32000R1668Oficiālais Vēstnesis L 193 , 29/07/2000 Lpp. 0006 - 0007


Komisijas Regula (EK) Nr. 1668/2000

(2000. gada 17. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 845/72, kas nosaka īpašus pasākumus, lai veicinātu zīdtārpiņu audzēšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Padomes Regulā (EEK) Nr. 845/72 [4] paredzēts Kopienas atbalstu zīdtārpiņu audzēšanai Kopienā noteikt katru gadu. Saskaņā ar piedāvāto tirgu kopīgās organizācijas reformu saistībā ar Agenda 2000 un nolūkā ļaut ražotājiem izstrādāt ilgtermiņa ražošanas plānus, atbalsts būtu jānosaka bez jebkādiem termiņa ierobežojumiem, neierobežojot iespējamu pārskatīšanu nākotnē.

(2) Atbalsts būtu jānosaka tādā apmērā, kas nodrošina pienācīgu dzīves līmeni zīdtārpiņu audzētājiem.

(3) Regulas (EEK) Nr. 845/72 īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, kas nosaka Komisijai piešķirto īstenošanas pilnvaru izpildes procedūras [5],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 845/72 groza šādi:

1. Ar šādu tekstu aizstāj 1. pantu:

"1. pants

1. Atbalstu piešķir attiecībā uz Kopienā audzētiem zīdtārpiņiem no kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijas 0106 00 90 un zīdtārpiņu oliņām no apakšpozīcijas 0511 99 80.

2. Atbalstu piešķir zīdtārpiņu audzētājiem par katru izmantoto zīdtārpiņu oliņu kastīti ar nosacījumu, ka kastītēs ir obligātais oliņu daudzums, kas jānosaka, un ka zīdtārpiņi ir sekmīgi izaudzēti.

3. Atbalsts par izmantotu zīdtārpiņu oliņu kastīti ir EUR 133,26."

2. Ar šādu tekstu aizstāj 2. pantu:

"2. pants

Sīki izstrādātus noteikumus šīs regulas piemērošanai pieņem saskaņā ar 4. panta 2. punktā izklāstīto procedūru.

Sīki izstrādātie noteikumi ietver sevī 1. panta 2. punktā minēto obligāto daudzumu, ziņas, ko dalībvalstis sniedz Komisijai, un pārbaudes pasākumus, lai aizsargātu Kopienas finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām."

3. Ar šādu tekstu aizstāj 4. pantu:

"4. pants

1. Komisijai palīdz Linu un kaņepju pārvaldības komiteja, kas izveidota ar Padomes 1970. gada 29. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1308/70 par linu un kaņepju tirgus kopīgo organizāciju [6] 11. pantu, šeit turpmāk saukta "Komiteja".

2. Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā minētais laika posms ir viens mēnesis.

3. Komiteja apstiprina savu reglamentu."

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2000. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2000. gada 17. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Glavany

[1] OV C 86 E, 24.3.2000., 9. lpp.

[2] Atzinums pieņemts 2000. gada 16. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 168, 16.6.2000., 17. lpp.

[4] OV L 100, 27.4.1972., 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2059/92 (OV L 215, 30.7.1992., 19. lpp.).

[5] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[6] OV L 146, 4.7.1970., 1. lpp.

--------------------------------------------------