32001L0060Official Journal L 226 , 22/08/2001 P. 0005 - 0006


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2001/60/EK

(2001. gada 7. augusts),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu[1], un jo īpaši tās 20. pantu,

tā kā:

(1) Komisijas Direktīvā 98/98/EK[2], ar ko divdesmit piekto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK[3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/33/EK[4], ir noteikti jauni kritēriji un jauna R frāze (R67) tvaikiem, kas var izraisīt miegainību un reiboni. Tādēļ būtu jāpapildina Direktīvas 1999/45/EK V pielikumā izklāstītie noteikumi.

(2) Komisijas Direktīva 2001/59/EK[5] ievieš jaunu formulējumu R frāzei R40 gadījumos, kad to piešķir 3. kategorijas kancerogēnajām vielām. Attiecīgi iepriekšējais R frāzes R40 formulējums tagad attiecas uz R68, un tas turpmāk izmantojams 3. kategorijas mutagēnajām vielām un dažām vielām, kurām ir subletāla neatgriezeniska iedarbība. Tāpēc Direktīvas 1999/45/EEK II pielikumā jāgroza norādes uz R40.

(3) Direktīva 2001/59/EK ievieš Direktīvas 67/548/EEK VI pielikumā precīzāku informāciju par kodīgu vielu un preparātu iedarbības klasifikāciju. Tāpēc attiecīgi jāpapildina Direktīvas 1999/45/EK II pielikums.

(4) Ir zināms, ka cementa preparāti, kas satur hromu (VI) noteiktos apstākļos var izraisīt alerģiskas reakcijas. Tāpēc, papildinot Direktīvas 1999/45/EK V pielikumu, ir vēlams prasīt, lai šādiem preparātiem būtu brīdinājuma uzraksts.

(5) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi saskaņā ar Direktīvas 1999/45/EK 20. pantu izveidotā Komiteja to direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai, kas attiecas uz tehnisko šķēršļu novēršanu bīstamu vielu un preparātu tirdzniecībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 1999/45/EK groza šādi:

1. Direktīvas II pielikuma A daļā:

- 3.3. punktā "R40" aizstāj ar "R68",

- 8.2. punktā "R40" visur aizstāj ar "R68".

2. Direktīvas II pielikuma B daļā:

- 2.1. punktā (ieskaitot II tabulu) "R40" visur aizstāj ar "R68",

- 2.2. punktā (ieskaitot II A tabulu) "R40" visur aizstāj ar "R68",

- 6.1. punktā "R40" aizstāj ar "R68" vietā, kur tā minēta otrreiz (t. i., saistībā ar 3. kategorijas mutagēniem),

- VI tabulā "R40" aizstāj ar "R68" ceturtās rindas 1. un 3. ailē (t. i., saistībā ar 3. kategorijas mutagēniem),

- 6.2. punktā "R40" aizstāj ar "R68" vietā, kur tā minēta otrreiz (t. i., saistībā ar 3. kategorijas mutagēniem),

- VI A tabulā "R40" aizstāj ar "R68" ceturtās rindas 1. un 3. ailē (t. i., saistībā ar 3. kategorijas mutagēniem).

3. Direktīvas II pielikuma B daļā IV un IV A tabulu papildina ar šādu piezīmi:

"NB: Piemērojot parasto preparātu novērtēšanas metodi, var nepietiekami novērtēt preparātu bīstamību vai arī pārvērtēt to gadījumos, kad preparāti satur vielas, kas klasificētas kā kodīgas vai kairinošas, ja neņem vērā citus svarīgus faktorus (piemēram, preparāta pH). Tāpēc, klasificējot kodīgumu, jāņem vērā noteikumi, kas izklāstīti Direktīvas 67/548/EEK VI pielikuma 3.2.5. punktā un minētās direktīvas 6. panta 3. punkta otrajā un trešajā ievilkumā."

2. pants

Saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu papildina Direktīvas 1999/45/EK V pielikuma B daļu, pievienojot 11. un 12. punktu.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2002. gada 30. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis piemēro 1. punktā minētos normatīvos un administratīvos aktus:

a) no 2002. gada 30. jūlija attiecībā uz preparātiem, uz ko neattiecas Padomes Direktīva 91/414/EEK[6] par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK[7] par biocīdo līdzekļu laišanu tirgū;

b) no 2004. gada 30. jūlija preparātiem, uz ko attiecas Direktīva 91/414/EEK vai Direktīva 98/8/EK.

3. Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 7. augustā

Komisijas vārdā - Komisijas loceklis Erkki LIIKANEN

PIELIKUMS

Direktīvas 1999/45/EK V pielikuma B daļu papildina ar šādu 11. un 12. punktu:

"11. Preparāti, kas satur vielu, kurai piešķirta frāze R67: tvaiki var izraisīt miegainību un reiboni

Ja preparāts satur vienu vai vairākas vielas, kam piešķirta frāze R67, un to kopējais daudzums preparātā ir vienāds vai lielāks par 15 %, uz preparāta marķējuma jābūt šīs frāzes formulējumam saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK III pielikumu, izņemot gadījumus, kad:

- attiecīgais preparāts jau ir klasificēts ar frāzēm R20, R23, R26, R68/20, R39/23 vai R39/26,

- vai arī preparāts ir iepakojumā, kura tilpums nepārsniedz 125 ml.

12. Cementi un cementa preparāti

Ja cementi vai cementa preparāti satur vairāk nekā 0,0002 % šķīstoša hroma (VI), pārrēķinot sausā produktā, uz to iepakojuma jābūt uzrakstam: "Satur hromu (VI). Var izraisīt alerģiju", izņemot gadījumus, kad preparāts ar frāzi R43 jau ir klasificēts un marķēts kā sensibilizējošs."

[1] OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.

[2] OV L 355, 30.12.1998., 1. lpp.

[3]--- OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

[4] OV L 136, 8.6.2000., 90. lpp.

[5] OV L 225, 21.8.2001., 1. lpp.

[6] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[7] OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.