32002D0772Oficiālais Vēstnesis L 283 , 21/10/2002 Lpp. 0001 - 0004


Padomes lēmums

(2002. gada 25. jūnijs un 23. septembris),

ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom

(2002/772/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 190. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 108. panta 3. un 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta projektu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu [2],

tā kā:

(1) Akts par Eiropas Parlamenta locekļu ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās ir jāgroza, lai dotu Parlamenta locekļiem iespēju būt ievēlētiem vispārējās tiešās vēlēšanās saskaņā ar principiem, kas kopīgi visām dalībvalstīm, tomēr atstājot dalībvalstīm iespēju piemērot savus valsts noteikumus attiecībā uz aspektiem, ko šis lēmums neskar.

(2) Lai Aktu, kas grozīts ar šo lēmumu, darītu vieglāk uztveramu, tā noteikumi jāpārnumurē, tādējādi radot skaidrāku konsolidētu tekstu,

IR IZSTRĀDĀJUSI šādus noteikumus, ko tā iesaka dalībvalstīm pieņemt saskaņā ar to attiecīgajām konstitucionālajām prasībām.

1. pants

Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kas pievienots Padomes Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom [3] (turpmāk "1976. gada Akts"), groza saskaņā ar šo pantu.

1. Visā 1976. gada Akta tekstā, izņemot 13. pantu, vārdkopu "pārstāvis" vai "pārstāvis Eiropas Parlamentā" aizstāj ar "Eiropas Parlamenta loceklis".

2. Akta 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"1. pants

1. Katrā dalībvalstī Eiropas Parlamenta locekļus ievēl, ievērojot proporcionālas pārstāvības principu, izmantojot sarakstu sistēmu vai atsevišķu pārdalāmu balsu sistēmu.

2. Dalībvalstis var atļaut balsošanu, kuras pamatā ir atvērto sarakstu sistēma, saskaņā ar procedūru, ko tās pieņem.

3. Vēlēšanas ir vispārējas un tiešas, un balsošana ir brīva un aizklāta."

3. Akta 2. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"2. pants

Saskaņā ar konkrēto stāvokli valstī, katra dalībvalsts var izveidot vēlēšanu apgabalus Eiropas Parlamenta vēlēšanām vai citādi sadalīt savu vēlēšanu apgabalu, vispārīgi neietekmējot balsošanas sistēmas proporcionalitātes principu.

2.A pants

Dalībvalstis var noteikti obligāto slieksni vietu sadalījumam. Valsts līmenī minētais slieksnis nevar pārsniegt 5 procentus no nodotajām balsīm.

2.B pants

Katra dalībvalsts var noteikt maksimālo apjomu kandidātu kampaņas izdevumiem."

4. Akta 3. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu svītro, un 2. un 3. punkts kļūst attiecīgi par 1. un 2. punktu;

b) jaunajā 1. punktā vārdkopu "Šis piecu gadu laikposms" aizstāj ar "Piecu gadu laikposms, uz kuru ievēl Eiropas Parlamenta locekļus";

c) jaunajā 2. punktā norādi uz "2. punktu" aizstāj ar norādi uz "1. punktu".

5. Akta 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Eiropas Parlamenta locekļiem ir privilēģijas un imunitāte, kas viņiem pienākas saskaņā ar 1965. gada 8. aprīļa Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās."

6. Atceļ 5. pantu.

7. Akta 6. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktā:

i) trešajā ievilkumā aiz vārdkopas "Eiropas Kopienu Tiesas" pievieno vārdkopu "vai Pirmās instances tiesas";

ii) starp pašreizējo trešo un ceturto ievilkumu iekļauj šādu ievilkumu:

"— ar Eiropas Centrālās bankas Direktoru padomes locekļa amatu,";

iii) starp pašreizējo ceturto un piekto ievilkumu iekļauj šādu ievilkumu:

"— ar Eiropas Kopienu ombuda amatu,";

iv) pašreizējā piektajā ievilkumā svītro vārdkopu "Eiropas Ogļu un tērauda kopienas padomdevējas komitejas loceklis vai";

v) pašreizējā sestajā ievilkumā svītro vārdkopu "Eiropas Ogļu un tērauda kopienas";

vi) pašreizējo astoto ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

"— ar tāda ierēdņa vai darbinieka statusu, kurš strādā Eiropas Kopienu iestādēs vai tām piesaistītajās specializētajās iestādēs, vai Eiropas Centrālajā bankā.";

b) aiz 1. punkta iekļauj turpmāk norādīto punktu, un pašreizējie 2. un 3. punkts kļūst attiecīgi par 3. un 4. punktu:

"2. Kopš Eiropas Parlamenta 2004. gada vēlēšanām Eiropas Parlamenta locekļa amats nav savienojams ar valsts parlamenta locekļa amatu.

Atkāpjoties no minētā noteikuma un neskarot 3. punktu,

- Īrijas valsts parlamenta locekļi, kas ievēlēti Eiropas Parlamentā turpmākajās vēlēšanās, var saglabāt divkāršu mandātu līdz nākamajām Īrijas valsts parlamenta vēlēšanām; pēc tam piemēro šā punkta pirmo daļu;

- Apvienotās Karalistes parlamenta locekļi, kas ir arī Eiropas Parlamenta locekļi piecu gadu termiņā pirms Eiropas Parlamenta 2004. gada vēlēšanām, var saglabāt divkāršu mandātu līdz Eiropas Parlamenta 2009. gada vēlēšanām, kad piemēro šā punkta pirmo daļu.";

c) jaunajā 3. punktā vārdkopu "var noteikt" aizstāj ar vārdkopu "var piemērot", un norādi uz 7. panta 2. punktu aizstāj ar norādi uz 7. pantu;

d) jaunajā 4. punktā vārdkopu "1. un 2. punkts" aizstāj ar "1., 2. un 3. punkts".

8. Akta 7. pantu aizstāj ar šādu:

"7. pants

Ievērojot šā Akta noteikumus, vēlēšanu procedūru katrā dalībvalstī reglamentē tās valsts noteikumi.

Tādi valsts noteikumi, kas vajadzības gadījumā var ņemt vērā konkrēto stāvokli dalībvalstīs, neietekmē proporcionalitātes principu, kas ir būtisks balsošanas sistēmai."

9. Akta 9. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktā vārdkopu "noliktā dienā" aizstāj ar "noteiktā dienā un laikā";

b) panta 2. punktā vārdkopu "Balsu skaitīšanu nedrīkst sākt" aizstāj ar "Dalībvalstis nedrīkst oficiāli darīt zināmus atklātībai savus balsu skaitīšanas rezultātus";

c) csvītro 3. punktu.

10. Akta 10. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktā vārdkopu "9. panta 1. punktā norādīto laikposmu" aizstāj ar "vēlēšanu periodu";

b) panta 2. punkta otrajā daļā vārdkopu "nosaka citu laikposmu ne vairāk kā vienu mēnesi pirms" aizstāj ar "vismaz vienu mēnesi pirms 3. pantā minētā piecu gadu termiņa beigām nosaka vēlēšanu periodu, kas nav vairāk kā divus mēnešus pirms";

c) panta 3. punktā svītro vārdkopu "Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 22. pantam", vārdkopu "Eiropas Ekonomikas kopienas" aizstāj ar vārdkopu "Eiropas Kopienas" un vārdkopu "9. panta 1. punktā minētais laikposms" aizstāj ar vārdkopu "vēlēšanu periods".

11. Akta 11. pantā svītro vārdkopu "Kamēr nav stājusies spēkā 7. panta 1. punktā minēta vienotā vēlēšanu procedūra,".

12. Akta 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"12. pants

1. Amata vieta atbrīvojas, kad Eiropas Parlamenta locekļa mandāts beidzas sakarā ar atkāpšanos, nāvi vai mandāta atsaukšanu.

2. Ievērojot pārējos šā akta noteikumus, katra dalībvalsts nosaka attiecīgas procedūras, lai uz atlikušo laikposmu aizpildītu amata vietas, kas atbrīvojas 3. pantā minētajā amata pilnvaru piecu gadu termiņā.

3. Ja kādas dalībvalsts tiesību aktos ir paredzēta Eiropas Parlamenta locekļa mandāta atsaukšana, tad tāds mandāts beidzas, ievērojot minētos juridiskos noteikumus. Kompetentās valsts iestādes par to ziņo Eiropas Parlamentam.

4. Ja vieta atbrīvojas sakarā ar atkāpšanos vai nāvi, tad Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs tūlīt par to ziņo attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm."

13. Atceļ 14. pantu.

14. Akta 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"15. pants

Šis Akts ir sagatavots angļu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāļu, īru, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

II un III pielikums ir šā Akta sastāvdaļa."

15. Atceļ I pielikumu.

16. Akta III pielikumā svītro Vācijas Federatīvās Republikas Valdības deklarāciju.

2. pants

1. Pantus un pielikumus 1976. gada Aktā, kurā grozījumi izdarīti ar šo lēmumu, pārnumurē saskaņā ar atbilstības tabulu šā lēmuma pielikumā, kas ir tā sastāvdaļa.

2. Tādēļ koriģē savstarpējās atsauces uz 1976. gada Akta pantiem un pielikumiem. To pašu piemēro attiecībā uz atsaucēm uz minētajiem pantiem un to sīkākām daļām, kas ir Kopienas Līgumos.

3. Atsauces uz 1976. gada Akta pantiem, kas iekļautas citos dokumentos vai aktos, saprot kā atsauces uz 1976. gada Akta pantiem, kas pārnumurēti saskaņā ar 1. punktu un, attiecīgi, uz minēto pantu punktiem, kas pārnumurēti ar šo lēmumu.

3. pants

1. Grozījumi, kas minēti 1. un 2. pantā, stājas spēkā pirmajā dienā mēnesī pēc tam, kad dalībvalstis ir pieņēmušas šā lēmuma noteikumus saskaņā ar savām attiecīgajām konstitucionālajām prasībām.

2. Dalībvalstis ziņo Padomes ģenerālsekretāram par savu valsts procedūru pabeigšanu.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2002. gada 25. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Matas I Palou

Briselē, 2002. gada 23. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Fischer Boel

[1] OV C 292, 21.9.1998., 66. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2002. gada 12. jūnijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 278, 8.10.1976., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Atbilstību tabula, kas minēta 2. pantā Padomes Lēmumā 2002/772/EK, Euratom (2002. gada 25. jūnijs un 23. septembris), ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom

Vecā numerācija | Jaunā numerācija |

1. pants | 1. pants |

2. pants | 2. pants |

2. A pants | 3. pants |

2. B pants | 4. pants |

3. pants | 5. pants |

4. pants | 6. pants |

5. pants (atcelts) | — |

6. pants | 7. pants |

7. pants | 8. pants |

8. pants | 9. pants |

9. pants | 10. pants |

10. pants | 11. pants |

11. pants | 12. pants |

12. pants | 13. pants |

13. pants | 14. pants |

14. pants (atcelts) | — |

15. pants | 15. pants |

I pielikums (atcelts) | — |

II pielikums | I pielikums |

III pielikums | II pielikums |

--------------------------------------------------