32002R1598Official Journal L 240 , 07/09/2002 P. 0039 - 0042


Komisijas Regula (EK) Nr. 1598/2002

(2002. gada 6. septembris),

ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Direktīvu 1999/105/EK attiecībā uz oficiālo iestāžu savstarpējo administratīvo palīdzību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. decembra Direktīvu 1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību 1 un jo īpaši tās 16. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Direktīvas 1999/105/EK 16. panta 1. punktu dalībvalstīm ar oficiālas kontroles sistēmas palīdzību ir jānodrošina, lai meža reproduktīvais materiāls paliktu skaidri atšķirams no atsevišķām apstiprinājuma vienībām vai partijām visa procesa laikā no materiāla savākšanas līdz nogādāšanai izlietotājam.

(2) Lai nodrošinātu pienācīgu kontroles sistēmas darbību, oficiālajām iestādēm jāsaņem atbilstoša informācija par reģistrēto piegādātāju veikto reproduktīvā materiāla tirdzniecību un to izsniegtie piegādātāju dokumenti. Saskaņā ar Direktīvas 1999/105/EK 16. panta 3. punktu piegādātājiem jāsniedz oficiālajām iestādēm dokumentācija, kurā ietverta šāda attiecīgā informācija.

(3) Ja kopš meža reproduktīvā materiāla savākšanas līdz nogādāšanai izlietotājam to pārvieto no vienas dalībvalsts uz kādu citu, saņēmējdalībvalsts oficiālā iestāde atbilstošo informāciju par pārdošanu var saņemt pirms pakļaušanas saņēmējdalībvalsts kontroles sistēmai vienīgi ar piegādātāja dalībvalsts oficiālās iestādes palīdzību. Lai panāktu šādas informācijas savlaicīgu un efektīvu nodošanu, ir lietderīgi izveidot standartizētu apmaiņas procedūru.

(4) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Ja meža reproduktīvo materiālu pārvieto no vienas dalībvalsts uz kādu citu, tās dalībvalsts oficiālā iestāde, kurā atrodas piegādātājs, sniedz informāciju tās dalībvalsts oficiālajai iestādei, kurā atrodas informācijas saņēmējs. Informācija tiek sniegta, izmantojot Informācijas dokumentu, kas sagatavots pielikumā minētajā standartizētajā formātā. Informāciju (pa pastu, pa faksu, pa e-pastu vai kādā citā elektroniskā veidā) pārraida ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc dienas, kad piegādātājs ir nosūtījis meža reproduktīvo materiālu.

2. Ja tās dalībvalsts oficiālā iestāde, kurā atrodas informācijas saņēmējs, pieprasa informāciju papildus 1. punktā minētajam Informācijas dokumentam, tās dalībvalsts oficiālā iestāde, kurā atrodas piegādātājs, visos iespējamos veidos palīdz šīs informācijas ieguvē un piegādē.

2. pants

Ja oficiālo pārbaudes darbību sakarā kādas dalībvalsts oficiālajai iestādei ir vajadzīga informācija, paraugi vai kādi citi pierādījumi, kurus iespējams iegūt vienīgi kādā citā dalībvalstī, minētās citas dalībvalsts oficiālā iestāde pēc konkrēta pieprasījuma visos iespējamos veidos palīdz šādas informācijas, paraugu vai citu pierādījumu ieguvē un piegādē.

3. pants

Ikreiz, kad rodas jautājumi par meža reproduktīvā materiāla autentiskumu, attiecīgās oficiālās iestādes sadarbojas, lai cik vien ātri iespējams atrisinātu šo problēmu.

4. pants

Ja tās dalībvalsts oficiālā iestāde, kurā atrodas piegādātājs, atklāj, ka piegādātājs ir sniedzis nepareizu informācija, minētā oficiālā iestāde tūlīt informē tās dalībvalsts (to dalībvalstu) oficiālo iestādi, kurai šī informācija tika sniegta.

5. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro materiālam, kas nosūtīts pēc 2002. gada 31. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 6. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

David Byrne

PIELIKUMS

"INFORMĀCIJAS DOKUMENTA" PARAUGS

Informācijas dokuments par reproduktīvo materiālu, ko pārvieto starp dalībvalstīm

Iekļauts saskaņā ar Direktīvas 1999/105/EK 16. panta 2. punktu

Dokumenta Nr.:

Tiek apliecināts, ka turpmāk minētais meža reproduktīvais materiāls ir nosūtīts saskaņā ar iepriekšminēto EK Direktīvu.

1. Piegādātāja dokumenta numurs:

2. Reproduktīvā materiāla nosūtīšanas datums:

3. Atsauce uz oriģināla apliecību:

4. Piegādātāja nosaukums un adrese: 5. Saņēmēja nosaukums un adrese:

6. Botāniskais nosaukums:

7. Reproduktīvā materiāla raksturs: 9. Reproduktīvā materiāla ieguves avota veids:

a) sēklas a) sēklu avots

b) stādu daļas b) mežaudze

c) stādāmais materiāls (ar neapsegtām saknēm) c) sēklu ieguves plantācija

d) stādāmais materiāls (traukos) d) ģimenes vecāki

e) klons

f) klonu maisījums

8. Reproduktīvā materiāla kategorija:

a) "izcelsme zināma"

b) "atlasīts"

c) "uzlabots"

d) "pārāks" Provizoriski

10. Nolūks:

11. Reproduktīvā materiāla ieguves avota valsts reģistra atsauce:

12. Autohtons Alohtoni Nezināms

Vietējas izcelsmes Nevietējas izcelsmes

13. Proveniences valsts un reģions vai reproduktīvā materiāla ieguves avota atrašanās vieta:

14. Alohtona vai nevietējas izcelsmes reproduktīvā materiāla ieguves avota izcelsme:

15. Reproduktīvā materiāla daudzums:

16. Ilgums audzētavā: 17. Gads (gadi), kurā (kuros) sēklas nogatavojās

18. Vai vispārējais materiāls ir ģenētiski modificēts? Jā Nē

19. Vai no sēklām iegūtais materiāls tālāk ir pavairots veģetatīvā ceļā? Jā Nē

20. Oficiālās iestādes nosaukums un adrese: 21. Atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds:

Paraksts

1 OV L 11, 15.1.2000., 17. lpp.