32002D0309Oficiālais Vēstnesis L 114 , 30/04/2002 Lpp. 0001 - 0005


Padomes un attiecībā uz nolīgumu par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību arī komisijas lēmums

(2002. gada 4. aprīlis)

par septiņu nolīgumu noslēgšanu ar Šveices Konfederāciju

(2002/309/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu, 300. panta 3. punkta otro daļu un 300. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 101. panta otro daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu [1],

ņemot vērā Padomes apstiprinājumu,

tā kā:

(1) Lai uzturētu priviliģētas saiknes starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju un to kopējo vēlmi paplašināt un stiprināt savas attiecības, 1999. gada 21. jūnijā parakstīja šādus nolīgumus, kas jāapstiprina:

- Nolīgums par personu brīvu pārvietošanos starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses,

- Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par gaisa pārvadājumiem,

- Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par preču un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu un autoceļiem,

- Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem,

- Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par savstarpējo atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu,

- Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par atsevišķiem valsts iepirkuma aspektiem,

- Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību.

(2) Šos septiņus nolīgumus savstarpēji cieši saista prasība, ka tiem jāstājas spēkā vienlaicīgi un ka tiem jābeidz darboties vienlaicīgi sešus mēnešus pēc neatjaunošanas vai denonsēšanas paziņojuma saņemšanas attiecībā uz jebkuru nolīgumu.

(3) Attiecībā uz Nolīgumu par personu brīvu pārvietošanos tās Nolīgumā ietvertās saistības, uz kurām attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas trešā daļa, nav saistošas Dānijas Karalistei, Īrijai un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei kā pienākumi, ko paredz Kopienas likumi, bet gan kā pienākumi, kas izriet no saistībām starp šīm dalībvalstīm un Šveices Konfederāciju.

(4) Attiecībā uz Nolīgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem attiecīgā gadījumā pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma 5. panta 3. punkta pirmā ievilkuma īstenošanai, var veikt saskaņā ar 5. panta 4. punktā noteikto procedūru. Šie pasākumi jāveic saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai uzticēto izpildes pilnvaru īstenošanas procedūras [2].

(5) Konkrēti īstenošanas uzdevumi ir attiecināti uz apvienotajām komitejām, kas izveidotas saskaņā ar minētajiem nolīgumiem, tostarp tiesības grozīt nolīgumu pielikumu atsevišķus aspektus. Lai nodrošinātu nolīgumu pareizo darbību un lai atsevišķos gadījumos piešķirtu Komisijai pilnvaras piekrist dažiem tehniskiem nolīgumu grozījumiem, vai lai pieņemtu dažus lēmumus attiecībā uz nolīgumu īstenošanu, ir jānosaka attiecīgā iekšējā kārtība,

IR PIEŅĒMUŠAS ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Ar šo Eiropas Kopienas vārdā ir apstiprināti šādi seši nolīgumi:

- Nolīgums par personu brīvu pārvietošanos starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses,

- Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par gaisa pārvadājumiem,

- Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par preču un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu un autoceļiem,

- Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem,

- Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par savstarpējo atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu,

- Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par atsevišķiem valsts iepirkuma aspektiem.

Ar šo Kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā ir apstiprināts šāds nolīgums:

- Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību.

Nolīgumu teksti ir pievienoti šim lēmumam.

2. Saskaņā ar nolīgumu noteikumiem šie septiņi nolīgumi stājas spēkā vienlaicīgi un beidz darboties vienlaicīgi sešus mēnešus pēc neatjaunošanas vai denonsēšanas paziņojuma saņemšanas attiecībā uz jebkuru nolīgumu.

2. pants

Attiecībā uz Nolīgumu par personu brīvu pārvietošanos Kopienu apvienotajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar Nolīguma 14. pantu, pārstāv Komisijas pārstāvis. Padome pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma attiecīgajiem noteikumiem nosaka nostāju, kādu Nolīguma īstenošanas gaitā jāieņem Kopienai attiecībā uz apvienotās komitejas lēmumiem un ieteikumiem.

3. pants

1. Attiecībā uz Nolīgumu par gaisa pārvadājumiem Kopienu apvienotajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar Nolīguma 21. pantu, pārstāv Komisija, kurai palīdz dalībvalstu pārstāvji.

2. Komisija pieņem nostāju, kas Kopienai jāieņem attiecībā uz apvienotās komitejas lēmumiem, ar kuriem Kopienas tiesību aktus, vajadzības gadījumā tajos veicot jebkādus vajadzīgos tehnisko grozījumus, vienkārši attiecina uz Šveici.

3. Kopienas nostāju attiecībā uz citiem apvienotās komitejas lēmumiem pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem Padome.

4. pants

1. Attiecībā uz Nolīgumu par preču un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu un autoceļiem Kopienu apvienotajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar Nolīguma 51. pantu, pārstāv Komisija, kurai palīdz dalībvalstu pārstāvji. Nostāju, ko attiecībā uz apvienotās komitejas lēmumiem jāieņem Kopienai, pieņem:

- Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma attiecībā uz Nolīguma 42., 45., 46., 47. un 54. pantā ietvertajiem jautājumiem,

- attiecībā uz visiem pārējiem jautājumiem — Komisija, apspriežoties ar komiteju, kas izveidota saskaņā ar Lēmuma 92/578/EEK [3] 4. panta pirmo daļu.

5. pants

1. Attiecībā uz Nolīgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem Komisija, kurai palīdz dalībvalstu pārstāvji, pārstāv Kopienu Apvienotajā lauksaimniecības komitejā, kas minēta Nolīguma 6. panta 1. punktā, un Apvienotajā veterinārajā komitejā, kas minēta Nolīguma 11. pielikuma 19. panta 1. punktā.

2. Padome pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma attiecīgajiem noteikumiem pieņem Kopienas nostāju Apvienotajā lauksaimniecības komitejā un Apvienotajā veterinārajā komitejā.

Tomēr Kopienas nostāju jautājumos, kuru izlemšanai vajadzīgi Apvienotās lauksaimniecības komitejas lēmumi atbilstoši Nolīguma 6. panta 3. punktam, pieņem Komisija:

- attiecībā uz jautājumiem, kas attiecas uz Nolīguma 4. pielikumu un tā papildinājumiem, saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK [4] 18. pantā izklāstīto procedūru,

- attiecībā uz jautājumiem, kas attiecas uz Nolīguma 5. pielikumu un tā papildinājumiem, saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK [5] 23. pantā izklāstīto procedūru,

- attiecībā uz jautājumiem, kas attiecas uz Nolīguma 6. pielikumu un tā papildinājumiem, saskaņā ar Direktīvas 66/400/EEK [6] 21. pantā izklāstīto procedūru vai attiecīgajiem noteikumiem citās sēklu nozares direktīvās,

- attiecībā uz jautājumiem, kas attiecas uz Nolīguma 7. pielikumu un tā papildinājumiem, saskaņā ar Regulas EK Nr. 1493/1999 [7] 75. pantā izklāstīto procedūru,

- attiecībā uz jautājumiem, kas attiecas uz Nolīguma 8. pielikumu un tā papildinājumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1576/89 [8] 14. vai 15. pantā un Regulas (EEK) Nr. 1601/91 [9] 13. vai 14. pantā izklāstīto procedūru,

- attiecībā uz jautājumiem, kas attiecas uz Nolīguma 9. pielikumu un tā papildinājumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2092/91 [10] 14. pantā izklāstīto procedūru,

- attiecībā uz jautājumiem, kas attiecas uz Nolīguma 10. pielikumu un tā papildinājumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 [11] 46. pantā izklāstīto procedūru.

3. Neierobežojot 6. punktu, Komisija veic pasākumus, kas vajadzīgi Nolīguma īstenošanai, attiecībā uz:

- Nolīguma 2. un 3. pielikumā izklāstīto tarifu koncesiju īstenošanu, kā arī attiecībā uz grozījumiem un tehniskiem pielāgojumiem, kas ir vajadzīgi tādēļ, ka kombinētajā nomenklatūrā un TARIC kodos veikti grozījumi, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1766/92 [12] 23. pantā izklāstīto procedūru vai attiecīgajiem noteikumiem citās regulās par tirgus kopīgo organizāciju vai saskaņā ar 2. punktā izklāstīto procedūru,

- Nolīguma 4. pielikuma īstenošanu saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 18. pantā izklāstīto procedūru,

- Nolīguma 5. pielikuma īstenošanu saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 23. pantā izklāstīto procedūru,

- Nolīguma 6. panta īstenošanu saskaņā ar Direktīvas 66/400/EEK 21. pantā izklāstīto procedūru vai attiecīgajiem noteikumiem citās sēklu nozares direktīvās,

- Nolīguma 7. pielikuma III sadaļas īstenošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 75. pantā izklāstīto procedūru,

- Nolīguma 8. pielikuma 14. panta īstenošanu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1576/89 14. pantā vai Regulas (EEK) Nr. 1601/91 13. pantā izklāstīto procedūru,

- Nolīguma 9. pielikuma īstenošanu saskaņā ar Regulas (EEK) 2092/91 14. pantā izklāstīto procedūru,

- Nolīguma 10. pielikuma īstenošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 46. pantā izklāstīto procedūru,

- Nolīguma 11. pielikuma īstenošanu saskaņā ar Direktīvas 72/462/EEK [13] 30. pantu.

4. Vajadzības gadījumā 3. punkta pirmajā ievilkumā minētos vajadzīgos pasākumus var veikt saskaņā ar turpmāk izklāstītajām procedūrām.

Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 [14] 248.a pantu.

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais laika posms ir viens mēnesis.

5. Muitas kodeksa komiteja var pārbaudīt jebkuru jautājumu attiecībā uz tarifu kvotu piemērošanu, kuru komitejas priekšsēdētājs izvirzījis vai nu pēc paša iniciatīvas, vai pēc kādas dalībvalsts lūguma.

6. Komisija pēc kādas dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas lemj par vajadzīgiem pasākumiem saskaņā ar Nolīguma 10. pantu, 7. pielikuma 29. pantu, 8. pielikuma 16. pantu, 9. pielikuma 9. pantu un 10. pielikuma 5. pantu. Padome un dalībvalstis ir informētas par šādiem lēmumiem. Ja Komisija no kādas dalībvalsts saņem lūgumu, tad tā pieņem lēmumu par to trīs darbdienu laikā pēc lūguma saņemšanas. Jebkura dalībvalsts Komisijas lēmumu var iesniegt izskatīšanai Padomē trīs darbdienu laikā pēc dienas, kad tās par to ir informētas. Padome sanāk tūlīt. Ar kvalificētu balsu vairākumu tā var pieņemt atšķirīgu lēmumu 30 dienu laikā no dienas, kad tai tika iesniegts Komisijas lēmums.

6. pants

1. Attiecībā uz Nolīgumu par savstarpējo atzīšanu saistībā ar atbilstību Kopienu apvienotajā komitejā, še turpmāk - "Komiteja", kas izveidota saskaņā ar Nolīguma 10. pantu, pārstāv Komisija, kurai palīdz īpašā komiteja, ko ieceļ Padome. Komisija pēc apspriešanās ar īpašo komiteju veic iecelšanu amatā, sniedz paziņojumus, veic informācijas apmaiņu un izskata lūgumus veikt pārbaudi, kas minēta Nolīguma 6. panta 3. punktā, 7. pantā, 8. panta 1. punktā, 10. panta 4. punkta e) apakšpunktā un 12. pantā.

2. Komisija pēc apspriešanās ar īpašo komiteju, kas minēta 1. punktā, nosaka nostāju, kas Kopienai jāieņem Komitejā attiecībā uz:

a) Nolīguma 1. panta 3. punkta piemērošanu 1. pielikuma nodaļām;

b) reglamenta pieņemšanu saskaņā ar Nolīguma 10. panta 2. punktu un to pārbaudes procedūru pieņemšanu, kas paredzētas Nolīguma 10. panta 4. punkta c) un d) apakšpunktā;

c) atbilstības novērtēšanas iestāžu atbilstības pārbaudi un saistītu lēmumu pārbaudi saskaņā ar Nolīguma 8. pantu un 11. panta c) punktu;

d) I līdz V iedaļas grozījumiem I pielikuma visās nodaļās saskaņā ar Nolīguma 10. panta 4. punkta a), b) un e) apakšpunktu un 11. pantu;

e) pielikumu grozījumiem saskaņā ar Nolīguma 10. panta 5. punktu; un

f) Nolīguma 14. pantā paredzēto strīdu izšķiršanas mehānismu.

3. Visos citos gadījumos Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma nosaka nostāju, kas Kopienai jāieņem Komitejā.

7. pants

1. Attiecībā uz Nolīgumu par atsevišķiem valsts iepirkuma aspektiem Kopienu apvienotajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar Nolīguma 11. pantu, pārstāv Komisija, kurai palīdz dalībvalstu pārstāvji.

2. Komisija Kopienas vārdā ir pilnvarota apstiprināt grozījumus Nolīguma I, II, III, IV, VI un VII pielikumā. Īpaša komiteja, ko ieceļ Padome, palīdz Komisijai veikt šo uzdevumu. Pirmajā teikumā minētā pilnvarošana attiecībā uz I pielikumu attiecas tikai uz grozījumiem, kas būtu vajadzīgi, ja būtu jāpiemēro Direktīvas 93/38/EEK 8. pantā paredzētās procedūras, attiecībā uz II, III un IV pielikumu tā attiecas uz grozījumiem, kas būtu jāizdara, ja līdzīgas procedūras būtu jāpiemēro nozarēm, uz kurām attiecas šie pielikumi, un attiecībā uz VI un VII pielikumu tā attiecas uz to turpmāko sarunu rezultātiem, kas jāveic saistībā ar 1996. gada Valsts iepirkuma nolīgumu.

3. Visos citos gadījumos Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma attiecīgajiem noteikumiem pēc Komisijas priekšlikuma nosaka nostāju, kas Kopienai jāieņem attiecībā uz apvienotās komitejas lēmumiem.

8. pants

Padomes priekšsēdētājs Eiropas Kopienas vārdā un attiecībā uz Nolīgumu par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību arī Komisijas priekšsēdētājs Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā deponē apstiprināšanas dokumentus vai aktus, kas paredzēti visos nolīgumos.

Briselē, 2002. gada 4. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Acebes Paniagua

Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

R. Prodi

[1] OV C 41, 7.2.2001., 25. lpp.

[2] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[3] OV L 373, 21.12.1992., 26. lpp.

[4] OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/33/EK (OV L 127, 9.5.2001., 42. lpp.).

[5] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2205/2001 (OV L 297, 15.11.2001., 3. lpp.).

[6] OV J 125, 11.7.1966., 2290./66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 98/96/EK (OV L 25, 1.2.1999., 27. lpp.).

[7] OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2585/2001 (OV L 345, 29.11.2001., 10. lpp.).

[8] OV L 160, 12.6.1989., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 3378/94 (OV L 366, 31.12.1994., 1. lpp.).

[9] OV L 149, 14.6.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2061/96 (OV L 277, 30.10.1996., 1. lpp.).

[10] OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2491/2001 (OV L 337, 20.12.2001., 9. lpp.).

[11] OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 911/2001 (OV L 129, 11.5.2001., 3. lpp.).

[12] OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1666/2000 (OV L 193, 29.7.2000., 1. lpp.).

[13] OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1452/2001 (OV L 198, 21.7.2001., 11. lpp.).

[14] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2700/2000 (OV L 311, 12.12.2000., 17. lpp.).

--------------------------------------------------