32001D0595Oficiālais Vēstnesis L 209 , 02/08/2001 Lpp. 0032 - 0032


Padomes lēmums

(2001. gada 13. jūlijs)

par Enerģētikas hartas nolīguma tirdzniecības noteikumu grozījumiem, ko slēdz Eiropas Kopiena

(2001/595/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 133. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Ar Padomes un Komisijas Lēmumu 98/181/EK, EOTK, Euratom [1] Eiropas Kopienas noslēdza Enerģētikas hartas nolīgumu, kas atsauces veidā iekļāva VVTT 1947. gada attiecīgos noteikumus.

(2) Kopienas interesēs ir attiecīgo PTO noteikumu ieviešana Enerģētikas hartas nolīgumā atsauces veidā tur esošo VVTT 1947. gada noteikumu vietā, kā arī ar enerģētikas nozari saistīta aprīkojuma saraksta iekļaušana tirdzniecības noteikumos.

(3) Kopienai ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz kopējo tirdzniecības politiku.

(4) Enerģētikas hartas konferencē un Starptautiskajā konferencē, kas notika 1998. gada 24. aprīlī, tika panākta vienošanās par Enerģētikas hartas nolīguma tirdzniecības noteikumu grozījumu tekstu, tostarp par sarakstu, kurā iekļauts ar enerģētikas nozari saistītais aprīkojums, un radniecīgiem lēmumiem, vienošanās dokumentiem un deklarācijām (tirdzniecības noteikumu grozījumi).

(5) Kopiena ar Padomes Lēmumu 98/537/EK [2] ir apstiprinājusi tirdzniecības noteikumu grozījumu tekstu un šā teksta pagaidu piemērošanu, iekams tas stāsies spēkā.

(6) Tirdzniecības noteikumu grozījumu ieviešana palīdzēs sasniegt Eiropas Kopienas mērķus. Tādēļ jāpieņem minētie grozījumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas vārdā tiek pieņemti Enerģētikas hartas nolīguma tirdzniecības noteikumu grozījumi.

2. pants

Saskaņā ar Enerģētikas hartas nolīguma 39. un 49. pantu Padomes priekšsēdētājs Eiropas Kopienas vārdā deponē Enerģētikas hartas nolīguma tirdzniecības noteikumu grozījumu apstiprināšanas dokumentus Portugāles Republikas valdībai.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2001. gada 13. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Verwilghen

[1] OV L 69, 9.3.1998., 1. lpp.

[2] OV L 252, 12.9.1998., 21. lpp.

--------------------------------------------------