32001L0103Oficiālais Vēstnesis L 313 , 30/11/2001 Lpp. 0037 - 0039


Komisijas Direktīva 2001/103/EK

(2001. gada 28. novembris),

ar ko groza I pielikumu Padomes Direktīvai 91/414/EEK attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, lai tajā kā aktīvu vielu iekļautu 2,4-dihlorfenoksietiķskābi (2,4-D)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/1999/EK [2], un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas 1992. gada 11. decembra Regula (EEK) Nr. 3600/92, ar ko nosaka sīkus noteikumus darba programmas pirmā posma īstenošanai, par kuru minēts 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [3], kurā pēdējie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2266/2000 [4], nosaka pieņemt augu aizsardzības līdzekļu sastāvā ietilpstošo aktīvo vielu sarakstu, kuras jānovērtē sakarā ar to iespējamu iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Šis saraksts ir iekļauts Komisijas 1994. gada 27. aprīļa Regulā (EK) Nr. 933/94, ar ko nosaka augu aizsardzības līdzekļu aktīvās vielas un nozīmē ziņotājas dalībvalstis Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3600/92 [5] īstenošanai, kurā pēdējie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2230/95 [6], un šajā sarakstā ir iekļauta 2,4-dihlorfenoksietiķskābe ("2,4-D").

(2) 2,4-D iedarbība uz cilvēku veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 noteikumiem attiecībā uz vairākiem lietošanas veidiem, ko piedāvājuši ziņojumu sniedzēji. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 933/94 Grieķija ir nozīmēta kā ziņotāja dalībvalsts attiecībā uz 2,4-D. Ziņotāja dalībvalsts saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu ir 1997. gada 17. janvārī iesniegusi Komisijai attiecīgu novērtējuma ziņojumu un rekomendācijas.

(3) Dalībvalstis un Komisija ar Pastāvīgās augu veselības komitejas starpniecību ir pārskatījušas šo novērtējumu. 2001. gada 2. oktobrī šo pārskatu precizēja formātā, kādu Komisija ir noteikusi pārskata ziņojumam par 2,4-D.

(4) Dokumentācija un informācija par pārskatu par 2,4-D tika iesniegta arī Augu zinātniskajai komitejai. Savā 2001. gada 21. maija atzinumā [7] komiteja sniegusi komentārus par piemērota dzīvnieku modeļa izvēli, lai veiktu riska faktoru novērtējumu attiecībā uz cilvēkiem. Šis ieteikums ir ņemts vērā šajā direktīvā un attiecīgajā pārskata ziņojumā.

(5) Dažādajās veiktajās pārbaudēs noskaidrojās, ka sagaidāms, ka augu aizsardzības līdzekļi, kas satur 2,4-D, vispār varētu apmierināt Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētās prasības, jo īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem, kas pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tādēļ minētā aktīvā viela jāiekļauj šīs Direktīvas I pielikumā, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs var piešķirt atļaujas par augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur 2,4-D, saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem.

(6) Pirms aktīvās vielas iekļaušanas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ir jāparedz saprātīgs laika posms, lai dalībvalstis un ieinteresētās puses varētu sagatavoties jaunajām prasībām, kādas izriet vielas iekļaušanas dēļ. Direktīva 91/414/EEK turklāt nosaka, ka pēc aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā dalībvalstīm noteiktajā laika posmā attiecīgi jāpiešķir, jāmaina vai jāanulē atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur aktīvo vielu. Tādēļ ir nepieciešams noteikt šādu laika posmu. Saskaņā ar Direktīvā 91/414/EEK noteiktajiem vienotajiem principiem būtu jāparedz ilgāks laika posms, lai iesniegtu un novērtētu pilnīgu dokumentāciju par katru augu aizsardzības līdzekli. Pamatojoties uz vienotiem principiem, pilnīgu novērtēšanu augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur vairākas aktīvas vielas, var veikt tikai tad, ja visas minētās aktīvās vielas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(7) Pārskata ziņojums ir vajadzīgs, lai dalībvalstis pienācīgi īstenotu vairākus vienotus principus, kuri noteikti Direktīvā 91/414/EEK. Dalībvalstis saglabā pieejamus visus pārstrādātos pārskata ziņojumus, izņemot konfidenciālu informāciju, lai ar tiem varētu iepazīties jebkura ieinteresētā puse. Ja pārskata ziņojumi jāatjaunina, ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus, saskaņā ar šo direktīvu attiecīgi jāgroza arī nosacījumi attiecīgās vielas iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(8) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis tur pieejamus pārskata ziņojumus par 2,4-D, izņemot konfidenciālu informāciju Direktīvas 91/414/EEK 14. panta nozīmē, lai ieinteresētās puses pēc īpaša pieprasījuma varētu savā starpā konsultēties vai vismaz ar to iepazīties.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais, līdz 2003. gada 1. aprīlim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Jo īpaši saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK dalībvalstis nepieciešamības gadījumā līdz šim datumam groza vai atsauc esošās atļaujas attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur aktīvo vielu 2,4-D.

Pieņemot šos noteikumus, dalībvalstis tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai pievieno šādu atsauci to oficiālas publikācijas gadījumā. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Attiecībā uz novērtēšanu un lēmumu pieņemšanu, ievērojot Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā minētos vienotos principus, par pamatu ņemot dokumentāciju, kas atbilst šeit minētā III pielikuma prasībām, termiņš augu aizsardzības līdzekļu atļauju izmainīšanai vai atcelšanai, kuri satur 2,4-D kā vienīgo aktīvo vielu, ir 2006. gada 1. oktobris.

3. Augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur 2,4-D līdz ar citu aktīvu vielu, kas ietverta Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, laika posms atļauju grozīšanai vai anulēšanai izbeidzas četrus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā, ar ko grozīts I pielikums un tajā iekļautas šīs vielas.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2002. gada 1. oktobrī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[2] OV L 304, 21.11.2001., 14. lpp.

[3] OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.

[4] OV L 259, 13.10.2000., 27. lpp.

[5] OV L 107, 28.4.1994., 8. lpp.

[6] OV L 225, 22.9.1995., 1. lpp.

[7] Augu zinātniskās komitejas atzinums attiecībā uz 2,4-dihlorfenoksietiķskābes (2,4-D) novērtējumu saistībā ar Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū – SCP/2,4d/002-final.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma tabulas beigās pievieno šādus ierakstus:

"Nr. | Parastais nosaukums, identifikācijas numuri | IUPAC nosaukums | Tīrība | Stāšanās spēkā | Iekļaušana ir spēkā līdz | Īpaši noteikumi |

27 | 2,4-D CAS Nr. 94-75-7 CIPAC Nr. 1 | (2,4-dihlorfenoksi)etiķskābe | 960 g/kg, | 1.10.2002. | 30.9.2012. | Atļauts lietot tikai kā herbicīdu. Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, jāņem vērā secinājumi pārskata ziņojumā par 2,4-D un jo īpaši tā I un II pielikums, kas 2001. gada 2. oktobrī precizēts Pastāvīgajā augu veselības komitejā. Šajā kopīgajā novērtējumā dalībvalstīm: īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai, kad aktīvo vielu lieto reģionos ar maigiem zemes un klimatiskajiem apstākļiem,īpaša uzmanība jāpievērš vielas absorbcijai caur ādu,īpaša uzmanība jāpievērš apkārtnē mītošajiem posmkājiem un jānodrošina, lai vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumi ietvertu arī risku mazinošus pasākumus. |

--------------------------------------------------