32001R0996Oficiālais Vēstnesis L 139 , 23/05/2001 Lpp. 0009 - 0010


Komisijas Regula (EK) Nr. 996/2001

(2001. gada 22. maijs),

ar kuru groza Regulas (EEK) Nr. 1764/86, (EEK) Nr. 2319/89 un (EEK) Nr. 2320/89, ar ko nosaka obligātas kvalitātes prasības tomātu, persiku un bumbieru pārstrādes produktiem, uz kuriem attiecas ražošanas atbalsta sistēma

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2699/2000 [2], un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 2201/96 2. pants paredz atbalsta sistēmu ražotāju organizācijām, kas piegādā tomātus, persikus un bumbierus pārstrādei produktos, kuri ir uzskaitīti minētās regulas I pielikumā.

(2) Komisijas 1986. gada 27. maija Regula (EEK) Nr. 1764/86, ar ko nosaka obligātas kvalitātes prasības tomātu, persiku un bumbieru pārstrādes produktiem, uz kuriem attiecas ražošanas atbalsta sistēma [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1593/98 [4], 1989. gada 28. jūlija Regula (EEK) Nr. 2319/89 par obligātajām kvalitātes prasībām šķirnes Williams un šķirnes Rocha bumbieriem sīrupā un dabiskā augļu sulā, lai piemērotu ražošanas atbalsta sistēmu [5], un 1989. gada 28. jūlija Regula (EEK) Nr. 2320/89 par obligātajām kvalitātes prasībām bumbieriem sīrupā un dabiskā augļu sulā, lai piemērotu ražošanas atbalsta sistēmu [6], nosaka obligātas kvalitātes prasības minētajiem pārstrādes produktiem. Šīs regulas būtu jāgroza, lai ņemtu vērā ar Regulu (EK) Nr. 2699/2000 ieviestos atbalsta sistēmas grozījumus.

(3) Ar Regulām (EEK) Nr. 1764/86, (EEK) Nr. 2319/89 un (EEK) Nr. 2320/89 noteiktās kvalitātes prasības ir sīki izstrādāti noteikumi papildus tiem, kas paredzēti Komisijas 2001. gada 2. marta Regulā (EK) Nr. 449/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/96 attiecībā uz atbalsta sistēmu par augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem [7], ar kuru atceļ un aizstāj Komisijas Regulu (EK) Nr. 504/97 [8].

(4) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozares pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 1764/86 groza šādi:

1. Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

"1. pants

Šī regula nosaka obligātas kvalitātes prasības, kurām jāatbilst tomātu pārstrādes produktiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 449/2001 1. panta 2. punktā."

2. Regulas 2., 3. un 8. pantā, 10. panta 3. punkta a) apakšpunktā un 11. pantā vārdus "Regula (EK) Nr. 504/97" aizstāj ar "Regula (EK) Nr. 449/2001".

2. pants

Regulu (EEK) Nr. 2319/89 groza šādi:

1. Nosaukumu aizstāj ar šādu:

"ar ko nosaka obligātas kvalitātes prasības šķirnes Williams un šķirnes Rocha bumbieriem sīrupā un/vai dabiskā augļu sulā, lai piemērotu ražošanas atbalsta sistēmu."

2. Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

"1. pants

Šī regula nosaka obligātas kvalitātes prasības, kurām jāatbilst šķirnes Williams un šķirnes Rocha bumbieru konservētam sīrupam un/vai dabiskai augļu sulai, turpmāk "bumbieri sīrupā un/vai dabiskā augļu sulā", kā noteikts Regulas (EK) Nr. 449/2001 1. panta 2. punktā."

3. pants

Regulu (EEK) Nr. 2320/89 groza šādi:

1. Nosaukumu aizstāj ar šādu:

"ar ko nosaka obligātas kvalitātes prasības bumbieriem sīrupā un/vai dabiskā augļu sulā, lai piemērotu ražošanas atbalsta sistēmu."

2. Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

"1. pants

Šī regula nosaka obligātas kvalitātes prasības, kurām jāatbilst bumbieriem sīrupā un/vai dabiskā augļu sulā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 449/2001 1. panta 2. punktā."

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 22. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.

[2] OV L 311, 12.12.2000., 9. lpp.

[3] OV L 153, 7.6.1986., 1. lpp.

[4] OV L 208, 29.7.1998., 17. lpp.

[5] OV L 220, 29.7.1989., 51. lpp.

[6] OV L 220, 29.7.1989., 54. lpp.

[7] OV L 64, 6.3.2001., 16. lpp.

[8] OV L 78, 20.3.1997., 14. lpp.

--------------------------------------------------