32002D0111Oficiālais Vēstnesis L 041 , 13/02/2002 Lpp. 0043 - 0043


Komisijas Lēmums

(2002. gada 11. februāris),

ar kuru groza Direktīvu 92/33/EEK, lai pagarinātu atkāpes, kas attiecas uz nosacījumiem dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla importam no trešām valstīm

(izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 427)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2002/111/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīvu 92/33/EEK par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 1999/29/EK [2], un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1) Ar Direktīvas 92/33/EEK 16. panta 1. punktu noteikts, ka Komisijai jāpieņem lēmums par to, vai dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls, kas nav sēklas un kas ražots trešā valstī un sniedz tādas pašas garantijas attiecībā uz piegādātāja saistībām, identitāti, raksturīgajām pazīmēm, augu veselību, augsni, iepakojumu, pārbaudes režīmu, marķēšanu un (iepakojuma vienību) noslēgšanu, ir attiecībā uz visām šīm pazīmēm līdzvērtīgs dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam, kurš nav sēklas un kurš ražots Kopienā un atbilst minētās direktīvas prasībām un nosacījumiem.

(2) Tomēr pašlaik pieejamā informācija par nosacījumiem, ko piemēro trešās valstīs, joprojām nav pietiekama, lai šobrīd Komisija varētu pieņemt jebkādus šādus lēmumus attiecībā uz trešām valstīm.

(3) Lai novērstu tirdzniecības modeļu traucējumus, ir jāatļauj dalībvalstīm, kuras no trešām valstīm importē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, turpināt saskaņā ar Direktīvas 92/33/EEK 16. panta 2. punktu piemērot šādiem produktiem nosacījumus, kuri līdzvērtīgi tiem, ko piemēro līdzīgiem Kopienas produktiem.

(4) Termiņu, kādā piemēro Direktīvas 92/33/EEK 16. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēto atkāpi, kuru ar Lēmumu 1999/29/EK pagarināja līdz 2001. gada 31. decembrim, ir attiecīgi vēl jāpagarina.

(5) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un reproduktīvā materiāla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 92/33/EEK 16. panta 2. punkta pirmajā daļā datumu "2001. gada 31. decembris" aizstāj ar "2004. gada 31. decembris".

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 11. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 157, 10.6.1992., 1. lpp.

[2] OV L 8, 14.1.1999., 29. lpp.

--------------------------------------------------