32002D0357Oficiālais Vēstnesis L 129 , 15/05/2002 Lpp. 0001 - 0002


Eiropas padomes un komisijas lēmums

(2002. gada 26. marts)

par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma slēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses

(2002/357/EK, EOTK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME un

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 238. pantu, saistībā ar 228. panta 2. punkta otro teikumu un 228. panta 3. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

konsultējoties ar Padomdevēja komiteju un ar vienprātīgu Padomes vienošanos,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu [1],

tā kā:

Jāapstiprina Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, kuru parakstīja Briselē 1997. gada 24. novembrī,

IR PIEŅĒMUŠAS ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas vārdā ir apstiprināts Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, tam pievienotie protokoli un Nobeiguma aktam pievienotās deklarācijas.

Nolīguma, tam pievienoto protokolu un Nobeiguma akta teksti ir pievienoti šim lēmumam.

2. pants

1. Pēc Komisijas priekšlikuma Kopiena pieņem Padomes vai, ja vajadzīgs, Komisijas izstrādāto nostāju Asociācijas padomē un Asociācijas komitejā saskaņā ar attiecīgajiem Līgumu noteikumiem, ar ko izveido Eiropas Kopienu un Eiropas Ogļu un tērauda kopienu.

2. Padomes priekšsēdētājs saskaņā ar nolīguma 90. pantu vada Asociācijas padomi un pauž Kopienas nostāju. Padomes priekšsēdētāja pārstāvis saskaņā ar Nolīguma 93. pantu vada Asociācijas komiteju un pauž Kopienas nostāju.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs Eiropas Kopienas vārdā nodod Nolīguma 106. pantā minēto paziņošanas aktu. Komisijas priekšsēdētājs nodod minēto aktu Eiropas Ogļu un tērauda kopienas vārdā.

Briselē, 2002. gada 26. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

A. M. Birulés Y Bertrán

Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

R. Prodi

[1] OV C 226, 20.7.1998., 26. lpp.

--------------------------------------------------