.

Rindas, kas attiecas uz Belizu, Folklendas salām, Igauniju, Jaunkaledoniju, Mozambiku, Namībiju, Taivānu un Venecuēlu, aizstāj ar atbilstošajām rindām:

ISO kods | Valsts | Liellopi | Aitas/kazas | Cūkas | Zirgi | Mājputi | Akvakul- tūra | Piens | Olas | Truši | Savvaļas medījamie dzīvnieki | Saimniecī- bās audzēti medījamie dzīvnieki | Medus |

BZ | Beliza | | | | | | X | | | | | | |

EE | Igaunija | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |

FK | Folklendu salas | | X | | | | | | | | | | |

MZ | Mozambika | | | | | | X | | | | | | |

NA | Namībija | X | X | | | | X | | | | X | X | |

NC | Jaunkaledonija | X | | | | | X | | | | X | X | |

TW | Taivāna | | | | | | X | | | | | | X |

VE | Venecuēla | | | | | | X | | | | | | |

--------------------------------------------------