32002O0006Oficiālais Vēstnesis L 270 , 08/10/2002 Lpp. 0014 - 0016


Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne

(2002. gada 26. septembris)

par obligātajiem standartiem, kas Eiropas Centrālai bankai un valstu centrālajām bankām jāievēro, veicot monetārās politikas darbības un ārvalstu valūtas maiņas darbības ar ECB ārvalstu valūtas rezervēm un pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus

(ECB/2002/6)

(2002/777/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši 105. panta 2. punkta pirmo, otro un trešo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 12.1. pantu un 14.3. pantu kopā ar 3.1. panta pirmo, otro un trešo ievilkumu, 18.2. pantu un 30.6. pantu,

tā kā:

(1) Atbilstoši Līguma 105. panta 2. punkta pirmajam, otrajam un trešajam ievilkumam ECBS pamatuzdevumi cita starpā ir Kopienas monetārās politikas definēšana un īstenošana, ārvalstu valūtas maiņas darbību veikšana saskaņā ar Līguma 111. panta noteikumiem un dalībvalstu ārvalstu valūtas rezervju glabāšana un pārvaldīšana.

(2) Eiropas Centrālā banka (ECB) uzskata, ka ECB un visām iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām jāpiemēro obligātie standarti, i) īstenojot monetārās politikas darbības, ii) īstenojot ārvalstu valūtas maiņas darbības ar ECB ārvalstu valūtas rezervēm un iii) pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus, ciktāl valstu centrālās bankas darbojas kā ECB pārstāvji atbilstoši Pamatnostādnei ECB/2000/1 (2000. gada 3. februāris) par Eiropas Centrālās bankas ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar Eiropas Centrālās bankas ārvalstu valūtas rezerves aktīviem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Pamatnostādni ECB/2001/12 [2].

(3) Statūtu 38.1. pants paredz, ka lēmējstruktūru locekļi un ECB un valstu centrālo banku personāls arī pēc amata pilnvaru beigām nevar izpaust tādu informāciju, uz ko attiecas pienākums ievērot dienesta noslēpumus.

(4) Padomes 2002. gada 16. maija sanāksmē ECB Padomes locekļi ir vienojušies par kopēju protokolu attiecībā uz līdzīgiem jautājumiem [3].

(5) Saskaņā ar Statūtu 12.1. pantu un 14.3. pantu ECB pamatnostādnes ir Kopienas tiesību daļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Obligātie standarti, kas jāievēro ECB un valstu centrālajām bankām, veicot monetārās politikas darbības un ārvalstu valūtas maiņas darbības ar ECB ārvalstu valūtas rezervēm un pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus

Īstenojot darbības un darījumus, kas saistīti ar monetārās politikas darbībām un ārvalstu valūtas maiņas darbībām attiecībā uz ECB ārvalstu valūtas rezervēm un pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus, ECB un visas valstu centrālās bankas nodrošina, ka to iekšējie noteikumi, kas attiecas uz šādām darbībām vai šādu pārvaldīšanu, neatkarīgi no tā, vai tie ir rīcības kodeksi, personāla statūti vai jebkāds cits iekšējo noteikumu veids, atbilst šādiem obligātajiem standartiem saskaņā ar attiecīgajiem valstu tiesību aktiem un darba tirgus praksi.

1. DARBĪBAS JOMA

Še turpmāk nosauktie noteikumi piemērojami

- ECB Valdes locekļiem laikā, kad tie vairs nepilda savus uzdevumus kā Padomes locekļi,

- valstu centrālo banku lēmējinstitūciju locekļiem, kas nav ECB Padomes locekļi (un to aizstājēji, kas iecelti saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 4.4. pantu), kuri pilda savas uzdevumus kā Padomes locekļi,

- visiem ECB darbiniekiem, kas iesaistīti darbībās vai darījumos, kas saistīti ar monetārās politikas darbībām, ārvalstu valūtas maiņas darbībām attiecībā uz ECB ārvalstu valūtas rezervēm un ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, un

- visiem valstu centrālo banku darbiniekiem, kas iesaistīti darbībās un darījumos, kas saistīti ar monetārās politikas darbībām, ārvalstu valūtas maiņas darbībām attiecībā uz ECB ārvalstu valūtas rezervēm un ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu,

2. UZRAUDZĪBA, KO VADĪBA VEIC ATTIECĪBĀ UZ DARBĪBĀM AR TIRGUS DARĪJUMU PARTNERIEM

3. POTENCIĀLO INTEREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANA

4. AIZLIEGUMS DARĪJUMOS ĻAUNPRĀTĪGI IZMANTOT IEKŠĒJO INFORMĀCIJU

5. PIESAVINĀTAS SUMMAS UN DĀVINĀJUMI

2. pants

Pamatnostādnes ECB/2000/1 grozījumi

Pamatnostādnes ECB/2000/1 3.a pantu un 4. pielikumu atceļ.

3. pants

Verificēšana

Valstu centrālās bankas vēlākais līdz 2002. gada 15. oktobrim pārsūta uz ECB informāciju par tekstiem un līdzekļiem, ar kuriem tās plāno izpildīt šo pamatnostādni, ciktāl tās nebija to izdarījušas saistībā ar Pamatnostādnes ECB/2001/5 [4] īstenošanu.

4. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Šī pamatnostādne ir adresēta to dalībvalstu centrālajām bankām, kas pieņēmušas vienoto valūtu saskaņa ar Līgumu.

2. Šī pamatnostādne stājas spēkā 2002. gada 30. novembrī.

3. Šo pamatnostādni publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2002. gada 26. septembrī

ECB Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Willem F. Duisenberg

[1] OV L 207, 17.8.2000., 24. lpp.

[2] OV L 310, 28.11.2001., 31. lpp.

[3] OV C 123, 24.5.2002., 9. lpp.

[4] OV L 190, 12.7.2001., 26. lpp.

--------------------------------------------------