32002R0434Official Journal L 067 , 09/03/2002 P. 0006 - 0006


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 434/2002

(2002. gada 8. marts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 94/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2826/2000 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2826/2000 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū 1, un jo īpaši tās 12. un 16. pantu,

tā kā

1) Komisijas Regulā (EK) Nr. 94/2002 2, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 305/2002 3, ir izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 2826/2000;

2) Regulas (EK) Nr. 94/2002 5. panta 1. punktā ir noteikts termiņš - 15. jūnijs, un iesniegšanai pirmo reizi 2002. gada 15. marts - lai iesniegtu attiecīgajām dalībvalstīm programmas, ko iesniegušas nozaru organizācijas un starpnozaru organizācijas;

3) ņemot vērā, ka pamatnostādnes attiecībā uz vairākām nozarēm, jo īpaši attiecībā uz griezto ziedu un dzīvo augu nozari, publicēja vēlu, pirmā gada termiņš programmu iesniegšanai attiecīgajām dalībvalstīm būtu jāatliek līdz 31. martam;

4) šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko apvienotajā sanāksmē sniegušas pārvaldības komitejas lauksaimniecības produktu veicināšanas jautājumos,

ir pieņēmusi Šo regulu.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 94/2002 5. panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu: "Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 2826/2000 6. pantā minētajās programmās iekļautos pasākumus, Kopienas nozaru organizācijas vai starpnozaru organizācijas, kuras pārstāv attiecīgo nozari vai nozares, pēc attiecīgo dalībvalstu uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus iesniedz savas programmas vēlākais 31. martā pirmoreiz un vēlākais 15. jūnijā nākamās reizēs."

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī".

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 8. martā

Komisijas vārdā Francis Fišlers [Franz Fischler], Komisijas loceklis

1 OJ L 328, 21.12.2000, p. 2.

2 OJ L 17, 19.1.2002, p. 20.

3 OJ L 47, 19.2.2002, p. 12.

REGISTER: 03600500

DOCNUM: 32002R0434

PUBREF: Official Journal L 067, 09/03/2002 p. 0006 - 0006