32001R1964Oficiālais Vēstnesis L 268 , 09/10/2001 Lpp. 0022 - 0022


Komisijas Regula (EK) Nr. 1964/2001

(2001. gada 8. oktobris),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2166/83, ar ko izveido licencēšanas sistēmu noteiktām zvejas vietām apgabalā uz ziemeļiem no Skotijas (Šetlandes apgabalā)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 20. decembra Regulu (EEK) Nr. 3760/92, ar kuru izveido Kopienas sistēmu zivsaimniecībai un akvakultūrai [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1181/98 [2], un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas 1983. gada 29. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2166/83, ar ko izveido licencēšanas sistēmu noteiktām zvejas vietām apgabalā uz ziemeļiem no Skotijas (Šetlandes apgabalā) [3] un kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2502/1999 [4], ir izveidota sistēma, kas vajadzīga, lai pa vienu no minētās regulas I pielikumā uzskaitītajām radiostacijām paziņotu par to Kopienas zvejas kuģu pārvietošanos, kuri zvejo attiecīgajā apgabalā.

(2) Radiostacijas Vācijā un Francijā ir pilnībā pārtraukušas raidīt. Norādes uz tām attiecīgajā pielikumā tādēļ vajadzētu svītrot.

(3) Tādēļ jāgroza Regula (EEK) Nr. 2166/83.

(4) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo svītro šādas rindas Regulas (EEK) Nr. 2166/83 I pielikumā:

"Buloņa | FFB | |

Bresta | FFU | |

Sentnazēra | FFO | |

Bordo | FFC | |

Norddeiha | DAF | DAK |

DAH | DAL |

DAI | DAM |

DAJ | DAN" |

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 8. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 389, 31.12.1992., 1. lpp.

[2] OV L 164, 9.6.1998., 1. lpp.

[3] OV L 206, 30.7.1983., 71. lpp.

[4] OV L 304, 27.11.1999., 14. lpp.

--------------------------------------------------