32001D0589Oficiālais Vēstnesis L 213 , 07/08/2001 Lpp. 0065 - 0065


Padomes Lēmums

(2001. gada 18. jūnijs),

kas attiecas uz Nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Bulgārijas Republiku par Bulgārijas Republikas līdzdalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklā

(2001/589/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā:

(1) Ar Regulu (EEK) Nr. 1210/90 [3] tika izveidota Eiropas Vides aģentūra un Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkls.

(2) Eiropadome Luksemburgas sanāksmē (1997. gada decembrī) noteica, ka līdzdalība Kopienas programmās un aģentūrās ir veids, kā attīstīt pirmspievienošanās stratēģiju Viduseiropas un Austrumeiropas valstīm. Eiropadomes secinājumi attiecībā uz aģentūrām paredz, ka "Kopienas aģentūras, kurās kandidātvalstis varēs piedalīties, tiks noteiktas katrā gadījumā atsevišķi".

(3) Eiropadome Helsinku sanāksmē (1999. gada decembrī) vēlreiz apliecināja iesaistošo raksturu pievienošanās procesam, kurā tagad piedalās 13 kandidātvalstis vienotā un vienlīdzīgā sistēmā ar tām kandidātvalstīm, kas ir pievienošanās procesā.

(4) Padome 2000. gada 14. februārī pilnvaroja Komisiju vadīt sarunas par to valstu līdzdalību Eiropas Vides aģentūrā, kas izteikušas vēlēšanos pievienoties. Komisija parakstīja sarunu Nobeiguma aktu 2000. gada 9. oktobrī.

(5) Šajā lēmumā minētais nolīgums ir jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bulgārijas Republiku par Bulgārijas Republikas līdzdalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklā Kopienas vārdā ir apstiprināts.

Nolīguma teksts pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājam ir tiesības izraudzīties pilnvaroto personu vai personas paziņojuma deponēšanai, kā paredzēts Nolīguma 18. pantā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2001. gada 18. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. Winberg

[1] OV C 120 E, 24.4.2001., 195. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2001. gada 31. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 120, 11.5.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 933/1999 (OV L 117, 5.5.1999., 1. lpp.).

--------------------------------------------------