32002D0300Oficiālais Vēstnesis L 103 , 19/04/2002 Lpp. 0024 - 0026


Komisijas Lēmums

(2002. gada 18. aprīlis),

ar kuru izveido apstiprināto zonu sarakstu attiecībā uz Bonamia ostreae un/vai Marteilia refringens

(izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 1426)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2002/300/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/67/EEK kura attiecas uz dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanu tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/45/EK [2], un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1) Lai iegūtu apstiprinātās zonas statusu attiecībā uz vienu vai vairākām gliemju slimībām - binamiozi un marteiliozi - ja slimības ierosinātāji ir Bonamia ostreae (B. ostreae) un Marteilia refringens (M. Refrigens), dalībvalstis iesniedz atbilstošus pamatojumus un valsts tiesību normas, kas nodrošina atbilstību Direktīvā 91/67/EEK paredzētajiem nosacījumiem.

(2) Ar Komisijas Lēmumu 93/55/EEK [3], kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 93/169/EEK [4], groza garantijas gliemju ievešanai zonās, attiecībā uz kurām ir apstiprināta programma par B. ostreae un M. refringens.

(3) Ar Komisijas Lēmumu 93/56/EEK [5]apstiprināja programmu attiecībā uz binamiozi un marteiliozi Īrijā.

(4) Ar Padomes 1973. gada 12. marta Regulu (EEK) Nr. 706/73, kas attiecas uz Kopienas noteikumiem, kuri piemērojami Normandijas salās un Menas salā tirdzniecībai ar lauksaimniecības produktiem [6], kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1174/86 [7], paredz, ka minētajās salās veterinārijas tiesību aktus piemēro ar tādiem pašiem noteikumiem kā Apvienotajā Karalistē attiecībā uz produktiem, ko ieved šajās salās vai izved no šīm salām uz Kopienu.

(5) Apvienotās Karalistes iesniegtās programmas attiecībā uz binamiozi un marteiliozi apstiprināja attiecīgi ar Komisijas Lēmumiem 92/528/EEK [8](Lielbritānijā un Ziemeļīrijā), 93/57/EEK [9](Džersi), 93/58/EEK [10](Gērnsijā) un 93/59/EEK (Menas salā).

(6) Īrija iesniedza atbilstošos pamatojumus, kas nepieciešami, lai iegūtu apstiprinātas zonas statusu attiecībā uz B. ostreae un M. refringens par dažiem Īrijas apgabaliem, kā arī valsts tiesību normas, kas nodrošina atbilstību prasībām par apstiprinātās zonas statusa saglabāšanu.

(7) Apvienotā Karaliste iesniedza atbilstošos pamatojumus, kas nepieciešami, lai iegūtu apstiprinātu zonu statusu attiecībā uz B. ostreae un M. refringens par dažiem apgabaliem, kā arī attiecīgās valsts tiesību normas, kas nodrošina atbilstību prasībām par apstiprinātās zonas statusa saglabāšanu.

(8) Īrijas un Apvienotās Karalistes iesniegtie dokumenti par attiecīgajām zonām apliecina, ka minētās zonas atbilst Padomes Direktīvas 91/67/EEK 5. panta prasībām; Tāpēc tās pretendē uz apstiprinātas zonas statusu.

(9) Skaidrības un vienkāršošanas labad ir lietderīgi izveidot visu apstiprināto zonu vienotu sarakstu attiecībā uz binamiozi un marteiliozi, kā arī atcelt lēmumus, ar kuriem apstiprina programmas, kas iepriekš piemērotas zonās, kuras pēc tam sasniegušas apstiprinātas zonas statusu.

(10) Tāpēc jāatceļ Lēmumi 92/528/EEK, 93/56/EEK, 93/57/EEK, 93/58/EEK un 93/59/EEK un tie jāaizstāj ar šo lēmumu.

(11) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pielikumā uzskaitītas zonas, kuras atzītas par apstiprinātām zonām attiecībā uz B. ostreae un M. refringens.

2. pants

Ar šo atceļ Lēmumus 92/528/EEK, 93/56/EEK, 93/57/EEK, 93/58/EEK un 93/59/EEK.

Atsauces uz atceltajiem lēmumiem uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 46, 19.2.1991., 1. lpp.

[2] OV L 189, 3.7.1998., 12. lpp.

[3] OV L 14, 22.1.1993., 24. lpp.

[4] OV L 71, 24.3.1993., 16. lpp.

[5] OV L 14, 22.1.1993., 25. lpp.

[6] OV L 68, 15.3.1973., 1. lpp.

[7] OV L 107, 24.4.1986., 1. lpp.

[8] OV L 332, 18.11.1992., 25. lpp.

[9] OV L 14, 22.1.1993., 26. lpp.

[10] OV L 14, 22.1.1993., 27. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

ZONAS, KURAS APSTIPRINĀTAS ATTIECĪBĀ UZ VIENU VAI VAIRĀKĀM GLIEMJU SLIMĪBĀM B. OSTREAE UN M. REFRINGENS

1.A. Zonas Īrijā, kuras apstiprinātas attiecībā uz B. Ostreae

- Visa Īrijas piekrastes līnija, izņemot šādas četras zonas:

- Korharboras līcis,

- Golvejas līcis,

- Balinakilas līcis,

- Klū līcis.

1.B. Zonas Īrijā, kuras apstiprinātas attiecībā uz M. Refringens

- Visa Īrijas piekrastes līnija.

2.A. Zonas Apvienotajā Karalistē, Normandijas salās un Menas salā, kuras apstiprinātas attiecībā uz B. Ostreae

- Visa Lielbritānijas piekrastes līnija, izņemot šādas zonas:

- Kornvolas pussalas dienvidu krasts no Lizarda līdz Stārta zemesragam,

- Solenta jūras šaurumam pieguļošās teritorijas no Portlendbila zemesraga līdz Selsibila zemesragam,

- teritorija Eseksā gar krastu no Dūberinesa zemesraga līdz Landgārda zemesragam.

- Visa Ziemeļīrijas piekrastes līnija.

- Visa Gērnsijas un Hermas piekrastes līnija.

- Džersi Karalistes zona: zonā ir plūdmaiņu piekrastes apvidus un tuvākais piekrastes apvidus starp vidējo paisuma līniju Džersi salā un iedomātu līniju, kas vilkta trīs jūras jūdzes no vidējās bēguma līnijas Džersi salā. Zona atrodas Normandijas un Bretaņas līcī Lamanša dienvidu daļā.

- Visa Menas salas piekrastes līnija.

2.B. Zonas Apvienotajā Karalistē, Normandijas salās un Menas salā, kuras apstiprinātas attiecībā uz M. Refringens

- Visa Lielbritānijas piekrastes līnija.

- Visa Ziemeļīrijas piekrastes līnija.

- Visa Gērnsijas un Hermas piekrastes līnija.

- Džersi Karalistes zona: zonā ir plūdmaiņu piekrastes apvidus un tuvākais piekrastes apvidus starp vidējo paisuma līniju Džersi salā un iedomātu līniju, kas vilkta trīs jūras jūdzes no vidējās bēguma līnijas Džersi salā. Zona atrodas Normandijas un Bretaņas līcī Lamanša dienvidu daļā.

- Visa Menas salas piekrastes līnija.

--------------------------------------------------