32002L0075Oficiālais Vēstnesis L 254 , 23/09/2002 Lpp. 0001 - 0046


Komisijas Direktīva 2002/75/EK

(2002. gada 2. septembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. decembra Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/53/EK [2] un jo īpaši tās 17. panta pirmo un otro ievilkumu,

tā kā:

(1) Piemērojot Direktīvu 96/98/EK, starptautiskās konvencijas, to skaitā 1974. gada SOLAS Konvencija, un testēšanas standarti ir tie, kas kopā ar grozījumiem ir spēkā 2001. gada 1. janvārī.

(2) Pēc 2001. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā vai tuvākajā laikā stāsies spēkā grozījumi SOLAS Konvencijā un citās starptautiskās konvencijās, kā arī jauni testēšanas standarti.

(3) Minētajos dokumentos ir izklāstīti jauni noteikumi, kas attiecas uz aprīkojumu, kuram jābūt uz kuģiem.

(4) Attiecīgi jāgroza Direktīva 96/98/EK.

(5) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvas 93/75/EEK [3] 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 96/98/EK groza šādi.

1. Direktīvas 2. pantu groza šādi:

Vārdus "2001. gada 1. janvārī" c), d) un n) punktā aizstāj ar vārdiem "2002. gada 1. jūlijā".

2. Direktīvas A pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Aprīkojumu, kas A.1 pielikuma slejā "Pozīcijas nosaukums" ir minēts kā "jauna pozīcija" un kas izgatavots pirms 3. panta 1. punktā minētās dienas saskaņā ar tipa apstiprināšanas procedūrām, kuras jau ir spēkā turpmāk minētās dalībvalsts teritorijā pirms šīs direktīvas pieņemšanas, kā arī A.1 pielikuma 4. un 5. iedaļā tādu minēto aprīkojumu ar marķējumu, kas izgatavots pirms 3. panta 1. punktā minētās dienas, var laist tirgū un uzstādīt uz Kopienas kuģa, ko sertificējusi kāda dalībvalsts vai kas sertificēts tās vārdā saskaņā ar starptautiskām konvencijām divu gadu laikā pēc 3. panta 1. punktā minētās dienas.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais sešus mēnešus pēc tās stāšanās spēkā. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 2. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Loyola De Palacio

[1] OV L 46, 17.2.1997, 25. lpp.

[2] OV L 204, 28.7.2001, 1. lpp.

[3] OV L 247, 5.10.1993, 19. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

A PIELIKUMS

A.1. PIELIKUMS: Aprīkojums, attiecībā uz kuru starptautisko tiesību instrumentos jau ir paredzēti sīki izstrādātie testēšanas standarti

Piezīmes, kas attiecas uz visu A.1. pielikumu

Vispārīgas:

piezīmes papildus īpaši minētajiem testēšanas standartiem, piemērojamajās starptautisko konvenciju prasībās un attiecīgajās SJOSJO rezolūcijās un cirkulāros ir vairāki noteikumi, kas jāpārbauda tipa pārbaudē (tipa apstiprināšanā), kā minēts atbilstības novērtēšanas moduļos B pielikumā.

5. sleja:

ja ir norāde uz SJOSJO rezolūcijām, tad piemēro tikai tos testēšanas standartus, kas ir attiecīgajās rezolūciju pielikumu daļās, un nepiemēro pašu rezolūciju noteikumus.

5. sleja:

lai pareizi identificētu attiecīgos standartus, testu ziņojumos un attiecīgajos tipa apstiprinājuma sertifikātos norāda piemēroto īpašo testēšanas standartu un tā redakciju, kas norādīta 5. slejā.

5. sleja:

ja ir norādīti divi testēšanas standartu komplekti (atdalīti ar ";" vai ar "vai"), katrs no tiem atbilst visām testēšanas prasībām saskaņā ar SJOSJO izpildes standartiem. Tādējādi pietiek veikt pārbaudi, izmantojot vienu testēšanas standartu komplektu, lai apliecinātu atbilstību attiecīgo starptautisko tiesību instrumentu prasībām.

6. sleja:

ar H moduli jāsaprot H modulis kopā ar konstrukcijas pārbaudes sertifikātu.

1. Glābšanas līdzekļi

Piezīmes, kas attiecas uz 1. iedaļu: Glābšanas līdzekļi

3. un 4. sleja:

ja šīs slejas konkrēta pozīcijas nosaukuma gadījumā ir sadalītas divās daļās, augšējā daļa attiecas uz kuģiem, kas uzbūvēti saskaņā ar kodeksu par ātrgaitas kuģiem (HSC kodekss) līdz 2002. gada 1. jūlijam, un apakšējā daļa attiecas uz kuģiem, ko ekspluatē saskaņā ar kodeksu par ātrgaitas kuģiem no 2002. gada 1. jūlija.

Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga "tipa apstiprināšana" | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās SJOSJO rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/1.1 | Glābšanas riņķi | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 7.1. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJOSJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJOSJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1.3., 8.3. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJOSJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 7.1. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJOSJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJOSJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1.3., 8.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/1.2 | Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: a)glābšanas laivām un plostiem un dežūrlaivām,b)glābšanas riņķiem,c)glābšanas vestēm | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 7.1.3. noteikums, III nodaļas 22.1.2. noteikums, III nodaļas 22.3.1. noteikums, III nodaļas 32.1. noteikums, III nodaļas 32.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48 (66), SJO rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.3. un 8.10. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO MSC Cirkulārs 885 | SJO Rezolūcija MSC 81 (70), izņemot prasības attiecībā uz akumulatoriem, kā norādīts EN 394 (1993), kas attiecas tikai uz glābšanas vestu signālugunīm | | X | X | X | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 7.1.3. noteikums, III nodaļas 22.1.2. noteikums, III nodaļas 22.3.1. noteikums, III nodaļas 32.1. noteikums, III nodaļas 32.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.3., 8.10. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO MSC Cirkulārs 885 | | | |

A.1/1.3 | Glābšanas riņķu automātiskas dūmu signalizācijas ierīces | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 7.1.3. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.3. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 7.1.3. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 8.1.3., 8.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/1.4 | Glābšanas vestes | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 7.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.3. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70), izņemot prasības attiecībā uz akumulatoriem, kā norādīts EN 394 (1993), kas attiecas tikai uz glābšanas vestu signālugunīm | | X | X | X | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 7.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/1.5 | Hidrotērpi un aizsargtērpi ar siltumizolāciju vai bez tās | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 7.3. noteikums, III nodaļas 22.4. noteikums, III nodaļas 32.3. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.3. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 7.3. noteikums, III nodaļas 22.4. noteikums, III nodaļas 32.3. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (97) 8.1., 8.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/1.6 | Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas pēc klasifikācijas ir glābšanas vestes | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 7.3. noteikums, III nodaļas 22.4. noteikums, III nodaļas 32.3. un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8,3. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 7.3. noteikums, III nodaļas 22.4. noteikums, III nodaļas 32.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1.3., 8.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/1.7 | Siltuma aizsarglīdzekļi | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 7.3. noteikums, III nodaļas 22.4. noteikums, III nodaļas 32.3. un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.8 | Izpletņa raķetes (pirotehnika) | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 6. 3. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | X | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 6. 3. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | |

A.1/1.9 | Rokas signālugunis (pirotehnika) | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.10 | Peldošie dūmķermeņi (pirotehnika) | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.11 | Ierīce auklas izšaušanai (pirotehnika) | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 18. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.8. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | X | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 18. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.8. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | |

A.1/1.12 | Piepūšamie glābšanas plosti | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 21.1. noteikums, III nodaļas 31.1. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO MSC Cirkulārs 811, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. un 8.10. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 21.1. noteikums, III nodaļas 31.1. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO MSC Cirkulārs 811, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. un 8.10. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | | |

A.1/1.13 | Cietie glābšanas plosti | III nodaļas 4. noteikums X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 21.1. noteikums, III nodaļas 31.1.1.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO MSC Cirkulārs 811, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. un 8.10. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 21.1. noteikums, III nodaļas 31.1.1.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO MSC Cirkulārs 811, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. un 8.10. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | | |

A.1/1.14 | Glābšanas plosti ar automātisku sagatavošanu izmantošanai | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 26.2.4. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO MSC Cirkulārs 809, SJO MSC Cirkulārs 811, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. un 8.10. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 26.2.4. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO MSC Cirkulārs 809, SJO MSC Cirkulārs 811, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. un 8.10. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | | |

A.1/1.15 | Divpusīgi glābšanas plosti ar pārsegu | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 26.2.4. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO MSC Cirkulārs 809, SJO MSC Cirkulārs 811, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.5., 8,6., 8.7. un 8.10. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 26.2.4. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO MSC Cirkulārs 809, SJO MSC Cirkulārs 811, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73), 8.1., 8.5., 8,6., 8.7. un 8.10. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | | |

A.1/1.16 | Brīvās uzpeldēšanas ierīces glābšanas plostiem (hidrostatiskās atvienošanas ierīces) | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 13.4.2. noteikums, III nodaļas 26.2.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO MSC Cirkulārs 811, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8,1. un 8.6. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 13.4.2. noteikums, III nodaļas 26.2.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO MSC Cirkulārs 811, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8,1. un 8.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/1.17 | Glābšanas laivas | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 21. 1. noteikums, III nodaļas 31. 1.1.1. noteikums, III nodaļas 31. 1.2.1. noteikums, III nodaļas 31.1.6. noteikums, III nodaļas 31.1.7. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | | X | |

A.1/1.18 | Cietās dežūrlaivas | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 21.2. noteikums, III nodaļas 31.2. noteikums, un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 48 (66), SJO Rezolūcija MSC 36 (63) 8.1., 8.10. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | | X | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 21..2. noteikums, III nodaļas 31.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.10. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | |

A.1/1.19 | Piepūšamas dežūrlaivas | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 21.2. noteikums, III nodaļas 31.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. un 8.10. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | | X | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 21.2. noteikums, III nodaļas 31.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. un 8.10. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | |

A.1/1.20 | Ātrgaitas dežūrlaivas | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 26.3. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO MSC Cirkulārs 809 | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | | X | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 26.3. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO MSC Cirkulārs 809 | | | | |

A.1/1.21 | Nolaišanas ierīces, kurās izmanto kritienu un vinču (laivceltni) | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 23. noteikums, III nodaļas 33. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.5., 8.6. un 8.7. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | X | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 23. noteikums, III nodaļas 33. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.5., 8.6. un 8.7. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | |

A.1/1.22 | Brīvās uzpeldēšanas nolaišanas ierīces glābšanas laivām un plostiem | Iekļauts A.2. pielikumā. |

A.1/1.23 | Brīvi krītošo glābšanas laivu nolaišanas ierīces | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 33. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.5. un 8.7. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | | | | X | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 33. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.5. un 8.7. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | | |

A.1/1.24 | Glābšanas plostu nolaišanas ierīces | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63), 8.1., 8.5., 8,6. un 8.7. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | X | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.5., 8,6. un 8.7. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | |

A.1/1.25 | Ātrgaitas dežūrlaivu nolaišanas ierīces | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 26.3.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO MSC Cirkulārs 809 | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 26.3.2. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO MSC Cirkulārs 809 | | | |

A.1/1.26 | Atvienošanas mehānisms a)glābšanas laivām un dežūrlaivām, unb)glābšanas plostiemNolaišana ar kritienu vai kritieniem | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1. un 8.5. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1. un 8.5. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/1.27 | Jūras evakuācijas sistēmas | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 15. noteikums, III nodaļas 26.2.1. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8,7. un 8.10. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | | | X | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 15. noteikums, III nodaļas 26.2.1. noteikums, III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8,7. un 8.10. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | |

A.1/1.28 | Glābšanas līdzekļi | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 26.4. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO MSC Cirkulārs 810, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.5. un 8.10. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70), MSC Cirkulārs 810 | | X | | | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 26.4. noteikums un III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO MSC Cirkulārs 810, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.5. un 8.10. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | | |

A.1/1.29 | Iekāpšanas trapi | Pozīcija iekļauta A.2/1.4 |

A.1/1.30 | Atstarojošie materiāli | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66) | SJO Rezolūcijas A.658 (16) 2. pielikums | | X | X | X | | |

A.1/1.31 | Glābšanas laivu un plostu divpusēja UĪV radiotelefona sakaru iekārta | Iekļauts A.1/5.17 un A.1/5.18 |

A.1/1.32 | 9 GHz radiolokatoru atbildētājs SART | Iekļauts A.1/4.18 |

A.1/1.33 | Glābšanas laivu un dežūrlaivu radiolokācijas atstarotājs | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66) | SJO Rezolūcija A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998) SJO Rezolūcija A.384 (X), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

A.1/1.34 | Glābšanas laivu un dežūrlaivu kompass | Iekļauts A.1/4.23 |

A.1/1.35 | Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām | Iekļauts A.1/3.38 |

A.1/1.36 | Glābšanas laivu un dežūrlaivu vilces motori | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.37 | Dežūrlaivu piekarināmie vilces motori | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.38 | Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66) | SJO Rezolūcija MSC 81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.39 | Vaļēji abpusēji peldoši glābšanas plosti | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1., 8.5., 8.7. un 8.10. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 10. pielikums (1994. gada HSC kodekss) | | X | | | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1., 8.5., 8.6.,.8.7. un 8.10. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 11. pielikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | | |

A.1/1.40 ex A.1/4.17 | Mehāniskais loča pacēlājs | V nodaļas 17 b) noteikums | V nodaļas 17 f) noteikums, SJO Rezolūcija A 889 (21), SJO MSC Cirkulārs 773 | ISO 799 (1986) | | X | X | X | | |

V nodaļas 23. noteikums | V nodaļas 23.6. noteikums, SJO Rezolūcija A 889 (21), SJO MSC Cirkulārs 773 | | | |

Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais MARPOL 73/78 noteikums, ja vajadzīga "tipa apstiprināšana" | Piemērojamie grozītie MARPOL 73/78 noteikumi un attiecīgās SJO rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/2.1 | Naftas filtrēšanas iekārtas (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 miljondaļas) | I pielikuma 16. noteikuma 4. un 5. punkts | I pielikuma 16. noteikuma 1. un 2. punkts | SJO Rezolūcija MEPC 60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.2 | Naftas/ūdens saskarsmes indikatori | I pielikuma 15. noteikuma 3. punkta b) apakšpunkts | I pielikuma 15. noteikuma 3. punkta b) apakšpunkts | SJO Rezolūcija MEPC 5 (XIII) | | X | X | X | | |

A.1/2.3 | Naftas satura mērierīces | I pielikuma 16. noteikuma 4. un 5. punkts | I pielikuma 16. noteikuma 1. un 2. punkts | SJO Rezolūcija MEPC 60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.4 | Agregāti, kas paredzēti pievienošanai pie esošās iekārtas naftu saturošā ūdens atdalīšanai (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 miljondaļas) | Pozīcija svītrota |

A.1/2.5 | Naftas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēma uz naftas tankkuģiem | I pielikuma 15. noteikuma 3. punkta a) apakšpunkts | I pielikuma 15. noteikuma 3. punkts | SJO Rezolūcija A 586 (14) | | X | X | X | | |

A.1/2.6 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | IV pielikuma 8. noteikuma 1. punkta b) apakšpunkts | IV pielikuma 8. noteikuma 1. punkta b) apakšpunkts | SJO Rezolūcija MEPC 2 (VI) | | X | X | X | X | |

A.1/2.7 | Kuģa atkritumu sadedzināšanas iekārta | VI pielikuma 16. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkts | VI pielikuma 16. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkts | SJO Rezolūcija MEPC 76 (40) | | X | X | X | X | |

3. Ugunsdrošība

Piezīmes, kas attiecas uz 3. iedaļu: Ugunsdrošība

3. un 4. sleja:

ja šīs slejas konkrēta pozīcijas nosaukuma gadījumā ir sadalītas divās daļās, augšējā daļa attiecas uz noteikumiem, kas piemērojami kuģiem, kuri uzbūvēti līdz 2002. gada 1. jūlijam, apakšējā daļa attiecas uz kuģiem, kuri būvēti pēc 2002. gada 1. jūlija (bet var attiekties arī uz kuģiem, kas uzbūvēti līdz 2002. gada 1. jūlijam).

5. sleja:

daudzām 5. slejas pozīcijām ir norādīts vairāk nekā viens testēšanas standarts. Pārbaudes iestādes pienākums ir nodrošināt piemērojamā testēšanas standarta piemērošanu pozīcijai, lai tā atbilstu konvencijas starptautiskajām prasībām.

Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga "tipa apstiprināšana" | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās SJO rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/3.1 | Klāja seguma apakšējās kārtas | II-2 nodaļas 34.8. noteikums, II-2 nodaļas 49.3. noteikums | II-2 nodaļas 34.8. noteikums, II-2 nodaļas 49.3. noteikums | SJO Rezolūcijas MSC 61(67) 1. pielikuma 2. un 6. daļa, 2. pielikums, SJO MSC Cirkulārs 1004 | | X | | | | |

II-2 nodaļas 4.4.4. noteikums, II-2 nodaļas 6.3. noteikums | II-2 nodaļas 4.4.4. noteikums, II-2 nodaļas 6.3. noteikums | | | | | |

A.1/3.2 | Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti | II-2 nodaļas 6.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 6. noteikums, SJO Rezolūcija A 602 (15), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.7.7. un 7.8.4.1.3. noteikums (1994 gada HSC kodekss) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + Al: (1999) | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 10.3.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 98(73), 4.1.2. noteikums (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 10.3. noteikums, SJO Rezolūcija A 602(15), SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 7.7.4., 7.8.4.1.3., 7.17.3.7. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98(73) 4.1.2. un 4.2.1. nodaļa (FSS kodekss) | | | |

A.1/3.3 | Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs) | II-2 nodaļas 17.1.1.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.1.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.10.3.1.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO MSC Cirkulārs 847 | EN 469 (1995), EN 531 (1995) + Al (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001) | | X | | | | |

II-2 nodaļas 10.10.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 98(73), 3.2.1.1.1. noteikums (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 10.10.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 7.10.3.1.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98(73) 3.2.1.1.1. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | |

A.1/3.4 | Ugunsdzēsēja ekipējums: zābaki | II-2 nodaļas 17.1. 1.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.1.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.10.3.1.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | EN 344 (1992) + AC (1993) + Al (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + Al (1997), EN 345-2 (1996) Class 2, IEC 60903 (1993) | | X | | | | |

II-2 nodaļas 10.10.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 98(73), 3.2.1.1.2. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 10.10.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 7.10.3.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98(73) 3.2.1.1.2. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | |

A.1/3.5 | Ugunsdzēsēja ekipējums: cimdi | II-2 nodaļas 17.1. 1..2.noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.1.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.10.3.1.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO MSC Cirkulārs 847 | EN 659 (1996) | | X | | | | |

II-2 nodaļas 10.10.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 98(73), 3.2.1.1.1. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 10.10.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.10.3.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 3.2.1.1.1. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | |

A.1/3.6 | Ugunsdzēsēja ekipējums: ķivere | II-2 nodaļas 17.1. 1.3. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.1.3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.10.3.1.3 . noteikums (1994. gada HSC kodekss) | EN 443 (1997) | | X | | | | |

II-2 nodaļas 10.10.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 98(73), 3.2.1.1.3 . nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 10.10.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.10.3.1.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 3.2.1.1.3. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | |

A.1/3.7 | Autonoms ar saspiestu gaisu darbināms elpošanas aparāts | II-2 nodaļas 17.1. 2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 17.2. noteikums, II-2 nodaļas 54.2.6.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.10.3.2.2., 7.10.3.2.3. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | EN 137 (1993), EN 136 (1998) | | X | | | | |

II-2 nodaļas 10.10.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 98(73), 3.2.1., 3.2.1.2. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 10.10.1. noteikums, II-2 nodaļas 19.3.6.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.10.3.2.2 noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 3.2.1.2., 3.2.1.3. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | |

A.1/3.8 | Elpošanas aparāts ar gaisa padevi dūmu ķiverei un dūmu maskai | II-2 nodaļas 17.1. 2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.2.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.10.3.2.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | EN 138 (1994) | | X | | | | |

Piezīme | | | | | |

A.1/3.9 | Sprinklersistēmas detaļas dzīvojamām telpām, dienesta telpām un vadības posteņiem | II-2 nodaļas 36.1.2. noteikums, II-2 nodaļas 36.2. noteikums, II-2 nodaļas 41-2.5. noteikums, II-2 nodaļas 52.2. noteikums | II-2 nodaļas 12. noteikums, II-2 nodaļas 36.1.2. noteikums, II-2 nodaļas 36.2. noteikums, II-2 nodaļas 41-2.5. noteikums, II-2 nodaļas 42.5.2. noteikums, II-2 nodaļas 52.2. noteikums | SJO Rezolūcija A 800 (19) | | X | | | X | |

II-2 nodaļas 7.5.3.2. noteikums, II-2 nodaļas 7.5.5.2. noteikums, II-2 nodaļas 10.6.1.1. noteikums, II-2. nodaļas 10.6.1.2. noteikums, II-2 nodaļas 10.6.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 8.1. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 7.5.3.2. noteikums, II-2 nodaļas 7.5.5.2. noteikums, II-2 nodaļas 10.6.1.1. noteikums, II-2. nodaļas 10.6.1.2. noteikums, II-2 nodaļas 10.6.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 8.1. nodaļa (FSS kodekss) | | | | |

A.1/3.10 | Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās | Iekļauts A2/3.11 |

A.1/3.11 | "A" un "B" klases pārsegumi, ugunsdrošība a)"A" klases pārsegumib)"B" klases pārsegumi | II-2 nodaļas 3.3.5. noteikums, II-2 nodaļas 3.4.4. noteikums | II-2 nodaļas 3.3.5. noteikums, II-2 nodaļas 3.4.4. noteikums, II-2 nodaļas 16.11. noteikums | SJO Rezolūcija A 754 (18), SJO Rezolūcijas MSC 61 (67) 1. pielikuma 3. daļa un 2. pielikums (FTP kodekss) SJO MSC Cirkulārs 916, SJO MSC Cirkulārs 1004, SJO MSC Cirkulārs 1005 | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 3.2.5. noteikums, II-2 nodaļas 3.4.4. noteikums | II-2 nodaļas 3.2.5. noteikums, II-2 nodaļas 3.4.4. noteikums | | | |

A.1/3.12 | Ierīces, kas kavē liesmas iekļuvi naftas tankkuģu kravas tankos (tikai ātri darbojošies vārsti) | II-2 nodaļas 59.1.5. noteikums, II-2 nodaļas 59.1.9.4. noteikums, II-2 nodaļas 59.2. noteikums | II-2 nodaļas 59.1.5. noteikums, II-2 nodaļas 59.1.9.4. noteikums, II-2 nodaļas 59.2. noteikums | SJO MSC Cirkulārs 677, MSC Cirkulārs 1009 | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 4.5.3.3. noteikums, II 2 nodaļas 4.5.3.4.1.4. noteikums, II-2 nodaļas 4.5.6.1. noteikums, II-2 nodaļas 16.3.2.2.3. noteikums | II-2 nodaļas 4.5.3.3. noteikums, II 2 nodaļas 4.5.3.4.1.4. noteikums, II-2 nodaļas 4.5.6.1. noteikums, II-2 nodaļas 16.3.2.2.3. noteikums | | | |

A.1/3.13 | Nedegoši materiāli | II-2 nodaļas 3.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 3.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.2.4. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija A 799 (19), SJO Rezolūcijas MSC 61 (67) 1. pielikuma 1. daļa un 2. pielikums | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 3.33. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 3.33. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.2.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.14 | Materiāli, izņemot tēraudu, no kā gatavotas caurules, kuras saskaras ar "A" vai "B" klases pārsegumiem | II-2 nodaļas 18.2.1. noteikums | II-2 nodaļas 18.2.1. noteikums | SJO Rezolūcija A 753 (18), SJO Rezolūcija A754 (18), SJO Rezolūcijas MSC 61(67) 1. pielikuma 3. daļa | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 9.3.1. noteikums, II-2 nodaļas 9.3.2. noteikums | II-2 nodaļas 9.3.1. noteikums, II-2 nodaļas 9.3.2. noteikums | | | |

A.1/3.15 | Materiāli, izņemot tēraudu, no kā gatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu: a)caurules un to savienotājelementi,b)vārsti,c)elastīgas caurules | II-2 nodaļas 1 5. 2.8. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 1 5.2.8. noteikums, II-2 nodaļas 18.2.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.5.4. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija A 753 (18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 4.2.2.5.1. noteikums, II-2 nodaļas 4.2.2.5.6. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 4.2.2.5.1. noteikums, II-2 nodaļas 4.2.2.5.6. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.5.4. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.16 | Ugunsdrošas durvis | II-2 nodaļas 30.2. noteikums, II-2 nodaļas 31.1.1. noteikums un II-2 nodaļas 47. noteikums | II-2 nodaļas 30.2. noteikums, II-2 nodaļas 31. 1.1. noteikums, II-2 nodaļas 47. noteikums | SJO Rezolūcija A 7 54 (18), SJO Rezolūcijas MSC 61 (67) 1. pielikuma 3. daļa, SJO MSC Cirkulārs 916, SJO MSC Cirkulārs 1004 | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 9.4.1.1.2. noteikums, II-2 nodaļas 9.4.1.2.1. noteikums, II-2 nodaļas 9.4.2. noteikums | II-2 nodaļas 9.4.1.1.2. noteikums, II-2 nodaļas 9.4.1.2.1. noteikums, II-2 nodaļas 9.4.2. noteikums | | | |

A.1/3.17 | Ugunsdrošo durvju kontroles sistēmu elementi | II-2 nodaļas 30.4.1 5. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 30.4.15. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.9.3.3. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 61 (67) 1. pielikuma 4. daļa | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 9.4.1.1.4.15. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 9.4.1.1.4.15. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 97 (73), 7.9.3.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.18 | Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem: a)dekoratīvi saplākšņi,b)krāsu sistēmas,c)grīdas segumi,d)cauruļvadu izolācijas pārklājumi | II-2 nodaļas 3.8. noteikums, II-2 nodaļas 34.3. noteikums, II-2 nodaļas 34.7. noteikums, II-2 nodaļas 49.1. noteikums, II-2 nodaļas 49.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 3.8. noteikums, II-2 nodaļas 3.23.4. noteikums, II-2 nodaļas 3.23.5. noteikums, II-2 nodaļas 16.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 32.1.4.3.1. noteikums, II 2 nodaļas 34.2. noteikums, II 2 nodaļas 34.3. noteikums, II-2 nodaļas 49.1. noteikums, II-2 nodaļas 49.2. noteikums, II-2 nodaļas 50.3.1. noteikums, II 2 nodaļas 34.7. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.4.3.4., 7.4.3.5. un 7.4.3.6. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija A653(16), SJO Rezolūcijas MSC 61(67) 1. pielikuma 2. un 5. daļa, un 2. pielikums, ISO 1716 (1973)SJO MSC Cirkulārs 916, kurā grozījumi izdarīti ar SJO MSC Cirkulāru 1008, SJO MSC Cirkulārs 1004 | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 3.29. noteikums, II-2 nodaļas 5.3.2.4. noteikums, II-2 nodaļas 6.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 3.29. noteikums, II-2 nodaļas 3.40.4. noteikums, II-2 nodaļas 3.40.5. noteikums, II-2 nodaļas 9.7.1.1.1. noteikums, II- 2 nodaļas 9. 7.4.4. 3.1. noteikums, II-2 nodaļas 5.3.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 5.3.2.4. noteikums, II-2 nodaļas 6.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.4.3.4., 7.4.3.5. un 7.4.3.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.19 | Drapērijas, aizkari un citi piekārti tekstilmateriāli un plēves | II-2 nodaļas 3.23.3. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 3.23.3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.4.3.3.3. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 61(67) 1. pielikuma 7. daļa | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 3.40.3. noteikums, II-2 nodaļas 9.2.2.3.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 3.40.3. noteikums, II-2 nodaļas 9.2.2.3.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.4.3.3.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.20 | Mīkstās mēbeles | II-2 nodaļas 3.23.6. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 3.23.6. noteikums, II-2 nodaļas 34.6. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.4.3.3.4. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija A 652(16), SJO Rezolūcijas MSC 61(67) 1. pielikuma 8. daļa | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 3.40.6. noteikums, II-2 nodaļas 9.2.2.3.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 3.40.6. noteikums, II-2 nodaļas 9.2.2.3. 2. noteikums, II-2 nodaļas 5.3.3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.4.3.3.4. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.21 | Gultas piederumi | II-2 nodaļas 3.23.7. noteikums, II-2 nodaļas 26.2. noteikums, X. nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 3.23.7. noteikums, II-2 nodaļas 26.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.4.3.3.5. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija A 688(17), SJO Rezolūcijas MSC 61(67) 1. pielikuma 9. daļa | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 3.40.7. noteikums, II-2 nodaļas 9.2.2.3.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 3.40.7. noteikums, II-2 nodaļas 9.2.2.3.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.4.3.3.5. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.22 | Uguns slāpētāji | II-2 nodaļas 16.11.1. noteikums | II-2 nodaļas 16. noteikums, II-2 nodaļas 32. noteikums, II-2 nodaļas 48. noteikums | SJO Rezolūcija A 754(18), SJO Rezolūcijas MSC 61(67) 1. pielikuma 3. daļa | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 9.7.1.1. noteikums | II-2 nodaļas 9.7.1.1. noteikums | | | |

A.1/3.23 | Nedegošas cauruļvadu saskares "A" klases pārsegumos | Iekļauts A.1/3.26 |

A.1/3.24 | Elektrokabeļu līnijas "A" klases pārsegumos | Iekļauts A.1/3.26 |

A.1/3.25 | Logi un borta iluminatori | II-2 nodaļas 33. noteikums | II-2 klases 33. noteikums, MSC Cirkulārs 847 | SJO Rezolūcija A 754(18), SJO Rezolūcija MSC 61(67), 1. pielikuma 3. daļa, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), SJO MSC Cirkulārs 1004 | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 9.4.1.3. noteikums | II-2 nodaļas 9.4.1.3. noteikums, MSC Cirkulārs 847 | | | |

A.1/3.26 | Saskares "A" klases pārsegumos: a)elektrokabeļu līnijas,b)cauruļu, cauruļvadu, šahtu u.c. saskares | II-2 nodaļas 18.1.1. noteikums | II-2 nodaļas 18.1.1. noteikums | SJO Rezolūcija A 754 (1 8), SJO Rezolūcijas MSC 61(67) 1. pielikuma 3. daļa | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 9.3.1. punkts | II-2 nodaļas 9.3.1. punkts | | | |

A.1/3.27 | Saskares "B" klases pārsegumos: a)elektrokabeļu līnijas,b)cauruļu, cauruļvadu, šahtu u.c. saskares | II-2 nodaļas 18.1. 2. noteikums | II-2 nodaļas 18.1.2. noteikums | SJO Rezolūcija A 754(1 8), SJO Rezolūcijas MSC 61(67) 1. pielikuma 3. daļa | | X | X | X | | |

Noteikums II-2 nodaļas 9.3.2. noteikums | II-2 nodaļas 9.3.2. noteikums | | | |

A.1/3.28 | Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas un automātiskas ūdens smidzināšanas un signalizēšanas metode, piemēram, caurplūdes regulatori, signālpaneļi) | II-2 nodaļas 12.3. noteikums, II-2 nodaļas 36.1.2. noteikums, II-2 nodaļas 36.2. noteikums, II-2 nodaļas 41-2.5. noteikums un II-2 nodaļas 52.2. noteikums | II-2 nodaļas 12. noteikums, II-2 nodaļas 36.1.2. noteikums, II-2 nodaļas 36.2. noteikums, II-2 nodaļas 41-2.5. noteikums un II-2 nodaļas 52.2. noteikums | EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000) EN 12259-5, ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995) II-2 nodaļas 10.6.1.2. noteikums, II-2 nodaļas 10.6.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 10.6.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 8.1. nodaļa, 8.2.5.2.3. nodaļa (FSS kodekss) | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 10.6.1.2. noteikums, II-2 nodaļas 10.6.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 10.6.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 8.1. nodaļa, 8.2.5.2.3. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 10.6.1.2. noteikums, II-2 nodaļas 10.6.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 10.6.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 8.1. nodaļa, 8.2.5.2.3. nodaļa (FSS kodekss) | | | |

A.1/3.29 | Ugunsdzēsības šļūtenes | II-2 nodaļas 4.7.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 4.7.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.7.8.5. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | EN 671-2 (2001), EN ISO15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540(1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 10.2.3.1.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 10.2.3.1.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73), 7.7.5.5. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.30 | Skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas | VI nodaļas 3.1. noteikums | II-2 nodaļas 59.5. noteikums, II-2 nodaļas 59.4.4.1. noteikums, II-2 nodaļas 62.17. noteikums, II-2 nodaļas 59.5. noteikums, VI nodaļas 3.1. noteikums, MSC Cirkulārs 774 (Stacionāras iekārtas) | EN 50104 (1999) skābeklis, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) deggāzes | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 4.5.7.1. noteikums, II-2 nodaļas 4.5. 7.2.1. noteikums, II-2 nodaļas 4.5. 7.2.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 15.2.4.2.4. nodaļa (FSS kodekss) | | | |

A.1/3.31 | Stacionāru sprinklersistēmu piederumi ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums | SJO Rezolūcijas MSC 36 (63),7.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), MSC Cirkulārs 912 | SJO Rezolūcija MSC 44(65), SJO Rezolūcija A 800 (19) | | X | X | X | X | |

SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.13.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO MSC Cirkulārs 912 | | |

A.1/3.32 | Ugunsdroši materiāli (izņemot mēbeles) ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums | SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.2.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 40(64), SJO Rezolūcija MSC 90(71) | | X | X | X | | |

SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.2.2 . noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.33 | Ugunsdroši mēbeļu materiāli ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums | SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.2.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 40 (64), SJO Rezolūcija MSC 90 (71) | | X | X | X | | |

SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.2.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.34 | Ugunsdroši pārsegumi ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums | SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.2.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 45(65) | | X | X | X | | |

SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.2.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.35 | Ugunsdrošas durvis ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums | SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.2.1., 7.4.2.6. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 45(65) | | X | X | X | | |

SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.2.1., 7.4.2.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.36 | Uguns slāpētāji ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums | SJO Rezolūcijas MSC 36(63) 7.6.4. noteikums (1994 HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 45(65) | | X | X | X | | |

SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.6.4. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.37 | Saskares ugunsdrošos pārsegumos uz ātrgaitas kuģiem: a)elektrokabeļu līnijas,b)cauruļu, cauruļvadu, šahtu u.c. saskares | X nodaļas 3. noteikums | SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.4.2.6. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 45(65) | | X | X | X | | |

SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.4.2.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.38 Ex A.1/1.35 | Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļa | IIII nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcija A 602 (15) SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6(1995) + Al (1999) | | X | X | X | | |

III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | |

A.1/3.39 | Alternatīvi halonu saturoši ugunsdzēsības sistēmu piederumi | II-2 nodaļas 10.1. noteikums, II-2 nodaļas 63.1.3. noteikums | II-2 nodaļas 10.1. noteikums, II-2 nodaļas 63.1.3. noteikums | SJO MSC Cirkulārs 668, SJO MSC Cirkulārs 728 | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 10.4.1.1.3. noteikums, II-2 nodaļas 10.9.1. noteikums | II-2 nodaļas 10.4.1.1.3. noteikums, II-2 nodaļas 10.9.1. noteikums, II-2 nodaļas 10.9.3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 7.2.2. nodaļa (FSS kodekss) | | | |

A.1/3.40 | Zemāko klāju apgaismes sistēmas (jauna pozīcija) | II-2 nodaļas 28.1.10. noteikums, II-2 nodaļas 28.1.11. noteikums, II-2 nodaļas 41-2.4.7. noteikums | II-2 nodaļas 28.1.10. noteikums, II-2 nodaļas 28.1.11. noteikums, II-2 nodaļas 41-2.4.7. noteikums | SJO Rezolūcija A 752 (18) vai ISO 15370(2001) | | X | X | X | X | |

II-2 nodaļas 13. 3.2.5.1. noteikums, II-2/ nodaļas 13.3.2.5.2. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 98(73), 11. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 13.3.2.5.1. noteikums, II-2/ nodaļas 13.3.2.5.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 11. nodaļa (FSS kodekss) | | |

A.1/3.41 | Elpošanas aparāts evakuācijas gadījumā (EEBD) (jauna pozīcija) | | EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996) | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 1.2.2.2. noteikums, 11-2 nodaļas 13.3.4. noteikums,11-2 nodaļas 13.4.3. noteikums | II-2 nodaļas 1.2.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 13.3.4. noteikums, II-2 nodaļas 13.4.3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 3.2.2. nodaļa (FSS kodekss), SJO MSC Cirkulārs 849 | | | |

A.1/3.42 | Inerto gāzu sistēmu piederumi (jauna pozīcija) | II-2 nodaļas 62.1. noteikums | II-2 nodaļas 62 noteikums, MSC Cirkulārs 847 | SJO MSC Cirkulāri 1009, 677, 485, 450 pārskatītie cirkulāri l, 387, 353 un 282, SJO Rezolūcija A 567(14) un 1. kļūdu labojums | | X | X | X | X | |

II-2 nodaļas 4.5.5 | II-2 nodaļas 4.5.5, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 15. nodaļa (FSS kodekss), SJO MSC Cirkulārs 847 | | |

A.1/3.43 | Fritēšanas iekārtu ugunsdzēsības sistēmu piederumi (automātiski vai manuāli) (jauna pozīcija) | | ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993) | X | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 1. 2.2.3. noteikums, II-2/10.6.4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 1. 2.2.3. noteikums, II-2 nodaļas 10.6.4.2-5. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.7.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | |

A.1/3.44 | Ugunsdzēsēju ekipējums — glābšanas trose (jauna pozīcija) | II-2 nodaļas 17.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 17.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.10.3.3. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO MSC 98(73),3.2.1.3. noteikums (FSS kodekss) | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 10.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 10.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.10.3.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija MSC 98 (73), 3.2.1.3. nodaļa (FSS kodekss) | | | |

A.1/3.45 | Līdzvērtīgas stacionāras gāzes sistēmas ugunsdzēšanai mašīntelpās un kravas sūkņu telpās (jauna pozīcija) | II-2 nodaļas 7.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 63. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 7.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 63. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.7.4. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO MSC Cirkulārs 848 | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 10.4.1.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 10.9.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 5.2.5. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 10.4.1.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 10.9.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 7.7.3.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98(73) 5.2.5. nodaļa (FSS kodekss) | | | |

A.1/3.46 | Līdzvērtīgas stacionāras gāzes sistēmas ugunsdzēšanai mašīntelpās un kravas sūkņu telpās (aerosola sistēmas) (jauna pozīcija) | II-2 nodaļas 7.1.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 7.1.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.7.4. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO MSC Cirkulārs 1007 | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 10.4.1.1.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 5.2.5. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 10.4.1.1.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.7.3.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 5.2.5. nodaļa (FSS kodekss) | | | |

A.1/3.47 | Koncentrāts stacionārām augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās (jauna pozīcija) | II-2 nodaļas 9. noteikums | II-2 nodaļas 9. noteikums | SJO MSC Cirkulārs 670 | | X | X | X | X | |

II-2 nodaļas 10.4.1.1.2. noteikums | II-2 nodaļas 10.4.1.1.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 6.2.2. nodaļa (FSS kodekss) | | |

A.1/3.48 | Stacionāru lokālas izmantošanas ūdens ugunsdzēsības sistēmu piederumi, kas paredzēti izmantošanai "A" kategorijas mašīntelpās (jauna pozīcija) | | SJO MSC Cirkulārs 913 | X | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 1.2.2.4. noteikums, II-2 nodaļas 10.5.6. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 1.2.2.4. noteikums, II-2 nodaļas 10.5.6. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 97 (73) 7.7.3.2.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | |

A.1/3.49 | Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām īpašas kategorijas telpās, ro-ro kuģu kravas telpās un transportlīdzekļu pārvadāšanas telpās (jauna pozīcija) | II-2 nodaļas 37.1.3 noteikums, II-2 nodaļas 54.2.9. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 37.1.3. noteikums, II-2 nodaļas 38.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 38-1.2. noteikums, II-2 nodaļas 38-1/3. noteikums, II-2 nodaļas 53.2.2.1.4. noteikums, II-2 nodaļas 53.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 54.2.9. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.8.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija A 123 (V) (izpilde) SJO MSC Cirkulārs 914 | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 19.3.1. 3. noteikums, II-2 nodaļas 19.3.9. noteikums, n-2 nodaļas 20.6.1.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 7. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 19.3.1.3. noteikums, II-2 nodaļas 19.3.9. noteikums, II-2 nodaļas 20.6.1.1.3. noteikums, II-2 nodaļas 20.6.1.2. noteikums, II-2 nodaļas 20.6.1.3. noteikums, II-2 nodaļas 20.6.1.4. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.8.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas 98 (73) 7. nodaļa (FSS kodekss) | | | |

A. 1/3.50 | Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības (jauna pozīcija) | II-2 nodaļas 54.2.6.1. noteikums | II-2 nodaļas 54.2.6.1. noteikums | EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001) | | X | X | X | | |

II-2 nodaļas 19.3.6.1. noteikums | II-2 nodaļas 19.3.6.1. noteikums | | | |

Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga "tipa apstiprināšana" | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās SJO rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/4.1 | Magnētiskais kompass | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts | V nodaļas 12. noteikuma b) apakšpunkts, SJO Rezolūcija A 382 (X), SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums | V nodaļas 19.2.1.1. noteikums, SJO Rezolūcija A 382 (X), SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.2 | Pārraidoša magnētiskā kursa noteicēja ierīce (iepriekš elektromagnētiskais kompass) | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | V nodaļas 12. noteikuma b) apakšpunkts, SJO Rezolūcija MSC 36 (63), 13.2.5. noteikums, (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 86 (70) 2. pielikums, SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.3.5. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.2.5. noteikums, (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 86 (70) 2. pielikums, SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.3 | Žirokompass | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts | V nodaļas 12. noteikuma d) apakšpunkts, SJO Rezolūcija A 424 (XI), SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162 ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums | V nodaļas 19.2.5.1. noteikums, SJO Rezolūcija A 424 (XI), SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.4 | Radiolokācijas iekārta | Iekļauts A.l/4.34. noteikumā, A.l/4.35. noteikumā un A.1/4.36. noteikumā |

A.1/4.5 | Automātiskā radiolokācijas informācijas apstrādes aparatūra (ARPA) | Iekļauts A.1/4.34 |

A.1/4.6 | Eholote | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 936 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | V nodaļas 12. noteikuma k) apakšpunkts, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.4. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 224 (VII), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 74 (69) 4. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.3.1. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 97 (73), 13.4.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 224 (VII), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 74 (69) 4. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.7 | Ātruma un attāluma mērīšanas ierīces (SDME) | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | V nodaļas 12. noteikuma 1) apakšpunkts, SJO Rezolūcija A 824 (19), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūciju MSC 96(72), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.3. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 61023 (1999),EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.3.4. noteikums, SJO Rezolūcija A 824 (19), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūciju MSC 96(72), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.8 | Stūres leņķa, apgriezienu minūtē un soļa indikators | Pozīcija sadalītas trīs daļās. Iekļauta A.1/4.20-21-22. noteikumā. |

A.1/4.9 | Apgriezienu skaita indikators | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | V nodaļas 12. noteikuma n) apakšpunkts, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.7.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 526 (13), SJO Rezolūcija A 694 (17) | SJO Rezolūcija A 526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162, SJO Rezolūcija A 526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.9.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.7.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 526 (13), SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.10 | Peilers | Pozīcija svītrota. |

A.1/4.11 | Radionavigācijas sistēma Loran C | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | V nodaļas 12. noteikuma p) apakšpunkts, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.6. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17), SJO Rezolūcija A 818 (19) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.1.6. noteikums, SJO Rezolūcija 97 (73), 13.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 818 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.12 | Radionavigācijas iekārta Chayka | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 36 (63), 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | V nodaļas 12. noteikuma p) apakšpunkts, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.6. noteikums (1994. gada HSC kodekss) , SJO Rezolūcija A 818 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.1.6. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 818 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.13 | Decca navigācijas iekārta | Pozīcija svītrota. |

A.1/4.14 | GPS iekārta | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | V nodaļas 12. noteikuma p) apakšpunkts, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.6. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 819 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.1.6. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 819 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.15 | GLONASS iekārta | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | V nodaļas 12. noteikuma p) apakšpunkts, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.6. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija MSC 53 (66), SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.1.6. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija MSC 53 (66), SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.16 | Kursa kontroles sistēma HCS (iepriekš — autopilots) | V nodaļas 18.1. noteikums | V nodaļas l 9.2.8.2. noteikums, SJO Rezolūcija A 342 (IX), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 3. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674(2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.17 | Mehāniskais loča pacēlājs | Iekļauts A.1/1.40 |

A.1/4.18 | 9 GHz meklēšanas un glābšanas (SAR) radiolokatoru atbildētājs (SART) | III nodaļas 4. noteikums, IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | III nodaļas 6.2.2. noteikums IV nodaļas 7.1.3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.2.1.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 530 (13), SJO Rezolūcija A 802 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93) | EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

III nodaļas 4. noteikums, IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | III nodaļas 6.2.2. noteikums IV nodaļas 7.1.3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.7.1.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 530 (13), SJO Rezolūcija A 802 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93) | | |

A.1/4.19 | Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta | Iekļauts A.1/4.37. noteikumā |

A.1/4.20 | Stūres leņķa indikators | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | V nodaļas 12. noteikuma m) apakšpunkts, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.7.2. noteikums (1994 HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.5.4. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.7.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.21 | Dzenskrūves apgriezienu indikators | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts | V nodaļas 12. noteikuma m) apakšpunkts, SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums | V nodaļas 19.2.5.4. noteikums, SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.22 | Soļa indikators | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts | V nodaļas 12. noteikuma m) apakšpunkts, SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums | V nodaļas 19.2.5.4. noteikums, SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.23 | Kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1. punkts (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 48 (66) 4.4.8.5., 5.1.2.2.3. noteikums | EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) | | X | X | X | X | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 8.1.6 un 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 8.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 48 (66) 4.4.8.5., 5.1.2.2.3. noteikums | | |

A.1/4.24 | Ātrgaitas kuģu automātiskā radiolokācijas informācijas apstrādes aparatūra (ARPA) | Iekļauts A.1/4.37 |

A.1/4.25 | Automātiskā sekošanas iekārta (ATA) | Iekļauts A.1/4.35. |

A.1/4.26 | Ātrgaitas kuģu automātiskā sekošanas iekārta (ATA) | Iekļauts A.1/4.38. |

A.1/4.27 | Elektroniskais ploters (EPA) | Iekļauts A.1/4.36. |

A.1/4.28 | Integrētā tiltiņa sistēma (jauna pozīcija) | V nodaļas 18.7. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.4. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.6. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 15.4.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 1. pielikums, SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.29 | Reisa datu ieraksta ierīce (VDR) (jauna pozīcija) | V nodaļas 18.1. noteikums, V nodaļas 20.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 20. noteikums, SJO Rezolūcija A 861 (20), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.16. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 61996 (2001),EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.30 | Elektroniskā jūras navigācijas karšu sistēma (ECDIS) ar dublējumu un rastra sistēma jūras karšu atveidei (RCDS) (jauna pozīcija) | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.1.4. noteikums, V nodaļas 19.2.1.5. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.8. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 817 (19), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 5. pielikumu un SJO Rezolūcijas MSC 86 (70) 4. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.31 | Ātrgaitas kuģu žirokompass (jauna pozīcija) | X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.2.6. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 821 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17) | ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (2001) IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.4. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.2.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 821 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17) | | |

A.1/4.32 | Universāla automātiskā identifikācijas sistēma (AIS) (jauna pozīcija) | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas l 9.2.4. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 74 (69) 3. pielikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.15. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU R M.1371-1 (10/00) 1 | EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.33 | Kursa kontroles sistēma (jauna pozīcija) | V nodaļas 18.7. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.4. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas l9.2.8.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.12. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 74 (69) 2. pielikums, SJO Rezolūcija A 694 (17) | IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.34 | Radiolokācijas iekārta ar automātisko radiolokācijas informācijas apstrādes aparatūru (ARPA) | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts | V nodaļas 12. noteikuma g) apakšpunkts, V nodaļas 12. noteikuma h) apakšpunkts, V nodaļas 12. noteikuma j) apakšpunkts, SJO Rezolūcija A 278 (VIII), SJO Rezolūcija A 477 (XII), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikumu, SJO Rezolūcija A 823 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums | V nodaļas 19.2.3.2. noteikums, V nodaļas 19.2.7.1. noteikums, V nodaļas 19.2.8.1. noteikums, SJO Rezolūcija A278 (VIII), SJO Rezolūcija A 477 (XII), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikumu, SJO Rezolūcija A 823 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1 177-2 (05/00) | | |

A.1/4.35 | Radiolokācijas iekārta ar automātisko sekošanas iekārtu (ATA) | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts | V nodaļas 12. noteikuma g) apakšpunkts, V nodaļas 12. noteikuma h) apakšpunkts, V nodaļas 12. noteikuma i) apakšpunkts, SJO Rezolūcija A 278 (VIII), SJO Rezolūcija A 477 (XII), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums | V nodaļas 19.2.3.2. noteikums, V nodaļas 19.2.7.1. noteikums, V nodaļas 19.2.5.5. noteikums, SJO Rezolūcija A 278 (VIII), SJO Rezolūcija A 477 (XII), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.36 | Radiolokācijas iekārta ar elektronisko ploteru (EPA) | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts | V nodaļas 12. noteikuma g) apakšpunkts, V nodaļas 12. noteikuma h) apakšpunkts, V nodaļas 12. noteikuma i) apakšpunkts, SJO Rezolūcija A 278 (VIII), SJO Rezolūcija A 477 (XII), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

V nodaļas 18.1. noteikums | V nodaļas 19.2.3.2. noteikums, V nodaļas 19.2.3.3. noteikums, V nodaļas 19.2.7.1. noteikums, SJO Rezolūcija A 278 (VIII), SJO Rezolūcija A 477 (XII), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.37 | Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta ar automātisko radiolokācijas informācijas apstrādes iekārtu (ARPA) | X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.5. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 820 (19), SJO Rezolūcija A 823 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcija MSC 97 (73), 13.5. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 823 (19), SJO Rezolūcija A 820 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.38 | Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta ar automātisko sekošanas iekārtu (ATA) | X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.5. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 820 (19), SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikums, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1 177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.5. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 820 (19), SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikums, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1 177-2 (05/00) | | |

A.1/4.39 | Radiolokācijas atstarotājs (jauna pozīcija) | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.1.7. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.13. noteikums | SJO Rezolūcija A 384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998); SJO Rezolūcija A 384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga "tipa apstiprināšana" | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās SJO rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/5.1 | UĪV radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefona signālus | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 7.1.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.6.1.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.7.1.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 385 (X), SJO Rezolūcija A524 (13), SJO Rezolūcija A 803 (19), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 68 (68) 1. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU R. M 489-2 (10/95), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R. M 541-8 (10/97), ITU-R M 689-2 (11/93), SJO MSC Cirkulārs 862 | ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (VI. 1.1), EN 300 338 (Vl.2.1 1999.04), EN 300 828 (VI. 1.1 1998-03), SJO MSC Cirkulārs 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), SJO MSC Cirkulārs 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.2 | UĪV DSC dežūruztvērējs | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 7.1.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.6.1.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.7.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 803 (19), SJO Rezolūcijas MSC 68 (68) 1. pielikums, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU R M 489-2 (10/95), ITU-R.M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97). | EN 300 338 (Vl.2.1 1999-04), EN 301 033 (VI. 1.1 1998-08), EN 300 828 (VI. 1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996). c | | X | X | X | X | |

A.1/5.3 | NAVTEX uztvērējs | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 7.1.4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.6.1.4. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.7.1.4. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 525 (13), SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M 625-3 (10/95) | EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 Oil VI. 1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.4 | EGC uztvērējs | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 7.1.5. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.6.1.5. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.7.1.5. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 570 (14), SJO Rezolūcija A 664 (16), SJO Rezolūcija A 694 (17) | ETS 300 460 Ed.l (1997-11) +A1 (1997-11), EN 300 829 VI. 1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.5 | HF jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs) | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 3.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 7.1.5. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.6.1.5. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.7.1.5. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 699 (17), SJO Rezolūcija A 700 (17) SJO Rezolūcija A 806 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 491-1 (07/86), ITU-R M 492-6 (10/95), ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M 625-3 (10/95), ITU-R M 688 (06/90) | ETS 300 067 Ed.l (1992-09) +A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 Ed.l (1992-09) +A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.6 | 406 MHz (COSPAS- SARSAT) | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 7.1.6. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.6.1.6. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.7.1.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 662 (16), SJO Rezolūcija A 696 (17), SJO Rezolūcija A 810 (19), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 56 (66) un SJO Rezolūciju MSC 120 (74), SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), SJO MSC Cirkulārs 862 | ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC Cirkulārs 862; IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC Cirkulārs 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.7 | L-band avārijas radioboja (INMARSAT) | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 7.1.6. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.6.1.6. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.7.1.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 662 (16), SJO Rezolūcija A 812 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), SJO MSC Cirkulārs 862 | ETS 300 372 Ed.l (1996-05), EN 60945 (1997), MSC Cirkulārs 862; IEC 61097-5 (1997), MSC Cirkulārs 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.8 | 2182 kHz dežūruztvērējs | Pozīcija svītrota. |

A.1/5.9 | Divu toņu avārijas signālu raidītājs | Pozīcija svītrota. |

A.1/5.10 | Vidējo viļņu radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefona signālus | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 9.1.1. noteikums, IV nodaļas 10.1.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC36 (63) 14.8.1.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.9.1.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 804 (19), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 68 (68) 2. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97) | EN 300 338 VI. 2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed.l (1995-08) + Al (1997-08), EN 60945 (1997), MSC Cirkulārs 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1996), IEC 60945 (1996), MSC Cirkulārs 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.11 | Vidējo viļņu rDSC dežūruztvērējs | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 9.1.2. noteikums, IV nodaļas 10.1.3. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.8.1.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.9.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 804 (19), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 68 (68) 2. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU R M 493-10 (05/00), ITU R M.541-8 (10/97), ITU R.M.1173 (10/95) | EN 301 033 VI. 1.1 (1998-08), EN 300 338 VI. 2.1 (1999-04), EN 60945 (1997) IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.12 | INMARSAT-B satelītsakaru iekārta | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 10.1.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.9.1.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.10.1.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 570 (14), SJO Rezolūcija A 808 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17), SJO MSC Cirkulārs 862 | IEC 61097-10 (1999), MSC Cirkulārs 862, IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.13 | INMARSAT — C satelītsakaru iekārta | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 10.1.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.9.1.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.10.1.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 570 (14), SJO Rezolūcija A 664, SJO Rezolūcija A 807 (19), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 68 (68) 4. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17), SJO MSC Cirkulārs 862 | ETS 300 460 ed.1 (1996-05) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC Cirkulārs 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC Cirkulārs 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.14 | Vidējo/garo viļņu radiosakaru iekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefona signālus | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 10.2.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.9.2.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.10.2.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 806 (19), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 68 (68) 3. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R.M.625-3 (10/95), ITU-R.M.1173 (10/95), SJO MSC Cirkulārs 862 | ETS 300 373ed.1 (1995-08) + Al 1997-08), EN 300 338 VI.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.l (1990-11) +A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC Cirkulārs 862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC Cirkulārs 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.15 | Radiotelefona vidējo/garo viļņu DSC dežūruztvērējs | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 10.2.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.9.2.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.10.2.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 806 (19), kurā grozījumi izdarīti ar SJO Rezolūcijas MSC 68 (68) 3. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R.M 541-8 (10/97) | EN 301 033 VI. 1.1 (1998-08), ETS 300 338 VI.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.16 | Aeronautiska divvirzienu UĪV radiotelefona iekārta | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 7.5. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 14.7.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 80 (70) 1. un 2. pielikums; SJO Rezolūcija A 694 (17), ICAO konvencijas 10. pielikums, Radio noteikumi | EN 301 688 VI. 1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 VI. 1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.17 | Pārnēsājama glābšanas laivu un plostu divvirzienu UĪV radiotelefona iekārta | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73), 8.1.6. un 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | III nodaļas 6.2.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.2.1.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas A 97 (73) 8.2.1.1. noteikums, SJO Rezolūcijas A 809 (19) 1. pielikums, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-RM.542.1 (07/82) | ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 VI. 1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.18 | Stacionāra glābšanas laivu un plostu divvirzienu UĪV radiotelefona iekārta | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 14.13.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 8.1.6. un 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | III nodaļas 6.2.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.2.1.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas 97 (73) 8.2.1.1. noteikums, SJO Rezolūcijas A 809 (19) 2. pielikums, SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU R M.489-2 (10/95) | EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga "tipa apstiprināšana" | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās SJO rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/1.1 | Glābšanas plostu radiolokācijas atstarotājs | III nodaļas 4. noteikums, III nodaļas 34. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | SJO Rezolūcija MSC 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.2 | Hidrotērpa materiāli | III nodaļas 4. noteikums, III nodaļas 34. noteikums | SJO Rezolūcija MSC 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 ex A.1/1.22 | Brīvās uzpeldēšanas nolaišanas ierīces glābšanas laivām un plostiem | III nodaļas 34. noteikums | SJO Rezolūcija MSC 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 (jauna pozīcija) | Skaļruņu sakaru un vispārējās trauksmes sistēma | III nodaļas 6. noteikuma 5. punkts | LSA kodekss 7.2, SJO Rezolūcija A 830 (18), MSC Cirkulārs 808, SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 4.2.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | | | | |

A.2/1.4 ex A.1/1.29 | Iekāpšanas trapi | III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 8.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | ISO 799-1980 | | | | | | |

III nodaļas 4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 34. punkts, SJO Rezolūcija MSC 48 (66), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 8.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | | | |

2. Jūras piesārņojuma novēršana

Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais MARPOL 73/78 noteikums, ja vajadzīga "tipa apstiprināšana" | Piemērojamie grozītie MARPOL 73/78 noteikumi un attiecīgās SJO rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/2.1 (jauna pozīcija) | NOx kontroles un reģistrācijas ierīces uz klāja | VI pielikuma 2. Rezolūcijas 1. nodaļas 1.3.9. noteikums, 2. rezolūcijas 2. nodaļas 2.1.2.5. noteikums un 2. rezolūcijas 6.1. nodaļa | VI pielikuma 2. Rezolūcijas 1. nodaļas 1.3.9. noteikums, 2. rezolūcijas 2. nodaļas 2.1.2.5. noteikums un 2. rezolūcijas 6.1. nodaļa | Jāizstrādā SJO | | | | | | |

A.2/2.2 (jauna pozīcija) | Izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas uz klāja | VI pielikuma 13.3. noteikuma b) apakšpunkta i) daļa un 14.4. noteikuma b) apakšpunkts | VI pielikuma 13.3. noteikuma b) apakšpunkta i) daļa un 14.4. noteikuma b) apakšpunkts | Jāizstrādā SJO | | | | | | |

A.2/2.3 (jauna pozīcija) | Līdzvērtīgas metodes NOx izplūdes samazināšanai uz klāja | VI pielikuma 13.3. noteikuma b) apakšpunkta ii) daļa | VI pielikuma 13.3. noteikuma b) apakšpunkta ii) daļa | Jāizstrādā SJO | | | | | | |

A.2/2.4 (jauna pozīcija) | Citas tehnoloģiskas metodes SOx izplūdes samazināšanai | VI pielikuma 14.4. noteikuma c) apakšpunkts | VI pielikuma 14.4. noteikuma c) apakšpunkts | Jāizstrādā SJO | | | | | | |

3. Ugunsdrošība

Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga "tipa apstiprināšana" | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās SJO rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/3.1 | Nepārnēsājami un transportējami ugunsdzēsības aparāti | II-2 nodaļas 6.1. noteikums, II-2 nodaļas 7.1.3. noteikums, II-2 nodaļas 7.2.3. noteikums, II-2 nodaļas 7.3.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 6.1. noteikums, II-2 nodaļas 7.1.3. noteikums, II-2 nodaļas 7.2.3. noteikums, II-2 nodaļas 7.3.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36(63) 7.5.6.11.2., 7.5.6.11.3. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999) | | | | | | |

II-2 nodaļas 10.5.1.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 10.5. 2.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 10.5. 3.2.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 4.1.2. noteikums (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 10.5.1.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 10.5. 2.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 10.5.3.2.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.5.6.11.2., 7.5.6.11.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (7 3) 4.1.2. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | |

A.2/3.2 | Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām īpašas kategorijas telpās | Iekļauts A.1/3.49 |

A.2/3.3 | Ierīce ģeneratoru palaišanai aukstā laikā (palaišanas ierīces) | II-1 nodaļas 44.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-1 nodaļas 44.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 12.4. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | | | | | | | |

II-1 nodaļas 44.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC97 (73) 12.4. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | | | | |

A.2/3.4 | Divu funkciju uzgaļi (smidzināšanai/strūklai) | II-2 nodaļas 4.8.4. noteikums, II-2 nodaļas 41-2.1.5. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 4.8.4. noteikums, II-2 nodaļas 41-2.1.5. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36(63), 7.7.8.6. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | | | | | | | |

II-2 nodaļas 10.2.3.3.4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 10.2.3.3.4. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.7.5.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | | | | |

A.2/3.5 | Stacionāras uguns detektorsistēmas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās | II-2 nodaļas 13. noteikums, II-2 nodaļas 14.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 13. noteikums, II-2 nodaļas 14.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.7.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999) | | | | | | |

II-2 nodaļas 7.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 7.4. noteikums, II-2 nodaļas 7.4.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 9. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 7.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 7.4. noteikums, II-2 nodaļas 7.4.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 7.7.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 9. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | |

A.2/3.6 | Dūmu detektori | II-2 nodaļas 13.3.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 13.3.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (6 3) 7.7.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15 | | | | | | |

II-2 nodaļas 7.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 7.4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 9.2.3.1.2. noteikums (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 7.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 7.4. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 7.7.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73), 9.2.3.1.2. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | |

A.2/3.7 | Karstuma detektori | II-2 nodaļas 13.3. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 13.3.3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.7.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + Al (1998), pr EN 54-15 | | | | | | |

II-2 nodaļas 7.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 7.4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 9.2.3.1.3. noteikums (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 7.2.2. noteikums, II-2 nodaļas 7.4. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 7.7.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73), 9.2.3.1.3. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | |

A.2/3.8 | Elektriskā drošības lampa | II-2 nodaļas 17.1.1.4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.1.4. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.10.3.1.4. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | IEC publikācija 79 | | | | | | |

II-2 nodaļas 10.10. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98(73), 3.2.1.1.4. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 10. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 7.10.3.1.4 . noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98(73) 3.2.1.1.4. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | |

A.2/3.9 | Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības | Iekļauts A.l/3.50 |

A.2/3.10 | Zemāko klāju apgaismes sistēmas | Iekļauts A. 1/3.40 |

A.2/3.11 ex A.1/3.10 | Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās | II-2 nodaļas 10.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 10.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.7.4. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | | | | | | | |

II-2 nodaļas 10.4. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 7. nodaļa (FSS kodekss). NB. Nav iekļauts 2000. gada HSC kodeksā. | II-2 nodaļas 10.4. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 7. nodaļa (FSS kodekss). | | | | | | | |

A.2/3.12 | Līdzvērtīgas stacionāras gāzes ugunsdzēsības sistēmas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām | Iekļauts A.1/3.45 |

A.2/3.13 | Elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu | II-2 nodaļas 17.1.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.10.3.2.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | EN 139(1994) + AC (1995) + A1 (1999) | | | | | | |

II-2 nodaļas 10.10.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98(73), 3. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 10.10.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.10.3.2.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 3. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | |

A.2/3.14 | Ugunsdzēsības šļūtenes (saritināmās) | II-2 nodaļas 4.7.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 4.7.1. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 36 (63) 7.7.8.5. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | EN 671-1 (1994) + AC (1995) | | | | | | |

II-2 nodaļas 10.2.3.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 10.2.3.3.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 10.2.3.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 10.2.3.3.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73), 7.7.5.5. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | | | | | | |

A.2/3.15 | Paraugu ņemšanai paredzētu dūmu detektorsistēmu piederumi | II-2 nodaļas 13-1. noteikums | II-2 nodaļas 13-1. noteikums | | | | | | | |

II-2 nodaļas 7.6. noteikums, II-2 nodaļas 19.3.3. noteikums, II-2 nodaļas 20.4.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 10. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 7.6. noteikums, II-2 nodaļas 19.3.3. noteikums, II-2 nodaļas 20.4.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 10. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | | |

A.2/3.16 | Uguns detektori | II-2 nodaļas 132. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 13. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.7.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | Pr EN 54-10 | | | | | | |

II-2 nodaļas 7.1. noteikums, II-2 nodaļas 7.2.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 9.2.3.1.1. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 7.1. noteikums, II-2 nodaļas 7.2.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 7.7.1, 7.7.1.5. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73), 9.2.3.1.1. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | |

A.2/3.17 | Rokas ugunsdrošības trauksmes pogas | II-2 nodaļas 13. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 13. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.7.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | Pr EN 54-11 | | | | | | |

II-2 nodaļas 7.1. noteikums, II-2 nodaļas 7.2.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 9.2.1.1. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 7.1. noteikums, II-2 nodaļas 7.2.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.7.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73), 9.2.1.1. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | |

A.2/3.18 | Signālierīces | II-2 nodaļas 13. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 13. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.7.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | Pr EN 54-3 (2000) | | | | | | |

II-2 nodaļas 7.1. noteikums, II-2 nodaļas 7.2.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 9.2.5. nodaļa (FSS kodekss) | II-2 nodaļas 7.1. noteikums, II-2 nodaļas 7.2.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.7.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 9.2.5. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | |

A.2/3.19 | Stacionāru lokāla izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu piederumi "A" kategorijas mašīntelpās | Iekļauts A.l/3.48 |

A.2/3.20 | Mīkstās mēbeles | Iekļauts A.l/3.20 |

A.2/3.21 (New item) | Ugunsdzēšanas iekārtas krāsu un uzliesmojošu šķidrumu noliktavām | II-2 nodaļas 18.7. noteikums | II-2 nodaļas 18.7. noteikums | SJO MSC Cirkulārs 847 | | | | | | |

II-2 nodaļas 10.6.3. noteikums | II-2 nodaļas 10.6.3. noteikums | | | | | | |

A.2/3.22 (jauna pozīcija) | Kambīzes krāsns novadcauruļu stacionāras ugunsdzēsības sistēmas | II-2 nodaļas 16.7.4. noteikums, II-2 nodaļas 32.1.9.3. noteikums | II-2 nodaļas 16.7.4. noteikums, II-2 nodaļas 32.1.9.3. noteikums | | | | | | | |

II-2 nodaļas 9.7.5. noteikums | II-2 nodaļas 9.7.5. noteikums | | | | | | | |

A.2/3.23 (jauna pozīcija) | Helikopteru klāja ugunsdzēsības sistēmu piederumi | II-2 nodaļas 18.8.2.3. noteikums | II-2 nodaļas 18.8.2.3. noteikums | SJO Rezolūcija A 855 (20) | | | | | | |

II-2 nodaļas 18.1.2. noteikums | II-2 nodaļas 18.1.2. noteikums | | | | | | |

A.2/3.24 (jauna pozīcija) | Pārnēsājami putu ugunsdzēsības aparāti | II-2 nodaļas 6.4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 6.4. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.8.4.1.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | | | | | | | |

X nodaļas 3. noteikums | SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 7.8.4.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 4.1.2. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | | |

A.2/3.25 (jauna pozīcija) | C klases pārsegumi | II-2 nodaļas 3.5. noteikums | II-2 nodaļas 3.5. noteikums | SJO Rezolūcija A 799 (19), SJO Rezolūcija A 653 (16), SJO Rezolūcijas MSC 61 (67) 1. pielikuma 1., 2. un 5. daļa un 2. pielikums, ISO 1716 (1973) | | | | | | |

II-2 nodaļas 3.10. noteikums | II-2 nodaļas 3.5. noteikums | | | | | | |

A.2/3.26 (jauna pozīcija) | Gāzveida kurināmā sistēmas, ko izmanto saimniecības vajadzībām (piederumi) | II-2 nodaļas 51. noteikums | II-2 nodaļas 51. noteikums | | | | | | | |

II-2 nodaļas 4.3. noteikums | II-2 nodaļas 4.3. noteikums | | | | | | | |

A.2/3.27 (jauna pozīcija) | Stacionāru gāzes ugunsdzēsības sistēmu (CO2) piederumi | II-2 nodaļas 5.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 5.2. noteikums, II-2 nodaļas 7.1.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 38.2.1. noteikums, II-2 nodaļas 39.1. noteikums, II-2 nodaļas 53.1. noteikums, II-2 nodaļas 53.2.2.1. noteikums, II-2 nodaļas 63.1.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.7.6.2., 7.15. noteikums (1994. gada HSC kodekss) | Pr EN.12094, 1.—20. daļa | | | | | | |

II-2 nodaļas 10.4.1.1.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | II-2 nodaļas 10.4.1.1.1. noteikums, 1-2 nodaļas 10.5.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 10.6.3.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 10.7.1.1. noteikums, II-2 nodaļas 10.7.1.3. noteikums, II-2 nodaļas 10.9.1.1. noteikums, SJO Rezolūcijas 97 (73) 7.7.3.3., 7.15., 7.17.3.8.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 5.2.2. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | |

A.2/3.28 (jauna pozīcija) | Vidējas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi — stacionāri putu ugunsdzēsības aparāti uz tankkuģiem | II-2 nodaļas 61.4. noteikums | II-2 nodaļas 61.4. noteikums | SJO MSC Cirkulārs 798 | | | | | | |

II-2 nodaļas 10.8.1. noteikums | II-2 nodaļas 10.8.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 14. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | |

A.2/3.29 (jauna pozīcija) | Stacionāri zemas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi mašīntelpām un tankkuģu klāju aizsardzībai | II-2 nodaļas 8. noteikums, II-2 nodaļas 61.4. noteikums | II-2 nodaļas 8. noteikums, II-2 nodaļas 61.4. noteikums | SJO MSC Cirkulārs 582 un 1. labojums | | | | | | |

II-2 nodaļas 10.8.1. noteikums | II-2 nodaļas 10.8.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 98 (73) 6.2.3. nodaļa un 14. nodaļa (FSS kodekss) | | | | | | |

A.2/3.30 (jauna pozīcija) | Dažādas intensitātes putas stacionārām ugunsdzēsības sistēmām uz tankkuģiem, kas paredzēti ķimikāliju pārvadāšanai | SJO Rezolūcijas MSC 4 (48) 11. nodaļas 11.3. noteikums (IBC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 4 (48) 11. nodaļas 11.3. noteikums (IBC kodekss) | SJO MSC Cirkulāri 799, 582, 553 | | | | | | |

4. Navigācijas iekārta

Piezīmes par A.2. pielikuma 4. iedaļu "Navigācijas iekārta"

3. un 4. sleja:

norādes uz SOLAS V nodaļu attiecas uz SOLAS 1974, kurā grozījumi izdarīti ar MSC 73 un stājas spēkā 2002. gada 1. jūlijā.

4. sleja:

minētie ITU ieteikumi ir tie, kas minēti starptautiskajās konvencijās un attiecīgajās SJO rezolūcijās un cirkulāros.

Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga "tipa apstiprināšana" | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās SJO rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/4.1 | Žirokompass ātrgaitas kuģiem | Pozīcija iekļauta A.1/4.31. |

A.2/4.2 | Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem (iepriekš autopilots) | X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 97 (73), 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.12. noteikums. (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 822 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17) | Paredzamais ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; Paredzamais ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.3 | Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (GNSS metode) (iepriekš elektromagnētiskais kompass) | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.5.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.2.5. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 382 (X), SJO Rezolūcija MSC 116 (73), SJO Rezolūcija A 694 (17) | Paredzamais ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; Paredzamais ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.4 | Dienasgaismas signāllampa | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas l9.2.2.2. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 95 (72), SJO Rezolūcijas MSC 97(73) 13.9. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.5 | Starmetis ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.9. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.6 | Nakts redzamības aprīkojums ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcija MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.10. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija MSC 94 (72), SJO Rezolūcija A 694 (17) | Paredzamais EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; Paredzamais ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.7 | Kursa kontroles sistēma | Iekļauts A.1/4.33. |

A.2/4.8 | Elektroniskā jūras navigācijas karšu sistēma (ECDIS) | Iekļauts A.1/4.30. |

A.2/4.9 | Elektroniskās jūras navigācijas karšu sistēmas (ECDIS) dublējums | Iekļauts A.1/4.30. |

A.2/4.10 | Rastra sistēma jūras karšu atveidei (RCDS) | Iekļauts A.1/4.30. |

A.2/4.11 | Apvienotā GPS/GLONASS iekārta | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.1.6. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 74 (69) 1. pielikums, SJO Rezolūcija A 694 (17) | Paredzamais EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; Paredzamais IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.12 | DGPS, DGLONASS iekārta | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.1.6. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 2. pielikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 7.7.1. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17) | Paredzamais EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; Paredzamais IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.13 | Žirokompass ātrgaitas kuģiem | Iekļauts A.1/4.31. |

A.2/4.14 | Reisa datu ieraksta ierīce (VDR) | Iekļauts A.1/4.29. |

A.2/4.15 | Integrēta navigācijas sistēma | V nodaļas 18.7. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.4. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.6. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 86 (70) 3. pielikums, SJO Rezolūcija A 694 (17) | Paredzamais EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; Paredzamais IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.16 | Integrēta tiltiņa sistēma | Iekļauts A.1/4.28. |

A.2/4.17 | Radara mērķu paplašinātājs | V nodaļas 18.7. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.4. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | ITU-R M.1176-(10/95), SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.18 | Skaņu uztveršanas sistēma | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.1.8. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.14. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 86 (70) 1. pielikums, SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.19 | Magnētiskais kompass ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 382 (X), SJO Rezolūcija A 694 (17) | ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.20 | Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.4. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.12. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.21 | Kartogrāfiskais materiāls kuģa radaram | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.17.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.3.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 817 (19), kas grozīta ar SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 5. pielikumu, SJO Rezolūcija A 477 (XII), kas grozīta ar SJO Rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikumu, SJO Rezolūcija A 694 (17) | Paredzamais EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Paredzamais IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.22 | Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (žiroskopiskā metode) | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.3.5. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija MSC 116 (73), SJO Rezolūcija A 694 (17) | Paredzamais ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; Paredzamais ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.23 | Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (magnētiskā metode) | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.3.5. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 86 (70) 2. pielikums, SJO Rezolūcija MSC 116 (73), SJO Rezolūcija A 694 (17) | Paredzamais ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Paredzamais ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.24 | Spiediena indikators | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.5.4. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.7.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17) | | | | | | | |

A.2/4.25 | Sānspiediena, soļa un veida indikatori | V nodaļas 18.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | V nodaļas 19.2.5.4. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 36 (63) 13.11.2. noteikums (1994. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.11.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17) | | | | | | | |

5. Radiosakaru iekārta

Piezīmes par A.2. pielikuma 5. iedaļu "Radiosakaru iekārta"

4. sleja:

minētie ITU ieteikumi ir tie, kas minēti starptautiskajās konvencijās un attiecīgajās SJO rezolūcijās un cirkulāros.

Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga "tipa apstiprināšana" | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās SJO rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/5.1 | UĪV avārijas radioboja | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 8.3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.8.3. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 662 (16), SJO Rezolūcija A 805 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M 693 (06/90) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.2 | Radioiekārtu rezerves enerģijas avots | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 13.2. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.13. noteikums (2000. gada HSC kodekss), COMSAR Cirkulārs 16, SJO Rezolūcija A 694 (17) | Paredzamais EN 61097-14, EN 60945 (1997); Paredzamais IEC 61097-14, IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.3 | INMARSAT-F satelītiekārta (SES) | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 10.1.1. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.10.1. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 570 (14), SJO Rezolūcija A 808 (19), SJO Rezolūcija A 694 (17), SJO MSC Cirkulārs 862 | Paredzamais IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), SJO MSC/Circ 862 | | | | | | |

A.2/5.4 | Briesmu signālu vadības panelis | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 6.4. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.6.4. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17), SJO MSC Cirkulārs 862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.5 | Briesmu trauksmes panelis | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 13.1.2. noteikums (2000. gada HSC kodekss) | IV nodaļas 6.6. noteikums, SJO Rezolūcijas MSC 97 (73) 14.6.6. noteikums (2000. gada HSC kodekss), SJO Rezolūcija A 694 (17), SJO MSC Cirkulārs 862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

6. Iekārta, kas vajadzīga saskaņā ar COLREG 72 prasībām

Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais COLREG 72 noteikums, ja vajadzīga "tipa apstiprināšana" | Piemērojamie grozītie COLREG 72 noteikumi un attiecīgās SJO rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/6.1 | Navigācijas ugunis | 1. pielikuma 14. noteikums | 1. pielikuma 14. noteikums, SJO Rezolūcija A 694 (17) | EN 60945 (1997), Colreg 72 1. pielikums (Izpilde); IEC 60945 (1997), Colreg 72 1. pielikums (Izpilde) | | | | | | |

A.2/6.2 | Skaņas signālierīces | III pielikuma 3. noteikums | III. pielikuma 3. noteikums, SJO Rezolūcija A 694 (17) | IEC 60945 (1996), Whistles — Colreg 72 III pielikuma 1. noteikums (Izpilde), Bells or Gongs — Colreg 72 III pielikuma 2. noteikums (Izpilde) IEC 60945 (1996), Whistles—Colreg 72 III pielikuma 1. noteikums (Izpilde) Bells or Gongs — Colreg 72 III pielikuma 2. noteikums (Izpilde) | | | | | | |

7. Drošības iekārtas uz kuģiem, kas paredzēti beramkravu pārvadāšanai

Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga "tipa apstiprināšana" | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās SJO rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/7.1 | Iekraušanas instruments | XII nodaļas 11. noteikums, 1977. gada SOLAS konferences 5. rezolūcija | XII nodaļas 11. noteikums, 1977. gada SOLAS konferences 5. rezolūcija | IACS Ieteikums Nr. 48 par iekraušanas instrumentiem (SOLAS/CONF.4/7) | | | | | | |

"

--------------------------------------------------