32001D2455Oficiālais Vēstnesis L 331 , 15/12/2001 Lpp. 0001 - 0005


Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2455/2001/EK

(2001. gada 20. novembris),

ar ko izveido prioritāro vielu sarakstu ūdens resursu politikas jomā un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Padomes Direktīva 76/464/EEK (1976. gada 4. maijs) par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē [4] un Direktīvas, kas ir pieņemtas saskaņā ar to, pašlaik ir Kopienas galvenais stacionāru un difūzo emisiju kontroles līdzeklis.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā [5], ir aizvietojusi, saskaņojusi un tālāk attīstījusi Kopienas uzraudzību saskaņā ar Padomes Direktīvu 76/464/EEK.

(3) Saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK Kopienas līmenī jāpieņem īpaši pasākumi pret ūdens piesārņojumu ar atsevišķiem piesārņotājiem vai piesārņotāju grupām, kas rada vai ar kuru starpniecību tiek radīti nopietni draudi ūdens videi, tai skaitā apdraudot ūdeņus, ko izmanto dzeramā ūdens iegūšanai. Šādu pasākumu mērķis ir, 20 gadu laikā pēc to pieņemšanas Kopienas līmenī, pakāpeniski samazināt, pārtraukt un izbeigt prioritāro bīstamo vielu izplūdi, emisiju un zudumus, kā tas ir noteikts Direktīvas 2000/60/EK 2. panta 30. punkta otrajā teikumā un, kā atzīts svarīgos starptautiskos nolīgumos šo mērķu sasniegšanai, galīgais mērķis ir sasniegt tādu dabā sastopamu vielu koncentrācijas līmeni jūras vidē, kas tuvojas dabā esošajai vielu koncentrācijai, un nullei tuvu koncentrācijas līmeni ķīmiskām sintētiskām vielām. Lai pieņemtu šos pasākumus, kā X pielikumu Direktīvai 2000/60/EK, izveido prioritāro vielu, tai skaitā prioritāro bīstamo vielu sarakstu. Saraksts ir sagatavots, ņemot vērā Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 5. punktā minētos ieteikumus.

(4) Dabā sastopamajām vielām vai vielām, kuras radušās dabiska procesa rezultātā, tādām kā kadmijs, dzīvsudrabs un poliaromātiskie ogļūdeņraži (PAO), pilnīga emisijas, izplūdes un zudumu pārtraukšana no visiem potenciāliem avotiem nav iespējama. Kad tiek sastādītas attiecīgās atsevišķās direktīvas, šī situācija pienācīgi jāņem vērā un pasākumu mērķim jābūt prioritāro bīstamo vielu, kas veidojušās cilvēku darbības rezultātā, emisijas, izplūdes un zudumu pārtraukšana ūdenī.

(5) Lai izraudzītos prioritārās vielas, Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 2. punktā tiek ieviesta zinātniski pamatota metodoloģija, pamatojoties uz šo vielu nopietniem draudiem ūdens videi vai caur to.

(6) Direktīvā 2000/60/EK izklāstītā metodoloģija kā vispraktiskākā izvēle veicina vienkāršotas apdraudējuma novērtēšanas procedūras piemērošanu, kas pamatojas uz īpaši vērā ņemamiem zinātniskiem principiem:

- pierādījumiem par attiecīgās vielas izraisītajām raksturīgajām briesmām, jo īpaši to ūdens ekotoksiskumu un cilvēku toksicitāti, ko izraisa ūdens iedarbība,

- pierādījumiem, kas gūti veicot visaptverošu vides piesārņojuma uzraudzību, un

- citiem pierādītiem faktoriem, kas var norādīt uz visaptverošu vides piesārņojuma iespējamību, tādiem kā ražošana, attiecīgās vielas lietošanas daudzums un veids.

(7) Tādēļ Komisija ir izveidojusi kombinēto prioritāšu noteikšanas (COMMPS) metodi, kas pamatota uz uzraudzības un modelēšanas datiem, kas iegūti sadarbībā ar ieinteresētiem ekspertiem, iesaistot Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātnes komiteju, dalībvalstis, EBTA valstis, Eiropas Vides aģentūru, Eiropas biznesa asociāciju, kā arī tos, kas pārstāv mazos un vidējos uzņēmumus un Eiropas vides organizācijas.

(8) Komisijai COMMPS procedūrā jāiesaista Eiropas Savienības kandidātvalstis, īpašu prioritāti piešķirot tām valstīm, kuru teritoriju šķērso ūdensteces, kas arī šķērso vai ietek kādā dalībvalsts teritorijā.

(9) Pamatojoties uz COMMPS procedūru ir izraudzīts pirmais 33 prioritāro vielu vai vielu grupu saraksts, kurai seko atklāta un pārredzama apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm.

(10) Lai sasniegtu Direktīvas mērķus, ir vēlama savlaicīga šī saraksta ieviešana, lai veicinātu bīstamo vielu turpmākas uzraudzības īstenošanu Kopienā, atbilstoši Direktīvas 2000/60/EK 16. pantā izklāstītajai stratēģijai, un jo īpaši, atbilstoši tiem kontroles priekšlikumiem, kas izklāstīti 16. panta 6. punktā un kvalitātes standartu priekšlikumiem, kas izklāstīti 16. panta 7. punktā.

(11) Prioritāro vielu sarakstam, kas pieņemts saskaņā ar šo lēmumu, jāaizstāj tas bīstamo vielu saraksts, kas minēts 1982. gada 22. jūnija Komisijas Paziņojumā Padomei, un kuru varētu ietvert Padomes Direktīvas 76/464/EEK [6] I sarakstā.

(12) Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 3. punktu, lai identificētu prioritārās bīstamās vielas, ir vajadzīgs šo vielu atlases izvērtējums attiecīgos Kopienas tiesību aktos par bīstamām vielām, kā arī attiecīgos starptautiskos nolīgumos. Minētajā direktīvā bīstamās vielas ir definētas kā "vielas vai vielu grupas, kas ir toksiskas, noturīgas un var bioloģiski akumulēties, kā arī citas vielas vai vielu grupas, kas izraisa līdzīgas bažas".

(13) Būtiskie starptautiskie nolīgumi iekļauj Oslo un Parīzes konvenciju par Jūras vides aizsardzību Ziemeļaustrumu Atlantijas reģionā, Helsinku konvenciju par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību, Barselonas konvencijas par Vidusjūras aizsardzību no piesārņošanas, Starptautiskā jūrniecības organizācijā pieņemtās konvencijas, ANO VP konvenciju par pastāvīgiem organiskiem piesārņotājiem un ANO/EEK Konvencijas par liela apjoma pārrobežu gaisa piesārņojumu Protokolu par pastāvīgiem organiskajiem piesārņotājiem.

(14) Prioritāro vielu izvēle un prioritāro bīstamo vielu noteikšana nolūkā izveidot kontroli pār emisiju, izplūdi un zaudējumiem, sekmēs mērķu sasniegšanu un Kopienas saistību izpildi saskaņā ar starptautiskām konvencijām, lai aizsargātu jūras ūdeņus, un jo īpaši sekmēs stratēģijas īstenošanu attiecībā uz bīstamām vielām, kas pieņemta 1998. gadā Oslo un Parīzes Ministru sanāksmē saskaņā ar Ziemeļaustrumu Atlantijas jūras vides aizsardzības konvenciju atbilstīgi Padomes Lēmumam 98/249/EK [7].

(15) Prioritāro bīstamo vielu noteikšana prioritāro vielu sarakstā būtu jākoriģē, tai skaitā, attiecībā uz tām bīstamām vielām, par kuru izplūdes, emisiju un zudumu pārtraukšanu vai pakāpenisku nomaiņu vienojas starptautiskos nolīgumos, kā arī attiecībā uz tādām bīstamām vielām, par kuru pakāpenisku nomaiņu vienojas starptautiskos forumos, tai skaitā SJO, UNEP vai ANO/EEK; bīstamām vielām, par kuru izplūdes, emisiju un zudumu pārtraukšanu vienojas kā par prioritāti Oslo un Parīzes konvencijā, tai skaitā tām bīstamām vielām, ko nosaka OSPAR DYNAMEC I [8] vai III [9] atlase; bīstamām vielām, kuras izraisa līdzvērtīgu iedarbību tādām vielām, kas ir noturīgas, toksiskas un bioakumulējamas (PTBs), kā arī endokrīno sistēmu traucējošām vielām, kas ir noteiktas saskaņā ar OSPAR stratēģiju, un smagajiem metāliem, kas ir ietverti ANO/EEK Konvencijas par liela apjoma pārrobežu gaisa piesārņojumu Protokolā par smagajiem metāliem un ir izraudzītas prioritārai darbībai saskaņā ar 1998. un 2000. gada OSPAR , un kas izraisa līdzvērtīgu iedarbību, piemēram, PTBs.

(16) Lai veiktu pasākumus efektīvai ūdens piesārņojuma apkarošanai, Komisijai jāveicina zinātnisko pētījumu un slēdzienu sinhronizācija, kā noteikts OSPAR Konvencijā un COMMPS metodēs.

(17) COMMPS metode ir izveidota kā dinamisks līdzeklis to bīstamo vielu prioritātes noteikšanai, kuru ir iespējams nepārtraukti uzlabot un attīstīt, lai prioritāro vielu pirmo sarakstu pārskatītu un pieņemtu ne vēlāk kā četrus gadus pēc Direktīvas 2000/60/EK stāšanās spēkā, un pēc tam pārskatītu vismaz ik pēc četriem gadiem. Lai nodrošinātu to, ka līdz nākošajai atlases procedūrai tiek ņemtas vērā visas potenciālās prioritārās vielas, ir svarīgi regulāri neizslēgt nevienu vielu, ņemt vērā vislabākās pieejamās zināšanas un atlases procedūrā iekļaut visas ES tirgus ķīmiskās vielas un pesticīdus, kā arī visas vielas, kuras OSPAR ir noteikusi kā "bīstamas".

(18) COMMPS darbības efektivitāti galvenokārt nosaka attiecīgo datu pieejamība. Pašreizējos Kopienas tiesību aktos par ķīmiskajām vielām nav iekļauti nozīmīgi dati. Direktīvas 2000/60/EK mērķi pilnīgi var sasniegt tikai tad, ja pārskatot Kopienas tiesību aktus par ķīmiskām vielām, tiek nodrošināta pilnīga datu pieejamība.

(19) Atsauce uz COMMPS procedūru neizslēdz iespēju, ka konkrētu vielu bīstamības noteikšanai Komisija var lietot metodes, kuras ir jau noteiktas un lietotas citos piesārņojuma novēršanas pasākumos.

(20) Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 1. panta c) apakšpunktu, prioritāro vielu turpmāka pārskatīšana atbilstīgi minētās Direktīvas 16. panta 4. punktam veicinās visu bīstamo vielu emisijas, izplūdes un zudumu pārtraukšanu līdz 2020. gadam, sarakstam pakāpeniski pievienojot citas vielas.

(21) Prioritāro vielu saraksta pieņemšanas un pārskatīšanas laikā, papildus tālāk attīstītai COMMPS procedūrai, vajadzības gadījumā jāņem vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvas 91/414/EEK pārskata rezultāti par augu aizsardzības produktu laišanu tirgū [10], Padomes Regula (EEK) Nr. 793/93 (1993. gada 23. marts) par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli [11], Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū [12], un iespējams cita informācija no esošo vai jauno direktīvu pārskatiem, jo īpaši likumdošanā par ķīmiskajām vielām. Jāizvairās no vielu atkārtota izvērtējuma, ņemot vērā ar to saistītās izmaksas. Pieņemot sarakstus, jāpieļauj iespēja noteikt gan zemāku prioritātes kategoriju, gan pārvietot vielu uz augstāku kategoriju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo pieņem prioritāro vielu sarakstu, iekļaujot tajā tās vielas, kas Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 2. un 3. punktā noteiktas kā prioritārās bīstamās vielas. Šā lēmuma pielikumā ietverto sarakstu pievieno kā X pielikumu Direktīvai 2000/60/EK.

2. pants

Prioritāro vielu saraksts, kas ir izveidots ar šo lēmumu, aizstāj Komisijas 1982. gada 22. jūnija paziņojumā minēto vielu sarakstu.

3. pants

Lai nodrošinātu visu potenciālo prioritāro vielu izvērtējumu, Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka COMMPS metožu īstenošanai ir pieejami vajadzīgie dati par vielām un to iedarbību.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 20. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Neyts-uyttebroeck

[1] OV C 177 E, 27.6.2000., 74. lpp., un OV C 154 E, 29.5.2001., 117. lpp.

[2] OV L 268, 19.9 2000., 11. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2001. gada 15. maija atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2001. gada 8. oktobra lēmums.

[4] OV L 129, 18.5.1976., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/60/EK (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.).

[5] OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

[6] OV L 176, 14.7.1982., 3. lpp.

[7] OV L 104, 3.4.1998., 1. lpp.

[8] Neraksturīgs bioloģiski attīrāms un log Kow (oktanola-ūdens koeficents ≥ 5 vai biokoncentrācijas faktors (BCF) ≥ 5000 un akūts toksiskums ūdens vidē ≤ 0,1 mg/l vai zīdītājiem CMR (kancerogenitāte, mutagenitāte un teratogenitāte).

[9] Neraksturīgs bioloģiski attīrāms un log Kow ≥ 4 vai BCF ≥ 500 un akūts toksiskums ūdens vidē ≤ 1 mg/l vai zīdītājiem CMR.

[10] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/49/EK (OV L 176, 29.6.2001., 61. lpp.).

[11] OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.

[12] OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

X PIELIKUMS

PRIORITĀRO VIELU SARAKSTS ŪDENS RESURSU POLITIKAS JOMĀ [1]

| CAS numurs | ES numurs | Prioritārās vielas nosaukums. | Identificēta kā prioritārā bīstamā viela |

(1) | 15972–60–8 | 240–110–8 | Alahlors | |

(2) | 120–12–7 | 204–371–1 | Antracēns | (X) |

(3) | 1912–24–9 | 217–617–8 | Atrazīns | (X) |

(4) | 71–43–2 | 200–753–7 | Benzols | |

(5) | Nepiemēro | Nepiemēro | Bromēts difenilēteris | (X) |

(6) | 7440–43–9 | 231–152–8 | Kadmijs un tā savienojumi | X |

(7) | 85535–84–8 | 287–476–5 | C 10-13– hloralkāns | X |

(8) | 470–90–6 | 207–432–0 | Hlorfenvinfoss | |

(9) | 2921–88–2 | 220–864–4 | Hlorpirifoss | (X) |

(10) | 107–06–2 | 203–458–1 | 1, 2- Dihloretāns | |

(11) | 75–09–2 | 200–838–9 | Dihlormetāns | |

(12) | 117–81–7 | 204–211–0 | Di (2-etilheksil)ftalāts (DEHP) | (X) |

(13) | 330–54–1 | 206–354–4 | Diurons | (X) |

(14) | 115–29–7 | 204–079–4 | Endosulfāns | (X) |

| 959–98–8 | Nepiemēro | (alfa endosulfāns) | |

(15) | 206–44–0 | 205–912–4 | Fluorantēns | |

(16) | 118–74–1 | 204–273–9 | Heksahlorbenzols | X |

(17) | 87–68–3 | 201–765–5 | Heksahlorbutadiēns | X |

(18) | 608–73–1 | 210–158–9 | Heksahlorcikloheksāns | X |

| 58–89–9 | 200–401–2 | (gamma – izomērs Lindāns) | |

(19) | 34123–59–6 | 251–835–4 | Izoproturons | (X) |

(20) | 7439–92–1 | 231–100–4 | Svins un tā savienojumi. | (X) |

(21) | 7439–97–6 | 231–106–7 | Dzīvsudrabs un tā savienojumi. | X |

(22) | 91–20–3 | 202–049–5 | Naftalīns | (X) |

(23) | 7440–02–0 | 231–111–4 | Niķelis un tā savienojumi | |

(24) | 25154–52–3 | 246–672–0 | Nonilfenols | X |

| 104–40–5 | 203–199–4 | (4- (para) – nonilfenols) | |

(25) | 1806–26–4 | 217–302–5 | Oktilfenols | (X) |

| 140–66–9 | Nepiemēro | (para-terc – oktilfenols) | |

(26) | 608–93–5 | 210–172–5 | Pentahlorbenzols | X |

(27) | 87–86–5 | 201–778–6 | Pentahlorfenols | (X) |

(28) | Nepiemēro | Nepiemēro | Poliaromātiskie ogļūdeņraži | X |

| 50–32–8 | 200–028–5 | (Benzopirēns) | |

| 205–99–2 | 205–911–9 | (Benzo(b)fluorantēns) | |

| 191–24–2 | 205–883–8 | (Benzo(g, h, i) perilēns) | |

| 207–08–9 | 205–916–6 | (Benzo(k)fluorantēns) | |

| 193–39–5 | 205–893–2 | (Indeno (1, 2, 3 -cd) pirēns) | |

(29) | 122–34–9 | 204–535–2 | Simazīns | (X) |

(30) | 688–73–3 | 211–704–4 | Tributilalvas savienojumi, | X |

| 36643–28–4 | Nepiemēro | (Tributilalvs – katjons) | |

(31) | 12002–48–1 | 234–413–4 | Trihlorbenzols | (X) |

| 120–82–1 | 204–428–0 | (1, 2, 4 – Trihlorbenzols) | |

(32) | 67–66–3 | 200–663–8 | Trihlormetāns (hloroforms) | |

(33) | 1582–09–8 | 216–428–8 | Trifluralīns | (X) |

"

--------------------------------------------------