32002D0478Oficiālais Vēstnesis L 164 , 22/06/2002 Lpp. 0041 - 0042


Komisijas Lēmums

(2002. gada 20. jūnijs)

par fentina acetāta neiekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un par atļauju atsaukšanu augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur šo aktīvo vielu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 2199)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2002/478/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/18/EK [2], un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kura minēta 8. panta 2. punktā Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [3], kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2266/2000 [4], un jo īpaši tās 7. panta 3.A punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punkts paredz Komisijai veikt darba programmu, lai pārbaudītu aktīvās vielas augu aizsardzības līdzekļu sastāvā, kuras bija tirgū jau 1993. gada 15. jūlijā. Sīki noteikumi šīs programmas īstenošanai bija noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3600/92.

(2) Komisijas 1994. gada 27. aprīļa Regula (EK) Nr. 933/94, kas nosaka aktīvās vielas augu aizsardzības līdzekļu sastāvā un izrauga ziņotājas dalībvalstis Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3600/92 [5] īstenošanai, kurā pēdējie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2230/95 [6], noteica aktīvās vielas, kas jānovērtē dalībvalstij Regulas (EEK) Nr. 3600/92 kontekstā, noteica dalībvalsti ziņotāju attiecībā uz katras vielas novērtējumu un noteica katras aktīvās vielas ražotājus, kuri savlaicīgi iesnieguši paziņojumus.

(3) Fentina acetāts ir viena no 90 aktīvām vielām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 933/94.

(4) Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu Apvienotā Karaliste, kas izraudzīta par ziņotāju dalībvalsti, 1996. gada 11. novembrī iesniedza Komisijai novērtējuma ziņojumu par informāciju, kas iesniegta saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punktu.

(5) Saņemot ziņojumu no ziņotājas dalībvalsts, Komisija uzsāka konsultācijas ar dalībvalstu ekspertiem, kā arī galveno iesniedzēju (Agrevo, tagad Aventis), kā noteikts ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 7. panta 3. punktu.

(6) Dalībvalstis un Komisija, izmantojot Pastāvīgās augu veselības komitejas starpniecību, ir pārskatījušas Apvienotās Karalistes iesniegto novērtējuma ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 7. panta 6. punkta noteikumiem 2001. gada 7. decembrī šo pārskatu precizēja formātā, kādu Komisija ir noteikusi pārskata ziņojumam par fentina acetātu.

(7) Novērtējumi, kas pamatojās uz iesniegto informāciju, neparādīja, ka augu aizsardzības līdzekļi, kas satur fentina acetātu, visumā atbilstu Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu prasībām, it īpaši attiecībā uz tirgus dalībnieku drošību, kuri potenciāli pakļauti fentina acetāta iedarbībai, un attiecībā uz tā varbūtējo iedarbību uz blakusorganismiem.

(8) Fentina acetātu tāpēc nevar iekļaut Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(9) Būtu jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka esošās atļaujas attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur fentina acetātu, noteiktā periodā atsauc un neatjauno un neizsniedz arī jaunas atļaujas.

(10) Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punktu dalībvalsts atļautais papildlaiks esošo augu aizsardzības līdzekļu krājumu, kuri satur fentina acetātu, realizācijai, glabāšanai, laišanai tirgū un lietošanai būtu jāierobežo līdz 12 mēnešiem, lai esošie krājumi tiktu izlietoti vienas augšanas sezonas laikā.

(11) Šis lēmums nav pretrunā Komisijas vēlākām aktivitātēm attiecībā uz fentina acetātu Padomes 1978. gada 21. decembra Direktīvas 79/117/EEK kontekstā, ar kuru aizliedz laist tirgū un izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kas satur noteiktas aktīvās vielas [7], un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu.

(12) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Fentina acetāts nav iekļauts kā aktīva viela Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka:

1) atļaujas, kas attiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur fentina acetātu, atsauc 12 mēnešu laikā no šā lēmuma pieņemšanas;

2) pēc šā lēmuma pieņemšanas atļaujas attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur fentina acetātu, nepiešķir vai neatjauno, kā to paredzēja izņēmums Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā.

3. pants

Papildlaikam, ko piešķir dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punktu, jābūt pēc iespējas īsam, ne garākam par 18 mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 20. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[2] OV L 55, 26.2.2002., 29. lpp.

[3] OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.

[4] OV L 259, 13.10.2000., 27. lpp.

[5] OV L 107, 28.4.1994., 8. lpp.

[6] OV L 225, 22.9.1995., 1. lpp.

[7] OV L 33, 8.2.1979., 36. lpp.

--------------------------------------------------