32000R0961Oficiālais Vēstnesis L 109 , 06/05/2000 Lpp. 0016 - 0022


Komisijas Regula (EK) Nr. 961/2000

(2000. gada 5. maijs)

par dažu preču klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 254/2000 [2], un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1) Lai nodrošinātu minētās regulas pielikumā dotās Kombinētās nomenklatūras vienotu piemērošanu, ir jāparedz pasākumi attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2) Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir paredzēti vispārīgi noteikumi Kombinētās nomenklatūras interpretācijai. Šie vispārīgie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnībā vai daļēji pamatojas uz Kombinēto nomenklatūru vai papildina to ar apakšnodaļām un kas ieviesta ar īpašiem Kopienas noteikumiem, ar kuriem preču tirdzniecībā piemēro tarifu vai citus pasākumus.

(3) Atbilstīgi minētajiem vispārīgajiem noteikumiem preces, kas aprakstītas šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē, jāklasificē ar KN kodiem, kas norādīti tabulas 2. ailē, pamatojoties uz 3. ailē izklāstītajiem iemesliem.

(4) Būtu piemēroti, ka — ievērojot Kopienā spēkā esošos noteikumus par divkāršās pārbaudes sistēmām un ievērojot iepriekšēju un retrospektīvu Kopienas uzraudzību attiecībā uz Kopienā ievestiem tekstilizstrādājumiem — uz juridiski saistošu informāciju par tarifiem, ko par preču klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā sniedz dalībvalstu muitas iestādes un kas neatbilst šai regulai, personas, kuru rīcībā ir šāda informācija, var atsaukties līdz 2001. gada 1. janvārim, pamatojoties uz 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92, ar ko izveidots Kopienas Muitas kodekss [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 955/1999 [4], lai šīm personām būtu pietiekami daudz laika uzņēmējdarbības pielāgošanai jaunajiem apstākļiem.

(5) Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Muitas kodeksa komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, Kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodiem, kas norādīti pielikuma tabulas 2. ailē.

2. pants

Ievērojot Kopienā spēkā esošos noteikumus attiecībā uz divkāršās pārbaudes sistēmām un iepriekšēju un retrospektīvu Kopienas uzraudzību pār tekstilizstrādājumiem, tos importējot Kopienā, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu līdz 2001. gada 1. janvārim var turpināt izmantot juridiski saistošu informāciju par tarifiem, ko sniedz dalībvalstu muitas iestādes un kas neatbilst šai regulai.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2000. gada 5. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

[2] OV L 28, 3.2.2000., 16. lpp.

[3] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

[4] OV L 119, 7.5.1999., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Apraksts | Klasifikācija (KN kods) | Pamatojums |

(1) | (2) | (3) |

1.Krāsots zils atgriezeniskā sarža audums (60 % kokvilnas un 40 % poliestera), kas sver 300 g/m2 un ir aptuveni 150 cm plats. Uz auduma ir uzdrukāta bālgani zaļa zīme ar uzņēmuma logotipu, kas ir aptuveni 4 cm augsta un 2 cm plata un kas izvietota ap 13 cm no eģes un gar abām malām atkārtojas aptuveni ik pēc 20 cm(Skat. fotogrāfiju Nr. 599 A + B) | 52113200 | Klasifikācija noteikta pēc Kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgā noteikuma, 2(A) piezīmes XI iedaļai, 1(g) apakšpozīcijas piezīmes XI iedaļai, 1. piezīmes 54. nodaļai un formulējuma KN kodos 5211 un 52113200 Uzdrukātā zīme neliecina, ka izstrādājums uzskatāms par apdrukātu audumu |

2.Krāsots gaiši zils audums (100 % poliestera), kas ir aptuveni 150 cm plats, darināts no stāpeļšķiedrām. Uz auduma ir dzeltena uzdrukāta zīme "DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC" [KRĀSOTS UN APDARINĀTS APVIENOTAJĀ KARALISTĒ, EEK DALĪBVALSTĪ], kas ir aptuveni 0,4 cm augsta un izvietota ap 1,2 cm no eģes(Skat. fotogrāfiju Nr. 598 A + B) | 55121990 | Klasifikācija noteikta pēc Kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgā noteikuma, 1(g) apakšpozīcijas piezīmes XI iedaļai, 1. piezīmes 54. nodaļai un formulējuma KN kodos 5512, 551219 un 52121990 Uzdrukātā zīme neliecina, ka izstrādājums uzskatāms par apdrukātu audumu |

3.Krāsots zils atgriezeniskā sarža audums (65 % poliestera un 35 % kokvilnas), kas sver 245 g/m2 un ir aptuveni 150 cm plats, darināts no stāpeļšķiedrām. Uz auduma ir uzdrukāta melna zīme ar uzņēmuma logotipu, kas ir aptuveni 1,5 cm augsta un 3 cm plata, izvietota ap 4,5 cm no eģes vienā malā un ap 9 cm no eģes otrā malā un gar abām malām atkārtojas aptuveni ik pēc 28 cm(Skat. fotogrāfiju Nr. 601 A + B) | 55142200 | Klasifikācija noteikta pēc Kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgā noteikuma, 2(A) piezīmes XI iedaļai, 1(g) apakšpozīcijas piezīmes XI iedaļai, 1. piezīmes 54. nodaļai un formulējuma KN kodos 5514 un 55142200 Uzdrukātā zīme neliecina, ka izstrādājums uzskatāms par apdrukātu audumu |

4.Krāsots melns audums (65 % poliestera un 35 % viskozes), kas sver 320 līdz 340 g/m2, ir aptuveni 150 cm plats, darināts no stāpeļšķiedrām. Uz auduma ir dzeltena uzdrukāta zīme "…SHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE E. E. C." [AUSTS APVIENOTAJĀ KARALISTĒ, EEK DALĪBVALSTĪ], kas ir aptuveni 0,4 cm augsta un izvietota ap 0,5 cm no eģes vienā malā(Skat. fotogrāfiju Nr. 597 A + B) | 55151190 | Klasifikācija noteikta pēc Kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgā noteikuma, 2(A) piezīmes XI iedaļai, 1(g) apakšpozīcijas piezīmes XI iedaļai, 1. piezīmes 54. nodaļai un formulējuma KN kodos 5515, 551511 un 55151190 Uzdrukātā zīme neliecina, ka izstrādājums uzskatāms par apdrukātu audumu |

5.Krāsots melns audums (65 % poliestera un 35 % viskozes), kas sver 320 g/m2, ir aptuveni 150 cm plats, darināts no stāpeļšķiedrām. Uz auduma ir dzeltena uzdrukāta zīme "DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE E. E. C." [KRĀSOTS UN APDARINĀTS APVIENOTAJĀ KARALISTĒ, EEK DALĪBVALSTĪ], kas ir aptuveni 0,4 cm augsta, izvietota ap 0,5 cm no eģes un gar abām malām atkārtojas aptuveni ik pēc 17 cm(Skat. fotogrāfiju Nr. 600 A + B) | 55151190 | Klasifikācija noteikta pēc Kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgā noteikuma, 2(A) piezīmes XI iedaļai, 1(g) apakšpozīcijas piezīmes XI iedaļai, 1. piezīmes 54. nodaļai un formulējuma KN kodos 5515, 551511 un 55151190 Uzdrukātā zīme neliecina, ka izstrādājums uzskatāms par apdrukātu audumu |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------