32001R1347Oficiālais Vēstnesis L 182 , 05/07/2001 Lpp. 0003 - 0004


Padomes Regula (EK) Nr. 1347/2001

(2001. gada 28. jūnijs),

ar ko papildina pielikumu Komisijas Regulai (EK) Nr. 1107/96 par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un izcelsmes vietu nosaukumu reģistrāciju saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2081/92 17. pantā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un izcelsmes vietas nosaukumu aizsardzību [1], un jo īpaši tās 17. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Tika pieprasīta papildu informācija par nosaukumu, ko saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 17. pantu paziņoja Vācija, lai nodrošinātu tā atbilstību minētās regulas 2. un 4. pantam. Minētā papildu informācija pierāda, ka nosaukums atbilst minētajiem pantiem. Tāpēc tas ir jāreģistrē un jāiekļauj Komisijas Regulas (EK) Nr. 1107/96 [2] pielikumā.

(2) Saņēmušas paziņojumu par to, ka Vācijas iestādes ir iesniegušas pieteikumu par nosaukuma "Bayerisches Bier" reģistrāciju par aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, Nīderlandes un Dānijas iestādes paziņoja Komisijai, ka pastāv preču zīmes, ko izmanto alum un kas ietver minēto nosaukumu.

(3) Sniegtā informācija apliecina, ka nosaukums "Bavaria" eksistē kā derīga preču zīme. Ņemot vērā pieejamos faktus un informāciju, tika tomēr nolemts, ka nosaukuma "Bayerisches Bier" reģistrācija nevarētu maldināt patērētājus par produkta patieso būtību. Līdz ar to ģeogrāfiskās izcelsmes norāde "Bayerisches Bier" un preču zīme "Bavaria" nerada situāciju, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2081/92 14. panta 3. punktā.

(4) Konkrētu preču zīmju, piemēram, Holandes preču zīmes "Bavaria" un Dānijas preču zīmes "Høker Bajer" izmantošana var turpināties neatkarīgi no ģeogrāfiskās izcelsmes norādes "Bayerisches Bier" reģistrācijas, kamēr vien tās atbilst nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (EEK) Nr. 2081/92 14. panta 2. punktā.

(5) Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 3. pantu nosaukums ir tuvs sugasvārdam, tādējādi tiek kavēta nosaukuma reģistrācija, tāpēc tas jāizvērtē, ņemot vērā stāvokli Kopienā kopumā. Šajā konkrētajā gadījumā, kaut arī ir pierādījumi, ka termini "bajersk" un "bajer" nosaukuma "Bayerisches" tulkojumi dāņu valodā, kļūst par sinonīmiem terminam "alus" un līdz ar to par plaši pazīstamiem nosaukumiem, nav pierādīts, ka nosaukums "Bayerisches" vai tā tulkojums citās valodās un dalībvalstīs būtu tuvs sugasvārdam.

(6) Komiteja, kas izveidota, ievērojot Regulas (EEK) Nr. 2081/92 15. pantu, nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukumu, kas minēts šīs regulas pielikumā iekļauj Regulas (EK) Nr. 1107/96 pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2001. gada 28. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

B. Rosengren

[1] OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2796/2000 (OV L 324, 21.12.2000., 26. lpp.).

[2] OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 913/2001 (OV L 129, 11.5.2001., 8. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Alus

VĀCIJA

Bayerisches Bier (AĢN)

--------------------------------------------------