32002D0027Oficiālais Vēstnesis L 011 , 15/01/2002 Lpp. 0036 - 0043


Komisijas Lēmums

(2002. gada 11. janvāris),

ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Turcijas Republikas izcelsmes zvejniecības produktu importu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 14/4)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2002/27/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko nosaka veselības nosacījumus attiecībā uz zvejniecības produktu ražošanu un laišanu tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/79/EK [2], un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Turcijas Republikā Komisijas uzdevumā ir veikta pārbaude, lai pārbaudītu apstākļus, kādos zvejniecības produktus ražo, uzglabā un nosūta uz Kopienu.

(2) Turcijas tiesību aktu noteikumus par zvejniecības produktu veterināro ekspertīzi un kontroli var uzskatīt par līdzvērtīgiem tiem noteikumiem, kas paredzēti Direktīvā 91/493/EEK.

(3) Jo īpaši Lauksaimniecības un lauku lietu ministrijas Aizsardzības un kontroles ģenerāldirektorāts (GDPC) var efektīvi pārbaudīt spēkā esošo likumu piemērošanu.

(4) Ir lietderīgi paredzēt sīki izstrādātus nosacījumus par veselības sertifikātu, kas saskaņā ar Direktīvu 91/493/EEK jāpievieno to zvejniecības produktu sūtījumiem, kurus no Turcijas ieved Kopienā. Jo īpaši šajos nosacījumos jābūt sertifikāta parauga definīcijai, prasību minimumam par valodu vai valodām, kurās tas jāsastāda, un to personu juridiskajam statusam, kas to ir pilnvarotas parakstīt.

(5) Uz marķējuma, kas jāpiestiprina zvejniecības produktu iepakojumiem, jābūt trešās valsts nosaukumam un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma/reģistrācijas numuram, izņemot konkrētus saldētus produktus.

(6) Ievērojot Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta c) apakšpunktu, jāsagatavo apstiprinātu uzņēmumu, zivju pārstrādes kuģu vai saldētavu saraksts, kā arī to saldētājkuģu saraksts, kas ir aprīkoti saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/48/EEK [3] II pielikuma 1. līdz 7. punktu. Šie saraksti jāsagatavo, pamatojoties uz GDPC paziņojumu Komisijai. Tādēļ GDPC ir jānodrošina Direktīvā 91/493/EEK tālab paredzēto nosacījumu ievērošana;

(7) GDPC ir paredzējusi oficiālus nodrošinājumus attiecībā uz Direktīvas 91/493/EEK pielikuma V nodaļā norādīto nosacījumu ievērošanu un attiecībā uz to higiēnas prasību ievērošanu, kas ir līdzvērtīgas tām prasībām, kuras noteiktas minētajā direktīvā.

(8) Turklāt, ja zvejniecības produkti ir saldēti vai ja tās ir apstrādātas gliemenes, izejvielas iegūst no apstiprinātiem ražošanas apgabaliem, kā noteikts B pielikumā Komisijas 1994. gada 30. novembra Lēmumam 94/777/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus Turcijas izcelsmes dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu ievešanai [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 1999/767/EK [5], un tos sterilizē vai termiski pastrādā saskaņā ar prasībām 1992. gada 11. decembra Lēmumā 93/25/EEK, ar ko apstiprina konkrētus apstrādes veidus, lai nepieļautu patogēnu mikroorganismu veidošanos gliemenēs un jūras gliemežos [6], kurš grozīts ar Lēmumu 97/275/EK [7].

(9) Tā kā uz iepriekš minēto produktu veselības sertifikāciju attiecas šis Lēmums, atceļ Komisijas 1994. gada 30. novembra Lēmumu 94/778/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus Turcijas izcelsmes saldētu vai apstrādātu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu importam [8], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 1999/767/EK.

(10) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lauksaimniecības un lauku lietu ministrijas Aizsardzības un kontroles ģenerāldirektorāts (GDPC) ir Turcijas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.

2. pants

Zvejniecības un akvakultūras produktiem ar Turcijas izcelsmi jāatbilst šādiem nosacījumiem.

1. Katram sūtījumam jābūt pievienotam numurētam veselības sertifikāta oriģinālam, kas ir pienācīgi aizpildīts, parakstīts, datēts un kas sastāv no vienas papīra lapas saskaņā ar šā lēmuma A pielikuma paraugu.

2. Produktiem jānāk no apstiprinātiem uzņēmumiem, zivju pārstādes kuģiem vai saldētavām, vai no reģistrētiem saldētājkuģiem, kas uz minēti šā lēmuma B pielikumā.

3. Izņemot, ja tie ir saldēti, neiesaiņoti zvejniecības produkti, kas ir paredzēti konservētu pārtikas produktu ražošanai, uz visiem iepakojumiem jābūt vārdam "TURCIJA" un salasāmam izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma/reģistrācijas numuram.

3. pants

1. Sertifikāti, kā minēts 2. panta 1. punktā, jāsastāda vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kur ir veiktas pārbaudes.

2. Uz sertifikāta jābūt GDPC pārstāvja vārdam, amatam un parakstam, tā oficiālajam zīmogam, kas ir savādākā krasā kā citi indosamenti.

4. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 94/778/EK.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 11. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp.

[2] OV L 24, 30.1.1998., 31. lpp.

[3] OV L 187, 7.7.1992., 41. lpp.

[4] OV L 312, 6.12.1994., 35. lpp.

[5] OV L 302, 25.11.1999., 26. lpp.

[6] OV L 16, 25.1.1993., 22. lpp.

[7] OV L 108, 25.4.1997., 52. lpp.

[8] OV L 312, 6.12.1994., 40. lpp.

--------------------------------------------------

A PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PIELIKUMS

UZŅĒMUMU UN KUĢU SARAKSTS

Apzīmējums:

PP : pārstrādes rūpnīca.

Apstiprinājuma Nr. | Nosaukums | Pilsēta Reģions | Kategorija |

TR01 20 30435 | Altes Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd Sti. | YUREGIR ADANA | PP |

TR01 30 124 | Pakyürek Tarim San. ve Tic. A.S. | ADANA | PP |

TR03 10 30427 | Caliskan Gida Su Ürn. San. Tic. Ltd Sti. | DINAR AFYON | PP |

TR 06 20 30 70 445 | Ahmet Aydeniz Sebze, Meyve Ve Deniz Ürl. Isleme Tesisi | GOLBASI ANKARA | PP |

TR09 30 383 | Alba Tar. Su Hayvan Ürünleri San. ve Tic. A.S. | BOZDOGAN AYDIN | PP |

TR 10 10 20 30 185 | Kocaman Balikcilik Ihr. ve Ith. Tic. Ltd Sti. | BANDIRMA BALIKESIR | PP |

TR 10 20 70 205 | Artur Bal. Ltd Sti. Su Ür. Dez. ve Art. Tes. | AYVALIK BALIKESIR | PP |

TR 10 20 3040 318 | Ada Dis Tic. Ltd Sti. | AYVALIK BALIKESIR | PP |

TR 10 20 30 409 | Tavsanlar Balikcilik Su Ürl. Tic. Ith. Ihr. Ltd Sti. | AYVALIK BALIKESIR | PP |

TR 10 30201 | Cansu Su Url. San ve Tic. Ltd Sti. | GONEN R BALIKESI | PP |

TR 16 10 20 30 70 301 | Kerevitas-Mersu-Ancoker Su Url. San. ve Tic. A.S. | AKCALAR BURSA | PP |

TR 16 10 335 | Saturn Ith. Ihr. ve Ins. Ltd Sti. | ORHANGAZI BURSA | PP |

TR 16 10 30 396-148 | Turbel Gida San. ve Tic. A.S. | BURSA | PP |

TR 17 20 30 70 129 | Ulubay Soguk Depo Isl. ve Tic. Ltd Sti. | LAPSEKI CANAKKALE | PP |

TR 17 20 30 311 | Savuran Bal. Ith. Ihr. Ltd Sti. | ECEABAT CANAKKALE | PP |

TR 17 20 30 338 | Saros Gida Ith. VE Ihr San. Tic. Ltd Sti. | ECEABAT CANAKKALE | PP |

TR 17 20 30426 | Canakkale Balikcilik San. Tic. Ltd Sti. | CANAKKALE | PP |

TR 17 20 30 336 | Denizer Gida Mad. Tic. Ltd Sti. | ECEABAT CANAKKALE | PP |

TR 17 20 30 183 | Yavuz Mildon Deniz Ürl. San. ve Tic. Ltd Sti. | GELIBOLU CANAKKALE | PP |

TR 17 30 110 | Amati-Bosforo Gida Mad. Imal. San. ve Tic. A.S. | ECEABAT CANAKKALE | PP |

TR 1740451 | Ida Gida Tarimsal Üretim Ic ve Dis Paz. Ltd Sti. | LAPSEKI CANAKKALE | PP |

TR 1740438 | Marmaroz Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd Sti. | GOKCEADA CANAKKALE | PP |

TR 17 70 181 | Dardanel-Önentas Gida San. A.S. | CANAKKALE | PP |

TR 22 10 20 30 142 | Kemal Balikcilik Ihr. Ltd Sti. | IPS ALA EDIRNE | PP |

TR 31 20 30 210 | Balik Is Su Ürl. Ith. San. ve Tic. A.S. | ISKENDERUN HATAY | PP |

TR 32 10 20 30 312 | Erku Gida San. ve Dis Tic. Ltd Sti. | EGIRDIR ISPARTA | PP |

TR 32 10 30 111 | Sahlanlar Gida San. ve Tic. Ltd Sti. | ISPARTA | PP |

TR 32 10455 | Ancoker Su Ürünleri San. ve Tic. A.S. | EGIRDIR ISPARTA | PP |

TR 32 30415 | Has Su Ürl. Tic. San. A.S. | EGIRDIR ISPARTA | PP |

TR 34 20 30 70 140 | Altinel/Mim-Tur Paz. Tic. Ltd Sti. | SARIYER ISTANBUL | PP |

TR 34 20 30 441 | Lodos Balikcilik Gida San. Tur. Tes. ve Isl. Ltd Sti. | KUCUKCEKMECE ISTANBUL | PP |

TR 34 20 30 70 430 | Mazlumoglu Gida Ürünleri San. ve Dis Tic. A.S. | SILIVRI ISTANBUL | PP |

TR 34 20 30 90 432 | Tuna Balikgilik ve Deniz Ur. Tic. Ve San. Ltd Sti. Tuna-1-Gemi | SARIYER ISTANBUL | PP |

TR 34 20 442 | Bodrum Dis Tic. Su Üriinleri Ltd Sti. | BUYUKCEKMECE ISTANBUL | PP |

TR 34 30211 | Alfarm (Akuafarm) Alarko Su ürl. San. ve Tic. Ltd Sti. | UMRANIYE ISTANBUL | PP |

TR 34 30425 | Cemtar Su Ürünleri Tic. Ltd Sti. | AVCILAR ISTANBUL | PP |

TR 34 30453 | Starimpex Gida San. Ve Tic. Ltd Sti. | YESILKOY ISTANBUL | PP |

TR 34 70 370 | Varollar Gida San. Tic. A.S. | SILE ISTANBUL | PP |

TR 35 10 20 3040 323 | Ege Balik Is Ihr. Tic. ve San. A.S. | BORNOVA IZMIR | PP |

TR 35 20 30 40 429 | Cesurlar Balik Market | TORBALI IZMIR | PP |

TR 35 20 30 40 443 | Kiris Gida Maddeleri Su Uriinleri San. ve Tic. Ltd Sti. | TORBALI IZMIR | PP |

TR 35 20 30457 | Amiral Su ve Tarim Ürünleri San ve Tic. Ltd Sti. | IZMIR | PP |

TR 35 20 3040 184 | Pinar Deniz Ürl. A.S. | CESME IZMIR | PP |

TR 35 20 3040450 | Özbek Su Ürünleri Pazarlama Tic. Ltd Sti. | URLA IZMIR | PP |

TR 35 2040 367 | Elektrosan Deniz Ürl. Ith. Ihr. San. ve Paz. Ltd Sti. | YENIFOCA IZMIR | PP |

TR 35 2040448 | Ilknak Su Ürünleri San. ve Tic. A.S. | DIKILI IZMIR | PP |

TR 35 30 138 | Ege Izmir Su Ürl. Ith. Ihr. San. ve Tic. Ltd Sti. | BORNOVA IZMIR | PP |

TR 35 30 34 | Emir-Pa Paz. ve Gida San. Ltd Sti. | MENEMEN IZMIR | PP |

TR42 30 365 | Ari Tarim ve Su Ürünleri Ltd Sti. | BEYSEHIR KONYA | PP |

TR42 30 389 | Callut Tarim Turz. ve Su Ürünleri Ith. Ihr. Ltd Sti. | HUYUK-BEYSEHIR KONYA | PP |

TR42 30 393 | Golkoy Su Ürl. San. Ith. Ihr. Ltd Sti. | HUYUK-BEYSEHIR KONYA | PP |

TR42 30 387 | Bey-Su Tarim ve Su Ürünleri San. Tic. Ltd Sti. | BEYSEHIR KONYA | PP |

TR 42 30 440 | Dort Mevsim Balik Is San. ve Tic. Ltd Sti. | KONYA | PP |

TR 42 30 454 | Oskar Su Ürünleri Isletmesi | BEYSEHIR KONYA | PP |

TR 42 30 434 | Yay-Cet Su Ürünleri Isletmesi | HOYUK KONYA | PP |

TR 42 30 449 | Sugla Su Ürünleri Tasimacilik Tar. ürl. Paz. San. Tic. Ltd Sti. | SEYDISEHIR KONYA | PP |

TR 48 20 30 40 428 | Giimiisdoga Su Ürl. Ore. Ihr. ve Ith. A.S. | MILAS MUGLA | PP |

TR 48 20 30 40 307 | Kilic Deniz Ürl. Üret. Ihr. Ith. ve Tic. A.S. | MILAS MUGLA | PP |

TR 48 20 40 410 | Aegean Dis Tic. ve Paz. Ltd Sti. | MILAS MUGLA | PP |

TR 48 20 40 436 | Noordzee Su Ürl. Ihr. San. ve Tic. Ltd Sti. | MILAS MUGLA | PP |

TR48 30 395 | Ege Izmir Su Ürl. Tic. A.S. Kizgolü Alabalik Isletmesi | FETHIYE MUGLA | PP |

TR48 3040 212 | Bagci Su Ürl. ve Enerji Urt. San. Tic. A.S. | KOYCEGIZ MUGLA | PP |

TR 52 30452 | Pasifik Uluslararasi Gida San. Ve Tic. Ltd Sti. | FATSA ORDU | PP |

TR 52 30 70 157 | Aspra Su Ürl. Tic. ve San. Ltd Sti. | FATSA ORDU | PP |

TR 55 30 156 | Bayramoglu Balikcilic ve Depoculuk Tic. San. Koll. Sti. | TEKKEKOY SAMSUN | PP |

TR 55 70 364 | Kardez Su Ürünleri San. Tic. Ltd Sti. | CARSAMBA SAMSUN | PP |

TR 55 70 376 | Ipek Su Ürunleri Ve Gida Mad. San. Tic Ltd Sti. | YAKAKENT SAMSUN | PP |

TR 57 30433 | Baysoy Deniz Ürünleri San. Tic. A.S. | DIKMEN SINOP | PP |

TR 57 30446 | Can Kardesler Su Ürunleri San. ve Tic. A.S. | SINOP | PP |

TR61 30 394 | Taka Deniz Url. Gida ve Yem San. Soguk Hava Isl. Dis Tic. Ltd Sti. | CARSIBASI TRABZON | PP |

--------------------------------------------------