32001L0038Oficiālais Vēstnesis L 187 , 10/07/2001 Lpp. 0043 - 0044


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/38/EK

(2001. gada 5. jūnijs),

ar ko groza Padomes Direktīvu 93/7/EEK par tādu kultūras priekšmetu atgūšanu, kas nelikumīgi izvesti no dalībvalstu teritorijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru [2],

tā kā:

(1) Ekonomikas un monetārās savienības nodibināšana un pāreja uz eiro ietekmē pēdējo daļu B sadaļā Padomes Direktīvas 93/7/EEK [3] pielikumā, ar ko paredz Eiropas valūtas vienībās izteiktu vērtību tām kultūras precēm, uz kurām attiecas minētās direktīvas piemērošana. Šajā daļā noteikts, ka diena, kad jāveic šādu vērtību pārrēķināšana valstu valūtās, ir 1993. gada 1. janvāris.

(2) Saskaņā ar Padomes 1997. gada 17. jūnija Regulu (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz eiro ieviešanu [4], ikviena atsauce uz Eiropas valūtas vienību juridiskos dokumentos, sākot no 1999. gada 1. janvāra, kļūst par atsauci uz eiro, pārrēķinot pēc kursa viens pret vienu. Neizdarot grozījumus Direktīvā 93/7/EEK un tādējādi atstājot fiksēto valūtas maiņas kursu atbilstošu tam, kāds bija spēkā 1993. gada 1. janvārī, dalībvalstis, kuru valūta ir eiro, turpinās piemērot atšķirīgus lielumus, kas pārrēķināti, pamatojoties uz 1993. gada valūtas maiņas kursiem un nevis uz maiņas kursu, kas neatsaucami fiksēts 1999. gada 1. janvārī, un šāda situācija turpināsies, kamēr vien pārrēķināšanas noteikumi būs minētās direktīvas neatņemama sastāvdaļa.

(3) Tādēļ būtu jāizdara grozījumi Direktīvas 93/7/EEK pielikuma B sadaļas pēdējā daļā, lai paredzētu, ka, sākot no 2002. gada 1. janvāra, dalībvalstis, kuras ieviesušas eiro kā savu valūtu, tieši piemēro Kopienas tiesību aktos noteiktas vērtības, kas izteiktas eiro. Citām dalībvalstīm, kas turpina pārrēķināt šos robežlielumus nacionālajā valūtā, valūtas maiņas kurss būtu jāpieņem pienācīgā laikā pirms 2002. gada 1. janvāra un būtu jāpieņem noteikumi, kas paredzētu, ka šīm dalībvalstīm automātiski jāpieņem šis kurss un regulāri jākompensē valūtas maiņas kursa svārstības starp nacionālo valūtu un eiro.

(4) Var izrādīties, ka vērtība 0 (nulle), kas minēta Direktīvas 93/7/EEK pielikuma B sadaļā un ir piemērojama kā minimālā vērtība noteiktai kultūras priekšmetu kategorijai, varētu tikt iztulkota tādējādi, ka apdraudētu minētās direktīvas efektīvu piemērošanu. Tā kā šī 0 (nulles) vērtība nozīmē, ka preces, kas pieder apspriežamajai kategorijai, ir jāuzskata par "kultūras priekšmetiem" šīs direktīvas izpratnē neatkarīgi no to vērtības, pat ja tā ir neliela vai nulle, dažas iestādes to iztulkojušas tādējādi, ka apspriežamajiem kultūras priekšmetiem vispār nav nekādas vērtības, tādējādi atņemot šīs kategorijas precēm minētās direktīvas sniegto aizsardzību.

(5) Lai izvairītos no sajukuma šajā jomā, skaitli 0 būtu jāaizstāj ar skaidrāku izteikumu, kas neradītu nekādas šaubas attiecībā uz nepieciešamību aizsargāt minētās preces,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 93/7/EEK pielikuma B sadaļas tekstu groza šādi:

1. Sadaļu

"VĒRTĪBA: 0 (nulle)"

aizstāj ar šo:

"VĒRTĪBA:

Jebkāda vērtība."

2. Pēdējo daļu, kas attiecas uz Eiropas valūtas vienībās izteiktu vērtību pārrēķināšanu valstu valūtās, aizstāj ar šādu:

"Dalībvalstīm, kuru valūta nav eiro, vērtības, kas pielikumā ir izteiktas eiro, pārrēķina un izsaka nacionālajās valūtās pēc valūtas apmaiņas kursa, kāds noteikts 2001. gada 31. decembrī un publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. Šo nacionālajās valūtās izteikto atbilstošo vērtību pārskata ik pēc diviem gadiem, sākot ar 2001. gada 31. decembri. Atbilstošo vērtību aprēķināšanu veic, balstoties uz šo valūtu vidējo dienas vērtību, izteiktu eiro, 24 mēnešu laikā, šis periods beidzas tā augusta mēneša pēdējā dienā, kurš ir pirms iepriekšējās pārskatīšanas, kas stājusies spēkā 31. decembrī. Kultūras preču padomdevēja komiteja pēc Komisijas priekšlikuma principiāli pārskata šo aprēķināšanas metodi divus gadus pēc pirmās piemērošanas. Pēc katras pārskatīšanas vērtības, kas izteiktas eiro, un tām atbilstošās vērtības valstu valūtās regulāri publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī novembra pirmajās dienās pēc šādas pārskatīšanas stāšanās spēkā."

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2001. gada 31. decembrim. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2001. gada 5. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. Engqvist

[1] OV C 120 E, 24.4.2001., 182. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta 2001. gada 14. februāra Atzinums un Padomes 2001. gada 14. maija Lēmums.

[3] OV L 74, 27.3.1993., 74. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/100/EK (OV L 60, 1.3.1997., 59. lpp.).

[4] OV L 162, 19.6.1997., 1. lpp.

--------------------------------------------------