32001R1343Oficiālais Vēstnesis L 181 , 04/07/2001 Lpp. 0016 - 0016


Komisijas Regula (EK) Nr. 1343/2001

(2001. gada 3. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 449/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 piemērošanai attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2699/2000 [2], un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas Regulas (EK) Nr. 449/2001 [3] 3. panta 4. punkta e) apakšpunkts paredz, ka noteikumi, kas reglamentē pārstrādātāja veikto samaksu par izejvielām ražotāju organizācijai, ir jāparedz līgumos un it īpaši jānosaka, ka maksājuma termiņš nevar pārsniegt 60 dienas, skaitot no katra sūtījuma piegādes dienas.

(2) Lai nodrošinātu vajadzīgo elastību un atvieglotu sistēmas pārvaldīšanu, minētais termiņš būtu jāpagarina līdz otrā mēneša beigām, kas seko piegādes mēnesim. Šis noteikums jāpiemēro tikai tiem līgumiem, kas noslēgti pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(3) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

3. panta 4. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šo:

"e) cena, kas jāmaksā par izejvielām, kas var atšķirties atkarībā no šķirnes un/vai kvalitātes, un/vai piegādes laikposma.

Attiecībā uz tomātiem, persikiem un bumbieriem līgumā norāda arī piegādes stadiju, kurā minēto cenu piemēro, kā arī samaksas noteikumus. Neviens maksājuma termiņš nedrīkst pārsniegt divus mēnešus, skaitot no katra sūtījuma piegādes mēneša beigām."

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 3. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.

[2] OV L 311, 12.12.2000., 9. lpp.

[3] OV L 64, 6.3.2001., 16. lpp.

--------------------------------------------------