32001L0019Oficiālais Vēstnesis L 206 , 31/07/2001 Lpp. 0001 - 0051


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/19/EK

(2001. gada 14. maijs),

ar kuru groza Padomes Direktīvu 89/48/EEK un Padomes Direktīvu 92/51/EEK par vispārēju sistēmu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, kā arī Padomes Direktīvu 77/452/EEK, Padomes Direktīvu 77/453/EEK, Padomes Direktīvu 78/686/EEK, Padomes Direktīvu 78/687/EEK, Padomes Direktīvu 78/1026/EEK, Padomes Direktīvu 78/1027/EEK, Padomes Direktīvu 80/154/EEK, Padomes Direktīvu 80/155/EEK, Padomes Direktīvu 85/384/EEK, Padomes Direktīvu 85/432/EEK, Padomes Direktīvu 85/433/EEK un Padomes Direktīvu 93/16/EEK attiecībā uz vispārējās aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, arhitektu, farmaceitu un ārstu profesijām

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 40. pantu, 47. panta 1. punktu, 47. panta 2. punkta pirmo un trešo teikumu, un 55. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma [3] 251. pantā paredzēto procedūru, ievērojot Samierināšanas komitejas 2001. gada 15. janvārī apstiprināto kopīgo dokumentu,

tā kā:

(1) 1996. gada 16. februārī Komisija sniedza Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par situāciju saistībā ar vispārējo sistēmu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko sastādīja saskaņā ar 13. pantu Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvā 89/48/EEK par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību [4]. Šajā ziņojumā Komisija uzņēmās izskatīt iespēju iekļaut minētajā direktīvā pienākumu, izskatot atzīšanas pieteikumus, ņemt vērā pieredzi, kas iegūta pēc attiecīgās kvalifikācijas iegūšanas, un iespēju ieviest "reglamentētas izglītības un mācību" jēdzienu. Komisija arī uzņēmās pārbaudīt kārtību, kādā varētu attīstīt saskaņā ar Direktīvas 89/48/EEK 9. panta 2. punktu izveidoto koordinācijas grupu, lai nodrošinātu attiecīgās direktīvas vienotāku piemērošanu un interpretēšanu.

(2) Reglamentētas izglītības un mācību jēdziens, kas ieviests ar Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvu 92/51/EEK par otro vispārējo sistēmu profesionālās izglītības atzīšanai, lai papildinātu Direktīvu 89/48/EEK [5] (še turpmāk abas direktīvas sauktas par "vispārējās sistēmas direktīvām"), būtu jāattiecina arī uz sākotnējo vispārējo sistēmu un būtu jābalsta uz tiem pašiem principiem, piemērojot tam tos pašus noteikumus; iespēja izvēlēties līdzekļus, kā noteikt profesijas, uz kurām attiecas reglamentēta izglītība un mācības, būtu jāatstāj dalībvalstīm.

(3) Vispārējās sistēmas direktīvas ļauj uzņēmējai dalībvalstij pieprasīt pieteikuma iesniedzējam, ar zināmiem nosacījumiem, veikt kompensācijas pasākumus, jo īpaši gadījumos, kad pastāv ievērojamas atšķirības starp teorētisko un/vai praktisko izglītību un mācībām, kas pabeigtas, un to izglītību un mācībām, ko attiecīgajai kvalifikācijai prasa uzņēmēja dalībvalsts; saskaņā ar Līguma 39. un 43. pantu, kā to interpretē Eiropas Kopienu Tiesa [6], uzņēmējai dalībvalstij ir jāizvērtē, vai profesionālā pieredze ir pietiekama, lai pierādītu trūkstošo zināšanu esamību; skaidrības un juridiskās noteiktības dēļ attiecībā uz indivīdiem, kuri vēlas strādāt savā profesijā citā dalībvalstī, ir vēlams iekļaut vispārējās sistēmas direktīvās prasību, ka uzņēmējai dalībvalstij ir jāpārbauda, vai pieteikuma iesniedzēja profesionālā pieredze, kas iegūta kopš kvalifikācijas (kvalifikāciju) iegūšanas, atbilst iepriekš minētajam.

(4) Vajadzētu uzlabot un vienkāršot koordinācijas procedūru, kas noteikta vispārējās sistēmas direktīvās, dodot koordinācijas grupai iespēju pieņemt un publicēt atzinumus par jautājumiem, ko tai iesniedz Komisija un kas ir saistīti ar vispārējās sistēmas praktisku piemērošanu.

(5) Paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par SLIM ("iekšējā tirgus noteikumu vienkāršošana") iniciatīvu Komisija apņēmās iepazīstināt ar priekšlikumiem, kuru nolūks ir vienkāršot to kvalifikāciju sarakstus, kas pretendē uz automātisku atzīšanu. Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvā 93/16/EEK, lai veicinātu ārstu brīvu pārvietošanos un viņu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu [7], ir paredzēta vienkārša pro cedūra ģimenes ārstiem; pieredze rāda, ka minētā procedūra nodrošina pietiekamu juridisko noteiktību; ir vēlams to attiecināt arī uz vispārējās aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, farmaceitu un ārstu diplomiem, kā minēts attiecīgi Padomes Direktīvā 77/452/EEK [8], Padomes Direktīvā 77/453/EEK [9], Padomes Direktīvā 78/686/EEK [10], Padomes Direktīvā 78/687/EEK [11], Padomes Direktīvā 78/1026/EEK [12], Padomes Direktīvā 78/1027/EEK [13], Padomes Direktīvā 80/154/EEK [14], Padomes Direktīvā 80/155/EEK [15], Padomes Direktīvā 85/432/EEK [16], Padomes Direktīvā 85/433/EEK [17] un Padomes Direktīvā 93/16/EEK (še turpmāk — "nozaru direktīvas").

(6) Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi dalībvalstīm neprasa atzīt diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kas neapliecina mācības, kuras pabeigtas kādā no Kopienas dalībvalstīm [18]. Tomēr dalībvalstīm būtu jāņem vērā profesionālā pieredze, ko attiecīgā persona ir ieguvusi citā dalībvalstī [19]. Tāpēc nozaru direktīvās būtu jānosaka, ka diploma, sertifikāta vai cita kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, kas pēc izglītības pabeigšanas trešā valstī izdots vispārējās aprūpes māsai, zobārstam, veterinārārstam, vecmātei, arhitektam, farmaceitam vai ārstam, vai attiecīgās personas dalībvalstī iegūtas profesionālās pieredzes atzīšana no dalībvalsts puses ietver Kopienas elementus, kas būtu jāpārbauda citām dalībvalstīm.

(7) Būtu jānosaka laikposms, kādā dalībvalstīm ir jāpieņem lēmums par atzīšanas pieteikumiem attiecībā uz diplomiem, sertifikātiem un citiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ko trešā valstī ieguvušas vispārējās aprūpes māsas, zobārsti, veterinārārsti, vecmātes, arhitekti, farmaceiti vai ārsti.

(8) Straujā zinātnes un tehnikas attīstība ir padarījuši īpaši svarīgu mūžizglītību medicīnas jomā. Dalībvalstu ziņā ir nolemt, kā ar piemērotu tālākizglītību pēc studiju beigām nodrošināt to, ka ārsti saglabā zināšanas par medicīnas attīstību. Pašreizējā profesionālo kvalifikāciju savstarpējās atzīšanas sistēma paliek nemainīga.

(9) Pieteikuma iesniedzējam ir jābūt apelācijas tiesībām saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ja pieteikumu noraida, vai ja noteiktā termiņā nav pieņemts lēmums. Dalībvalstīm ir jānorāda iemesli šādiem lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz vispārējās aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, arhitektu, farmaceitu vai ārstu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšanu; ja dalībvalsts nolemj atzīt kādu diplomu, sertifikātu vai citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, tai būtu jāļauj izvēlēties, vai norādīt, vai nenorādīt iemeslus.

(10) Taisnīguma dēļ būtu jāpieņem pārejas pasākumi attiecībā uz dažiem zobārstiem Itālijā, kuriem ir diplomi, sertifikāti vai citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti medicīnā, kas piešķirti Itālijā, taču, pabeidzot ārsta izglītību, kura sākta pēc termiņa, kas noteikts Direktīvas 78/686/EEK 19. pantā.

(11) Direktīvas 85/384/EEK [20] 15. pantā ir noteikta atkāpe pārejas laikā, kas tagad ir beidzies. Šis noteikums būtu jāsvītro.

(12) Direktīvas 85/384/EEK 24. pantā būtu skaidri jānošķir formalitātes, kas veicamas uzņēmējdarbības gadījumā, un formalitātes, kas veicamas pakalpojumu sniegšanas gadījumā, šādi padarot efektīvāku arhitekta pakalpojumu sniegšanas brīvību.

(13) Vienlīdzīgas attieksmes dēļ būtu jāparedz pārejas pasākumi attiecībā uz konkrētiem tādu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu farmācijā īpašniekiem, kas piešķirti Itālijā, pabeidzot mācības, kuras pilnībā neatbilst Direktīvai 85/432/EEK.

(14) Ir vēlams paplašināt diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu farmācijā savstarpējas atzīšanas jomu, lai vienkāršotu tiesību veikt uzņēmējdarbību efektīvu īstenošanu starp Grieķiju un citām dalībvalstīm. Tādēļ būtu jāsvītro atkāpe, kas paredzēta Direktīvas 85/433/EEK 3. pantā.

(15) Ziņojumā par īpašām mācībām vispārējā medicīnā, kas paredzētas Direktīvas 93/16/EEK IV sadaļā, Komisija ieteica saskaņot prasības, kuras piemēro daļlaika mācībām vispārējā medicīnā, ar prasībām, kas attiecas uz specializāciju kādā medicīnas nozarē.

(16) Būtu jāgroza vispārējās sistēmas direktīvas un nozaru direktīvas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. IEDAĻA

GROZĪJUMI VISPĀRĒJĀS SISTĒMAS DIREKTĪVĀS

1. pants

Ar šo Direktīvu 89/48/EEK groza šādi:

1) Direktīvas 1. pantu groza šādi:

a) otro ievilkumu a) punktā aizstāj ar šādu ievilkumu:

"— kas apliecina, ka tā īpašnieks ir sekmīgi pabeidzis vismaz trīs gadu vai līdzvērtīga ilguma daļlaika pēcvidusskolas programmu universitātē vai augstskolā, vai kādā citā līdzīga līmeņa mācību iestādē, un attiecīgā gadījumā, ka tas ir sekmīgi pabeidzis profesionālās mācības, kas ir nepieciešamas papildus pēcvidusskolas izglītībai, un";

b) pantu papildina ar šādu punktu:

"d) a) reglamentēta izglītība un mācības: jebkāda izglītība, kas

- ir tieši saistīta ar noteiktās profesijas praksi, un

- ietver vismaz trīs gadu pēcvidusskolas izglītību vai līdzvērtīga ilguma nepilna laika izglītību universitātē vai augstākās izglītības iestādē, vai citā līdzvērtīga līmeņa iestādē, un, attiecīgajā gadījumā, profesionālo izglītību, stažēšanos vai profesionālo praksi, ko prasa papildus pēcvidusskolas izglītībai; profesionālās izglītības, stažēšanās vai profesionālās prakses struktūru un līmeni nosaka ar attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, vai arī uzrauga vai apstiprina šim nolūkam izraudzīta iestāde.";

2) Direktīvas 3. panta b) apakšpunktā pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

"Tomēr pirmajā daļā minēto divu gadu profesionālo pieredzi nevar prasīt, ja pieprasījuma iesniedzēja diploms vai diplomi, kas minēti šajā punktā, ir izdoti, pabeidzot reglamentētu izglītību vai mācības.";

3) Direktīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

"Ja uzņēmēja dalībvalsts plāno prasīt pieteikuma iesniedzējam pabeigt adaptācijas laikposmu vai kārtot profesionālās kvalifikācijas pārbaudi, tai vispirms ir jāpārbauda, vai zināšanas, ko pieteikuma iesniedzējs ir ieguvis savas profesionālās pieredzes gaitā, ir tādas, kas pilnībā vai daļēji kompensē būtisko atšķirību, kura minēta pirmajā daļā.";

4) Direktīvas 6. pantu papildina ar šādiem punktiem:

"5. Ja darbības uzsākšanai reglamentētā profesijā vai darbībai tajā uzņēmējā dalībvalstī prasa pierādījumus par finansiālo stāvokli, attiecīgā dalībvalsts uzskata sertifikātus, ko izdevušas bankas izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kurienes ieradusies persona ar citas valsts piederību, par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kuri izdoti tās teritorijā.

6. Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetenta iestāde prasa saviem pilsoņiem, kuri vēlas sākt vai turpināt darbību reglamentētā profesijā, pierādījumu, ka viņi ir veikuši profesionālās darbības finansiālā riska apdrošināšanu, attiecīgā dalībvalsts pieņem citu dalībvalstu apdrošināšanas uzņēmumu izdotos sertifikātus kā līdzvērtīgus sertifikātiem, kas izdoti tās teritorijā. Šādi sertifikāti liecina, ka apdrošinātājs ir izpildījis uzņēmējā dalībvalstī spēkā esošos normatīvos un administratīvos aktus attiecībā uz apdrošināšanas noteikumiem un termiņu. Tās nedrīkst uzrādīt vēlāk kā trīs mēnešus pēc to izdošanas datuma.";

5) Direktīvas 9. panta 2. punkta otrās daļas pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu tekstu:

"— vienkāršot šīs direktīvas īstenošanu, jo īpaši, pieņemot un publicējot atzinumus par jautājumiem, ko tai iesniegusi Komisija."

2. pants

Ar šo Direktīvu 92/51/EEK groza šādi:

1) Direktīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

"Ja uzņēmēja dalībvalsts plāno prasīt pieteikuma iesniedzējam pabeigt adaptācijas laikposmu vai kārtot profesionālās kvalifikācijas pārbaudi, tai vispirms ir jāpārbauda, vai zināšanas, ko pieteikuma iesniedzējs ir ieguvis savas profesionālās pieredzes gaitā, ir tādas, kas pilnībā vai daļēji kompensē būtisko atšķirību, kura minēta pirmajā daļā.";

2) Direktīvas 5. pantā aiz otrās daļas iekļauj šādu daļu:

"Ja uzņēmēja dalībvalsts plāno prasīt pieteikuma iesniedzējam pabeigt adaptācijas laikposmu vai kārtot profesionālās kvalifikācijas pārbaudi, tai vispirms ir jāpārbauda, vai zināšanas, ko pieteikuma iesniedzējs ir ieguvis savas profesionālās pieredzes gaitā, ir tādas, kas pilnībā vai daļēji kompensē būtisko atšķirību starp diplomu un sertifikātu.";

3) Direktīvas 7. panta a) apakšpunktā aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

"Ja uzņēmēja dalībvalsts plāno prasīt pieteikuma iesniedzējam pabeigt adaptācijas laikposmu vai kārtot profesionālās kvalifikācijas pārbaudi, tai vispirms ir jāpārbauda, vai zināšanas, ko pieteikuma iesniedzējs ir ieguvis savas profesionālās pieredzes gaitā, ir tādas, kas pilnībā vai daļēji kompensē būtisko atšķirību, kas minēta pirmajā daļā.";

4) Direktīvas 10. pantu papildina ar šādiem punktiem:

"5. Ja darbības sākšanai reglamentētā profesijā vai darbībai tajā uzņēmējā dalībvalstī prasa pierādījumus par finansiālo stāvokli, attiecīgā dalībvalsts uzskata sertifikātus, ko izdevušas bankas izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kurienes ieradies ārvalstnieks, par līdzvērtīgiem sertifikātiem, kas izdoti tās teritorijā.

6. Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetenta iestāde prasa saviem pilsoņiem, kuri vēlas sākt darbību reglamentētā profesijā vai turpināt darbību tajā, pierādījumu, ka viņi ir veikuši profesionālās darbības finansiālā riska apdrošināšanu, attiecīgā dalībvalsts pieņem citu dalībvalstu apdrošināšanas uzņēmumu izdotos sertifikātus kā līdzvērtīgus sertifikātiem, kas izdoti tās teritorijā. Šādi sertifikāti apliecina, ka apdrošinātājs ir izpildījis uzņēmējā dalībvalstī spēkā esošos normatīvos un administratīvos aktus attiecībā uz apdrošināšanas noteikumiem un termiņu. Tās nedrīkst uzrādīt vēlāk kā trīs mēnešus pēc to izdošanas datuma.";

5) Direktīvas 13. panta 2. punkta otrās daļas pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu tekstu:

"— vienkāršot šīs direktīvas īstenošanu, jo īpaši, pieņemot un publicējot atzinumus par jautājumiem, ko tai iesniegusi Komisija.";

6) Direktīvas 15. pantu papildina ar šādu punktu:

"8. Grozījumus, kas izdarīti izglītības un mācību kursu sarakstos, kuri ietverti C un D pielikumos, pamatojoties uz procedūru, kura noteikta iepriekš, piemēro tūlīt dienā, ko nosaka Komisija.".

2. IEDAĻA

GROZĪJUMI NOZARU DIREKTĪVĀS

2.1. iedaļa

Vispārējās aprūpes māsas

3. pants

Ar šo Direktīvu 77/452/EEK groza šādi:

1) (Attiecas tikai uz tekstu grieķu valodā);

2) Direktīvas 2. pantā vārdus "kas uzskaitīti 3. pantā" aizstāj ar vārdiem "kas uzskaitīti pielikumā";

3) Direktīvas 3. pantu svītro;

4) atsauces uz 3. pantu saprot kā atsauces uz pielikumu;

5) (attiecas tikai uz tekstu grieķu valodā);

6) iekļauj šādus pantus:

"18.a pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ko tās pieņem attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izdošanu jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Komisija publicē atbilstīgu paziņojumu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, uzskaitot dalībvalstu pieņemtos izglītību apliecinošu dokumentu nosaukumus un, attiecīgā gadījumā, atbilstīgo kvalifikācijas nosaukumu.

18.b pants

Katra dalībvalsts attiecībā uz to dalībvalstu pilsoņiem, kuru diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti jomā, uz ko attiecas šī direktīva, neatbilst šajā direktīvā attiecīgajai dalībvalstij uzskaitītajiem nosaukumiem, atzīst par pietiekamu pierādījumu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ko izdevušas šīs dalībvalstis un kam pievienots sertifikāts, kuru izdevušas kompetentas iestādes vai struktūras. Sertifikātā norāda, ka attiecīgie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir izdoti, pabeidzot izglītību, kas atbilst šīs direktīvas noteikumiem un pret ko dalībvalsts, kura tos izdevusi, izturas tāpat, kā pret tiem, kuru nosaukumi ir uzskaitīti šajā direktīvā.

18.c pants

Dalībvalstis pārbauda diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus jomā, uz ko attiecas šī direktīva, kurus to īpašnieks ir ieguvis ārpus Eiropas Savienības gadījumos, kad šie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir atzīti dalībvalstī, tāpat kā izglītība un/vai profesionālā pieredze, kas iegūta dalībvalstī. Dalībvalsts pieņem lēmumu trijos mēnešos no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu kopā ar papilddokumentiem.

18.d pants

Ja pieteikumu noraida, dalībvalstis attiecīgi norāda iemeslus lēmumiem par pieteikumiem diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšanai jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Pieteikumu iesniedzējiem ir apelācijas tiesības tiesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Šīs apelācijas tiesības ir arī gadījumā, ja lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā.";

7) pievieno pielikumu, kāds ietverts šīs direktīvas I pielikumā.

4. pants

Direktīvas 77/453/EEK 1. panta 1. punktā vārdus "kā noteikts Direktīvas 77/452/EEK 3. pantā" aizstāj ar vārdiem "kā precizēts Direktīvas 77/452/EEK pielikumā".

2.2. iedaļa

Zobārsti

5. pants

Ar šo Direktīvu 78/686/EEK groza šādi:

1) Direktīvas 2. pantā vārdus "kas uzskaitīti 3. pantā" aizstāj ar vārdiem "kas uzskaitīti A pielikumā";

2) Direktīvas 3. pantu svītro;

3) Direktīvas III nodaļas nosaukumu aizstāj ar šādu:

"Diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti specializētajā zobārstniecībā";

4) Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu:

"4. pants

Katra dalībvalsts ar noteikumiem šajā jomā, kuri noteikti normatīvajos vai administratīvajos aktos, atzīst diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus zobārstiem, kas specializējušies ortodontijā un mutes dobuma ķiruğrijā, kurus dalībvalstu pilsoņiem izdevušas citas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 78/687/EEK 2. un 3. pantu un kuri ir uzskaitīti B pielikumā, piešķirot savā teritorijā šādiem diplomiem tādu pašu spēku, kā diplomiem, sertifikātiem un citiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ko tā izdod pati.";

5) Direktīvas 5. pantu svītro;

6) Direktīvas 6. pantu groza šādi:

a) panta 2. punktu papildina ar šādu daļu:

"Tajā ņem vērā arī viņu profesionālo pieredzi, papildmācības un tālākizglītību zobārstniecībā.";

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentas iestādes vai struktūras, izvērtējušas attiecīgās personas izglītības saturu un ilgumu, pamatojoties uz iesniegtajiem diplomiem, sertifikātiem un citiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, un ņemot vērā tās profesionālo pieredzi, papildmācības un tālākizglītību zobārstniecībā, informē to par nepieciešamo papildmācību ilgumu un jomām, kas tām jāaptver.";

c) pievieno šādu punktu:

"4. Dalībvalsts pieņem lēmumu četros mēnešos no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu līdz ar papilddokumentiem.";

7) Direktīvas 19. panta divas daļas kļūst par tā 1. punktu, un pantam pievieno šādu punktu:

"2. Dalībvalstis atzīst diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus medicīnā, kas Itālijā izdoti personām, kuras sākušas universitātes tipa izglītību medicīnā laikposmā no 1980. gada 28. janvāra līdz 1984. gada 31. decembrim, un kam pievienots Itālijas kompetentu iestāžu izsniegts sertifikāts, kurā minēts,

- ka attiecīgās personas ir nokārtojušas speciālo profesionālās kvalifikācijas pārbaudi, ko noteikušas Itālijas kompetentās iestādes, lai novērtētu, vai tām ir zināšanu un prasmju līmenis, kas ir salīdzināms ar to personu zināšanu līmenim, kurām ir A pielikumā Itālijai minēts diploms,

- ka tās Itālijā ir lietpratīgi, likumīgi un pamatā veikušas darbības, kas precizētas Direktīvas 78/687/EEK 5. pantā, vismaz trīs gadus pēc kārtas piecu gadu laikā pēc sertifikāta izsniegšanas,

- un ka tās ir atļauts veikt, vai tās lietpratīgi, likumīgi un pamatā veic darbības, kas minētas Direktīvas 78/687/EEK 5. pantā, ievērojot tādus pašus nosacījumus, kā šīs direktīvas A pielikumā Itālijai uzskaitīto diplomu īpašnieki.

Prasību kārtot profesionālās kvalifikācijas pārbaudi, kas minēta pirmajā daļā, atceļ tādām personām, kuras sekmīgi pabeigušas vismaz triju gadu studijas, ko kompetentas iestādes apliecinājušas kā līdzvērtīgas izglītībai, kura minēta Direktīvas 78/687/EEK 1. pantā.";

8) atsauces uz 3. un 5. pantu saprot kā atsauces attiecīgi uz A un B pielikumu;

9) iekļauj šādus pantus:

"23.a pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ko tās pieņem attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izdošanu jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Komisija publicē attiecīgu paziņojumu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, kurā uzskaita to diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu nosaukumus, kurus pieņem dalībvalstīs, un, vajadzības gadījumā, norāda atbilstīgos kvalifikācijas nosaukumus.

23.b pants

Katra dalībvalsts attiecībā uz to dalībvalstu pilsoņiem, kuru diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti jomā, uz ko attiecas šī direktīva, neatbilst šajā direktīvā attiecīgajai dalībvalstij uzskaitītajiem nosaukumiem, par pietiekamu pierādījumu atzīst diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kurus izdevušas šīs dalībvalstis un kuriem pievienots sertifikāts, ko izdevušas kompetentas iestādes vai struktūras. Sertifikātā norāda, ka attiecīgie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir izdoti, pabeidzot izglītību, kas atbilst šīs direktīvas noteikumiem un pret ko dalībvalsts, kura tos izdevusi, izturas tāpat, kā pret tiem, kuru nosaukumi ir uzskaitīti šajā direktīvā.

23.c pants

Dalībvalstis pārbauda diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus jomā, uz ko attiecas šī direktīva, kurus to īpašnieks ir ieguvis ārpus Eiropas Savienības gadījumos, kad šie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir atzīti dalībvalstī, tāpat kā izglītība un/vai profesionālā pieredze, kas iegūta dalībvalstī. Dalībvalsts pieņem lēmumu trijos mēnešos no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu kopā ar papilddokumentiem.

23.d pants

Ja pieteikumu noraida, dalībvalstis attiecīgi norāda iemeslus lēmumiem par pieteikumiem diplomu, sertifikātu un citu kvalifikācijas apliecinājuma dokumentu atzīšanai jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Pieteikumu iesniedzējiem ir apelācijas tiesības tiesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Šīs apelācijas tiesības ir arī gadījumā, ja lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā.";

10) pievieno A un B pielikumu, kādi ietverti šīs direktīvas II pielikumā.

6. pants

Direktīvas 78/687/EEK 1. panta 1. punktā vārdus "kas minēts tās pašas direktīvas 3. pantā" aizstāj ar vārdiem "kas minēts attiecīgās direktīvas A pielikumā".

2.3. iedaļa

Veterinārārsti

7. pants

Ar šo Direktīvu 78/1026/EEK groza šādi:

1) Direktīvas 2. pantā vārdus "3. pantā" aizstāj ar vārdiem "A pielikumā";

2) Direktīvas 3. pantu svītro;

3) atsauces uz 3. pantu saprot kā atsauces uz pielikumu;

4) iekļauj šādus pantus:

"17.a pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ko tās pieņem attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izdošanu jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Komisija publicē attiecīgu paziņojumu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, kurā uzskaita to diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu nosaukumus, kurus pieņem dalībvalstīs, un, vajadzības gadījumā, norāda atbilstīgos kvalifikācijas nosaukumus.

17.b pants

Katra dalībvalsts attiecībā uz to dalībvalstu pilsoņiem, kuru diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti jomā, uz ko attiecas šī direktīva, neatbilst šajā direktīvā attiecīgajai dalībvalstij uzskaitītajiem nosaukumiem, par pietiekamu pierādījumu atzīst diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kurus izdevušas šīs dalībvalstis un kuriem pievienots sertifikāts, kuru izdevušas kompetentas iestādes vai struktūras. Sertifikātā norāda, ka attiecīgie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir izdoti, pabeidzot izglītību, kas atbilst šīs direktīvas noteikumiem un pret ko dalībvalsts, kura tos izdevusi, izturas tāpat, kā pret tiem, kuru nosaukumi ir uzskaitīti šajā direktīvā.

17.c pants

Dalībvalstis pārbauda diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus jomā, uz ko attiecas šī direktīva, kurus to īpašnieks ir ieguvis ārpus Eiropas Savienības gadījumos, kad šie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir atzīti dalībvalstī, tāpat kā izglītība un/vai profesionālā pieredze, kas iegūta dalībvalstī. Dalībvalsts pieņem lēmumu trijos mēnešos no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu kopā ar papilddokumentiem.

17.d pants

Ja pieteikumu noraida, dalībvalstis attiecīgi norāda iemeslus lēmumiem par pieteikumiem diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšanai jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Pieteikumu iesniedzējiem ir apelācijas tiesības tiesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Šīs apelācijas tiesības ir arī gadījumā, ja lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā.";

5) pievieno pielikumu, kāds ietverts šīs direktīvas III pielikumā.

8. pants

Direktīvas 78/1027/EEK 1. panta 1. punktā vārdus "kas minēts Direktīvas 78/1026/EEK 3. pantā" aizstāj ar vārdiem "kas minēts Direktīvas 78/1026/EEK pielikumā".

2.4. iedaļa

Vecmātes

9. pants

Ar šo Direktīvu 80/154/EEK groza šādi:

1) Direktīvas 2. panta 1. punktā vārdus "kas uzskaitīti 3. pantā" aizstāj ar vārdiem "kas uzskaitīti A pielikumā";

2) Direktīvas 2. panta 1. punkta ceturtajā un piektajā ievilkumā vārdus "kas minēts Direktīvas 77/452/EEK 3. pantā" aizstāj ar vārdiem "kas minēts Direktīvas 77/452/EEK pielikumā";

3) Direktīvas 3. pantu svītro;

4) atsauces uz 3. pantu saprot kā atsauces uz pielikumu;

5) iekļauj šādus pantus:

"19.a pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ko tās pieņem attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izdošanu jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Komisija publicē attiecīgu paziņojumu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, kurā uzskaita to diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu nosaukumus, kurus pieņem dalībvalstīs, un, vajadzības gadījumā, norāda atbilstīgos kvalifikācijas nosaukumus.

19.b pants

Katra dalībvalsts attiecībā uz to dalībvalstu pilsoņiem, kuru diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti jomā, uz ko attiecas šī direktīva, neatbilst šajā direktīvā attiecīgajai dalībvalstij uzskaitītajiem nosaukumiem, par pietiekamu pierādījumu atzīst diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kurus izdevušas šīs dalībvalstis un kam pievienots sertifikāts, kuru izdevušas kompetentas iestādes vai struktūras. Sertifikātā norāda, ka attiecīgie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir izdoti, pabeidzot izglītību, kas atbilst šīs direktīvas noteikumiem un pret ko dalībvalsts, kura tos izdevusi, izturas tāpat, kā pret tiem, kuru nosaukumi ir uzskaitīti šajā direktīvā.

19.c pants

Dalībvalstis pārbauda diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus jomā, uz ko attiecas šī direktīva, kurus to īpašnieks ir ieguvis ārpus Eiropas Savienības gadījumos, kad šie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir atzīti dalībvalstī, tāpat kā izglītība un/vai profesionālā pieredze, kas iegūta dalībvalstī. Dalībvalsts pieņem lēmumu trijos mēnešos no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu kopā ar papilddokumentiem.

19.d pants

Ja pieteikumu noraida, dalībvalstis attiecīgi norāda iemeslus lēmumiem par pieteikumiem diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšanai jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Pieteikumu iesniedzējiem ir apelācijas tiesības tiesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Šīs apelācijas tiesības ir arī gadījumā, ja lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā.";

6) pievieno pielikumu, kāds ietverts šīs direktīvas IV pielikumā.

10. pants

Ar šo Direktīvu 80/155/EEK groza šādi:

1) Direktīvas 1. panta 1. punktā vārdus "kas minēts 3. pantā" aizstāj ar vārdiem "kas minēts pielikumā";

2) Direktīvas 1. panta 2. punkta otrajā ievilkumā vārdus "kas minēts Direktīvas 77/452/EEK 3. pantā" aizstāj ar vārdiem "kas minēts Direktīvas 77/452/EEK pielikumā".

2.5. iedaļa

Arhitekti

11. pants

Ar šo Direktīvu 85/384/EEK groza šādi:

1) İekļauj šādus pantus:

"6. pants

Dalībvalstis pārbauda diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus jomā, uz ko attiecas šī direktīva, kurus to īpašnieks ir ieguvis ārpus Eiropas Savienības gadījumos, kad šie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir atzīti dalībvalstī, tāpat kā izglītība un/vai profesionālā pieredze, kas iegūta dalībvalstī. Dalībvalsts pieņem lēmumu trijos mēnešos no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu kopā ar papilddokumentiem.

6.a pants

Ja pieteikumu noraida, dalībvalstis attiecīgi norāda iemeslus lēmumiem par pieteikumiem diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšanai jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Pieteikumu iesniedzējiem ir apelācijas tiesības tiesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Šīs apelācijas tiesības ir arī gadījumā, ja lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā.";

2) Direktīvas 15. pantu svītro;

3) Direktīvas 24. panta 1. punktā vārdus "ievērojot 17. un 18. pantu" aizstāj ar vārdiem "ievērojot 17. un 18. pantu uzņēmējdarbības gadījumā un ievērojot 22. pantu pakalpojumu sniegšanas gadījumā".

2.6. iedaļa

Farmaceiti

12. pants

Direktīvas 85/432/EEK 2. pantam pievieno šādu punktu:

"6. Kā pārejas pasākumu un, atkāpjoties no 3. un 5. punkta, Itālija, kuras normatīvajos un administratīvajos aktos ir noteikta izglītība, kas līdz 5. pantā noteiktajam termiņam nav pilnībā saskaņota ar izglītības prasībām, kuras noteiktas šajā pantā, drīkst turpināt piemērot attiecīgos pasākumus personām, kas sākušas izglītību farmācijā līdz 1993. gada 1. novembrim un beigušas to līdz 2003. gada novembrim.

Katra uzņēmēja dalībvalsts ir pilnvarota prasīt tādu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu farmācijā īpašniekiem, kas izdoti Itālijā, pabeidzot izglītību, kura sākta līdz 1993. gada 1. novembrim un pabeigta līdz 2003. gada 1. novembrim, sertifikātu par to, ka vismaz trīs gadus pēc kārtas piecu gadu laikā līdz sertifikāta izsniegšanai tie lietpratīgi un likumīgi veikuši vienu no 1. panta 2. punktā minētajām darbībām tiktāl, ciktāl šāda darbība Itālijā ir reglamentēta."

13. pants

Ar šo Direktīvu 85/433/EEK groza šādi:

1) Direktīvas 1. pantā vārdus "kas minēti 4. pantā" aizstāj ar vārdiem "kas minēti pielikumā";

2) Direktīvas 3. pantu svītro;

3) Direktīvas 4. pantu svītro;

4) atsauces uz 4. pantu saprot kā atsauces uz pielikumu;

5) iekļauj šādus pantus:

"18.a pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ko tās pieņem attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izdošanu jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Komisija publicē attiecīgu paziņojumu "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī";, kurā uzskaita to diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu nosaukumus, kurus pieņem dalībvalstīs, un, vajadzības gadījumā, norāda atbilstīgos kvalifikācijas nosaukumus.

18.b pants

Katra dalībvalsts attiecībā uz to dalībvalstu pilsoņiem, kuru diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti jomā, uz ko attiecas šī direktīva, neatbilst šajā direktīvā attiecīgajai dalībvalstij uzskaitītajiem nosaukumiem, par pietiekamu pierādījumu atzīst diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kurus izdevušas šīs dalībvalstis un kuriem pievienots sertifikāts, kuru izdevušas kompetentas iestādes vai struktūras. Sertifikātā norāda, ka attiecīgie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir izdoti, pabeidzot izglītību, kas atbilst šīs direktīvas noteikumiem un pret ko dalībvalsts, kura tos izdevusi, izturas tāpat, kā pret tiem, kuru nosaukumi ir uzskaitīti šajā direktīvā.

18.c pants

Dalībvalstis pārbauda diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus jomā, uz ko attiecas šī direktīva, kurus to īpašnieks ir ieguvis ārpus Eiropas Savienības gadījumos, kad šie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir atzīti dalībvalstī, tāpat kā izglītība un/vai profesionālā pieredze, kas iegūta dalībvalstī. Dalībvalsts pieņem lēmumu trijos mēnešos no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu kopā ar papilddokumentiem.

18.d pants

Ja pieteikumu noraida, dalībvalstis attiecīgi norāda iemeslus lēmumiem par pieteikumiem diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšanai jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Pieteikumu iesniedzējiem ir apelācijas tiesības tiesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Šīs apelācijas tiesības ir arī gadījumā, ja lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā.";

6) pievieno pielikumu, kāds ietverts šīs direktīvas V pielikumā.

2.7. iedaļa

Ārsti

14. pants

Ar šo Direktīvu 93/16/EEK groza šādi:

1) Direktīvas 2. pantā vārdus "kas uzskaitīti 3. pantā" aizstāj ar vārdiem "kas uzskaitīti A pielikumā";

2) Direktīvas 3. pantu svītro;

3) Direktīvas II nodaļas nosaukumu aizstāj ar šādu:

"Diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti specializētajā medicīnā";

4) Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"4. pants

Katra dalībvalsts ar noteikumiem šajā jomā, kas izklāstīti normatīvajos vai administratīvajos aktos, atzīst diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus specializētajā medicīnā, kurus dalībvalstu pilsoņiem izdevušas citas dalībvalstis saskaņā ar 24., 25., 26. un 29. pantu un kuri ir uzskaitīti B un C pielikumā, savā teritorijā piešķirot šādiem diplomiem, sertifikātiem un citiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem tādu pašu spēku, kā tiem, ko tā izdod pati.";

5) Direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"5. pants

Diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kas minēti 4. pantā, ir tie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kurus ir izdevušas kompetentas iestādes vai struktūras, kas uzskaitītas B pielikumā, un kuri attiecīgās specializētās izglītības nolūkā atbilst C pielikumā uzskaitītajiem diplomiem attiecībā uz tām dalībvalstīm, kur ir šāda izglītība.";

6) Direktīvas III nodaļas nosaukumu, kā arī 6. un 7. pantu svītro;

7) Direktīvas 8. pantā:

a) 2. punktu papildina ar šādu daļu:

"Tajā ņem vērā arī viņu profesionālo pieredzi, papildmācības un tālākizglītību medicīnā.";

b) 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. "Uzņēmējas dalībvalsts kompetentas iestādes un struktūras, izvērtējušas attiecīgās personas izglītības saturu un ilgumu, pamatojoties uz iesniegtajiem diplomiem, sertifikātiem un citiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, un ņemot vērā tās profesionālo pieredzi, papildapmācību un tālākizglītību medicīnā, informē to par nepieciešamo papildmācību ilgumu un jomām, kas tām jāaptver.";"

c) pievieno šādu punktu:

"4. "Dalībvalsts pieņem lēmumu četros mēnešos no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu kopā ar papilddokumentiem.";"

8) Direktīvas 9. pantu papildina ar šādu punktu:

"5. 2.a Dalībvalstis atzīst kvalifikācijas apliecinājuma dokumentus specializētajā medicīnā, ko izdod Spānijā ārstiem, kuri ir pabeiguši specializēto izglītību līdz 1995. gada 1. janvārim, un kas neatbilda 24. līdz 27. pantā izklāstītajām izglītības prasībām, ja šim apliecinājumam ir pievienota Spānijas kompetentu iestāžu izsniegts sertifikāts par to, ka attiecīgā persona ir nokārtojusi speciālās profesionālās kompetences pārbaudi, kura organizēta sakarā ar karaļa Dekrētā 1497/99 paredzētajiem īpašajiem noregulēšanas pasākumiem nolūkā pārbaudīt to, ka attiecīgajai personai ir tāds zināšanu un kompetences līmenis, kas ir salīdzināms ar to ārstu zināšanu un kompetences līmeni, kuriem ir specializēto ārstu diplomi, kas Spānijai ir minēti 5. panta 3. punktā un 7. panta 2. punktā.";

9) Direktīvas 23. pantu papildina ar šādu punktu:

"6. "Tālākizglītība saskaņā ar katrā dalībvalstī spēkā esošo kārtību nodrošina, ka personas, kuras ir pabeigušas studijas, var sekot līdzi attīstībai medicīnā.";"

10) Direktīvas 24. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"a) tajā ietilpst sekmīga sešu gadu studiju pabeigšana saskaņā ar izglītības kursu, kas minēts 23. pantā un kura laikā ir iegūtas pienācīgas zināšanas vispārējā medicīnā.;"

11) Direktīvas 26. un 27. pantu aizstāj šādu pantu:

"26. pants

Dalībvalstis ar noteikumiem šajā jomā, kas izklāstīti normatīvajos un administratīvajos aktos, nodrošina, ka specializētās izglītības kursu minimālais ilgums ir ne mazāks kā kursu ilgums, kurš noteikts C pielikumā attiecībā uz katru mācību kursu. Šādus minimālos kursu ilgumus groza, ievērojot 44.a panta 3. punktā noteikto procedūru.";

12) Direktīvas 30. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"30. pants

Katra dalībvalsts, kura savā teritorijā nodrošina 23. pantā minēto izglītību, ievieš īpašas mācības vispārējās medicīnas praksē, kas atbilst prasībām, kuras ir vismaz tikpat stingras, kā 31. un 32. pantā noteiktās prasības, tā, lai pirmos diplomus, sertifikātus vai citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ko izdod, pabeidzot kursu, izsniegtu ne vēlāk kā 2006. gada 1. janvārī.";

13) Direktīvas 31. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"b) "tas ir pilna laiks kurss, kas ilgst vismaz trīs gadus un ko uzrauga kompetentas iestādes vai struktūras.";"

14) Direktīvas 31. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Ja 23. pantā minētais mācību kurss ietver praktisku izglītību, ko nodrošina sertificētā slimnīcā vai klīnikā ar atbilstīgām iekārtām un vispārējās medicīnas pakalpojumiem, vai sertificētā vispārējās medicīnas praksē, vai atzītā centrā, kur ārsti sniedz primāro veselības aprūpi, tad attiecīgās izglītības ilgumu, kas nepārsniedz vienu gadu, drīkst iekļaut laikposmā, kas noteikts 1. punkta b) apakšpunktā. Šī iespēja ir pieejama tikai dalībvalstīm, kurās 2001. gada 1. janvārī īpašās mācības vispārējās medicīnas praksē ir divi gadi.

Ja, piemērojot šo punktu, Komisija konstatē, ka dalībvalstij galvenie sarežģījumi rodas saistībā ar izglītības līmeni, kas norādīts 1. punkta b) apakšpunktā, tā pieņem Veselības aizsardzības vecāko amatpersonu komitejas atzinumu, kas ietverts Padomes Lēmumā 75/365/EEK [21], un informē Eiropas Parlamentu un Padomi. Komisija vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumus ar mērķi labāk saskaņot īpašo mācību vispārējā medicīnā ilgumu.";

15) Direktīvas 34. panta 1. punkta otrajā ievilkumā "60 %" aizstāj ar "50 %";

16) atsauces uz 3., 6., 7. un 27. pantu saprot kā atsauces attiecīgi uz A pielikumu, 4., 5. un 26. pantu;

17) iekļauj šādus pantus:

"42.a pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ko tās pieņem attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izdošanu jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Komisija publicē attiecīgu paziņojumu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, kurā uzskaita to diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu nosaukumus, kurus pieņem dalībvalstīs, un, vajadzības gadījumā, norāda atbilstīgos kvalifikācijas nosaukumus.

42.b pants

Katra dalībvalsts attiecībā uz to dalībvalstu pilsoņiem, kuru diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti jomā, uz ko attiecas šī direktīva, neatbilst šajā direktīvā attiecīgajai dalībvalstij uzskaitītajiem nosaukumiem, par pietiekamu pierādījumu atzīst diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kurus izdevušas šīs dalībvalstis un kuriem pievienots sertifikāts, ko izdevušas kompetentas iestādes vai struktūras. Sertifikātā norāda, ka attiecīgie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir izdoti, pabeidzot izglītību, kas atbilst šīs direktīvas noteikumiem un pret ko dalībvalsts, kura tos izdevusi, izturas tāpat, kā pret tiem, kuru nosaukumi ir uzskaitīti šajā direktīvā.

42.c pants

Dalībvalstis pārbauda diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus jomā, uz ko attiecas šī direktīva, kurus to īpašnieks ir ieguvis ārpus Eiropas Savienības gadījumos, kad šie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir atzīti dalībvalstī, tāpat kā izglītība un/vai profesionālā pieredze, kas iegūta dalībvalstī. Dalībvalsts pieņem lēmumu trijos mēnešos no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu kopā ar papilddokumentiem.

42.d pants

Ja pieteikumu noraida, dalībvalstis attiecīgi norāda iemeslus lēmumiem par pieteikumiem diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšanai jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Pieteikumu iesniedzējiem ir apelācijas tiesības tiesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Šīs apelācijas tiesības ir arī gadījumā, ja lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā.";

18) Direktīvas 44.a pantu groza šādi:

a) 1. punktā vārdus "saskaņā ar procedūrām" aizstāj ar vārdiem "saskaņā ar procedūru";

b) 2. punktu svītro;

19) pievieno A, B un C pielikumus, kādi ietverti šīs direktīvas VI pielikumā.

3. İEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Ne vēlāk kā 2008. gada 1. janvārī Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par situāciju saistībā ar 1. panta 1. un 2. panta piemērošanu dalībvalstīs.

Pēc nepieciešamās uzklausīšanas Komisija iesniedz savus secinājumus attiecībā uz jebkādām izmaiņām esošajā kārtībā 1. panta 1. un 2. punktā. Ja vajadzīgs, Komisija arī iesniedz pieteikumus esošās kārtības uzlabošanai.

16. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2003. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstīs pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

17. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

18. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 14. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

A. Lindh

[1] OV C 28, 26.1.1998., 1. lpp.

[2] OV C 235, 27.7.1998., 53. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1998. gada 2. jūlija atzinums (OV C 226, 20.7.1998., 26. lpp.), kas apstiprināts 1999. gada 27. oktobrī; Padomes 2000. gada 20. maija kopējā nostāja (OV C 119, 27.4.2000., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2000. gada 5. jūlija lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). Eiropas Parlamenta 2001. gada 1. februāra lēmums un Padomes 2001. gada 26. februāra lēmums.

[4] OV L 19, 24.1.1989., 16. lpp.

[5] OV L 209, 24.7.1992., 25. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/5/EK (OV L 54, 26.2.2000., 42. lpp.).

[6] C-340/89 (Vlassopoulou) 1991 ECR-I-2357.

[7] OV L 165, 7.7.1993., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/46/EK (OV L 139, 2.6.1999., 25. lpp.).

[8] OV L 176, 15.7.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[9] OV L 176, 15.7.1977., 8. lpp. Direktīva, ko groza ar Direktīvu 89/595/EEK (OV L 341, 23.11. 1989., 30. lpp.).

[10] OV L 362, 23.12.1978., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[11] OV L 362, 23.12.1978., 7. lpp. Direktīva, ko groza ar Direktīvu 89/594/EEK (OV L 341, 23.11.1989., 19. lpp.).

[12] OV L 33, 11.2.1980., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[13] OV L 233, 24.8.1978., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[14] OV L 233, 24.8.1978., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[15] OV L 33, 11.2.1980., 8. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 89/594/EEK.

[16] OV L 253, 24.9.1985., 34. lpp.

[17] OV L 253, 24.9.1985., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[18] C-154/93 (Tawil Albertini) 1994 ECR I-451.

[19] C-319/92 (Haim) 1994 ECR I-425.

[20] OV L 223, 21.8.1985., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[21] OV L 167, 30.6.1975., 19. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

"

PIELIKUMS

Medicīnas māsu (vispārējā aprūpe) diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti medicīnas māsām (vispārējā aprūpe)

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu | Diplomam pievienotais sertifikāts |

Belgique/ België/Belgien | 1.Diploma gegradueerde verpleger/verpleegsterDiplôme d'infirmier(ère) gradué(e)Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)2.Diploma in de ziekenhuisverpleegkundeBrevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)3.Brevet van verpleegassistent(e)Brevet d'hospitalier(ère)Brevet einer Pflegeassistentin | 1.Deerkendeopleidingsinstituten/lesétablissementsd'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/leJury compétent d'enseignement de la Communauté française/die zuständigen, Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft | |

Danmark | Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse | Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

EllάĢ | 1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου ΑJηνών2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκταιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι)3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας6.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής | 1.Πανεπιστήμιο Αθηνών2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου ΕJνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | |

España | Título de Diplomado universitario en Enfermería | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)2.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 | Le ministère de la santé | |

Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais (The Nursing Board) | |

Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | |

Luxembourg | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier2.Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports | |

Nederland | 1.diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A2.diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)3.diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)4.diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 45.diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5 | 1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling | |

Österreich | 1.Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/ Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger"2Diplom als "Diplomierte Krankenschwester/ Diplomierter Krankenpfleger" | 1.Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege2.Allgemeine Krankenpflegeschule | |

Portugal | 1.Diploma do curso de enfermagem geral2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 1Escolas de Enfermagem2Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Sairaanhoitajan tutkinto / sjukskötarexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter.2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statementof Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

"

A PIELIKUMS

Zobārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu | Diplomam pievienotais sertifikāts |

Belgique/ België/ Belgien | Diploma van tandartsDiplôme de licencié en science dentaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation somtandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung | Zuständige Behörden | |

Ellάς | Πτυχίο Οδοντιατρικής | Πανεπιστήμιο | |

España | Título de Licenciado en Odontología | El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | |

Ireland | Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.)/Bachelor of Dental Surgery (BDS)/ Licentiate in Dental Surgery (LDS) | Universities / Royal College of Surgeons in Ireland | |

Italia | Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | |

Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" | Medizinische Fakultät der Universität | |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina dentária | Faculdade / Institutos Superiores | |

Suomi/Finland | Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättsskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring |

Sverige | Tandläkarexamen | Universitetet i Umeå Universitetet i Göteborg Karolinska Institutet Malmö Högskola | Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D.) / Licentiate in Dental Surgery | Universities / Royal Colleges | |

B PIELIKUMS

Diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti specializētajā zobārstniecībā

1. Ortodontija

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu | Diplomam pievienotais sertifikāts |

Belgique/België/Belgien | — | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie | Landeszahnärztekammer | |

Ellάς | Τίτλος, Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΟρJαδοωτικής | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | — | | |

France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | — | | |

Luxembourg | — | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | — | | |

Portugal | — | | |

Suomi/ Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandreglering | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose | |

2. Mutes dobuma ķirurğija

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu | Diplomam pievienotais sertifikāts |

Belgique/ België/Belgien | — | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/ Mundchirurgie | Landeszahnärztekammer | |

Ellάς | Τίτλος, Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΓναJοχειρουργικής | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | — | | |

France | — | | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | — | | |

Luxembourg | — | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | — | | |

Portugal | — | | |

Suomi/ Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose | |

"

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

"

PIELIKUMS

Diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti veterinārķirurģijā

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu | Diplomam pievienotais sertifikāts |

Belgique/België/ Belgien | Diploma van dierenartsDiplôme de docteur en médecine vétérinaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab | Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole | |

Deutschland | Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule | |

Ellάς | Πτυχίο Κτηνιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλοωίκης και Θεσσαλίας | |

España | Título de Licenciado en Veterinaria | Ministerio de Educación y Cultura/ El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | | |

Ireland | 1.Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)2.Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) | | |

Italia | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen | | |

Österreich | 1.Diplom-Tierarzt2.Magister medicinae veterinariae | Universität | 1.Doktor der Veterinärmedizin2.Doctor medicinae veterinariae3.Fachtierarzt |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária | Universidade | |

Suomi/ Finland | Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet | |

Sverige | Veterinärexamen | Sveriges Landbruksuniversitet | |

United Kingdom | 1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 1.University of Bristol2.University of Liverpool3.University of Cambridge4.University of Edinburgh5.University of Glasgow6.University of London | |

"

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

"

PIELIKUMS

Vecmāšu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu | Diplomam pievienotais sertifikāts |

Belgique/ België/ Belgien | Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse | 1.De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury comp.tent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået jordemodereksamen | Danmarks jordemoderskole | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ellάς | 1.Πτυχίο Τμήματος Μαιεθτικής Τεχνολογικών Εκταιδεθτικών Ιδυμάτων (Τ.Ε.Ι.)2.Πτυχίο του Τμήματος Μαιών τνς Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)3.Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών | 1.Τεχνολογικά Εκταιδεθτικά Οδρύματα (Τ.Ε.Ι.)2.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου ΕJνικής Παιδείας και Θρηοκευμάτων3.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας | |

España | Título de matrona / asistente obstétrico (matrona) / enfermería obstétrica-ginecológica | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | Diplôme de sage-femme | L'Etat | |

Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | |

Italia | Diploma d'ostetrica | Schools recognised by State | |

Luxembourg | Diplôme de sage-femme | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports | |

Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen | |

Österreich | Hebammen-Diplom | Hebammenakademie / Bundeshebammenlehranstalt | |

Portugal | 1.Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica2.Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de Saúde materna e obstétrica3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1.Ecolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/ Finland | 1.Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdslä roanstalter2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

"

PIELIKUMS

Diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti farmācijā

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van apothekerDiplôme de pharmacien | 1.De universiteiten / les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française |

Danmark | Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen | Danmarks Farmaceutiske Højskole |

Deutschland | Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung | Zuständige Behörden |

Eλλάς | Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση |

España | Título de licenciado en farmacia | Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad |

France | Diplôme d'Etat de pharmacien/Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie | Universités |

Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

Italia | Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato | Università |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de pharmacien | Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie |

Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas | Universidades |

Suomi/Finland | Proviisorin tutkinto / provisorexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto |

Sverige | Apotekarexamen | Uppsala universitet |

United Kingdom | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

"

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

"

A PIELIKUMS

Diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti medicīnā

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu | Diplomam pievienotais sertifikāts |

Belgique/ België/ Belgien | Diploma van artsDiplôme de docteur en médecine | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | 1.Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og2.Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | 1.Zeugnis über die Ärztliche Prüfung2.Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war | Zuständige Behörden | 1.Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum2.— |

Ελλάς | Πτυχίο Ιατρικής | 1.Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου2.Σχολή Επιοστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου | |

España | Título de Licenciado en Medicina y Cirugía | Ministerio de Educación y Cultura/ El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine | Universités | |

Ireland | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

Italia | Diploma di laurea in medicina e chirurgia | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements | Jury d'examen d'Etat | Certificat de stage |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen | Faculteit Geneeskunde | |

Österreich | 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom | 1.Medizinische Fakultät einer Universität2.Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | Carta de Curso de licenciatura em medicina | Universidades | Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde |

Suomi/Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården |

Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

B PIELIKUMS

Diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti specializētajā medicīnā

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu | Diplomam pievienotais sertifikāts |

Belgique/ België/ Belgien | Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Landesärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura | | |

France | 1.Certificat d'études spéciales de médecine2.Attestation de médecin spécialiste qualifié3.Certificat d'études spéciales de médecine4.Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine | 1. 3. 4Universités2.Conseil de l'Ordre des médecins | |

Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority | |

Italia | Diploma di medico specialista | Università | |

Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | |

Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | 1.Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst2.Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst3.Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst | |

Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | 1.Grau de assistente e/ou2.Titulo de especialista | 1.Ministério da Saúde2.Ordem dos Médicos | |

Suomi/Finland | Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority | |

C PIELIKUMS

Mācību kursu nosaukumi specializētajā medicīnā

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

anestezioloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 3 gadi

Belgique/België/ Belgien | Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

ΕλλάςEllάĢ | ΑναισJησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Portugal | Anestesiologia | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

vispārīgā ķirurğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 5 gadi

Belgique/België/ Belgien | Chirurgie/heelkunde | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

neiroķirurğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 5 gadi

Belgique/België/ Belgien | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

dzemdniecība un ginekoloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Gynécologie — obstétrique/gynaecologie en verloskunde | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie — obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Luxembourg | Gynécologie — obstétrique | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Portugal | Ginecologia e obstetricía | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

internā medicīna

Minimālais mācību kursa ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Médecine interne/inwendige geneeskunde | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Ελλάς | ΠαJολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Portugal | Medicina interna | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / inre medicin | |

Sverige | Internmedicin | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

oftalmoloģija

Minimālais mācību kursa ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | Ophtalmologie/oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Ελλάς | ΟφJαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Portugal | Oftalmologia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

otorinolaringoloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nase-Ohrenheilkunde | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Nederland | keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nase- und Ohrenkrankheiten | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

pediatrija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie/pediatrie | |

Danmark | Pédiatri eller sygdomme høs børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatría sus áreas específicas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder- und Jugendheilkunde | |

Portugal | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

pulmonoloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Ελλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumología | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Portugal | Pneumologia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

uroloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Luxembourg | Urologie | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Portugal | Urologia | |

Suomi/Finland | Urologia / urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

ortopēdija

Minimālais mācību kursa ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Ελλάς | ΟρJοπεδική | |

España | Traumatología y Cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Portugal | Ortopedia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

patoloğiskā anatomija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique/pathologische anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Ελλάς | ΠαJολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Portugal | Anatomia patológica | |

Suomi/Finland | Patologia / patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

neiroloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Danmark | Neuromedicin eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Luxembourg | Neurologie | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Portugal | Neurologia | |

Suomi/Finland | Neurologia / neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

psihiatrija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Portugal | Psiquiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

diagnostiskā radioloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic/röntgendiagnose | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Suomi/Finland | Radiologia / radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

radioterapija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie/radiotherapie-oncologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Ελλάς | ΑκτινοJεραπευτική — Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie/Radioonkologie | |

Portugal | Radioterapia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

medicīniskā bioloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique/klinische biologie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Portugal | Patologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

bioloğiskā hematoloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

mikrobioloğija un virusoloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Ελλάς | 1.Ιατρική ΒιοπαJολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

bioķīmija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und chemische Labordiagnostik | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

imunoloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

plastiskā ķiruğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

torakālā ķiruğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

bērnu ķiruğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Ελλάς | Χειροθργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

asinsvadu ķiruğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

kardioloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Portugal | Cardiologia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

gastroenteroloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie/gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

reimatoloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Rhumatologie/reumatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Πευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumatologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Luxembourg | Rhumatologie | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Portugal | Reumatologia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

hematoloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Luxembourg | Hématologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

endokrinoloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du m.tabolisme et de la nutrition | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Endocrinologia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

fizioterapija

Minimālais mācību kursa ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Ελλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

stomatoloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Estomatologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

neiroloğija un psihiatrija

Minimālais mācību kursa ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Ελλάς | Νευρολογία — Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

dermatoveneroloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Ελλάς | Δερματολογία — Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

dermatoloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

veneroloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

radioloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινολογία — Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Portugal | Radiologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

tropiskā medicīna

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Portugal | Medicina tropical | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

bērnu psihiatrija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

geriatrija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Luxembourg | | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

nieru slimības

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Nefrologia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

infekcijas slimības

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

sabiedrības veselības aprūpe

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Luxembourg | Santé publique | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

farmakoloija

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

arodmedicīna

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Ελλάς | Ιατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

alergoloğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Luxembourg | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

abdominālā ķirurğija

Minimālais mācību kursa ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'apparato digestivo | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

kodolmedicīna

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Médecine nucl.aire/nucleaire geneeskunde | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklerarmedizin | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

neatliekamā medicīniskā palīdzība

Minimālais mācību ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

klīniskā neirofizioloģija

Minimālais mācību ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiología clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

sejas un žokļu ķirurģija (medicīnas pamatizglītība)

Minimālais mācību ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Diploma nosaukums | Iestāde, kas izdod diplomu |

zobu, mutes dobuma, sejas un žokļu ķirurģija (pamatkurss medicīnā un zobārstniecībā)

Minimālais mācību kursa ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

--------------------------------------------------