32002R2246Oficiālais Vēstnesis L 341 , 17/12/2002 Lpp. 0054 - 0059


Komisijas Regula (EK) Nr. 2246/2002

(2002. gada 16. decembris)

par nodevām, kas maksājamas Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) par Kopienas dizainparaugu reģistrēšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem [1], un jo īpaši tās 107. pantu,

tā kā:

(1) Ņemot vērā 139. pantu Padomes 1993. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi [2], kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3288/94 [3] — atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 6/2002 97. pantam tas ir piemērojams arī šai regulai — nodevu apmēri ir jānosaka tādā līmenī, lai nodrošinātu, ka ienākumi no tām ir pietiekami, lai līdzsvarotu Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja budžetu.

(2) Komisijas 2002. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 2245/2002, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem [4], attiecas arī uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem nodevas, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 6/2002, jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam.

(3) Lai nodrošinātu vajadzīgo elastīgumu, Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja priekšsēdētājs saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem jāpilnvaro noteikt maksu, kas var būt maksājama birojam par pakalpojumiem, kurus tas var sniegt, maksu par pieeju biroja datu bāzēm un par šajās datu bāzēs glabātās informācijas sniegšanu mašīnlasāmā formā, kā arī noteikt maksu par biroja publikāciju pārdošanu.

(4) Lai atvieglotu nodevu un maksu samaksu, priekšsēdētājs ir jāpilnvaro atļaut citus maksājumu veidus papildus šajā regulā tieši norādītajiem.

(5) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 6/2002 109. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteikti šādu maksājumu apmēri un noteikumi:

a) nodevas, kas maksājamas Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (par preču zīmēm, paraugiem un modeļiem), turpmāk "Birojs", kā paredzēts Regulās (EK) Nr. 6/2002 un (EK) Nr. 2245/2002;

b) maksas, ko noteicis Biroja priekšsēdētājs saskaņā ar 3. panta 1. un 2. punktu.

2. pants

Nodevas, kas paredzētas Regulās (EK) Nr. 6/2002 un (EK) Nr. 2245/2002

Nodevas, kas paredzētas Regulās (EK) Nr. 6/2002 un (EK) Nr. 2245/2002 un ir maksājamas Birojam, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

3. pants

Maksa, ko nosaka Biroja priekšsēdētājs

1. Priekšsēdētājs nosaka maksu par pakalpojumiem, kurus Birojs sniedz un kuri nav norādīti pielikumā.

2. Priekšsēdētājs nosaka maksu par Kopienas Dizainparaugu Biļetenu, kā arī par citām Biroja publikācijām.

3. Šo maksu nosaka eiro.

4. Maksu, ko priekšsēdētājs noteicis saskaņā ar 1. un 2. punktu, publicē Biroja vadības biļetenā.

4. pants

Nodevu un maksu samaksas termiņš

1. Nodevas un maksas, kurām Regulās (EK) Nr. 6/2002 vai (EK) Nr. 2245/2002 samaksas termiņš nav norādīts, jāsamaksā dienā, kad saņemts pieprasījums par pakalpojumu, par kuru ir maksājama attiecīgā nodeva vai maksa.

2. Priekšsēdētājs var nolemt, ka par 1. punktā minētajiem pakalpojumiem attiecīgā nodeva vai maksa nav obligāti jāsamaksā avansā.

5. pants

Nodevu un maksu samaksa

1. Nodevas un maksas, kas maksājamas Birojam, ir jāmaksā eiro:

a) iemaksājot vai pārskaitot naudu Biroja bankas kontā;

b) nododot vai nosūtot čeku, kas izrakstīts Birojam;

c) skaidrā naudā.

2. Priekšsēdētājs var noteikt citādus samaksas veidus, nekā paredzēts 1. punktā, jo īpaši naudas ieskaitīšanu Biroja norēķinu kontos. Šos maksājumu veidus publicē Biroja vadības biļetenā.

6. pants

Norādījumi par maksājumiem

1. Veicot visus maksājumus, norāda tās personas vārdu, kas veic attiecīgo maksājumu, un ietver vajadzīgo informāciju, lai Birojs nekavējoties varētu noteikt maksājuma mērķi. Jo īpaši norāda šādu informāciju:

a) maksājot reģistrācijas nodevu, norāda maksājuma mērķi "reģistrācijas nodeva" un attiecīgā gadījumā atsauci, ko pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis Kopienas dizainparauga reģistrācijas pieteikumā;

a) maksājot publicēšanas nodevu, norāda maksājuma mērķi "publicēšanas nodeva" un attiecīgā gadījumā atsauci, ko pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis Kopienas dizainparauga reģistrācijas pieteikumā;

c) maksājot publicēšanas nodevu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 6/2002 50. panta 4. punktu, norāda maksājuma mērķi "publicēšanas nodeva" un reģistrācijas numuru;

d) maksājot nodevu par publicēšanas atlikšanu, norāda maksājuma mērķi "nodeva par publicēšanas atlikšanu" un attiecīgā gadījumā norādi, ko pieteikuma iesniedzējs ir norādījis Kopienas dizainparauga reģistrācijas pieteikumā;

e) maksājot spēkā neesamības deklarācijas pieteikuma nodevu, norāda reģistrācijas numuru un tā reģistrētā Kopienas dizainparauga īpašnieka vārdu, uz kuru attiecas pieteikums, un maksājuma mērķi "spēkā neesamības deklarācijas pieteikuma nodeva".

2. Ja maksājuma mērķi nevar tūlīt noteikt, Birojs pieprasa personai, kas maksājumu veikusi, darīt tam zināmu šo mērķi rakstveidā termiņā, ko nosaka Birojs. Ja minētā persona laikā neizpilda šo prasību, uzskata, ka maksājums nav veikts. Samaksāto summu atmaksā.

7. pants

Diena, ko uzskata par maksājuma dienu

1. Diena, ko uzskata par dienu, kad izdarīts maksājums Birojam, ir:

a) gadījumos, kas minēti 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā, diena, kurā samaksas summa faktiski ienāk Biroja bankas kontā;

b) gadījumā, kas minēts 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā, diena, kurā Birojs saņēmis čeku, ar noteikumu, ka šis čeks ir apmaksāts;

c) gadījumos, kas minēti 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā, diena, kurā saņemts skaidrās naudas maksājums.

2. Ja priekšsēdētājs saskaņā ar 5. panta 2. punkta noteikumiem atļauj citus nodevu apmaksas veidus, nekā paredzēts 5. panta 1. punktā, viņš nosaka arī dienu, kurā šādus maksājumus uzskatīs par veiktiem.

3. Ja saskaņā ar 1. un 2. punktu nodevas maksājumu neuzskata par veiktu līdz laikam, kad beidzies tās samaksas termiņš, šo termiņu uzskata par ievērotu, ja Birojam ir sniegti pierādījumi par to, ka maksājumu izdarījusī persona:

a) dalībvalstī termiņā, kurā maksājums bija jāveic:

i) ir veikusi šo maksājumu banku iestādē vai

ii) devusi attiecīgu rīkojumu banku iestādei pārskaitīt maksājuma summu, vai

iii) nosūtījusi pa pastu vai citādi vēstuli, uz kuras ir Biroja adrese un kurā ir čeks 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē, ar noteikumu, ka čeks ir apmaksāts, un

b) samaksājusi par attiecīgo nodevu vai nodevām 10 % papildu maksu, kas tomēr nepārsniedz EUR 200,

papildu maksa nav jāmaksā, ja a) apakšpunktā paredzētais nosacījums ir izpildīts ne vēlāk kā 10 dienas pirms maksājuma termiņa beigām.

4. Birojs var prasīt, lai persona, kas veikusi maksājumu, sniedz pierādījumus par dienu, kurā 3. punkta a) apakšpunktā paredzētais nosacījums ir izpildīts, un vajadzības gadījumā samaksā 3. punkta b) apakšpunktā minēto papildu maksu Biroja noteiktajā termiņā. Ja minētā persona neizpilda šo prasību vai ja pierādījumi ir nepietiekami, vai ja pieprasītā papildu maksa nav samaksāta noteiktajā termiņā, uzskata, ka maksājuma termiņš nav ievērots.

8. pants

Summa, kas nav samaksāta pilnā apmērā

1. Maksājuma termiņu uzskata par ievērotu tikai tad, ja noteiktajā laikā ir samaksāta pilna nodevas summa. Ja nodeva nav samaksāta pilnā apmērā, summu, kas ir samaksāta, atmaksā pēc maksājuma termiņa beigām.

2. Tomēr, ciktāl iespējams atlikušajā laikā līdz termiņa beigām, Birojs maksājumu veikušajai personai var dot iespēju samaksāt trūkstošo summu vai atteikties no mazām trūkstošām summām, neskarot tās personas tiesības, kas ir veikusi maksājumu — ja uzskata to par pieļaujamu.

9. pants

Nenozīmīgu summu atmaksa

1. Ja nodevas vai maksas summa ir pārmaksāta, pārmaksāto summu neatmaksā, ja šī pārmaksātā summa ir nenozīmīga un ja attiecīgā puse nav skaidri pieprasījusi atmaksu.

Priekšsēdētājs nosaka, kādu summu uzskata par nenozīmīgu.

2. Priekšsēdētāja lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, publicē Biroja vadības biļetenā.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L 3, 5.1.2002., 1. lpp.

[2] OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp.

[3] OV L 349, 31.12.1994., 83. lpp.

[4] OV L 341, 17.12.2002., 26. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

(eiro) |

1.Reģistrācijas nodeva (Regulas (EK) Nr. 6/2002 36. panta 4. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) | 230 |

2.Papildu reģistrācijas nodeva par katru papildu dizainparaugu, kas iekļauts kombinētajā pieteikumā (Regulas (EK) Nr. 6/2002 37. panta 2. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts): | |

a)par katru dizainparaugu no otrā līdz desmitajam | 115 |

b)par katru dizainparaugu, sākot no vienpadsmitā | 50 |

3.Publicēšanas nodeva (Regulas (EK) Nr. 6/2002 36. panta 4. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) | 120 |

4.Papildu publicēšanas nodeva par katru papildu dizainparaugu, kas iekļauts kombinētajā pieteikumā (Regulas (EK) Nr. 6/2002 37. panta 2. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts): | |

a)par katru dizainparaugu no otrā līdz desmitajam | 60 |

b)par katru dizainparaugu, sākot no vienpadsmitā | 30 |

5.Nodeva par publicēšanas atlikšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 36. panta 4. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) | 40 |

6.Papildu nodeva par publicēšanas atlikšanu attiecībā uz katru papildu dizainparaugu, kas iekļauts kombinētajā pieteikumā un uz ko attiecas publicēšanas atlikšana (Regulas (EK) Nr. 6/2002 37. panta 2. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts): | |

a)par katru dizainparaugu no otrā līdz desmitajam | 20 |

b)par katru dizainparaugu, sākot no vienpadsmitā | 10 |

7.Nodeva par reģistrācijas nodevas novēlotu maksājumu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta a) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 10. panta 3. punkts) | 60 |

8.Nodeva par publicēšanas nodevas novēlotu maksājumu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta b) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 10. panta 3. punkts un 15. panta 4. punkts) | 30 |

9.Nodeva par nodevas par publicēšanas atlikšanu novēlotu maksājumu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta c) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 10. panta 3. punkts) | 10 |

10.Nodeva par šā pielikuma 2., 4. un 6. punktā minēto papildu nodevu par kombinētajiem pieteikumiem novēlotu maksājumu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta d) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 10. panta 3. punkts un 15. panta 4. punkts) | 25 % apmērā no papildu nodevām |

11.Atjaunošanas nodeva (Regulas (EK) Nr. 6/2002 13. panta 1. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 22. panta 2. punkta a) apakšpunkts) par katru dizainparaugu, kas ir vai nav iekļauts kombinētā reģistrācijā: | |

a)par pirmo atjaunošanas posmu | 90 |

a)par otro atjaunošanas posmu | 120 |

c)par trešo atjaunošanas posmu | 150 |

d)par ceturto atjaunošanas posmu | 180 |

12.Nodeva par atjaunošanas nodevas novēlotu maksājumu vai novēlotu atjaunošanas pieprasījuma iesniegšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 13. panta 3. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 22. panta 2. punkta b) apakšpunkts) | 25 % apmērā no atjaunošanas nodevas |

13.Nodeva par spēkā neesamības deklarācijas pieteikumu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 52. panta 2. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 28. panta 2. punkts) | 350 |

14.Pārsūdzības nodeva (Regulas (EK) Nr. 6/2002 57. pants; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 35. panta 3. punkts) | 800 |

15.Restitutio in integrum nodeva (Regulas (EK) Nr. 6/2002 67. panta 3. punkts) | 200 |

16.Nodeva par Kopienas dizainparauga pieteikuma nodošanas reģistrāciju (Regulas (EK) Nr. 6/2002 34. panta 2. punkts un 107. panta 2. punkta f) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 23. panta 7. punkts) | 200 par katru dizainparaugu, bet ne vairāk par 1000, ja vienā reģistrācijai nodotajā pieteikumā vai vienlaikus iesniedz vairākus pieprasījumus |

17.Nodeva par reģistrēta Kopienas dizainparauga nodošanas reģistrāciju (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta f) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 23. panta 3. punkts) | 200 par katru dizainparaugu, bet ne vairāk par 1000, ja vienā reģistrācijai nodotajā pieteikumā vai vienlaikus iesniedz vairākus pieprasījumus |

18.Nodeva par licences vai citu tiesību reģistrāciju attiecībā uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta g) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 23. panta 3. punkts un 24. panta 1. punkts) vai Kopienas dizainparauga pieteikumu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 34. panta 2. punkts un 107. panta 2. punkta g) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 23. panta 3. punkts, 24. panta 1. punkts un 24. panta 4. punkts):a)par licences piešķiršanub)par licences nodošanuc)par lietas tiesības noteikšanud)par lietas tiesības nodošanue)par izpildes panākšanu | 200 par katru dizainparaugu, bet ne vairāk par 1000, ja vienā licences vai citu tiesību reģistrācijas pieteikumā vai vienlaikus iesniedz vairākus pieprasījumus |

19.Nodeva par licences vai citu tiesību reģistrācijas anulēšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta h) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 26. panta 3. punkts) | 200 par katru anulēšanas gadījumu, bet ne vairāk par 1000, ja vienā licences vai citu tiesību reģistrācijas anulēšanas pieteikumā vai vienlaikus iesniedz vairākus pieprasījumus |

20.Nodeva par reģistrēta Kopienas dizainparauga pieteikuma kopijas izsniegšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta n) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 74. panta 5. punkts); reģistrācijas apliecības kopijas izsniegšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta e) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 17. panta 2. punkts) vai reģistra izrakstu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta i) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 69. panta 6. punkts): | |

a)par neapliecinātu kopiju vai izrakstu | 10 |

b)par apliecinātu kopiju vai izrakstu | 30 |

21.Nodeva par datu pārbaudi (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta j) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 74. panta 1. punkts) | 30 |

22.Nodeva par lietas dokumentu kopiju izsniegšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta k) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 74. panta 5. punkts): | |

a)neapliecināta kopija | 10 |

b)apliecināta kopija | 30 |

plus par lapu, ja pārsniedz 10 | 1 |

23.Nodeva par lietas informācijas sniegšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta l) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 75. pants): | 10 |

plus par lapu, ja pārsniedz 10 | 1 |

24.Nodeva par atmaksājamo procedūras izmaksu noteikšanas pārbaudi (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta m) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 79. panta 4. punkts) | 100 |

--------------------------------------------------