32001R2299Oficiālais Vēstnesis L 308 , 27/11/2001 Lpp. 0019 - 0020


Komisijas Regula (EK) Nr. 2299/2001

(2001. gada 26. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 800/1999, kas nosaka sīki izstrādātus kopīgus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, un Regulu (EK) Nr. 1291/2000, kas nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1766/92 par labības tirgus kopējo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1666/2000 [2], un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 13. panta 11. punktu, kā arī attiecīgos noteikumus citās regulās par lauksaimniecības produktu tirgus kopējo organizāciju,

tā kā:

(1) Komisijas 2001. gada 26. novembra Regulā (EK) Nr. 2298/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tādu produktu izvešanai, kurus piegādā kā pārtikas atbalstu [3], tās 3. pantā ir noteikts, ka attiecībā uz eksportprecēm, ko izved saistībā ar pārtikas atbalsta pasākumiem, par kuriem vēlas saņemt kompensāciju, ir jāuzrāda eksporta licence ar iepriekš noteiktu kompensāciju. Tādēļ būtu jāgroza attiecīgie noteikumi Komisijas Regulā (EK) Nr. 800/1999 [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 90/2001 [5], un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1291/2000 [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1095/2001 [7].

(2) Regulas (EK) Nr. 1291/2000 5. panta 1. punkts izslēdz dažas darbības no prasības uzrādīt licenci, ieskaitot darbības, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 800/1999 36., 40. un 44. pants. Tādēļ nav spēkā Regulas (EK) Nr. 1291/2000 24. panta 1. punkta atsauce uz licencēm, kas saistītas ar šādām darbībām, un tādējādi tā jāsvītro.

(3) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar visu attiecīgo nozaru pārvaldības komiteju atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 800/1999 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"Tiesības uz kompensāciju pastāv ar nosacījumu, ka tiek uzrādīta eksporta licence ar iepriekš noteiktu kompensāciju, izņemot preču eksporta gadījumus.

Toties kompensācijas saņemšanai licence nav nepieciešama:

- ja izvesto preču daudzums, kas uzrādīts vienā eksporta deklarācijā ir mazāks vai vienāds ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 III pielikumā norādītajiem daudzumiem;

- gadījumos, uz ko attiecas 6., 36., 40., 44., 45. pantā un 46. panta 1. punkts,

- par piegādēm dalībvalstu bruņotajiem spēkiem, kas izvietoti trešajās valstīs."

2. pants

Regulu (EK) Nr. 1291/2000 groza šādi:

1. Regulas 16. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"16. pants

Licenču pieteikumu un licenču ar iepriekš noteiktu kompensāciju pieteikumu, kurus sastāda saistībā ar pārtikas atbalsta operāciju daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas raundā noslēgtā Līguma par Lauksaimniecību 10. panta 4. punkta nozīmē, 20. iedaļā ietver vismaz vienu no šādām frāzēm:

- Certificado GATT - Ayuda alimentaria

- GATT-licens - fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικό GATT – επισιτιστική βοήθεια

- Licence under GATT - food aid

- Certificat GATT - aide alimentaire

- Titolo GATT - Aiuto alimentare

- GATT-certificaat - Voedselhulp

- Certificado GATT - ajuda alimentar

- GATT-todistus – elintarvikeapu

- GATT-licens – livsmedelsbistånd

Galamērķa valsts ir jānorāda 7. iedaļā. Šī licence ir derīga tikai eksportam saistībā ar pārtikas atbalsta pasākumiem."

2. Regulas 24. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b) eksporta licences vai iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikāta gadījumā – deklarāciju, kas attiecas uz:

- eksportu, vai

- viena no pasākumiem, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 565/80 4. un 5. pantā, piemērošanu attiecībā uz produktiem."

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp.

[2] OV L 193, 29.7.2000., 1. lpp.

[3] OV L308, 27.11.2001., 16. lpp.

[4] OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.

[5] OV L 14, 18.1.2001., 22. lpp.

[6] OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

[7] OV L 150, 6.6.2001., 25. lpp.

--------------------------------------------------