32002R0032Oficiālais Vēstnesis L 006 , 10/01/2002 Lpp. 0037 - 0038


Komisijas Regula (EK) Nr. 32/2002

(2002. gada 9. janvāris),

ar kuru labo Regulu (EK) Nr. 13/2002, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 713/2001 par liellopu gaļas iepirkšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 690/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2345/2001 [2],

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 3. aprīļa Regulu (EK) Nr. 690/2001 par īpašiem tirgus atbalsta pasākumiem liellopu gaļas nozarē [3], kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2595/2001 [4], un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 13/2002 [5] vairākās dalībvalstīs ir uzsākta liellopu gaļas iepirkšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 690/2001.

(2) Minētās regulas pielikumā ir konstatēta kļūda. Tādēļ attiecīgā regula ir jālabo,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 13/2002 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2002. gada 5. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 9. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp.

[2] OV L 315, 1.12.2001., 29. lpp.

[3] OV L 95, 5.4.2001., 8. lpp.

[4] OV L 345, 29.12.2001., 33. lpp.

[5] OV L 3, 5.1.2002., 36. lpp.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

Estado miembroMedlemsstatMitgliedstaatΚράτος μέλοςMember StateÉtat membreStati membriLidstaatEstado-MembroJäsenvaltiotMedlemsstat

Belgique/België

Deutschland

Österreich

Nederland

Ireland

España

France

Portugal

Sverige

Luxembourg

--------------------------------------------------