32002R2289Oficiālais Vēstnesis L 348 , 21/12/2002 Lpp. 0054 - 0055


Padomes Regula (EK) Nr. 2289/2002

(2002. gada 19. decembris),

ar ko izbeidz Regulas (EK) Nr. 1600/1999, ar kuru uzliek galīgos antidempinga maksājumus attiecībā uz Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stiepļu ar 1 mm un lielāku diametru importu, pārskatīšanu pēc "jauna eksportētāja" pieprasījuma, atkārtoti uzliek maksājumus attiecībā uz importu, ko veic viens šīs valsts eksportētājs, un izbeidz šā importa reģistrēšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis [1] ("pamatregula"), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A. IEPRIEKŠĒJĀ PROCEDŪRA

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 1600/1999 [2] Padome noteica galīgu antidempinga maksājumu attiecībā uz tādu KN kodam ex72230019 atbilstošu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stiepļu importu, kuru diametrs ir 1 mm vai lielāks (turpmāktekstā – "attiecīgais ražojums"). Šie pasākumi bija individuāliem eksportētājiem noteikti maksājumi 0 % līdz 55,6 % apmērā ar atlikušo maksājumu 55,6 %.

B. PAŠREIZĒJĀ PROCEDŪRA

1. Jauna eksportētāja pieprasījums veikt pārskatīšanu

(2) Pēc galīgo pasākumu piemērošanas Komisija saņēma pieprasījumu no viena Indijas ražotāja "Garg Sales Co. PVT Ltd" ("pieteikuma iesniedzējs") uzsākt Regulas (EK) Nr. 1600/1999 pārskatīšanu pēc "jauna eksportētāja" pieprasījuma saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punktu. Pieteikuma iesniedzējs apgalvoja, ka nav saistīts ar citiem attiecīgā ražojuma eksportētājiem Indijā. Bez tam tas apgalvoja, ka nav eksportējis attiecīgo ražojumu uz Kopienu sākotnējās izmeklēšanas termiņā (no 1997. gada 1. aprīļa līdz 1998. gada 31. martam), bet eksportējis attiecīgo ražojumu uz Kopienu pēc šā termiņa. Pamatojoties uz iepriekšminēto, tas pieprasīja, lai tam tiktu noteikta individuāla maksājuma likme gadījumā, ja tiktu atklāts dempings.

2. Pārskatīšanas uzsākšana

(3) Komisija izskatīja pieteikuma iesniedzēja iesniegtos pierādījumus un uzskatīja tos par pietiekamiem, lai pamatotu pārskatīšanas uzsākšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punkta noteikumiem. Pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju un pēc attiecīgajai Kopienas ražošanas nozarei sniegtas iespējas dot atsauksmi, Komisija ar Regulu (EK) Nr. 1325/2002 [3] uzsāka Regulas (EK) Nr. 1600/1999 pārskatīšanu pēc "jauna eksportētāja" pieprasījuma attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju un uzsāka izmeklēšanu. Tajā pašā laikā tika atcelti spēkā esošie antidempinga maksājumi attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju un uz tā veikto importu attiecināja reģistrāciju saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punktu un 14. panta 5. punktu.

3. Nesadarbošanās no eksportu veicošā ražotāja puses

(4) Lai saņemtu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu savai izmeklēšanai, Komisija nosūtīja pieteikuma iesniedzējam anketu. Tomēr Komisija nesaņēma nekādu atbildi uz anketu līdz termiņam, kāds bija noteikts šim nolūkam. Pieteikuma iesniedzējs arī nepieprasīja minētā termiņa pagarinājumu. Komisija informēja pieteikuma iesniedzēju, ka šajos apstākļos tā gatavojas izbeigt pārskatīšanas izmeklēšanu, neizskatot tālāk tā pieprasījumu noteikt individuālu maksājuma likmi. Pieteikuma iesniedzējam deva 10 dienu ilgu laika posmu atsauksmju iesniegšanai. Komisijai izpaužot nodomu izbeigt pārskatīšanas izmeklēšanu, no pieteikuma iesniedzēja netika saņemta nekādas atsauksmes.

(5) Tātad jāsecina, ka "Garg Sales Co. PVT Ltd", neatbildot uz Komisijas nosūtīto anketu, nav sadarbojies izmeklēšanas laikā. Tādēļ pārskatīšana ir jāizbeidz un antidempinga maksājumi, kas atcelti ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1325/2002 2. pantu, ir jāievieš atkārtoti ar atpakaļejošu spēku no 2002. gada 24. jūlija. Bez tam ir jāizbeidz importa reģistrēšana, kas noteikta ar tās pašas regulas 3. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek izbeigta Regulas (EK) Nr. 1600/1999 pārskatīšana, kas uzsākta ar 1. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1325/2002 par tādu nerūsējošā tērauda stiepļu importu, kuru diametrs ir 1 mm vai vairāk, kas satur niķeli 2,5 % apmērā vai vairāk no to svara, izņemot stieples, kas satur niķeli 28 % apmērā vai vairāk no to svara, bet ne vairāk kā 31 % apmērā, un 20 % vai vairāk hroma, bet ne vairāk, kā 22 %, kuras atbilst KN kodam ex72230019, kuru izcelsme ir Indijā un ko ražo un pārdod Kopienā "Garg Sales Co. PVT Ltd" (TARIC papildu kods A404).

2. pants

Antidempinga maksājumus, kas uzlikti ar Regulu (EK) Nr. 1600/1999 un atcelti ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1325/2002 2. pantu, ar šo tiek ieviesti atkārtoti no 2002. gada 24. jūlija attiecībā uz importu, kas noteikts šīs regulas 1. pantā.

3. pants

Ar šo atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 384/96 14. panta 5. punktam muitas iestādēm tiek uzdots izbeigt šīs regulas 1. punktā identificētā importa reģistrēšanu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 19. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. Espersen

[1] OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1972/2002 (OV L 305, 7.11.2001., 1. lpp.).

[2] OV L 189, 22.7.1999., 19. lpp.

[3] OV L 194, 23.7.2002., 27. lpp.

--------------------------------------------------