32002R2385Oficiālais Vēstnesis L 358 , 31/12/2002 Lpp. 0125 - 0127


Komisijas Regula (EK) Nr. 2385/2002

(2002. gada 30. decembris),

ar ko turpina piemērot un groza iepriekšēju Kopienas uzraudzību attiecībā uz dažu trešo valstu izcelsmes konkrētu dzelzs un tērauda izstrādājumu importu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3285/94 [1] par kopīgiem importa noteikumiem, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 518/94 un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2474/2000 [2], un jo īpaši tās 11. pantu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 7. marta Regulu (EK) Nr. 519/94 [3] par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz importu no dažām trešām valstīm, ar kuru atceļ Regulas (EEK) Nr. 1765/82, (EEK) Nr. 1766/82 un (EEK) Nr. 3420/83 un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1138/98 [4], un jo īpaši tās 9. pantu,

apspriedusies ar padomdevējām komitejām,

tā kā:

(1) Komisija ar 2002. gada 17. janvāra Regulu (EK) Nr. 76/2002 [5] ieviesa iepriekšēju Kopienas uzraudzību attiecībā uz dažu trešo valstu izcelsmes konkrētu dzelzs un tērauda izstrādājumu importu. Minētā regula tika grozīta ar Komisijas 2002. gada 24. jūlija Regulu (EK) Nr. 1337/2002 [6] tiktāl, lai paplašinātu uzraudzības darbības jomu.

(2) Dažas dalībvalstis 2002. gada 6. martā informēja Komisiju, ka dažu tērauda izstrādājumu importa tendenču dēļ vajadzīgi aizsardzības pasākumi, iesniedza informāciju ar pieejamiem pierādījumiem, kā noteikts, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 3285/94 10. pantu un Regulas (EK) Nr. 519/94 8. pantu, un lūdza Komisiju piemērot pagaidu aizsardzības pasākumus un uzsākt aizsardzības izmeklēšanu.

(3) Amerikas Savienotās Valstis 2002. gada 20. martā piemēroja galīgos aizsardzības pasākumus pret vairākiem importētiem tērauda izstrādājumiem, nosakot tarifu kvotas un papildu ad valorem nodokļus 8 % līdz 30 % apmērā.

(4) Komisija 2002. gada 28. martā uzsāka izmeklēšanu saistībā ar nopietnu kaitējumu vai kaitējuma draudiem Kopienas ražotājiem, kas ražo tērauda izstrādājumus, kuri ir līdzīgi vai konkurē ar 21 ievesto tērauda izstrādājumu.

(5) Tajā pašā dienā, pamatojoties uz informāciju, ko ievāca un pārbaudīja pirms izmeklēšanas uzsākšanas, pagaidu pasākumus piemēroja 15 tērauda izstrādājumiem, uz kuriem attiecās izmeklēšana.

(6) Komisija, konstatējusi, ka septiņu 1. pielikuma a) punktā norādīto izstrādājumu importa palielināšana rada nopietnu kaitējumu Kopienas ražotājiem, ar 2002. gada 27. septembra Regulu (EK) Nr. 1694/2002 [7] noteica galīgus aizsardzības pasākumus pret šiem izstrādājumiem, piemērojot papildu nodokļus, ko maksā par importu, ja tas pārsniedz attiecīgās tarifu kvotas. Šo tarifu kvotu izlietojumu var uzraudzīt ik dienas.

(7) Komisija, konstatējusi, ka 1. pielikuma b) punktā norādīto 14 izstrādājumu importa palielināšana draud radīt nopietnu kaitējumu Kopienas ražotājiem un ka šāda darbība ir bijusi Kopienas interesēs, ar 2002. gada 27. septembra Regulu (EK) Nr. 1695/2002 [8] piemēroja retrospektīvās uzraudzības sistēmu attiecībā uz minētajiem 14 izstrādājumiem.

(8) Iepriekš minētā aizsardzības tarifu kvotu uzraudzības sistēma un retrospektīvās uzraudzības sistēma sniedz informāciju tikai par dažu Kopienas tirgū ienākošu importa preču izcelsmi un nesniedz informāciju par importēto preču cenu. Tās nesniedz informāciju arī par nākotnes tirdzniecības plūsmu struktūru.

(9) Kopienas ārējās tirdzniecības statistika nav pieejama laika posmos, kas noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1917/2000 [9], kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1669/2001 [10].

(10) Tomēr pieejamā importa statistika par tērauda izstrādājumiem, kas noteikti 1. pielikumā, norāda šādas tendences, kas draud radīt kaitējumu Kopienas ražotājiem:

Izstrādājuma tips | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 (6 mēneši) |

Plakanie velmējumi | 10818943 | 13641836 | 13916538 | 6058977 |

Garie velmējumi | 5053766 | 5184421 | 5482925 | 2772014 |

Caurules un cauruļvadi | 2541117 | 2930406 | 2903729 | 1384322 |

(11) Kaut arī dažās izstrādājumu kategorijās redzams neliels importa samazinājums, ir jāatceras, ka uz vairākiem tērauda izstrādājumiem kādā šī laika perioda posmā attiecās EK pagaidu pasākumi tērauda aizsardzībai. Turklāt ir skaidrs, ka starptautiskais konteksts varētu radīt turpmāku tirdzniecības novirzīšanos uz Kopienu, jo pasaules tērauda tirgus joprojām ir nesakārtots un daudzas valstis ir veikušas vai apsver iespēju veikt aizsardzības pasākumus.

(12) Patiešām, kopš ASV 2002. gada martā piemēroja aizsardzības pasākumus plašam tērauda izstrādājumu klāstam, Eiropas Kopiena un daudzas valstis (ieskaitot Bulgāriju, Kanādu, Ķīnu, Čehijas Republiku, Ungāriju, Indiju, Indonēziju, Malaiziju, Meksiku un Poliju), kas ir norūpējušās par minēto un agrāku pasākumu iespējamo ietekmi uz pasaules tērauda tirgu, ir uzsākušas aizsardzības izmeklēšanu attiecībā uz vairākiem tērauda izstrādājumiem. Dažos gadījumos galīgie aizsardzības pasākumi jau ir veikti. Tādēļ ir skaidrs, ka starptautiskās tērauda tirdzniecības struktūrā var rasties turpmākas ievērojamas svārstības, jo īpaši novirzīšanās uz Kopienas tirgu, kas radītu kaitējumu Kopienas ražotājiem.

(13) Tajā pašā laikā ražošanas statistika norāda, ka neapstrādāta tērauda ražošana Kopienā ir samazinājusies no 163,2 miljoniem tonnu 2000. gadā līdz 158,5 miljoniem tonnu 2001. gadā un 118,9 miljoniem tonnu 2002. gada pirmajos deviņos mēnešos. Arī Kopienas ražotāju nodarbinātība ir samazinājusies no 276700 2000 gadā līdz 270000 [12] 2001. gadā, un ir paredzams, ka tā samazināsies arī 2002. gadā. Ir faktiska un nozīmīga saistība starp šo ekonomikas rādītāju attīstību un importa tendencēm, un tādēļ uzskata, ka importa tendences draud nodarīt kaitējumu Kopienas ražotājiem.

(14) Tādēļ Kopiena ir ieinteresēta, lai dažu tērauda izstrādājumuimportam turpinātu piemērot iepriekšēju Kopienas uzraudzību, lai tādējādi sniegtu padziļinātu statistikas informāciju, kas ļautu veikt importa tendenču ātru analīzi.

(15) Tādēļ Komisija secina, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3285/94 11. pantu un Regulas (EK) Nr. 519/94 9. pantu iepriekšējas uzraudzības sistēmu ir jāturpina piemērot attiecībā uz dažiem tērauda izstrādājumiem, kas ir paredzēti eksportam uz Kopienu. Ņemot vērā Amerikas Savienoto Valstu 2002. gada martā piemēroto tērauda aizsardzības pasākumu ilgumu, būtu lietderīgi, ja minēto sistēmu turpinātu piemērot līdz 2005. gada martam.

(16) Turklāt, lai neieviestu nevajadzīgus ierobežojumus un pārmērīgi netraucētu to uzņēmējsabiedrību darbību, kas atrodas robežu tuvumā, ir vēlams iepriekšējās Kopienas uzraudzības darbības jomā neiekļaut neliela apjoma preču importu. Tālab importa precēm, kuru neto svars nepārsniedz 500 kilogramus, šī regula nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 76/2002 groza šādi.

1. Regulas 1. panta beigās pievieno:

"3. Importa precēm, kuru neto svars nepārsniedz 500 kilogramus, šī regula nav jāpiemēro."

2. Regulas 6. pantā "2002. gada 31. decembris" aizstāj ar "2005. gada 31 marts".

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 30. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pascal Lamy

[1] OV L 319, 31.12.1994., 53. lpp.

[2] OV L 286, 11.11.2000., 1. lpp.

[3] OV L 67, 10.3.1994., 89. lpp.

[4] OV L 159, 3.6.1998., 1. lpp.

[5] OV L 16, 18.1.2002., 3. lpp.

[6] OV L 195, 24.7.2002., 25. lpp.

[7] OV L 261, 28.9.2002., 1. lpp.

[8] OV L 261, 28.9.2002., 124. lpp.

[9] OV L 229, 9.9.2000., 14. lpp.

[10] OV L 224, 21.8.2001., 3. lpp.

[12] Dati vēl nav galīgi un ir jāpārskata.

--------------------------------------------------