32001L0085Oficiālais Vēstnesis L 042 , 13/02/2002 Lpp. 0001 - 0102


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/85/EK

(2001. gada 20. novembris),

kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīvas 70/156/EEK un 97/27/EK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma [3] 251. pantā noteikto procedūru, ņemot vērā Samierināšanas komitejas 2001. gada 25. jūnijā apstiprināto kopīgo dokumentu,

tā kā:

(1) Iekšējais tirgus ir teritorija bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite. Ir svarīgi pieņemt pasākumus šajā sakarā.

(2) Tehniskās prasības, kurām transportlīdzekļiem jāatbilst saskaņā ar valstu tiesību aktiem, cita starpā attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas.

(3) Šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras.

(4) Sakarā ar tehnisko priekšrakstu atšķirībām ir radīti šķēršļi šo transportlīdzekļu laišanai Kopienas tirgū. Ja visas dalībvalstis aizstās savus valstu noteikumus ar saskaņotām prasībām, tiks uzlabota iekšējā tirgus darbība attiecībā uz šiem transportlīdzekļiem.

(5) Tādēļ visās dalībvalstīs papildus esošajiem noteikumiem vai to vietā būtu jānosaka vienādas prasības, lai konkrēti attiecībā uz katra veida transportlīdzekli varētu piemērot EEK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [4].

(6) Šī direktīva ir viena no atsevišķajām direktīvām par EEK tipa apstiprinājuma procedūru, kas izstrādāta saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK.

(7) Lai ņemtu vērā panākumus, kas jau ir gūti, lai uzlabotu personu ar kustību traucējumiem iespējas piekļūt I un II klases transportlīdzekļiem, ir jāatļauj jau esošajos transportlīdzekļu tipos atsevišķās galvenās ejas daļās izmantot slīpākas virsmas nekā jaunajos transportlīdzekļu tipos.

(8) Šo pasākumu mērķi, proti, centienus izskaust tirdzniecības šķēršļus Kopienā, piemērojot šādiem transportlīdzekļiem EK tipa apstiprinājumu, dalībvalstis nevar apmierinoši īstenot, ņemot vērā attiecīgajā nozarē piedāvāto pasākumu mērogu un ietekmi, tāpēc šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, un Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā ietverto proporcionalitātes principu šī direktīva neparedz neko tādu, kas nebūtu samērīgs ar šo mērķu sasniegšanas vajadzībām.

(9) Lai nošķirtu esošo tipu transportlīdzekļus no jaunā tipa transportlīdzekļiem, ir jāatsaucas uz Padomes Direktīvu 76/756/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm [5].

(10) Ir vēlams ņemt vērā esošās tehniskās prasības, ko ANO Eiropas Ekonomikas komisija ir pieņēmusi ar saviem noteikumiem Nr. 36 ("Vienoti noteikumi lieliem pasažieru transportlīdzekļiem saistībā ar to vispārīgās konstrukcijas apstiprinājumu"), Nr. 52 ("Vienoti noteikumi mazas ietilpības sabiedriskā transporta līdzekļiem"), Nr. 66 ("Vienoti noteikumi lieliem pasažieru transportlīdzekļiem saistībā ar to virsmas struktūras izturības apstiprinājumu") un Nr. 107 ("Vienoti noteikumi lieliem divstāvu pasažieru transportlīdzekļiem saistībā ar to vispārīgās konstrukcijas apstiprinājumu"), kas ir pievienoti 1958. gada 20. marta Nolīgumam par vienotu noteikumu pieņemšanu mehānisku transportlīdzekļu aprīkojuma daļu apstiprinājumam un tā savstarpējai atzīšanai.

(11) Lai gan šīs direktīvas galvenais mērķis ir garantēt pasažieru drošību, ir jāparedz tehniski priekšraksti, lai ļautu personām ar kustību traucējumiem piekļūt transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, ievērojot Kopienas transporta un sociālo politiku. Ir jādara viss iespējamais, lai atvieglotu piekļuvi šiem transportlīdzekļiem. Šai nolūkā personām ar kustību traucējumiem piekļuvi var nodrošināt vai nu ar tehniskiem risinājumiem, kurus piemēro transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, vai kombinējot tos ar atbilstīgiem vietējās infrastruktūras līdzekļiem, lai personām ratiņkrēslos garantētu piekļuvi.

(12) Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, ir jāgroza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 70/156/EEK un Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu kategoriju mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem [6].

(13) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [7],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā:

- "transportlīdzeklis" ir jebkurš M2 un M3 kategorijas mehāniskais transportlīdzeklis atbilstīgi Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A daļas definīcijai,

- "virsbūve" ir atsevišķa tehniska vienība, kas definēta Direktīvas 70/156/EEK 2. pantā,

- "transportlīdzekļa klase" nozīmē transportlīdzekļa atbilstību klases aprakstam, kurš sniegts šīs direktīvas I pielikumā.

2. pants

1. Kopš 2003. gada 13. augusta dalībvalstis nevar atteikt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz:

- transportlīdzekli,

- virsbūvi,

- tādu transportlīdzekli, kura virsbūves tips jau ir apstiprināts kā atsevišķa tehniska vienība,

vai atteikt vai aizliegt pārdot, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekli vai tā virsbūvi kā atsevišķu tehnisku vienību, balstoties uz apsvērumiem, kas saistīti ar tādu transportlīdzekļu noteikumiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, ja ir apmierinātas šīs direktīvas un tās pielikumu prasības.

2. Šā panta 1. punkts attiecas arī uz I vai II klases transportlīdzekļiem ar zemu grīdu, kuri atbilstīgi Direktīvai 76/756/EEK ir saņēmuši tipa apstiprinājumu pirms 2002. gada 13. augusta, un kuros var lietot 12,5 % slīpu galvenās ejas virsmu, kas minēta 1. pielikuma 7.7.6.2. punktā.

3. Ievērojot tālāk sniegtā 4. punkta noteikumus, no 2004. gada 13. februāra dalībvalstis:

- vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam un virsbūves kā atsevišķas tehniskas vienības tipam,

- var atteikt vai aizliegt reģistrēt, pārdot vai nodot ekspluatācijā jaunus transportlīdzekļus un virsbūves kā atsevišķas tehniskas vienības,

balstoties uz apsvērumiem, kas saistīti ar tādu transportlīdzekļu noteikumiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, ja nav apmierinātas šīs direktīvas un tās pielikumu prasības.

4. No 2005. gada 13. februāra dalībvalstis var atteikt vai aizliegt reģistrēt, pārdot vai nodot ekspluatācijā jaunus transportlīdzekļus un jaunas virsbūves kā atsevišķas tehniskas vienības, kuras ir ieguvušas tipa apstiprinājumu saskaņā ar 2. punkta prasībām.

3. pants

1. I klases transportlīdzekļiem jābūt pieejamiem personām ar kustību traucējumiem, tostarp personām ratiņkrēslos, ievērojot VII pielikumā izklāstītos tehniskos noteikumus.

2. Dalībvalstis var brīvi izvēlēties piemērotāko risinājumu, lai panāktu uzlabotu piekļuvi transportlīdzekļiem, kas nav I klases transportlīdzekļi. Tomēr gadījumos, kad transportlīdzekļi, kas nav I klases transportlīdzekļi, ir aprīkoti ar iekārtām, ko lieto personas ar kustību traucējumiem un/vai personas ratiņkrēslos, tiem jāatbilst attiecīgajām VII pielikuma prasībām.

4. pants

Direktīvu 70/156/EK groza šādi.

1. Direktīvas I pielikumā:

a) pielikuma 0.2. pozīcijai pievieno šādas:

+++++ TIFF +++++

b) pielikuma 0.3. pozīcijai pievieno šādas:

+++++ TIFF +++++

c) pielikuma 0.3.1. pozīciju papildina ar šādām:

+++++ TIFF +++++

d) pielikuma 2.4.2. pozīciju papildina ar šādu punktu:

+++++ TIFF +++++

e) iekļauj šādu pozīciju:

+++++ TIFF +++++

f) pielikuma 13. pozīciju aizstāj ar šādu pozīciju:"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

";

2. Direktīvas III pielikuma I daļā iekļauj šādu pozīciju:

+++++ TIFF +++++

3. Direktīvas IV pielikumā:

a) Ar šādu pozīciju aizstāj I daļas 52. pozīciju:

| "Priekšmets | Direktīva Nr. | Atsauce Oficiālajā Vēstnesī | Piemērojamība |

| | | | | | | | | |

52 | Autobusi | …/…/EK | L | M1 | M2X | M3X | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4" |

b) II daļā ievieto šādu 52. pozīciju:

| "Priekšmets | Pamatnoteikumu numurs | Grozījumu sērija | Papildinājums | Jālabo |

52 | Virsmas struktūras izturīgums (autobusiem) | 66 | — | 1 līdz 00 | —" |

5. pants

Direktīvas 97/27/EEK I pielikumu groza šādi:

1. Svītro 2.1.2.1. līdz 2.1.2.2.1.4. punktu;

2. Iekļauj šādus punktus:

"2.1.2.1. "Autobuss" ir transportlīdzeklis, kas definēts Direktīvas 2001/85/EK I pielikuma 1. punktā.

2.1.2.2. "Autobusa klase" nozīmē tāda transportlīdzekļa klasi, kas definēta Direktīvas 2001/85/EK I pielikuma 2.1.1. un 2.1.2. punktā.

2.1.2.3. "Posmainais autobuss" ir transportlīdzeklis, kas definēts Direktīvas 2001/85/EK I pielikuma 2.1.3. punktā.

2.1.2.4. "Divstāvu autobuss" ir transportlīdzeklis, kas definēts Direktīvas 2001/85/EK I pielikuma 2.1.6. punktā."

3. Līdzšinējais 2.1.2.2. punkts kļūst par 2.1.2.5. punktu.

6. pants

Pasākumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu šo direktīvu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā izklāstīto procedūru.

7. pants

1. Komisijai palīdz saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantu izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai (še turpmāk "komiteja").

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

8. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai līdz 2003. gada 13. augustam izpildītu šīs direktīvas prasības. Par tiem dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka kārtību, kādā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

9. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

10. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 20. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Neyts-uyttebroeck

[1] OV C 17, 20.1.1998., 1. lpp.

[2] OV L 129, 27.4.1998., 5. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1998. gada 18. novembra atzinums (OV C 379, 7.12.1998., 80. lpp.), kas apstiprināts 1999. gada 27. oktobrī (OV C 154, 5.6.2000., 47. lpp.), Padomes 2000. gada 26. septembra kopējā nostāja (OV C 370, 22.12.2000., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2001. gada 14. februāra lēmums (OV C 276, 1.10.2001., 124. lpp.). Eiropas Parlamenta 2001. gada 3. oktobra lēmums un Padomes 2001. gada 8. oktobra lēmums.

[4] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/91/EK (OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.).

[5] OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/28/EK (OV L 171, 30.6.1997., 1. lpp.).

[6] OV L 233, 25.8.1997., 1. lpp.

[7] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums: | Darbības joma, definīcijas, EK transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma vai virsbūves kā atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājuma pieteikums, transportlīdzekļa vai virsbūves tipa modifikācijas, ražojumu atbilstība un prasības |

Papildinājums: | Statiskās stabilitātes robežu pārbaude ar aprēķinu palīdzību |

II pielikums: | EK tipa apstiprinājuma dokumentācija |

1. papildinājums: | Informācijas dokumenti |

1. apakšpapildinājums: | Informācijas dokuments attiecībā uz transportlīdzekļa tipu |

2. apakšpapildinājums: | Informācijas dokuments attiecībā uz virsbūves tipu |

3. apakšpapildinājums: | Informācijas dokuments attiecībā uz tāda transportlīdzekļa tipu, kuram pierīkota virsbūve, kas jau ir apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība |

2. papildinājums: | EEK tipa apstiprinājuma sertifikāts |

1. apakšpapildinājums: | EK tipa apstiprinājuma sertifikāts transportlīdzekļa tipam |

2. apakšpapildinājums: | EK tipa apstiprinājuma sertifikāts virsbūves tipam |

3. apakšpapildinājums: | EK tipa apstiprinājuma sertifikāts transportlīdzekļa tipam, kuram pierīkota virsbūve, kas jau ir apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība |

III pielikums: | Paskaidrojošas shēmas |

IV pielikums: | Virsmas struktūras izturība |

1. papildinājums: | Pabeigta transportlīdzekļa apgāšanās tests |

2. papildinājums: | Virsbūves daļas apgāšanās tests |

3. papildinājums: | Virsbūves daļas svārsta tests |

1. apakšpapildinājums: | Kopējās enerģijas aprēķins |

2. apakšpapildinājums: | Prasības attiecībā uz galveno enerģiju absorbējošo virsbūves daļu sadalījumu |

4. papildinājums: | Virsmas struktūras izturības pārbaude, izmantojot aprēķinus |

V pielikums: | Mehānisko durvju aizvēršanās spēka mērīšanas vadlīnijas |

VI pielikums: | Īpašas prasības transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus |

VII pielikums: | Prasības tehniskajām ierīcēm, ar kurām atvieglo iekļūšanu transportlīdzeklī personām ar kustību traucējumiem |

VIII pielikums: | Īpašas prasības divstāvu transportlīdzekļiem |

Papildinājums: | Galvenās ejas |

IX pielikums: | EK tipa apstiprinājums atsevišķai tehniskai vienībai un EK tipa apstiprinājums transportlīdzeklim, kas ir aprīkots ar virsbūvi, kura jau ir apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība |

--------------------------------------------------