32001E0931Oficiālais Vēstnesis L 344 , 28/12/2001 Lpp. 0093 - 0096


Padomes Kopējā nostāja

(2001. gada 27. decembris)

par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu

(2001/931/KĀDP)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. un 34. pantu,

tā kā:

(1) Eiropas Padome 2001. gada 21. septembra ārkārtas sanāksmē paziņoja, ka terorisms ir nopietns izaicinājums pasaulei un Eiropai un cīņa pret terorismu būs Eiropas Savienības prioritārais mērķis.

(2) Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2001. gada 28. septembrī pieņēma Rezolūciju 1373(2001), ar kuru noteica vispusīgas stratēģijas cīņā pret terorismu un jo īpaši cīņā pret terorisma finansēšanu.

(3) Padome 2001. gada 8. oktobrī atkārtoja Savienības apņēmību ķerties pie terorisma finansējuma avotiem ciešā sadarbībā ar Savienotajām Valstīm.

(4) Padome 2001. gada 26. februārī saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1333(2000) pieņēma Kopējo nostāju 2001/154/KĀDP [1], ar kuru inter alia paredz iesaldēt līdzekļus, kas pieder Osamam bin Ladenam un ar viņu saistītajām personām un organizācijām. Tādēļ šī kopējā nostāja neattiecas uz minētajām personām, grupām un organizācijām.

(5) Eiropas Savienībai jāveic papildu pasākumi, lai īstenotu ANO Drošības padomes Rezolūciju 1373(2001).

(6) Dalībvalstis ir iesniegušas Eiropas Savienībai informāciju, kas nepieciešama, lai īstenotu dažus no minētajiem papildu pasākumiem.

(7) Vajadzīga Kopienas rīcība, lai īstenotu dažus no minētajiem papildu pasākumiem; vajadzīga arī dalībvalstu rīcība, jo īpaši jautājumos par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

1. Šī kopējā nostāja saskaņā ar turpmāko pantu noteikumiem attiecas uz personām, grupām un organizācijām, kas ir iesaistītas terora aktos un uzskaitītas pielikumā.

2. Šajā kopējā nostājā "personas, grupas un organizācijas, kas ir iesaistītas terora aktos" nozīmē:

- personas, kas izdarījušas vai mēģina izdarīt terora aktus vai piedalās vai veicina terora aktu izdarīšanu,

- grupas un organizācijas, kas tieši vai netieši pieder šādām personām vai kuras šādas personas tieši vai netieši vada; un personas, grupas vai organizācijas, kas rīkojas šādu personu, grupu vai organizāciju vārdā vai saskaņā ar to norādēm, ietverot līdzekļus, kas iegūti vai saņemti no šādu personu vai ar tām saistīto personu, grupu vai organizāciju pārvaldītas vai īpašumā esošas mantas.

3. Šajā kopējā nostājā "terora akts" ir viens no turpmāk noteiktiem tīšiem nodarījumiem, kas veida vai sastāva dēļ var nodarīt nopietnus kaitējumus valstij vai starptautiskai organizācijai, atbilstīgi pārkāpuma definīcijai valsts tiesību aktos, ja šī akta mērķis ir:

i) nopietni iebiedēt iedzīvotājus vai

ii) nepamatoti piespiest valdību vai starptautisku organizāciju veikt vai neveikt kādu darbību, vai

iii) būtiski destabilizēt vai graut valsts vai starptautiskas organizācijas politiskās, konstitucionālās, ekonomiskās vai sociālās pamatstruktūras:

a) apdraudēt personas dzīvību, kas var izraisīt nāvi;

b) apdraudēt personas fizisko veselību;

c) nolaupīt personu vai sagrābt ķīlniekus;

d) izraisīt plašu valsts vai sabiedriskās iestādes, transporta sistēmas, infrastruktūras iznīcināšanu, ieskaitot informācijas sistēmu, stacionāru platformu uz kontinentāla šelfa, publisku vietu vai privātīpašumu, apdraudot cilvēku dzīvību vai radot nozīmīgus ekonomiskus zaudējumus;

e) nolaupīt lidaparātu, kuģi vai citus pasažieru vai kravas transportlīdzekļus;

f) ražot, turēt savā valdījumā, iegūt, pārvadāt, piegādāt vai izmantot ieročus, sprāgstvielas, bioloģiskos vai ķīmiskos ieročus, kā arī veikt izpēti un izstrādāt bioloģiskos un ķīmiskos ieročus;

g) izraisīt bīstamu vielu noplūdi vai ugunsgrēku, eksploziju vai plūdus, kas apdraud cilvēku dzīvību;

h) kavēt vai pārraut ūdensapgādi, elektroapgādi vai citu dabas pamatresursu piegādi, apdraudot cilvēku dzīvību;

i) draudēt izdarīt kādu no a) līdz h) apakšpunktā uzskaitītajiem nodarījumiem;

j) vadīt teroristu grupu;

k) piedalīties teroristu grupas darbībās, tostarp informācijas vai materiālu resursu piegādē vai šādu darbību finansēšanā jebkādā veidā, zinot, ka šāda līdzdalība palīdzēs minētajai grupai veikt noziedzīgas darbības.

Šajā punktā "teroristu grupa" ir strukturēta grupa, kurā ir vairāk nekā divas personas, izveidota ilgākam laikposmam un darbojas saskaņoti, lai veiktu terora aktus. "Strukturēta grupa" ir grupa, kas nav nejauši izveidota tūlītējai terora akta veikšanai un kam nav vajadzīgi formāli noteikti pienākumi grupas locekļiem, dalības tajā nepārtrauktība vai attīstīta struktūra.

4. Sarakstu pielikumā izstrādā, pamatojoties uz precīzu informāciju vai materiālu attiecīgajā lietā, kas norāda, ka kompetenta iestāde pieņēmusi lēmumu par attiecīgajām personām, grupām un organizācijām neatkarīgi no tā, vai lieta ir par izmeklēšanas uzsākšanu vai apsūdzību saistībā ar terora akta veikšanu, mēģinājumu izdarīt terora aktu, līdzdalību šādā aktā vai tā veicināšanu, pamatojoties uz nopietniem un ticamiem pierādījumiem vai versijām, vai notiesāšanu par šādiem nodarījumiem. Sarakstā var iekļaut personas, grupas un organizācijas, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome atzinusi par saistītām ar terorismu un pret kurām tā noteikusi sankcijas.

Šajā punktā "kompetenta iestāde" ir tiesu iestāde vai gadījumos, ja tiesu iestādēm nav pilnvaru šāda punkta skartajos jautājumos, līdzvērtīga kompetenta iestāde attiecīgajā jomā.

5. Padome cenšas nodrošināt, lai pielikumā uzskaitītie fizisko vai juridisko personu vārdi, grupu vai organizāciju nosaukumi būtu papildināti ar pietiekami sīkām ziņām, kas ļautu efektīvi identificēt šādus cilvēkus, juridiskās personas, organizācijas vai struktūras, tādējādi atvieglinot to personu attaisnošanu, kam ir tāds pats vai līdzīgs vārds vai nosaukums.

6. Pielikumā minētos personu vārdus un organizāciju nosaukumus regulāri atjaunina, vismaz reizi sešos mēnešos, lai nodrošinātu pamatojumu vārdu un nosaukumu paturēšanai sarakstā.

2. pants

Eiropas Kopiena, nepārsniedzot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, pieprasa iesaldēt līdzekļus, finanšu aktīvus vai ekonomiskos resursus, kas pieder pielikumā uzskaitītajām personām, grupām un organizācijām.

3. pants

Eiropas Kopiena, nepārsniedzot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, nodrošina, ka pielikumā minētajām personām, grupām un organizācijām ir liegta tieša vai netieša pieeja līdzekļiem, finanšu aktīviem vai ekonomiskajiem resursiem, vai finanšu vai citiem ar tām saistītiem pakalpojumiem.

4. pants

Dalībvalstis, izmantojot policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, savstarpēji sniedz lielāko iespējamo palīdzību terora aktu novēršanā un apkarošanā, ievērojot VI sadaļu Līgumā par Eiropas Savienību. Šim nolūkam dalībvalstis attiecībā uz to iestāžu veiktu izmeklēšanu un tiesvedību par kādu no sarakstā uzskaitītajām personām, grupām vai organizācijām pēc pieprasījuma pilnīgi realizē savas pilnvaras saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un citiem starptautiskiem līgumiem, vienošanos un konvencijām, kas dalībvalstīm ir saistošas.

5. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

6. pants

Šo kopējo nostāju regulāri pārskata.

7. pants

Šo kopējo nostāju publicē Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2001. gada 27. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. Michel

[1] OV L 57, 27.2.2001., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Kopējās nostājas 1. pantā noteikto personu, grupu un organizāciju pirmais saraksts [1]

1. PERSONAS

*— ABAUNZA MARTINEZ, Javier (E. T. A. aktīvists), dzimis 1.1.1965. Guernica (Biscay), personas apliecība Nr. 78.865.882,

*— ALBERDI URANGA, Itziar (E. T. A. aktīvists), dzimis 7.10.1963. Durango (Biscay), personas apliecība Nr. 78.865.693,

*— ALBISU IRIARTE, Miguel (E. T. A. aktīvists; Gestoras Pro-amnistía loceklis), dzimis 7.6.1961. San Sebastián (Guipúzcoa), personas apliecība Nr. 15.954.596,

*— ALCALDE LINARES, Angel (E. T. A. aktīvists; Herri Batasuna/E. H/Batasuna loceklis), dzimis 2.5.1943. Portugalete (Vizcaya), personas apliecība Nr. 14.390.353,

— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pazīstams arī kā ABU OMRAN; pazīstams arī kā AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dzimis 26.6.1967. Qatif-Bab al Shamal, Saūda Arābijā, Saūda Arābijas pilsonis,

— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, dzimis Al Ihsa, Saūda Arābijā, Saūda Arābijas pilsonis,

— AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dzimis 16.10.1966. Tarut, Saūda Arābijā, Saūda Arābijas pilsonis,

*— ARZALLUS TAPIA, Eusebio (E. T. A. aktīvists), dzimis 8.11.1957. Regil (Guipúzcoa), personas apliecība Nr. 15.927.207,

— ATWA, Ali (pazīstams arī kā BOUSLIM, Ammar Mansour; pazīstams arī kā SALIM, Hassan Rostom), libānietis, dzimis 1960. gadā Libānā, Libānas pilsonis,

*— ELCORO AYASTUY, Paulo (E. T. A. aktīvists; Jarrai/Haika/Segi loceklis), dzimis 22.10.1973. Vergara (Guipúzcoa), personas apliecība Nr. 15.394.062,

— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pazīstams arī kā AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pazīstams arī kā EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dzimis 10.7.1965. vai 11.7.1965. El Dibabiya, Saūda Arābijā, Saūda Arābijas pilsonis,

*— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (E. T. A. aktīvists; Kas/Ekin loceklis), dzimis 2.12.1972. Baracaldo (Biscay), personas apliecība Nr. 20.172.692,

*— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (E. T. A. aktīvists), dzimis 29.4.1967. Guernica (Biscay), personas apliecība Nr. 44.556.097,

*— GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (E. T. A. aktīviste; Herri Batasuna/E. H/Batasuna locekle), dzimusi 23.12.1967. Vergara (Guipúzcoa), personas apliecība Nr. 16.282.556,

*— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (E. T. A. aktīviste), dzimusi 25.4.1961. Escoriaza (Navarre), personas apliecība Nr. 16.255.819,

— IZZ-AL-DIN, Hasan (pazīstams arī kā GARBAYA, AHMED; pazīstams arī kā SA-ID; pazīstams arī kā SALWWAN, Samir), libānietis, dzimis 1963. gadā Libānā, Libānas pilsonis,

— MOHAMMED, Khalid Shaikh (pazīstams arī kā ALI, Salem; pazīstams arī kā BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pazīstams arī kā HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pazīstams arī kā WADOOD, Khalid Adbul), dzimis 14.4.1965. vai 1.3.1964. Kuveitā, Kuveitas pilsonis,

*— MORCILLO TORRES, Gracia (E. T. A. aktīviste; Kas/Ekin locekle), dzimusi 15.3.1967. San Sebastián (Guipúzcoa), personas apliecība Nr. 72.439.052,

*— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (E. T. A. aktīviste), dzimusi 27.6.1970. San Sebastián (Guipúzcoa), personas apliecība Nr. 34.101.243,

— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pazīstams arī kā MUGHNIYAH, Imad Fayiz), HIZBALLAH augsta ranga izlūkošanas virsnieks, dzimis 7.12.1962. Tayr Dibba, Libānā, pases numurs 432298 (Libāna),

*— MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (E. T. A. aktīviste; Kas/Ekin locekle), dzimusi 6.7.1976. Segura (Guipúzcoa), personas apliecība Nr. 35.771.259,

*— NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (E. T. A. aktīvists), dzimis 23.2.1961. Pamplona (Navarra), personas apliecība Nr. 15.841.101,

*— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (E. T. A. aktīvists), dzimis 11.9.1967. San Sebastián (Guipúzcoa), personas apliecība Nr. 34.084.504,

*— ORBE SEVILLANO, Zigor (E. T. A. aktīvists; Jarrai/Haika/Segi loceklis), dzimis 22.9.1975. Basauri (Biscay), personas apliecība Nr. 45.622.851,

*— OTEGUI UNANUE, Mikel (E. T. A. aktīvists; Jarrai/Haika/Segi loceklis), dzimis 8.10.1972. Itsasondo (Guipúzcoa), personas apliecība Nr. 44.132.976,

*— PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (E. T. A. aktīvists; Jarrai/Haika/Segi loceklis), dzimis 18. 9.1964. San Sebastián (Guipúzcoa), personas apliecība Nr. 15.976.521,

*— SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (E. T. A. aktīvists; Kas/Ekin loceklis), dzimis 9.12.1963. San Sebastián (Guipúzcoa), personas apliecība Nr. 15.962.687,

*— URANGA ARTOLA, Kemen (E. T. A. aktīvists; Herri Batasuna/E. H/Batasuna loceklis), dzimis 25. 5.1969. Ondarroa (Biscay), personas apliecība Nr. 30.627.290,

*— VILA MICHELENA, Fermín (E. T. A. aktīvists; Kas/Ekin loceklis), dzimis 12.3.1970. Irún (Guipúzcoa), personas apliecība Nr. 15.254.214.

2. GRUPAS UN ORGANIZĀCIJAS

*— Continuity Irish Republican Army (CIRA),

*— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Basque Fatherland and Liberty (E. T. A.)

(Šādas organizācijas ir E. T. A. teroristu grupā — K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía.),

*— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifascist Resistance Groups First of October (G. R. A. P. O.),

— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (Hamas teroristu atzars),

*— Loyalist Volunteer Force (LVF),

*— Orange Volunteers (OV),

— Palestinian Islamic Jihad (PIJ),

* — Real IRA,

*— Red Hand Defenders (RHD),

*— Revolutionary Nuclei/Epanastatiki Pirines,

*— Revolutionary Organisation 17 November/Dekati Evdomi Noemvri,

*— Revolutionary Popular Struggle/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA),

*— Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF).

[1] Uz personām, kas atzīmētas ar * attiecas tikai 4. pants.

--------------------------------------------------