32002R0333Oficiālais Vēstnesis L 053 , 23/02/2002 Lpp. 0004 - 0006


Padomes Regula (EK) Nr. 333/2002

(2002. gada 18. februāris)

par vienotas formas veidlapām vīzu uzlīmēšanai, ko dalībvalstis izdevušas personām, kurām ir ceļošanas dokumenti, ko neatzīst dalībvalsts, kura izsniedz šo veidlapu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā:

(1) Vīzu politikas saskaņošana ir būtisks nosacījums, lai pakāpeniski izveidotu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, jo īpaši attiecībā uz robežšķērsošanu.

(2) Vīnes Rīcības plāna dokumentā Nr. 38, ko Tieslietu un iekšlietu padome pieņēma 1998. gada 3. decembrī, ir norādīts, ka jāpievērš uzmanība jaunajām tehniskajām iespējām, lai vajadzības gadījumā panāktu lielāku drošību, izmantojot vienotās formas vīzas.

(3) Tamperē 1999. gada 15. un 16. oktobrī notikušās Eiropadomes secinājumā Nr. 22 ir norādīts, ka turpmāk būtu jāturpina attīstīt kopējā aktīvā politika vīzu un viltoto dokumentu jomā.

(4) Pašlaik dalībvalstis, ja personai ir ceļošanas dokuments, ko šī dalībvalsts neatzīst, vīzu uzlīmēšanai izmanto veidlapas, kas neatbilst drošības standartiem. Tādēļ šādu veidlapu formas jāsaskaņo, lai padarītu tās drošākas.

(5) Šajā vienotās formas veidlapā jāiekļauj visa nepieciešamā informācija un tai jābūt augstā tehniskajā līmenī, jo īpaši attiecībā uz drošības pasākumiem pret dokumentu viltošanu un falsifikāciju. Tai jābūt piemērotai izmantošanai visās dalībvalstīs un tajā jābūt vispārēji atpazīstamiem, saskaņotiem aizsardzības elementiem, kas skaidri saskatāmi ar neapbruņotu aci.

(6) Šajā regulā dots tikai vienotās formas veidlapas parauga apraksts. Apraksts jāpapildina ar sīkāku tehnisko aprakstu, kuru nedrīkst izpaust, ar mērķi novērst dokumentu viltošanu un falsifikāciju, un kurā nedrīkst ietvert personas datus vai atsauci uz tiem. Tiesības pieņemt šādus sīkākus tehniskos aprakstus būtu jāpiešķir Komisijai, kurai palīdz Komiteja, kas izveidota saskaņā ar 6. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1683/95 (1995. gada 29. maijs), ar ko nosaka vienotu vīzu formu [3].

(7) Lai nodrošinātu to, ka minētā informācija ir pieejama vienīgi nepieciešamajam personu lokam, katrai dalībvalstij būtu jāizraugās viena iestāde, kura būtu atbildīga par vienotās formas veidlapu iespiešanu, vienlaikus saglabājot tiesības vajadzības gadījumā šo iestādi mainīt. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm šīs kompetentās iestādes nosaukumu.

(8) Dalībvalstīm, saskaņojot ar Komisiju, būtu jāīsteno vajadzīgie pasākumi, lai personas datu apstrādē ievērotu aizsardzības standartus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [4].

(9) Nosacījumi, kas regulē ieceļošanu dalībvalstu teritorijā vai vīzu izsniegšanu, neietekmē noteikumus, kuri pašlaik regulē ceļošanas dokumentu derīguma atzīšanu.

(10) Ieviešot Asociācijas nolīgumu ar Norvēģiju un Islandi, šī regula papildina Šengenas acquis minētā nolīguma Protokola nozīmē, kurš to integrē Eiropas Savienības tiesību normu sistēmā.

(11) Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste 2001. gada 3. jūlija vēstulē ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(12) Saskaņā ar 1. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Īrija šīs regulas pieņemšanā nepiedalās. Tādēļ, neskarot iepriekš minētā protokola 4. pantu, šīs regulas noteikumi uz Īriju neattiecas.

(13) Šīs regulas piemērošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [5],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Šajā regulā "veidlapa vīzas uzlīmēšanai" ir dokuments, ko ceļošanas dokumenta turētājam izdevušas dalībvalsts iestādes un ko neatzīst dalībvalsts, kuras kompetentās iestādes uzlīmē vīzu.

2. Veidlapa vīzas uzlīmēšanai atbilst pielikumā dotajam paraugam.

3. Ja personu, kurai izsniegta veidlapa vīzas uzlīmēšanai, pavada šīs personas apgādājamais (apgādājamie), katra dalībvalsts lemj par to, vai galvenajai personai un katram no viņa apgādājamajiem ir vajadzīga atsevišķa vīzas veidlapa.

2. pants

Tehniskos aprakstus, ko piemēro vienotās formas veidlapām vīzu uzlīmēšanai, izstrādā saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto procedūru, tāpat kā aprakstus, kuri saistīti ar:

a) aizsardzības elementiem un drošības prasībām, to skaitā progresīvām metodēm viltošanas un falsifikācijas novēršanai;

b) procedūru un tehniska rakstura metodēm, kas izmantojamas, aizpildot vienotās formas veidlapu vīzu uzlīmēšanai.

3. pants

Regulas 2. pantā minētie apraksti ir slepeni. Tie ir pieejami vienīgi dalībvalstu izraudzītām iestādēm vienotās formas veidlapu iespiešanai un dalībvalsts vai Komisijas attiecīgi pilnvarotām personām.

Katra dalībvalsts izraugās vienu iestādi, kura ir atbildīga par vienotās formas veidlapu iespiešanu. Tā paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm šīs iestādes nosaukumu. Divas vai vairākas dalībvalstis var izraudzīties vienu un to pašu iestādi. Katra dalībvalsts ir tiesīga mainīt izraudzīto iestādi. Tā attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

4. pants

Ievērojot datu aizsardzības noteikumus, personām, kurām izsniegtas vienotās formas veidlapas, ir tiesības pārbaudīt vienotās formas veidlapās ietvertos personas datus un vajadzības gadījumā lūgt izdarīt labojumus vai svītrojumus.

Vienotās formas veidlapā mašīnlasāmā veidā informāciju sniedz tikai tad, ja tas paredzēts pielikumā vai arī minēts attiecīgajā ceļošanas dokumentā.

5. pants

Šī regula neietekmē dalībvalstu kompetenci attiecībā uz valstu un teritoriālu vienību, kā arī uz to iestāžu izdotu pasu, ceļošanas dokumentu un personu apliecinošu dokumentu atzīšanu.

6. pants

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1683/95 6. pantu.

2. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais laikposms ir divi mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

7. pants

Ja dalībvalstis izmanto vienotās formas veidlapas tādos nolūkos, kas nav minēti 1. pantā, tām jāveic attiecīgie pasākumi, lai šādas veidlapas nebūtu iespējams sajaukt ar 1. pantā minēto veidlapu.

8. pants

Dalībvalstis ievieš vienotās formas veidlapas vīzu uzlīmēšanai ne vēlāk kā divus gadus pēc 2. panta a) punktā minēto pasākumu pieņemšanas. Tomēr vienotās formas veidlapu ieviešana vīzu uzlīmēšanai neietekmē to atļauju spēkā esamību, kuras ir izdotas citā formā, ja vien attiecīgā dalībvalsts neizlemj citādi.

9. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Briselē, 2002. gada 18. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Piqué i Camps

[1] OV C 180 E, 26.6.2001., 301. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2001. gada 12. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 164, 14.7.1995., 1. lpp.

[4] OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

[5] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------