32001D0689

Komisijas Lēmums (2001. gada 28. augusts), ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai trauku mazgāšanas mašīnām (paziņots ar dokumenta numuru C(2001) 2600)Dokuments attiecas uz EEZ.

Oficiālais Vēstnesis L 242 , 12/09/2001 Lpp. 0023 - 0028
CS.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 215 - 220
ET.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 215 - 220
HU.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 215 - 220
LT.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 215 - 220
LV.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 215 - 220
MT.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 215 - 220
PL.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 215 - 220
SK.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 215 - 220
SL.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 215 - 220


Komisijas Lēmums

(2001. gada 28. augusts),

ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai trauku mazgāšanas mašīnām

(paziņots ar dokumenta numuru C(2001) 2600)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2001/689/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatītu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu [1], un jo īpaši tās 3., 4. un 6. pantu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 3. pantā paredzēts, ka ekomarķējumu var piešķirt ražojumam, kam ir īpašības, kuru dēļ tas var būtiski uzlabot galvenos vides aspektus.

(2) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 4. pantā paredzēts atbilstīgi ražojumu grupām noteikt īpašus ekomarķējuma kritērijus.

(3) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 4. pantā paredzēts, ka īpašos ekomarķējuma kritērijus, kā arī ar tiem saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības laikus pārskata pirms katrai ražojumu grupai noteikto kritēriju spēkā esamības termiņa beigām un atbilstīgi rezultātiem ierosina kritēriju spēkā esamības termiņu pagarināt, tos atcelt vai pārskatīt.

(4) Lai trauku mazgāšanas mašīnām piešķirtu Kopienas ekomarķējumu, Komisija ar Lēmumu 98/483/EK [2] noteikusi ekoloģiskos kritērijus, kuru termiņš saskaņā ar 3. pantu minētajā lēmumā, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2001/397/EK [3], beidzas 2003. gada 31. janvārī.

(5) Ņemot vērā pārmaiņas tirgū, ir lietderīgi pārskatīt ražojumu grupas definīciju un ekoloģiskos kritērijus, kas noteikti ar Lēmumu 98/483/EK.

(6) Ir lietderīgi pieņemt jaunu Komisijas lēmumu, ar ko minētajai ražojumu grupai noteiktu īpašus ekoloģiskos kritērijus, kas būtu spēkā piecus gadus.

(7) Lai uzņēmējsabiedrībām, kuru ražojumiem pirms šā jaunā lēmuma pieņemšanas ir bijis piešķirts ekomarķējums, būtu pietiekami ilgs laiks ražojumus pielāgot tā, lai tie atbilstu jaunajiem kritērijiem, ir lietderīgi, ka ierobežotā laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus, vienlaikus ir spēkā ar šo lēmumu noteiktie jaunie kritēriji un ar Lēmumu 98/483/EK iepriekš noteiktie kritēriji.

(8) Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir izstrādāti un pieņemti saskaņā ar ekomarķējuma kritēriju noteikšanas procedūru, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1980/2000 6. pantā.

(9) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1980/2000 17. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ražojumu grupa "trauku mazgāšanas mašīnas" (turpmāk "ražojumu grupa") ir:

"pie elektrības tīkla pievienojamas mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnas, ko pārdod plašai sabiedrībai. Pie minētās grupas nepieder iekārtas, kam var izmantot arī citus enerģijas avotus, piemēram, baterijas, vai kam nav iekšējā siltuma avota."

2. pants

Šā lēmuma 1. pantā definētās ražojumu grupas ekoloģiskās īpašības novērtē, pamatojoties uz īpašajiem ekoloģiskajiem kritērijiem, kuri noteikti pielikumā.

3. pants

Ražojumu grupas definīcija un ražojumu grupai noteiktie kritēriji ir spēkā piecus gadus no dienas, kad stājas spēkā šis lēmums.

Ar Lēmumu 98/483/EK noteiktās ražojumu grupas definīcijas un kritēriju spēkā esamības termiņu pagarina tā, lai tas beigtos 12 mēnešus pēc dienas, kad stājas spēkā šis lēmums.

4. pants

Administratīviem mērķiem ražojumu grupai piešķir kodu "002".

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 28. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Margot Wallström

[1] OV L 237, 21.9.2000., 1. lpp.

[2] OV L 216, 4.8.1998., 12. lpp.

[3] OV L 139, 23.5.2001., 21. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

SISTĒMA

Lai trauku mazgāšanas mašīnai (turpmāk "ražojums") piešķirtu ekomarķējumu, tai jāpieder pie ražojumu grupas, kas definēta 1. pantā, un jāatbilst šā pielikuma kritērijiem, tai pēc pieprasījuma jābūt veiktiem testiem, kā norādīts kritērijos. Attiecīgā gadījumā var izmantot citas testu metodes, ja to līdzvērtīgumu ir akceptējusi kompetentā iestāde, kas izskata pieteikumu. Ja testi nav minēti vai ja ir minēti kā izmantojami verifikācijā vai uzraudzībā, kompetentajām iestādēm būtu attiecīgā gadījumā jāpaļaujas uz deklarācijām un dokumentāciju, ko sniedz pretendents, un/vai uz neatkarīgām verifikācijām.

Kompetentajām iestādēm, izskatot pieteikumus un uzraugot atbilstību šajā pielikumā noteiktajiem kritērijiem, ir ieteicams ņemt vērā atzītu vides vadības sistēmu īstenošanu, piemēram, EMAS vai ISO 14001. (Piezīme: šādas vadības sistēmas nav jāīsteno obligāti.)

Šo kritēriju mērķis jo īpaši ir veicināt:

- ar enerģijas izmantošanu saistītā kaitējuma videi vai risku (globālā sasilšana, acidifikācija, neatjaunojamo resursu sarukšana) samazināšanu, samazinot enerģijas patēriņu,

- ar dabas resursu izmantošanu saistītā kaitējuma videi samazināšanu, samazinot ūdens patēriņu.

Kritēriji veicina labākās prakses (optimālas izmantošanas attiecībā uz vidi) īstenošanu un palielina patērētāju izpratni par vidi. Turklāt plastmasas sastāvdaļu marķēšana veicina trauku mazgāšanas mašīnu pārstrādi.

Kritēriji ir noteikti līmeņos, kas veicina to, ka tiek marķētas trauku mazgāšanas mašīnas, kurām ir mazāka ietekme uz vidi, jo īpaši to lietošanas laikā.

EKOLOĢISKIE KRITĒRIJI

1. Energoefektivitāte

a) trauku mazgāšanas mašīnām, kas paredzētas 10 vai vairāk trauku komplektiem, energoefektivitātes koeficients, kā definēts IV pielikumā Padomes 1997. gada 16. aprīļa Direktīvai 97/17/EK, ar ko attiecībā uz mājas trauku mazgāšanas mašīnu enerģijas patēriņa norādēm ievieš Padomes Direktīvu 92/75/EEK [1], ir mazāks nekā 0,58 — izmantojot to pašu testu metodi EN 50242 un programmu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK.

Trauku mazgāšanas mašīnām, kas paredzētas mazāk nekā 10 trauku komplektiem, bet vairāk nekā pieciem trauku komplektiem, energoefektivitātes koeficients, kas definēts Direktīvas 97/17/EK IV pielikumā, ir mazāks nekā 0,64 — izmantojot to pašu testu metodi EN 50242 un programmu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK.

Trauku mazgāšanas mašīnām, kas paredzētas pieciem vai mazāk trauku komplektiem, energoefektivitātes koeficients, kas definēts Direktīvas 97/17/EK IV pielikumā, ir mazāks nekā 0,76 — izmantojot to pašu testu metodi EN 50242 un programmu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK.

Pretendents iesniedz Direktīvas 97/17/EK 2. panta 1. punktā minētās tehniskās dokumentācijas eksemplāru. Minētajā dokumentācijā iekļauj protokolus par vismaz trim enerģijas patēriņa mērījumiem, kas veikti saskaņā ar EN 50242 — izmantojot to pašu programmu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK. Minētajos mērījumos iegūtais vidējais aritmētiskais ir mazāks nekā iepriekšminētajā prasībā noteiktais vai vienāds ar to. Lielums, kas deklarēts enerģijas patēriņa marķējumā, nav mazāks kā minētais vidējais lielums, un energoefektivitātes klase, kas norādīta enerģijas patēriņa marķējumā, atbilst minētajam vidējam lielumam.

Ja veic verifikāciju, kas nav prasīta, iesniedzot pieteikumu, kompetentās iestādes ņem vērā standartā EN 50242 noteiktās pielaides un kontroles procedūras;

b) trauku mazgāšanas mašīna ir piemērota pieslēgšanai ārējai karstā ūdens padevei.

Pretendents deklarē ražojuma atbilstību šai prasībai.

2. Ūdens patēriņš

Trauku mazgāšanas mašīnas ūdens patēriņš (izteikts kā W(izmērītais)) ir mazāks par robežlielumu, ko nosaka pēc turpmāk dotās vienādībās, vai vienāds ar to — izmantojot to pašu testa metodi EN 50242 un programmu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK:

W(izmērītais) ≤ (0,625 × S) + 9,25

kur:

W(izmērītais) = līdz vienai decimālzīmei izteikts izmērītais trauku mazgāšanas mašīnas ūdens patēriņš litros ciklā,

S = paredzētais trauku komplektu skaits trauku mazgāšanas mašīnā.

Pretendents iesniedz Direktīvas 97/17/EK 2. panta 1. punktā minētās tehniskās dokumentācijas eksemplāru. Minētajā dokumentācijā iekļauj protokolus par vismaz trim ūdens patēriņa mērījumiem, kas veikti saskaņā ar EN 50242 — izmantojot to pašu programmu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK. Minētajos mērījumos iegūtais vidējais aritmētiskais ir mazāks nekā iepriekšminētajā prasībā noteiktais vai vienāds ar to. Lielums, kas deklarēts enerģijas patēriņa marķējumā, nav mazāks kā minētais vidējais lielums.

Ja veic verifikāciju, kas nav prasīta, iesniedzot pieteikumu, kompetentās iestādes ņem vērā standartā EN 50242 noteiktās pielaides un kontroles procedūras.

3. Izvairīšanās no mazgāšanas līdzekļa pārmērīgas lietošanas

Ierīcei uz mazgāšanas līdzekļa padeves automāta ir skaidri redzamas tilpuma atzīmes, kas ļauj lietotājam regulēt izmantojamā mazgāšanas līdzekļa daudzumu atbilstīgi trauku daudzumam un to netīrības pakāpei.

Pretendents deklarē ražojuma atbilstību šai prasībai.

4. Troksnis

a) gaisa vadītais troksnis, ko rada iekārta un ko aprēķina kā skaņas intensitāti, brīvi novietotiem modeļiem nepārsniedz 53 dB (A) un iebūvētiem modeļiem nepārsniedz 50 dB (A). Akustisko emisiju mēra saskaņā ar EN 50242/EN 60704–2–3/EN 60704-3 — izmantojot to pašu testu metodi un programmu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK;

b) informāciju par mašīnas radīto trokšņa līmeni sniedz patērētājam skaidri redzamā veidā. To dara, iekļaujot informāciju trauku mazgāšanas mašīnu enerģijas patēriņa marķējumā.

Pretendents iesniedz Direktīvas 97/17/EK 2. panta 1. punktā minētās tehniskās dokumentācijas eksemplāru. Minētajā dokumentācijā iekļauj protokolus par vismaz trim trokšņa mērījumiem, kas veikti saskaņā ar EN 50242 — izmantojot to pašu programmu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK. Deklarēto trokšņa līmeni nosaka minētajos mērījumos, kā paredzēts standartos, kas minēti EN 50242, un šo līmeni norāda enerģijas patēriņa marķējumā.

Ja veic verifikāciju, kas nav prasīta, iesniedzot pieteikumu, kompetentās iestādes ņem vērā standartā EN 50242 noteiktās pielaides un kontroles procedūras.

5. Atpakaļpieņemšana un pārstrāde

a) ražotājs piedāvā bez maksas pieņemt atpakaļ trauku mazgāšanas mašīnu un sastāvdaļas pārstrādei, viņam pašam vai viņa pilnvarotai firmai tās aizstājot, izņemot trauku mazgāšanas mašīnas, kuras satur sastāvdaļas, kas nepieder pie trauku mazgāšanas mašīnas;

b) plastmasas daļām, kas smagākas par 50 gramiem, ir pastāvīgs marķējums, ar ko identificē materiālu, saskaņā ar ISO 11469. Šī prasība neattiecas uz ekstrudētas plastmasas daļām;

c) plastmasas daļas, kas smagākas par 25 gramiem, nesatur šādus liesmas slāpētājus:

Nosaukums | CAS Nr. |

Dekabromdifenils | 13654–09–6 |

Monobromdifenilēteris | 101–55–3 |

Dibromdifenilēteris | 2050–47–7 |

Tribromdifenilēteris | 49690–94–0 |

Tetrabromdifenilēteris | 40088–47–9 |

Pentabromdifenilēteris | 32534–81–9 |

Heksabromdifenilēteris | 36483–60–0 |

Heptabromdifenilēteris | 68928–80–3 |

Oktabromdifenilēteris | 32536–52–0 |

Nonabromdifenilēteris | 63936–56–1 |

Dekabromdifenilēteris | 1163–19–5 |

Hlorparafīni ar virknes garumu 10-13 C atomi un ar hlora saturu > 50 svara % | 85535–84–8 |

d) plastmasas daļas, kas smagākas par 25 gramiem, nesatur liesmas slāpētājas vielas vai preparātus, kuri satur vielas, kam piešķirts vai varētu tikt piešķirts kāds no riska apzīmējumiem — R45 (var izraisīt vēzi), R46 (var izraisīt pārmantojamu ģenētisku bojājumu), R50 (ļoti toksiska ūdens organismiem), R51 (indīga ūdens organismiem), R52 (kaitīga ūdens organismiem), R53 (var izraisīt hronisku negatīvu ietekmi uz ūdens vidi), R60 (var negatīvi ietekmēt auglību) vai R61 (var kaitēt nedzimušam bērnam), vai jebkurš riska apzīmējumu apvienojums, kā definēts Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvā 67/548/EEK [2] par to normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, un tās turpmākos grozījumos.

Šī prasība neattiecas uz liesmas slāpētājiem, ja tie lietoti maina ķīmiskās īpašības tā, ka uz tiem vairs nevar attiecināt kādu no iepriekš uzskaitītajiem R apzīmējumiem, un ja apstrādātajā daļā mazāk par 0,1 % no liesmas slāpētāja pēc lietošanas paliek sākotnējā veidā;

e) ražotājs konstruējot ņem vērā demontāžu un pārbauda trauku mazgāšanas mašīnas demontāžu un sniedz demontāžu apliecinošu ziņojumu, kas pēc pieprasījuma ir pieejams trešajām personām. Ziņojumā cita starpā apliecina, ka:

- savienojumi ir viegli atrodami un viegli sasniedzami,

- elektroniskie bloki ir viegli atrodami un demontējami,

- ražojums ir viegli demontējams, izmantojot parastos instrumentus,

- nesaderīgie un bīstamie materiāli ir atdalāmi.

Pretendents deklarē ražojuma atbilstību šīm prasībām. Pretendents iesniedz demontāžu apliecinošā ziņojuma eksemplāru kompetentajai iestādei, kas izskata pieteikumu. Ja plastmasas daļās, kas smagākas par 25 gramiem, vai uz tām izmantoti liesmas slāpētāji — pretendents un/vai attiecīgā gadījumā piegādātājs vai piegādātāji minētajai kompetentajai iestādei norāda, kādi liesmas slāpētāji izmantoti.

6. Lietošanas laika paildzināšana

a) ražotājs sniedz komercgarantiju, kas nodrošina, ka trauku mazgāšanas mašīna darbosies vismaz divus gadus. Garantija ir spēkā no dienas, kad attiecīgais ražojums piegādāts patērētājam;

b) tiek garantēts, ka saderīgas rezerves daļas ir pieejamas 12 gadus pēc tam, kad pārtraukta ražošana.

Pretendents deklarē ražojuma atbilstību šīm prasībām.

7. Iekārtas konstrukcija

a) iekārta ir tāda, ka lietotājs var izvēlēties standartdaudzuma mazgāšanas programmu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus, kas vislabāk darbojas temperatūrās, kas ir zemākas nekā 65 °C;

b) ierīcei ir skaidri marķējumi, ar ko identificē pieejamo programmu attiecīgos iestatījumus (piem., standarta, zemas temperatūras, pusei no paredzētā trauku daudzuma, ne pārāk netīriem traukiem vai ļoti netīriem traukiem utt.);

c) ierīce ir tāda, lai vajadzības gadījumā varētu pievienot sāļa devu, kas pielāgota vietējā ūdens cietībai, un ierīcei ir sāļa atkārtotas iepildīšanas indikators.

Pretendents deklarē ražojuma atbilstību šīm prasībām.

8. Mazgāšanas efektivitāte

Trauku mazgāšanas mašīnām mazgāšanas efektivitātes koeficients, kas definēts Direktīvas 97/17/EK IV pielikumā, ir lielāks par 1,00 — izmantojot to pašu testa metodi EN 50242 un programmu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK. Trauku mazgāšanas mašīna tādējādi atbilst A vai B klases mazgāšanas efektivitātei, kā definēts Direktīvas 97/17/EK IV pielikumā.

Pretendents iesniedz Direktīvas 97/17/EK 2. panta 1. punktā minētās tehniskās dokumentācijas eksemplāru. Minētajā dokumentācijā iekļauj protokolus par vismaz trim mazgāšanas efektivitātes mērījumiem, kas veikti saskaņā ar EN 50242 — izmantojot to pašu standartprogrammu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK. Minētajos mērījumos iegūtais vidējais aritmētiskais ir lielāks par iepriekšminētajā prasībā noteikto. Mazgāšanas efektivitātes klase, kas norādīta enerģijas patēriņa marķējumā, atbilst minētajam vidējam lielumam.

Ja veic verifikāciju, kas nav prasīta, iesniedzot pieteikumu, kompetentās iestādes ņem vērā standartā EN 50242 noteiktās pielaides un kontroles procedūras.

9. Žāvēšanas efektivitāte

Trauku mazgāšanas mašīnām žāvēšanas efektivitātes koeficients, kas definēts Direktīvas 97/17/EK IV pielikumā, ir lielāks par 0,93 — izmantojot to pašu testa metodi EN 50242 un programmu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK. Trauku mazgāšanas mašīna tādējādi atbilst A vai B klases žāvēšanas efektivitātei, kas definēta Direktīvas 97/17/EK IV pielikumā.

Pretendents iesniedz Direktīvas 97/17/EK 2. panta 1. punktā minētās tehniskās dokumentācijas eksemplāru. Šajā dokumentācijā iekļauj ziņojumus par vismaz trim žāvēšanas efektivitātes mērījumiem, kas veikti saskaņā ar EN 50242 — izmantojot to pašu standartprogrammu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK. Šo mērījumu vidējais aritmētiskais ir lielāks par iepriekšminētajās prasībās noteikto. Žāvēšanas efektivitātes klase, kas norādīta enerģijas patēriņa marķējumā, atbilst minētajai vidējai vērtībai.

Ja veic verifikāciju, kas nav prasīta, iesniedzot pieteikumu, kompetentās iestādes ņem vērā standartā EN 50242 noteiktās pielaides un kontroles procedūras.

10. Instrukcijas lietotājam

Ierīci pārdod ar lietošanas instrukciju, kurā cita starpā sniegti ieteikumu par pareizu lietošanu attiecībā uz vidi, un jo īpaši ieteikumi par optimālu enerģijas, ūdens un piedevu (mazgāšanas līdzekļi, sāļi utt.) izmantošanu, darbinot ierīci. Šajā instrukcijā iekļauj:

a) vāka lappusē vai pirmajā lappusē šādu (vai līdzvērtīgu) tekstu: "Šim ražojumam ir piešķirts ES ekomarķējums. Šajā lietošanas instrukcijā sniegta informācija, kā turpmāk samazināt ietekmi uz vidi";

b) ieteikumu, kā uzstādīt mašīnu, lai trokšņa emisija būtu pēc iespējas maza;

c) ieteikumu, ka ar ārēju siltā ūdens padevi var taupīt enerģiju ūdens uzsildīšanai un ar to saistīto emisiju, ja ūdeni silda saules enerģija, centrālapkure, mūsdienīgas apsildīšanas sistēmas ar dabasgāzi vai naftu vai gāzes apsildes nepārtrauktas darbības sildītājs. Lietotāju informē, ka savienojumam starp siltā ūdens avotu un trauku mazgāšanas mašīnu vajadzētu būt īsam un labi izolētam;

d) ieteikumu vajadzības gadījumā pielāgot sāļa devu vietējā ūdens cietībai;

e) ieteikumu pēc iespējas izmantot pilnīgi piekrautu iekārtu;

f) ieteikumu priekšmetus neskalot, pirms tos ievieto trauku mazgāšanas mašīnā;

g) ieteikumu, kā labāk izmantot priekšskalošanas iespēju, ja tāda ir pieejama;

h) ieteikumu par mazgāšanas līdzekļu pieejamību, kas ir visiedarbīgākie temperatūrās, kuras ir zemākas nekā 65 °C, un ar ko potenciāli var taupīt enerģiju;

i) ieteikumu par mazgāšanas līdzekļa devas mainīšanu atbilstīgi paredzēto trauku veidam un daudzumam un to netīrības pakāpei (piem., pusei no paredzētā trauku daudzuma vajadzīgs mazāk mazgāšanas līdzekļa). Norāda uz mazgāšanas līdzekļa dozatora atzīmēm;

j) informāciju par trauku mazgāšanas mašīnas enerģijas un ūdens patēriņa līmeņiem dažādās programmās, kas ļauj patērētājam noteikt piemērotu programmu, kurā vismazāk tiek patērēta enerģija un ūdens, un arī informāciju par patēriņa līmeņiem gatavības režīmā;

k) ieteikumu, ka trauku mazgāšanas mašīnu nevajadzētu atstāt ieslēgtu, kad programma ir pabeigta, jo gatavības stāvoklī iespējami enerģijas zudumi. Lietošanas instrukcijā norāda laiku, kas vajadzīgs pieejamo programmu izpildei;

l) informāciju par strāvas patēriņu šādos režīmos: izslēgtā režīmā, taimera (programmas) režīmā, pabeigtas programmas režīmā;

m) ieteikumu par trauku mazgāšanas mašīnas atbilstīgu apkopi, tostarp par filtru regulāru tīrīšanu, un informāciju par rezerves daļu pieejamību;

n) informāciju, ka, neņemot vērā iepriekšminētos punktus, iespējams lielāks enerģijas, ūdens un/vai mazgāšanas līdzekļa patēriņš, tādējādi palielinot darbības izmaksas un samazinot darbības efektivitāti;

o) ieteikumu, kā patērētājs var ražojumu nodot atpakaļ, kā piedāvā ražotājs;

p) informāciju, ka ražojumam ir piešķirts ES ekomarķējums, un īsu paskaidrojumu, ko tas nozīmē, ar norādījumu, ka plašāka informācija par ekomarķējumu ir atrodama tīmekļa vietnē (http://europa.eu.int/ecolabel) un ka trauku mazgāšanas mašīnām ir pieejami mazgāšanas līdzekļi ar ekomarķējumu.

Pretendents deklarē produkta atbilstību šīm prasībām un iesniedz lietošanas instrukcijas eksemplāru kompetentajai iestādei, kas izskata pieteikumu.

11. Informācija uz ekomarķējuma

Ekomarķējuma 2. ailē iekļauj šādu tekstu:

- ļoti mazs enerģijas patēriņš,

- mazs ūdens patēriņš,

- projektēts, lai atvieglotu pārstrādi.

[1] OV L 118, 7.5.1997., 1. lpp.

[2] OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

--------------------------------------------------