32002D0987Oficiālais Vēstnesis L 344 , 19/12/2002 Lpp. 0039 - 0040


Komisijas Lēmums

(2002. gada 13. decembris)

par to Folklendas salu uzņēmumu sarakstu, kas apstiprināti svaigas gaļas importam Kopienā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 4988)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2002/987/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvu 72/462/EEK par veselības un veterinārās pārbaudes problēmām, importējot no trešām valstīm liellopus, aitas un kazas, cūkas, svaigu gaļu vai gaļas produktus [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1452/2001 [2], un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu un 18. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Trešo valstu uzņēmumiem var atļaut eksportēt svaigu gaļu uz Kopienu tikai tad, ja tie atbilst Direktīvā 72/462/EEK izklāstītajiem vispārējiem un īpašajiem nosacījumiem.

(2) Saskaņā ar Kopienas misiju var secināt, ka dzīvnieku veselības stāvoklis Folklendas salās ir labvēlīgs un pielīdzināms dzīvnieku veselības stāvoklim dalībvalstīs, jo īpaši attiecībā uz slimību pārnešanu ar gaļas starpniecību, un ka svaigas gaļas produkcijas pārbaudes process ir apmierinošs.

(3) Lai piemērotu Direktīvas 72/462/EEK 4. panta 3. punktu, Folklendas salas ir sniegušas sīkas ziņas par uzņēmumu, kam jāatļauj eksportēt uz Kopienu svaigu gaļu.

(4) Kopienas pārbaude ir pierādījusi, ka minētā uzņēmuma higiēnas normas ir apmierinošas un ka tādēļ to var iekļaut saskaņā ar Direktīvas 72/462/EEK 4. panta 1. punktu sagatavojamā to uzņēmumu pirmajā sarakstā, kam var atļaut veikt svaigas gaļas importu. Uz tā uzņēmuma svaigas gaļas importu, kas norādīts pielikuma sarakstā, joprojām attiecas jau pieņemtie noteikumi, Līguma vispārējie noteikumi un jo īpaši pārējie Kopienas veterinārie noteikumi attiecībā uz veselības aizsardzību.

(5) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Ar šo pielikumā norādīto uzņēmumu Folklendas salās apstiprina svaigas gaļas eksportam uz Kopienu.

2. Uz ievedumiem no šā uzņēmuma joprojām attiecas Kopienas veterinārie noteikumi, un jo īpaši noteikumi, kas attiecas uz veselības aizsardzību.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp.

[2] OV L 198, 21.7.2001., 11. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Valsts: Folklendas salas

Apstiprinājuma | Uzņēmums/adrese | Pilsēta/reģions | Kategorija | SR |

SL | CP | CS | B | S/G | P | SP |

(FK) 01 | Falkland Island Meat Company | Stenlija, Folklendas salas | X | X | X | | X | | |

--------------------------------------------------