32000R0451Oficiālais Vēstnesis L 055 , 29/02/2000 Lpp. 0025 - 0052


Komisijas Regula (EK) Nr. 451/2000

(2000. gada 28. februāris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas otro un trešo posmu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/80/EK [2], un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1) Komisijai jāīsteno darba programma, saskaņā ar ko divus gadus pēc Direktīvas 91/414/EEK izsludināšanas dienas 12 gadu laikā pakāpeniski jāpārbauda visas tirgū esošās aktīvās vielas. Programmas pirmais posms noteikts Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulā (EEK) Nr. 3600/92, kas izklāsta sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot pirmo posmu darba programmai, kura minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1972/1999 [4]. Pašlaik tiek īstenots programmas pirmais posms. Jāturpina un jāpaātrina atlikušo aktīvo vielu pārbaudes, ņemot vērā pirmajā posmā iegūto pieredzi.

(2) Vēl ir jānovērtē ļoti daudz tirgū esošo aktīvo vielu, programma jāsadala vairākos posmos. Pieredze liecina, ka aktīvo vielu novērtēšana un atbilstīgu lēmumu pieņemšana ir ilgstošs process. Tāpēc vēl nav iespējams paredzēt visu esošo aktīvo vielu sīku novērtēšanu.

(3) Tāpēc otrajā posmā noteiks sīki izvērtēt aktīvās vielas, kuru skaits ir salīdzināms ar pirmajā posmā ietverto vielu daudzumu, bet trešajā posmā sagatavosies aktīvo vielu turpmākajai novērtēšanai. Attiecībā uz dažām aktīvo vielu grupām vajadzīga precīzāka iesniedzamo dosjē un veicamā novērtējuma saskaņošana. Tomēr šīs aktīvo vielu grupas tāpēc nevajadzētu ietvert šajā darba programmā, bet to sīkāka novērtējuma posmus, iespējams, iekļaut Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(4) Otrajā posmā izvērtējamās aktīvās vielas vajadzētu izvēlēties, vienlīdz ņemot vērā tādus faktorus kā ietekmi uz veselību un/vai vidi, atlieku saglabāšanās iespēju ar tām apstrādātajos produktos, šīs aktīvās vielas saturošu preparātu izmantošanas nozīmi lauksaimniecībā, acīmredzamu datu trūkumu par tām, un šo vielu ķīmisko un bioloģisko īpašību līdzību.

(5) Ņemot vērā pirmajā posmā gūto pieredzi, būtu jānosaka attiecības starp ražotājiem, dalībvalstīm un Komisiju, kā arī visu minēto pušu pienākumi, īstenojot programmu. Programmas efektivitātes paaugstināšanai nepieciešama visu tajā iesaistīto pušu cieša sadarbība.

(6) Veicot novērtēšanu, būtu jāņem vērā tehniska vai zinātniska informācija par aktīvo vielu, jo īpaši jautājumos, kas attiecas uz tās vai tās atlieku iespējamo kaitīgumu, kuru noteiktos termiņos iesniedz kāda no ieinteresētajām pusēm.

(7) Būtu jānosaka pieteikšanas procedūra, saskaņā ar ko ieinteresētajiem ražotājiem ir tiesības informēt Komisiju par savu interesi iekļaut aktīvo vielu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un par apņemšanos iesniegt visu informāciju, kas vajadzīga aktīvās vielas pienācīgai novērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par to, vai šī viela atbilst iekļaušanai vajadzīgajiem kritērijiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK 5. pantā. Iesniegtajā informācijā tāpēc vajadzētu ietvert ziņas par ierobežotu paredzētā izmantojuma diapazonu, par kuru pēc iesniegtajiem datiem pieteikuma iesniedzējs var uzskatāmi parādīt, ka attiecībā uz vienu vai vairākiem aktīvās vielas preparātiem var tikt ievērotas Direktīvas 91/414/EEK prasības par kritērijiem, kas minēti tās 5. pantā.

(8) Ir jānosaka pieteikumu iesniedzēju pienākumi attiecībā uz sniedzamās informācijas formu, tās iesniegšanas termiņiem, kā arī saņēmējām iestādēm.

(9) Uzdevumu veikt novērtējumu vajadzētu sadalīt starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Tāpēc par katru aktīvo vielu vajadzētu nozīmēt ziņotāju dalībvalsti, kas pārbauda un izvērtē saņemto informāciju, kā arī iesniedz Komisijai novērtēšanas rezultātus un rekomendācijas par lēmumu, kas jāpieņem attiecībā uz konkrēto aktīvo vielu.

(10) Ziņotājai dalībvalstij vispirms būtu jāpārbauda saņemtie dosjē, jānovērtē pieteikuma iesniedzēju veiktā dosjē pilnīguma pārbaude un jāziņo Komisijai. Jānosaka, ka dalībvalstīm savi vērtējuma ziņojumu projekti būtu jānosūta Komisijai 12 mēnešu laikā pēc tam, kad pieteicēju iesniegtie dosjē atzīti par pilnībā sastādītiem.

(11) Gadījumos, kad tas ir nepieciešams, pirms iesniegšanas Pastāvīgajai augu aizsardzības komitejai, ziņotāju dalībvalstu sagatavotos ziņojumu projektus pēc Komisijas koordinētas programmas vajadzētu pārbaudīt ekspertiem no citām dalībvalstīm.

(12) Lai izvairītos no darba dublēšanās, jo īpaši izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem, vajadzētu ražotājus rosināt iesniegt kolektīvus dosjē.

(13) Pieteikumam un dosjē iesniegšanai nevajadzētu būt obligātam priekšnoteikumam, lai pēc aktīvās vielas iekļaušanas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā augu aizsardzības līdzekļus varētu laist tirgū saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 13. pantu. Tāpēc vajadzētu radīt iespējas operatoriem, kas nav iesnieguši pieteikumus, visos posmos saņemt informāciju par turpmākajām prasībām, kuras var tikt noteiktas tirdzniecībai ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur aktīvās vielas, kuru novērtēšana vēl nav pabeigta.

(14) Gadījumos, kad Komisija saņem informāciju, kas liecina, ka var tikt ievērotas procedūras un darbības saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši Padomes 1978. gada 21. decembra Direktīvu 79/117/EEK par aizliegumu laist tirgū un izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kas satur noteiktas aktīvās vielas [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 91/188/EEK [6], šajā regulā noteiktajām procedūrām tās nevajadzētu ierobežot.

(15) Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā noteikts 12 gadu izpildes termiņš darba programmai attiecībā uz pastāvošo aktīvo vielu novērtēšanu. Šo 12 gadu laika posmu Komisija var pagarināt, ņemot vērā 8. panta 2. punkta trešajā daļā minētā progresa ziņojuma secinājumus par programmas izpildes gaitu Eiropas Parlamentam un Padomei. Pēc šā termiņa beigām arī tad, ja tas pagarināts, dalībvalstis atsauc atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur aktīvās vielas, kuras nav iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

Komisija saskaņā ar minētā ziņojuma secinājumiem pieņems sīki izstrādātus turpmākus reglamentējošus noteikumus, lai iespējami ātri pabeigtu to aktīvo vielu novērtēšanas un attiecīgu lēmumu pieņemšanas procesu, par kurām ir ievēroti šīs regulas noteikumi par pieteikumu un pilnīgu dosjē iesniegšanu.

Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punkta ceturtajā daļā noteikts, ka ar Komisijas lēmumu I pielikumā nevar iekļaut aktīvās vielas gadījumos, kad netiek ievērotas Direktīvas 91/414/EEK 5. pantā noteiktās prasības, vai noteiktajā termiņā netiek iesniegta obligātā informācija un dati, un dalībvalstis aizliedz augu aizsardzības līdzekļus, kas satur šādas aktīvās vielas. Tomēr saskaņā ar minētā progresa ziņojuma secinājumiem, ja tas ir nepieciešams, un atkarībā no apstākļiem šos noteikumus var pārskatīt attiecībā uz dažiem svarīgiem izmantošanas veidiem, kuriem nav efektīvu augu vai augu izcelsmes produktu aizsardzības alternatīvu, piemēram, lai dotu laiku izstrādāt aizstājējus aizliegto līdzekļu vietā. Nepieciešamība pārskatīt šos noteikumus uzskatāmi jāparāda katrā konkrētā gadījumā atsevišķi.

(16) Gadījumos, kad attiecībā uz kādām konkrētām aktīvajām vielām netiek ievērotas šīs regulas prasības par pieteikumu un pilnīgu dosjē iesniegšanu, ieinteresētās puses vēlāk saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktā noteikto procedūru var mēģināt rast iespējas tās iekļaut Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(17) Darba programmas trešais posms paredzēts visām tās pirmajā un otrajā posmā neietvertajām aktīvajām vielām. Ražotājiem, kas vēlas nodrošināt šādu aktīvo vielu iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, vajadzētu iesniegt sīku informāciju par attiecīgo dosjē pabeigtības pakāpi un tā kompetences robežām, kas varētu būt noderīgi darba programmas turpmāko prioritāšu noteikšanai, kā arī apņemties iesniegt vajadzīgo datu pilnīgu paketi. Attiecīgi arī tagad jānosaka termiņš, kādā iesniedzama pilnīga datu pakete.

(18) Lai veicinātu kolektīvu dosjē iesniegšanu, attiecīgu pētījumu un datu sagatavošanu, ir nepieciešams iespējami savlaicīgi informēt ražotājus par nākamajiem atkārtotas novērtēšanas programmas posmiem, publicējot to aktīvo vielu sarakstu, kuras iekļaus programmas trešajā posmā.

(19) Šīs darba programmas pienācīgai īstenošanai ziņotājām dalībvalstīm būtu jāsaņem maksa par pieteikumu un dosjē sīku izvērtēšanu. Visās dalībvalstīs izmaksu struktūra nav vienāda. Tāpēc šādu atalgojumu summu nav iespējams saskaņot pilnībā. Maksa būtu jāsaņem arī Komisijas pilnvarotajai iestādei par to pieteikumu pārbaudi, kas iesniedzami par trešajā posmā ietvertajām aktīvajām vielām.

(20) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu aizsardzības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Joma

1. Šī regula izklāsta sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Direktīvas 91/414/EEK, turpmāk tekstā "Direktīva", 8. panta 2. punktā minētās darba programmas otro un trešo posmu.

2. Otrais posms attiecas uz šīs regulas I pielikumā uzskaitītajām aktīvajām vielām un to iespējamu iekļaušanu Direktīvas I pielikumā.

3. Trešais posms attiecas uz šīs regulas II pielikumā uzskaitītajām aktīvajām vielām un to iespējamu iekļaušanu Direktīvas I pielikumā.

4. Direktīvas 6. panta 2. un 3. punkts, kā arī 6. panta 4. punkta otrā daļa neattiecas uz šīs regulas I un II pielikumā uzskaitītajām vielām līdz laikam, kamēr attiecībā uz šīm vielām tiks galīgā veidā izstrādātas šajā regulā paredzētās procedūras.

5. Šo regulu piemēro, neskarot:

a) dalībvalstu pārskatus, jo īpaši attiecībā uz atļauju pagarināšanu saskaņā ar Direktīvas 4. panta 4. punktu;

b) Komisijas pārskatus saskaņā ar Direktīvas 5. panta 5. punktu;

c) novērtējumus, ko veic saskaņā ar Direktīvu 79/117/EEK.

2. pants

Definīcijas

1. Šajā regulā terminiem "augu aizsardzības līdzekļi", "vielas", "aktīvās vielas", "preparāti" un "atļautie augu aizsardzības līdzekļi" ir Direktīvas 2. pantā definētā nozīme.

2. Šajā regulā izmanto arī šādas definīcijas:

a) "ražotājs" nozīmē:

- attiecībā uz Kopienā ražotajām aktīvajām vielām, izgatavotāju vai personu, kas Kopienā veic uzņēmējdarbību un kam ir izgatavotāja ekskluzīvas pilnvaras šīs regulas prasību ievērošanai,

- attiecībā uz ārpus Kopienas ražotajām aktīvajām vielām, izgatavotāju vai personu, kas Kopienā veic uzņēmējdarbību un kam ir izgatavotāja ekskluzīvas pilnvaras šīs regulas prasību ievērošanai,

- attiecībā uz aktīvajām vielām, par kurām iesniegts kopīgs pieteikums vai kopīgs dosjē, tādu ražotāju apvienību, kas Kopienā veic uzņēmējdarbību un kam ir pirmajā un otrajā ievilkumā minēto ražotāju ekskluzīvas pilnvaras šīs regulas prasību ievērošanai;

b) "izgatavotājs" nozīmē personu, kura pati izgatavo aktīvo vielu, vai kura noslēgusi līgumu ar citu personu par aktīvās vielas ražošanu savā vārdā;

c) "komiteja" nozīmē Direktīvas 19. pantā minēto Pastāvīgo augu aizsardzības komiteju.

3. pants

Dalībvalstu pilnvaras

1. Lai izpildītu saistības saskaņā ar darba programmu, kas minēta Direktīvas 8. panta 2. punktā, dalībvalsts nozīmē savu iestādi vai iestādes.

2. Katrā dalībvalstī viena iestāde, kas minēta III pielikumā, koordinē un nodrošina visus nepieciešamos kontaktus ar ražotājiem, pārējām dalībvalstīm un Komisiju, kas vajadzīgi saskaņā ar šo Regulu. Katra dalībvalsts informē Komisiju un pārējo dalībvalstu nozīmētās koordinācijas iestādes par jebkādām paziņoto sīko ziņu izmaiņām, kas attiecas uz tās nozīmēto koordinācijas iestādi.

2. NODAĻA

DARBA PROGRAMMAS OTRAIS POSMS

4. pants

Pieteikumi

1. Visi ražotāji, kas vēlas nodrošināt šīs regulas I pielikumā minēto aktīvo vielu vai to atvasinājumu, piemēram, sāļu, esteru vai amīnu iekļaušanu Direktīvas I pielikumā, sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas par katru aktīvo vielu iesniedz atsevišķu pieteikumu ziņotājai dalībvalstij, kas nozīmēta šīs regulas I pielikumā.

2. Pieteikums pēc šīs regulas IV pielikuma 1. daļā dotā parauga jāsastāda uz papīra un jānosūta ierakstītā vēstulē ziņotājas dalībvalsts koordinācijas iestādei, kas norādīta šīs regulas III pielikumā. Pieteikuma eksemplāru nosūta arī Eiropas Komisijas Patērētāju tiesību aizsardzības ģenerāldirektorātam Briselē: European Commission, Health and Consumer Protection DG, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels.

3. Ražotāji, kas nav iesnieguši pieteikumu par kādu 1. punktā minēto aktīvo vielu tajā norādītajā termiņā vai kuru pieteikums ir noraidīts saskaņā ar 5. panta 2. punktu, programmā var iesaistīties tikai kolektīvi, iesniedzot kopēju dosjē kopā ar vienu vai vairākiem tādiem aktīvās vielas pieteicējiem, kuru pieteikums saskaņā ar 5. panta 2. punktu ir pieņemts.

5. pants

Pieteikumu pārbaude un pieprasījums iesniegt dosjē nozīmētajām ziņotājām dalībvalstīm

1. Par katru aktīvo vielu, par kuru dalībvalsts nozīmēta par ziņotāju, tā pārbauda 4. panta 2. punktā minētos pieteikumus, un, ņemot vērā V pielikuma 1. daļā minētos kritērijus, ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc 4. panta 1. punktā minētā termiņa beigām Komisijai sniedz pārskatu par to, vai saņemtie pieteikumi ir pieņemami.

2. Komisija 1. punktā minētos ziņojumus trīs mēnešu laikā pēc to saņemšanas nodod turpmākai izskatīšanai komitejā, lai pārbaudītu, vai tie ir pieņemami, ņemot vērā V pielikuma 1. daļā minētos kritērijus.

Pēc šādas pārbaudes saskaņā ar Direktīvas 19. pantā noteikto procedūru pieņem regulu, kurā ir to novērtēšanai pieņemto aktīvo vielu saraksts, kuras varētu tikt iekļautas Direktīvas I pielikumā. Minētajā regulā iekļauj tikai tās aktīvās vielas, par kurām vismaz viens no saņemtajiem pieteikumiem ir atzīts par pieņemamu saskaņā ar pirmās punkta noteikumiem.

3. Sarakstā, kas minēts 2. punktā, aktīvās vielas ar līdzīgu struktūru vai līdzīgām ķīmiskajām īpašībām var norādīt vienā grupā, savukārt pieteiktās aktīvās vielas, kuras ietilpst dažādos preparātos ar atšķirīgu sastāvu, un tāpēc iespējams, ka tām ir citādas toksikoloģiskās īpašības vai ietekme uz vidi, var norādīt atsevišķi.

4. Par katru novērtēšanai pieņemto aktīvo vielu 2. punktā minētajā regulā norāda:

a) visu to pieteikumu iesniedzēju nosaukumus un adreses, kuri iesnieguši pieteikumus saskaņā ar 4. panta 1. un 2. punktu, un kuri atzīti par pieņemamiem pēc pārbaudes saskaņā ar 2. punkta pirmo daļu;

b) par ziņotāju nozīmēto dalībvalsti, kas būs I pielikumā norādītā dalībvalsts, izņemot gadījumus, kad dažādām dalībvalstīm nozīmēto aktīvo vielu skaita atšķirības var izrādīties pārlieku lielas;

c) termiņu, kādā ziņotājām dalībvalstīm iesniedzami 6. pantā minētie dosjē; šis termiņš ir 12 mēneši;

d) tādu pašu informācijas iesniegšanas termiņu, kādā ieinteresētās puses var iesniegt novērtēšanai izmantojamus datus ziņotājām dalībvalstīm, jo īpaši datus, kas attiecas uz aktīvo vielu vai to atlieku iespējamo kaitīgo ietekmi uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi.

5. Pēc 2. punktā minētās regulas pieņemšanas, ja dalībvalsts gatavojas aizliegt tādu augu aizsardzības līdzekļu tirgū laišanu, kuru sastāvā esošās aktīvās vielas uzskaitītas regulā, vai arī ievērojami ierobežot šādu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, gadījumos, kad šādu lēmumu pieņem, pamatojoties uz informāciju, kas ietverta 6. pantā minētajos dosjē vai 8. pantā minētajos ziņojumos, dalībvalsts, norādot šāda lēmuma motīvus, par savu nodomu iespējami savlaicīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

6. Ja 6. un 7. pantā minēto pārbaužu un novērtēšanas laikā kļūst acīmredzams, ka dalībvalstu kā ziņotāju pienākumi ir sadalīti ļoti nevienmērīgi, saskaņā ar Direktīvas 19. pantā noteikto procedūru var pieņemt lēmumu par to, ka dalībvalsti kā ziņotāju par kādu konkrētu aktīvo vielu aizstāj cita dalībvalsts.

Šādos gadījumos sākotnēji nozīmētā ziņotāja dalībvalsts par to informē attiecīgos pieteikumu iesniedzējus un no jauna nozīmētajai ziņotājai dalībvalstij nodod visu korespondenci un informāciju, ko tā saņēmusi kā ziņotāja dalībvalsts par konkrēto aktīvo vielu. Sākotnēji nozīmētā ziņotāja dalībvalsts atmaksā attiecīgajiem pieteikumu iesniedzējiem 12. pantā minēto maksu, izņemot to maksas daļu, kas minēta 12. panta 2. punkta d) apakšpunktā. Tad no jauna nozīmētā ziņotāja dalībvalsts pieteikumu iesniedzējiem pieprasa nokārtot 12. pantā minēto maksu, izņemt to maksas daļu, kas minēta 12. panta 2. punkta d) apakšpunktā.

7. Ja pieteikuma iesniedzējs par aktīvo vielu nolemj izbeigt savu līdzdalību darba programmā, viņš par to vienlaicīgi informē ziņotāju dalībvalsti, Komisiju un pārējos pieteikumu iesniedzējus par attiecīgo aktīvo vielu, norādot sava lēmuma motīvus. Kad paziņojuma iesniedzējs izbeidz savu līdzdalību programmā vai nepilda šajā regulā noteiktās saistības, 7. un 8. pantā paredzētās procedūras attiecībā uz viņa iesniegto dosjē tiek izbeigtas.

Ja pieteikuma iesniedzējs vienojas ar citu ražotāju par aktīvās vielas pieteicēja aizstāšanu, lai turpinātu līdzdalību darba programmā saskaņā ar šo regulu, pieteikuma iesniedzējs kopā ar šo citu ražotāju kopīgā paziņojumā vienlaicīgi informē ziņotāju dalībvalsti un Komisiju, ka pieteikumu iesniedzējiem 6., 7. un 8. pantā minēto pienākumu izpildi pieteikuma iesniedzēja vietā veiks šis cits ražotājs; viņi nodrošina, lai vienlaicīgi tiktu informēti arī pārējie pieteikumu iesniedzēji par attiecīgo vielu. Šādā gadījumā šim citam ražotājam var būt saistības par kādiem nenokārtotajiem maksājumiem, kuru režīmu saskaņā ar 12. pantu noteikusi ziņotāja dalībvalsts.

6. pants

Pieteicēju sagatavoto dosjē iesniegšana

1. Termiņā, kas minēts 5. panta 4. punkta c) apakšpunktā, par katru aktīvo vielu šajā pantā minētajā regulā norādītie pieteikumu iesniedzēji individuāli vai kolektīvi ziņotājas dalībvalsts pilnvarotajai iestādei par attiecīgo aktīvo vielu iesniedz 3. punktā minēto pilno dosjē, kā arī 2. punktā minēto kopsavilkuma dosjē.

Ja izrādās, ka par kādu aktīvo vielu regulā, kas minēta 5. pantā, iesniegti vairāki pieteikumi, attiecīgajiem pieteikumu iesniedzējiem jādara viss iespējamais, lai par to iesniegtu pirmajā daļā minēto kolektīvo dosjē.

Ja dosjē neiesniedz visi ieinteresētie pieteicēji, jānorāda kolektīvā dosjē iesniegšanai veiktie pasākumi un iemesli, kuru dēļ tā sastādīšanā nav piedalījušies konkrēti ražotāji.

2. Kopsavilkuma dosjē ietilpst:

a) pieteikuma eksemplārs; ja vairāki ražotāji iesniedz kopīgu pieteikumu, saskaņā ar 4. pantu izdarīto pieteikumu eksemplāri un norādīta persona, kuru attiecīgie ražotāji pilnvarojuši sastādīt kopīgo dosjē un rīkoties ar dosjē saskaņā ar šo regulu;

b) ierobežots paredzētā izmantojuma diapazons aktīvajai vielai, par kuru ar iesniegtajiem datiem pieteicējam jāparāda, ka attiecībā uz vienu vai vairākiem šīs vielas preparātiem var tikt ievērotas Direktīvas prasības par kritērijiem, kas minēti tās 5. pantā;

c) - par katru Direktīvas II pielikuma punktu veikto pētījumu un izmēģinājumu rezultātu kopsavilkums, izmēģinājumus veikušās personas vārds un uzvārds, vai attiecīgās izmēģinājumu iestādes nosaukums,

- šāda pati informācija par katru Direktīvas III pielikuma punktu, kas attiecas uz Direktīvas 5. pantā minētajiem novērtējuma kritērijiem par vienu vai vairākiem preparātiem, kuri atbilst b) apakšpunktā minētajiem izmantojuma veidiem, ņemot vērā faktu, ka datu trūkums II pielikuma informācijā, kas izriet no aktīvās vielas ierobežotā paredzētā izmantojuma diapazona, var radīt ierobežojumus tās iekļaušanai Direktīvas I pielikumā,

- pierādījumi par pilnībā nepabeigtajiem pētījumiem, ka tie tiks pieņemti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas, un saistības, ka tie tiks iesniegti ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc 5. panta 4. punkta c) apakšpunktā minētā termiņa beigām;

d) iesniedzēja veiktā dosjē pilnīguma pārbaude.

3. Pilnā dosjē ietilpst tādu pārbaužu un pētījumu ziņojumi, kas attiecas uz 2. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju, vai gadījumos, kad darbs pie tiem vēl nav pabeigts, 2. punkta c) apakšpunktā minētie protokoli un saistības.

4. Dalībvalstis nosaka eksemplāru skaitu un formu dosjē, ko iesniedz pieteicēji un kas minēti 2. un 3. punktā. Nosakot dosjē formu, dalībvalstis iespēju robežās ņem vērā Komisijas ieteikumus Augu aizsardzības pastāvīgajā komitejā.

5. Gadījumos, kad par kādu konkrētu aktīvo vielu 1. punktā minētie dosjē netiek nosūtīti 5. panta 4. punkta c) apakšpunktā minētajā termiņā, ziņotāja dalībvalsts par to informē Komisiju ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā, norādot iemeslus, ar kuriem aizbildinās pieteikuma iesniedzēji.

6. Pamatojoties 5. punktā minēto ziņojumu, ko iesniedz ziņotāja dalībvalsts, termiņu dosjē iesniegšanai var pagarināt tikai saskaņā ar procedūru, kas noteikta Direktīvas 19. pantā regulā, kura minēta 5. pantā, un ievērojot 2. un 3. punkta noteikumus gadījumos, kad uzskatāmi pierādāms, ka kavēšanās cēlonis ir force majeure apstākļi.

7. Pēc šādas pārbaudes, Komisija saskaņā ar Direktīvas 8. panta 2. punkta ceturto daļu pieņem lēmumu neiekļaut Direktīvas I pielikumā aktīvo vielu, par kuru noteiktajā termiņā nav iesniegts pieteikums vai dosjē, norādot šāda lēmuma motīvus. Dalībvalstis līdz 2003. gada 25. jūlijam aizliedz augu aizsardzības līdzekļus, kas satur šādas aktīvās vielas.

7. pants

Dosjē pilnīguma pārbaude

1. Par katru aktīvo vielu, par kuru dalībvalsts nozīmēta par ziņotāju, dalībvalsts:

a) pārbauda 6. panta 2. un 3. punktā minētos dosjē un izvērtē pieteicēju iesniegtās to pilnīguma pārbaudes;

b) ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc visu dosjē saņemšanas par aktīvo vielu, sniedz pārskatu Komisijai par dosjē pilnīgumu; par tām aktīvajām vielām, par kurām iesniegtie dosjē saskaņā ar 6. panta 2. un 3. punktu uzskatāmi par pilnīgiem, ziņotāja dalībvalsts veic 8. pantā noteikto novērtēšanu, izņemot gadījumus, kad Komisija ziņotāju dalībvalsti informējusi par to, ka attiecīgais dosjē nav uzskatāms par pilnīgu. Par tādām aktīvajām vielām, par kurām dosjē jāpapildina, saskaņā ar 6. panta 2. punkta c) apakšpunkta trešo ievilkumu, pārskatā jānosaka termiņš, līdz kuram dosjē jāsagatavo pilnībā, un termiņš, no kura sāks 8. pantā minēto novērtēšanu.

2. Par tām aktīvajām vielām, par kurām ziņotāja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka nav neviena 6. panta 2. un 3. punkta noteikumiem atbilstīga pilna dosjē, Komisija trīs mēnešu laikā pēc 1. punkta b) apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas no ziņotājas dalībvalsts, šo pārskatu nosūta komitejai. Saskaņā ar Direktīvas 19. pantā noteikto procedūru, pieņem lēmumu, vai saskaņā ar 6. panta 2. un 3. punktu dosjē uzskatāms par pabeigtu. Gadījumos, kad dosjē atzīst par pabeigtu, ziņotāja dalībvalsts veic 8. pantā minēto novērtēšanu.

3. Pēc šīs pārbaudes Komisija saskaņā ar Direktīvas 8. panta 2. punkta ceturto daļu pieņem lēmumu neiekļaut Direktīvas I pielikumā aktīvās vielas, par kurām noteiktajā termiņā netiek iesniegts pabeigts dosjē, norādot neiekļaušanas iemeslus. Dalībvalstis līdz 2003. gada 25. jūlijam aizliedz augu aizsardzības līdzekļus, kas satur šādas aktīvās vielas.

8. pants

Dosjē novērtēšana, ko veic ziņotājas dalībvalstis un Komisija

1. Ziņotājas dalībvalstis novērtē tikai tādus dosjē, kas saskaņā ar 6. panta 2. un 3. punktu uzskatāmi par pabeigtiem. Attiecībā uz pārējiem dosjē pārbauda tikai aktīvās vielas identitāti un piemaisījumus. Ziņotāja dalībvalsts ņem vērā informāciju, kas atrodama citos dosjē, ko pieteicējs vai kāda ieinteresētā puse iesniegusi saskaņā ar 5. panta 4. punkta d) apakšpunktu. Tā iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc dosjē atzīšanas par pabeigtu, nosūta Komisijai ziņojumu par dosjē novērtēšanas rezultātiem. Ziņojumu iesniedz tādā formā, ko Komisija ieteikusi Augu aizsardzības pastāvīgajā komitejā, un tajā ir ieteikums:

- aktīvo vielu iekļaut Direktīvas I pielikumā, norādot iekļaušanas nosacījumus, vai

- aktīvo vielu neiekļaut Direktīvas I pielikumā, norādot neiekļaušanas iemeslus.

Ziņotāja dalībvalsts ziņojumā saraksta veidā jo īpaši ietver atsauces uz visiem novērtējumam izmantotajiem izmēģinājumu un pētījumu ziņojumiem, kas attiecas uz Direktīvas II un III pielikumā norādītajiem punktiem, sarakstā iekļaujot nosaukumu, autoru(-s), izmēģinājumu vai pētījumu ziņojuma sastādīšanas un publicēšanas datumu, standartu, pēc kura veikts izmēģinājums vai pētījums, autortiesību īpašnieka nosaukumu, un, ja tādi ir, arī autortiesību īpašnieka vai iesniedzēja prasību pēc datu aizsardzības. Norāda arī citus avotus, pēc kuriem par aktīvo vielu sastādītais dosjē nav ticis atzīts par pabeigtu, vai pēc kuriem var izdarīt secinājumu, ka aktīvās vielas ir salīdzināmas Direktīvas 13. panta 5. punkta nozīmē.

2. Neskarot Direktīvas 7. pantu, nevar pieņemt jaunu pētījumu iesniegšanu, izņemot pētījumus, kas minēti 6. panta 2. punkta c) apakšpunkta trešajā ievilkumā. Ziņotāja dalībvalsts var pieprasīt pieteicējiem iesniegt papildus datus, kas vajadzīgi dosjē precizēšanai. Ziņotājas dalībvalsts pieprasījums iesniegt papildus datus, kas vajadzīgi dosjē precizēšanai, neietekmē 1. punktā minētā ziņojuma iesniegšanas termiņu.

Ziņotāja dalībvalsts pārbaudes sākumā var apspriesties ar ekspertiem no vienas vai vairākām dalībvalstīm, un no citām dalībvalstīm var pieprasīt papildus tehnisko vai zinātnisko informāciju, lai palīdzētu novērtēšanā.

Ziņotāja dalībvalsts nodrošina, lai pieteicēji Komisijai un pārējām dalībvalstīm iesniegtu atjauninātus kopsavilkuma dosjē tajā pašā laikā, kad Komisijai tiek nosūtīts ziņotāja novērtējuma ziņojums par atjauninātajiem dosjē.

Dalībvalstis vai Komisija ar ziņotājas dalībvalsts starpniecību var pieprasīt, lai pieteicēji tām nosūtītu arī pilnus atjauninātos dosjē, vai arī to daļas.

3. Pēc kopsavilkuma dosjē un 1. punktā minētā ziņojuma saņemšanas, Komisija to kopā ar dosjē nosūta pārbaudei Augu aizsardzības pastāvīgajai komitejai.

Pirms dosjē un ziņojuma nosūtīšanas komitejai, Komisija ziņotāja ziņojumu izplata dalībvalstīm informācijai un var organizēt apspriedes ar ekspertiem no vienas vai vairākām dalībvalstīm. Komisija var apspriesties ar dažiem vai visiem 5. panta 2. daļā minētās aktīvās vielas pieteicējiem par ziņojumu vai ziņojuma daļu, kas attiecas uz konkrēto aktīvo vielu. Ziņotāja dalībvalsts šo konsultāciju laikā nodrošina vajadzīgo tehnisko un zinātnisko palīdzību.

Neskarot Direktīvas 7. pantu, nevar apstiprināt jaunu pētījumu iesniegšanu, izņemot pētījumus, kas minēti 6. panta 2. punkta c) apakšpunkta trešajā ievilkumā. Ziņotāja dalībvalsts, pēc apspriešanās ar Komisiju, var pieprasīt pieteicējiem iesniegt papildus datus, kas vajadzīgi dosjē precizēšanai.

Pirms 4. punktā minētā direktīvas projekta vai lēmuma projekta iesniegšanas komitejai, Komisija par veselības un vides aizsardzības jautājumiem konsultējas ar visām attiecīgajām zinātniskajām komitejām.

Ziņotāja dalībvalsts pēc ieinteresēto pušu īpaša pieprasījuma sniedz vai pastāvīgi nodrošina šādas ziņas:

a) informāciju, kas minēta 1. punkta otrajā daļā, izņemot tās daļas, kuri saskaņā ar Direktīvas 14. pantu atzītas par konfidenciālām;

b) aktīvās vielas nosaukums;

c) tīras aktīvās vielas saturs izgatavotajā preparātā;

d) saraksts ar visiem datiem, kas vajadzīgi aktīvās vielas iespējamai iekļaušanai Direktīvas I pielikumā, pirmkārt, atbilstīgi ziņotāja ziņojumā iekļautajai informācijai, otrkārt, pēc precizēšanas apspriežoties ar Komisiju, un vajadzības gadījumos ar otrajā daļā minētajiem ekspertiem.

4. Pēc 3. punkta minētās pārbaudes, Komisija, nesakarot nevienu no priekšlikumiem, ko tā var iesniegt nolūkā grozīt Direktīvas 79/117/EEK pielikumu, saskaņā ar Direktīvas 19. pantā noteikto procedūru pieņem:

a) direktīvu par aktīvās vielas iekļaušanu Direktīvas I pielikumā, vajadzības gadījumos nosakot šādai iekļaušanai attiecīgos nosacījumus, ieskaitot termiņu; vai

b) dalībvalstīm adresētu lēmumu par aktīvo vielu saturošu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atcelšanu saskaņā ar Direktīvas 8. panta 2. punkta ceturto daļu tāpēc, ka aktīvā viela nav iekļauta Direktīvas I pielikumā, norādot šādas neiekļaušanas iemeslus.

5. Kad Komisija iesniedz komitejai 4. punktā minētās direktīvas vai lēmuma projektu, tā vienlaikus iesniedz arī atzinumu par komitejas veikto pārbaudi atjaunināta pārskata ziņojuma veidā, kas jāatzīmē sanāksmes protokolā.

Pārskata ziņojumu, izņemot daļas, kas attiecas uz konfidenciālu informāciju, ko satur dosjē un kas atzīta par konfidenciālu saskaņā ar Direktīvas 14. pantu, dalībvalstis saņem pēc to īpaša pieprasījuma, vai ar to pastāvīgi var iepazīties visas ieinteresētās puses.

9. pants

Novērtēšanas atlikšana

Gadījumos, kad par kādu šīs regulas I pielikumā minētu vielu Komisija iesniedz priekšlikumu to pilnīgi aizliegt saskaņā ar Direktīvu 79/117/EEK, šajā regulā paredzētos termiņus atliek līdz lēmuma pieņemšanai par konkrēto priekšlikumu. Ja Padome pieņem lēmumu vielu pilnīgi aizliegt saskaņā ar Direktīvu 79/117/EEK, šajā regulā noteikto procedūru izbeidz.

3. NODAĻA

DARBA PROGRAMMAS TREŠAIS POSMS

10. pants

Pieteikumu iesniegšana

1. Visi ražotāji, kas vēlas nodrošināt šīs regulas II pielikumā minētu aktīvo vielu iekļaušanu Direktīvas I pielikumā, par to paziņo iestādei, kas minēta šīs regulas VII pielikumā. Komisija regulāri pārbauda šīs regulas VII pielikumā minēto uzdevumu izpildi, kas uzticēti šajā pielikumā minētajai iestādei. Saskaņā ar Direktīvas 19. pantā izklāstīto procedūru var pieņemt lēmumu nozīmēt citu iestādi gadījumos, kad noskaidrojas, ka uzdevumi netiek veikti pienācīgi.

2. Par katru aktīvo vielu iesniedz atsevišķu pieteikumu šādā veidā:

a) triju mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās iesniedz pirmo pieteikumu saskaņā ar IV pielikuma 2. daļas 1. sadaļā doto pieteikuma paraugu;

un

b) deviņu mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās iesniedz otru pieteikumu saskaņā ar IV pielikuma 2. daļas 1. un 2. sadaļā doto pieteikuma parauga, ieskaitot rakstiskas saistības iesniegt pilnu dosjē.

3. Sīki izstrādātus noteikumus par šādu dosjē iesniegšanas kārtību, iesniegšanas termiņu(-iem), kā arī maksas režīmu par attiecīgajām aktīvajām vielām Komisija nosaka regulā, ko pieņem saskaņā ar Direktīvas 8. panta 2. punkta otro daļu.

4. Pilnas datu paketes iesniegšanas termiņš, vēlākais, ir 2003. gada 25. maijs. Pilnā datu paketē ietilpst atsevišķu izmēģinājuma un pētījumu pārskati, kas attiecas uz 6. panta 2. punkta c) apakšpunkta pirmajā un otrajā ievilkumā minēto informāciju. Taču 3. punktā minētajā regulā izņēmuma gadījumos var noteikt vēlāku termiņu attiecībā uz ilgstošiem pētījumiem, kuri līdz minētajai dienai netiks pilnībā pabeigti, ievērojot nosacījumu, ka datu paketē ir:

- pierādījums, ka šādi pētījumi tiks pabeigti vēlākais 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās,

- pietiekams zinātnisks pamatojums,

- protokols un progresa ziņojums par pētījumu.

5. Ražotājiem, kuri nav pieteikuši nevienu 1. punktā minēto vielu 2. punktā norādītajos termiņos, kā arī tie ražotāji, kuru pieteikumi noraidīti saskaņā ar 11. pantu, varēs iesaistīties pārbaudes programmā tikai kolektīvi, kopā ar vienu vai vairākiem tādiem aktīvo vielu pieteicējiem, kuru pieteikums saskaņā ar 11. pantu atzīts par pieņemamu, iesniedzot kolektīvu dosjē.

11. pants

Pieteikumu pārbaude

1. Komisija trīs mēnešu laikā pēc 10. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā termiņa beigām informē komiteju par savlaicīgi saņemtajiem pieteikumiem. Ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā pēc pieteikumu saņemšanas, Komisija ziņos komitejai par turpmākajām saņemto pieteikumu pieņemamības pārbaudēm, ņemot vērā kritērijus, kas minēti V pielikuma 2. daļā.

2. Komisija saskaņā ar Direktīvas 8. panta 2. punkta ceturto daļu pieņem lēmumu neiekļaut Direktīvas I pielikumā tās aktīvās vielas, kas minētas šīs regulas II pielikumā, par kurām nav iesniegts neviens pieņemams pieteikums, vai noteiktajā termiņā nav saņemta pilna datu pakete, norādot šāda lēmuma iemeslus. Dalībvalstis līdz 2003. gada 25. jūlijam atceļ atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir šādas aktīvās vielas.

4. NODAĻA

MAKSĀJUMI

12. pants

Maksa par prioritāšu otro sarakstu

1. Dalībvalstis nosaka režīmu, saskaņā ar ko pieteicējiem jāmaksā par administratīvajām darbībām ar pieteikumiem un to novērtēšanu, kā arī par attiecīgajiem dosjē, kuri tām iesniegti saskaņā ar 4. pantu vai 6. pantu visos gadījumos, kad dalībvalsts nozīmēta par ziņotāju dalībvalsti.

2. Šim nolūkam dalībvalstis:

a) pieprasa atlīdzības maksu par katru pieteikumu, ko iesniedzis vai nu viens pieteicējs individuāli, vai vairāki pieteicēji kolektīvi, kā arī par katru ar tiem saistītu dosjē iesniegšanu;

b) nodrošina, lai maksas lielums tiktu noteikts caurskatāmi, atbilstīgi pieteikumu un dosjē pārbaužu, kā arī attiecīgo administratīvo darbību reālajām izmaksām; tomēr dalībvalstis, aprēķinot kopējo maksu, pēc vidējām izmaksām var noteikt arī fiksētu maksājumu shēmu;

c) nodrošina, lai maksa tiktu saņemta saskaņā ar tās organizācijas norādījumiem katrā dalībvalstī, kas minēta VI pielikumā, un lai ieņēmumi no maksas tiktu izlietoti tikai faktisko izmaksu finansēšanai, kas ziņotājai dalībvalstij rodas, novērtējot tādus pieteikumus un dosjē, un ar tiem veicot administratīvas darbības, par kuriem attiecīgā dalībvalsts ir ziņotāja dalībvalsts, vai arī vispārīgu darbību finansēšanai, izpildot savus kā ziņotājas dalībvalsts pienākumus saskaņā ar 7. vai 8. pantu;

d) prasa, lai maksājuma pirmā daļa, ar ko finansē ziņotājas dalībvalsts izmaksas, izpildot pienākumus saskaņā ar 5. panta 1. punktu un 7. pantu, jānokārto, iesniedzot 4. pantā minēto pieteikumu; šo maksas daļu neatmaksā nekādos apstākļos.

13. pants

Maksa par pieteikumu darba programmas trešajam posmam

Ražotāji, kas iesniedz pieteikumus saskaņā ar 10. pantu, iesniedzot 10. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto pirmo pieteikumu, par katru aktīvo vielu samaksā EUR 5000 iestādei, kas minēta VII pielikumā. Šo maksu izmanto tikai VII pielikumā minēto uzdevumu faktisko izmaksu finansēšanai.

14. pants

Citi maksājumi, nodevas vai atalgojums

Regulas 12. un 13. pants neskar dalībvalsts tiesības saskaņā ar Līgumu saglabāt vai noteikt citus maksājumus, nodevas vai atalgojumu par aktīvo vielu un augu aizsardzības līdzekļu atļaujām, to laišanu tirgū, izmantošanu un kontroli, kas nav saistīti ar 12. un 13. pantā paredzēto maksu.

5. NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

15. pants

Pagaidu pasākumi

Komisija paziņo komitejai slēdzienu par tās progresa ziņojumu, kas minēts Direktīvas 8. panta 2. punkta trešajā daļā.

Ja nepieciešams, atsevišķos gadījumos Komisija saskaņā ar Direktīvas 8. panta 2. punkta trešo daļu var veikt piemērotus pagaidu pasākumus attiecībā uz izmantojumiem, par kuriem papildus iesniegts tehniskais pamatojums, kas skaidri apliecina būtisku vajadzību turpmāk izmantot aktīvo vielu un ka tai nav iedarbīgu alternatīvu.

16. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā 2000. gada 1. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2000. gada 28. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[2] OV L 210, 10.8.1999., 13. lpp.

[3] OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.

[4] OV L 244, 16.9.1999., 41. lpp.

[5] OV L 33, 8.2.1979., 36. lpp.

[6] OV L 92, 13.4.1991., 42. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Direktīvas 8. panta 2. punktā paredzētās darba programmas otrajā posmā iekļaujamās aktīvās vielas un par tām nozīmētās ziņotājas dalībvalstis

Nosaukums

A DAĻA: VIELAS AR ANTIHOLĪNESTERĀZES AKTIVITĀTI

Fosfororganiskie savienojumi | Ziņotāja dalībvalsts |

Azametifoss | Apvienotā Karaliste |

Ampropilfoss | Zviedrija |

Bromofoss | Austrija |

Bromofosetils | Austrija |

Kadusafoss | Grieķija |

Karbofentions | Luksemburga |

Hlorfenvinfoss | Itālija |

Tetrahlorvinfoss | Itālija |

Hlormefoss | Spānija |

Hlortiofoss | Spānija |

Demeton-S-metils | Francija |

Demeton-S-metil-sulfons | Francija |

Oksidemetonmetils | Francija |

Dialifoss | Francija |

Diazinons | Portugāle |

Dihlofentions | Nīderlande |

Dihlorvoss | Itālija |

Dikrotofoss | Itālija |

Monokrotofoss | Itālija |

Dimefokss | Vācija |

Dimetoāts | Apvienotā Karaliste |

Ometoāts | Apvienotā Karaliste |

Formotions | Apvienotā Karaliste |

Dioksations | Francija |

Disulfotons | Grieķija |

Ditalimfoss | Austrija |

Etefons | Nīderlande |

Etions | Francija |

Etoātmetils | Itālija |

Etoprofoss | Apvienotā Karaliste |

Etrimfoss | Apvienotā Karaliste |

Fenamifoss | Nīderlande |

Fenitrotions | Dānija |

Fonofoss | Īrija |

Izazofoss | Francija |

Izoksations | Spānija |

Heptenofoss | Austrija |

Idofenfoss | Francija |

Izofenfoss | Austrija |

Malations | Somija |

Mekarbams | Spānija |

Mefosfolāns | Īrija |

Metidations | Portugāle |

Mevinfoss | Zviedrija |

Naleds | Francija |

Forāts | Apvienotā Karaliste |

Fozalons | Austrija |

Fosmets | Spānija |

Fosfamidons | Vācija |

Foksims | Beļģija |

Pirimifosetils | Apvienotā Karaliste |

Pirimifosmetils | Apvienotā Karaliste |

Profenofoss | Vācija |

Propetamfoss | Luksemburga |

Protiofoss | Spānija |

Protoāts | Grieķija |

Piraklofoss | Spānija |

Piridafentions | Itālija |

Kvinalfoss | Francija |

Sulprofoss | Spānija |

Sulfoteps | Somija |

Temefoss | Īrija |

Terbufoss | Austrija |

Tiometons | Nīderlande |

Tionazīns | Itālija |

Tolklofosmetils | Nīderlande |

Triazofoss | Grieķija |

Trihlorfons | Portugāle |

Trihloronats | Somija |

Vamidotions | Portugāle |

Karbamāti | Ziņotāja dalībvalsts |

Bendiokarbs | Apvienotā Karaliste |

Benfurakarbs | Beļģija |

Karbofurāns | Beļģija |

Karbosulfāns | Beļģija |

Furatiokarbs | Beļģija |

Butokarboksīms | Vācija |

Butoksikarboksīms | Vācija |

Karbarils | Spānija |

Dioksakarbs | Dānija |

Etiofēnkarbs | Vācija |

Formetanāts | Itālija |

Metiokarbs | Vācija |

Metomils | Apvienotā Karaliste |

Tiodikarbs | Apvienotā Karaliste |

Oksamils | Īrija |

Pirimikarbs | Portugāle |

Promekarbs | Portugāle |

Propamokarbs | Zviedrija |

Protiokarbs | Zviedrija |

Propoksūrs | Beļģija |

Tiofanokss | Francija |

Triazamāts | Apvienotā Karaliste |

B DAĻA

1,3-dihlorpropēns | Spānija |

Cis-1,3-dihlorpropēns | Spānija |

Kaptāns | Itālija |

Folpets | Itālija |

Klodinafops | Nīderlande |

Klopiralīds | Somija |

Ciānazīns | Zviedrija |

Ciprodinils | Francija |

Dihlorprops | Dānija |

Dihlorprops-P | Dānija |

Dimetēnamīds | Vācija |

Dimetomorfs | Vācija |

Diurons | Dānija |

Fipronils | Francija |

Fosetils | Francija |

Glufosināts | Zviedrija |

Haloksifops | Dānija |

Haloksifops-R | Dānija |

Metkonazols | Beļģija |

Metoksihlors | Itālija |

Metolahlors | Beļģija |

Metribuzīns | Vācija |

Prometrīns | Grieķija |

Pirimetanīls | Portugāle |

Rimsulfurons | Vācija |

Terbutrīns | Vācija |

Tolilfluanīds | Somija |

Tribenurons | Zviedrija |

Triklopirs | Īrija |

Trifluralīns | Grieķija |

Trineksapaks | Nīderlande |

Tritikonazols | Austrija |

C DAĻA

Barbans | Beļģija |

Bromciklēns | Dānija |

Bronopols | Vācija |

Hlorāla pusacetāls | Vācija |

Hlorāla bis-acilāls | Vācija |

Hlorfenprops | Grieķija |

Hlorbenzilāts | Spānija |

Hloroksurons | Spānija |

P-hlornitrobenzols | Spānija |

DADZ (cinka dietilditiokarbamāts) | Francija |

Dialils | Francija |

(2-ditiociānmetiltio)benzotiazols | Itālija |

Fluordifēns | Itālija |

Furfurols | Luksemburga |

Izokarbamīds | Nīderlande |

Naftiletiķskābes hidrazīds | Austrija |

Norurons | Portugāle |

Pentahlorfenols | Somija |

4-t-pentilfenols | Zviedrija |

Propazīns | Apvienotā Karaliste |

Nātrija diacetonketogulonāts | Apvienotā Karaliste |

Nātrija dimetilditiokarbamāts | Apvienotā Karaliste |

2,4,5-T | Francija |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Direktīvas 8. panta 2. punktā paredzētās darba programmas trešajā posmā iekļaujamās aktīvās vielas

Visas aktīvās vielas (ieskaitot to atvasinājumus, piemēram, sāļus, esterus un amīnus), kuras ir tirgū līdz 1993. gada 25. jūlijam, izņemot šādas aktīvās vielas:

1) aktīvās vielas, kas uzskaitītas Regulas (EEK) Nr. 3600/92 pielikumā;

2) aktīvās vielas, kas uzskaitītas šīs regulas I pielikumā;

3) aktīvās vielas, kas ir mikroorganismi, ieskaitot vīrusus;

4) aktīvās vielas kuras saskaņā ar ES tiesību aktiem atļauts izmantot pārtikai vai lopbarībai;

5) aktīvās vielas augu ekstraktu veidā;

6) aktīvās vielas, kas ir dzīvnieku izcelsmes produkti vai iegūtas tos apstrādājot;

7) aktīvās vielas, kuras tiek vai tiks izmantotas tikai kā atraktanti vai repelanti (ieskaitot feromonus). Aktīvās vielas, kuras tiek vai tiks izmantotas tikai pievilināšanai un/vai atbaidīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2092/91 [1] par organisko lauksaimniecību;

8) aktīvās vielas, kuras tiek vai tiks izmantotas tikai kā rodenticīdi;

9) aktīvās vielas, kuras tiek vai tiks izmantotas tikai augkopības produkcijas vai tās pārstrādes produktu glabāšanai;

10) šādas ķīmiskās vielas:

alumīnija sulfātu,

kalcija hlorīdu,

CO2,

EDTA un tās sāļus,

etanolu,

ziedes (saites augļu kokiem),

augstākos spirtus,

dzelzs sulfātu,

kalcija fosfātu,

kalcija sulfātu,

slāpekli,

parafīneļļu,

naftas eļļas,

kālija permanganātu,

propionskābi,

sveķus un polimērus,

nātrija hlorīdu,

nātrija hidroksīdu,

sēru un sēra dioksīdu,

sērskābi,

vaskus.

[1] OV L 36, 10.2.1998., 16. lpp.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

Koordinējošā iestāde dalībvalstīs

AUSTRIJĀ

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Spargelfeldstraße 191

A-1226

Wien

BEĻĢIJĀ

Ministère des classes moyennes et de l’agriculture,

Service "Qualité des matières premières et analyses"

WTC 3, 8e étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B-1000

Bruxelles

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Dienst Kwaliteit van de grondstoffen en analyses

WTC 3, 8e verdieping

Simon Bolivarlaan 30

B-1000

Brussel

DĀNIJĀ

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401

Copenhagen K

VĀCIJĀ

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104

Braunschweig

GRIEĶIJĀ

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164

Athens

SPĀNIJĀ

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Ciudad de Barcelona, 118-120

E-28007

Madrid

SOMIJĀ

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FIN-00501

Helsinki

FRANCIJĀ

Ministère de l’agriculture

Service de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard

F-75732

Paris Cedex 15

ĪRIJĀ

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown

Castleknock

Dublin 15

Ireland

ITĀLIJĀ

Ministero della Sanità

Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria

Ufficio XIV

Piazza G. Marconi, 25

I-00144

Roma

LUKSEMBURGĀ

Administration des services techniques de l’agriculture

Service de la protection des végétaux

Boîte postale 1904

16, route d’Esch

L-1019

Luxembourg

NĪDERLANDĒ

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700

AE Wageningen

Nederland

PORTUGĀLĒ

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,Quinta do Marquês

P-2780-155

Oeiras

ZVIEDRIJĀ

Kemikalieinspektionen

Box 1384

S-171 27

Solna

APVIENOTAJĀ KARALISTĒ

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Mallard HouseKings Pool3 Peasholme Green,York

YO1 7PX

United Kingdom

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

1. DAĻA

Aktīvās vielas pieteikums saskaņā ar 4. pantu

+++++ TIFF +++++

2. DAĻA

Aktīvās vielas pieteikums saskaņā ar 10. pantu

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

1. DAĻA

4. pantā minēto pieteikumu pieņemamības kritēriji

Pieteikumu uzskatīs par pieņemamu tikai tad, ja būs ievēroti šādi nosacījumi:

1) tas iesniegts 4. panta 1. punktā minētajā termiņā;

2) to iesniedzis pieteicējs, kas ir Direktīvā noteiktās aktīvās vielas ražotājs saskaņā ar 2. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

3) tas iesniegts saskaņā ar IV pielikuma 1. daļā noteikto formu;

4) ir samaksāta 12. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētā maksa.

2. DAĻA

10. pantā minēto pieteikumu pieņemamības kritēriji

Pieteikumu uzskatīs par pieņemamu tikai tad, ja būs ievēroti šādi nosacījumi:

1) tas iesniegts 10. panta 2. punktā minētajā termiņā;

2) to iesniedzis pieteicējs, kas ir Direktīvā noteiktās aktīvās vielas ražotājs saskaņā ar 2. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

3) tas iesniegts saskaņā ar IV pielikuma 2. daļā noteikto formu;

4) no pilnīguma pārbaudes izriet, ka esošais dosjē ir pietiekami pilnīgs vai ir sastādīts tā pabeigšanas grafiks;

5) ir pietiekami pilnīgs kompetences robežu saraksts;

6) ir samaksāta 13. pantā minētā maksa.

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

Dalībvalstu organizācijas, kurās saņemamas turpmākas sīkākas ziņas par 12. pantā minēto maksu un kurām tā jānomaksā:

AUSTRIJĀ

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Spargelfeldstraße 191

A-1226

Wien

BEĻĢIJĀ

Fonds budgétaire des matières premières

Ministère des classes moyennes et de l’agriculture

Inspection générale des matières premières et produits transformés, WTC 3

Boulevard Simon Bolivar 30

B-1000

Bruxelles

Konta numurs 679-2005985-25 (Banque de la Poste)

Begrotingsfonds voor de grondstoffenMinisterie van Middenstand en LandbouwInspectie-generaal Grondstoffen en verwerkte producten, WTC 3Simon Bolivarlaan 30

B-1000

Brussel

Konta numurs 679-2005985-25 (Bank van De Post)

DĀNIJĀ

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401

Copenhagen K

VĀCIJĀ

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik

Messeweg 11-12

D-38104

Braunschweig

GRIEĶIJĀ

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR--10164

Athens

SPĀNIJĀ

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Ciudad de Barcelona, 118-120

ES-28007

Madrid

SOMIJĀ

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. Box 42

FIN-00501

Helsinki

Banka un konta numurs

Leonia Bank plc

PSP BFIHH

800015-18982

FRANCIJĀ

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard

F-75732

Paris Cedex 15

ĪRIJĀ

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown

Castleknock

Dublin 15

Ireland

ITĀLIJĀ

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

post current account n. 11281011

LUKSEMBURGĀ

Administration des services techniques de l’agriculture

Boîte postale 1904

L-1019

Luxembourg

NĪDERLANDĒ

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700

AE Wageningen

Nederland

PORTUGĀLĒ

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,Quinta do Marquês

P-2780-155

Oeiras

Konta numurs: 003505840003800793097

Banka: Caixa Geral de Depósitos

ZVIEDRIJĀ

Kemikalieinspektionen

Box 1384

S-171 27

Solna

Nacionālais žiro konts: 4465054-7

APVIENOTAJĀ KARALISTĒ

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Mallard HouseKings Pool3 Peasholme Green,York

YO1 7PX

United Kingdom

--------------------------------------------------

VII PIELIKUMS

10. pantā minētā pilnvarotā iestāde

Komisijas vārdā veikt 11. pantā minētos uzdevumus pilnvarota šāda iestāde: Biologische Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft (RENDER PROJECT), Messeweg 11-12 D-38104 Braunschweig (Interneta adrese: http://www.bba.de/english/render.htm; e-pasta adrese: render@bba.de). Maksu, kas minēta 13. pantā, jāpārskaita kontā Nr. 250 010 00, BLZ 250 000 00, Landeszentralbank Hannover (atsauce"BBA-RENDER", norādot pieteikuma atsauces numuru).

Šī iestāde:

1) Pārbaudīs 10. pantā minētos pieteikumus;

2) Pieteikumu iesniedzējiem darīs zināmu formu, kādā iesniedzams 10. panta 2. punktā minētais pieteikums;

3) Pārbaudīs pieteikumus un apspriedīsies ar ekspertiem no citām dalībvalstīm par V pielikuma 2. daļā minētajiem pieņemamības kritērijiem;

4) Sešu mēnešu laikā pēc 10. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā termiņa beigām iesniegs ziņojumu Komisijai par saņemto pieteikumu pieņemamību;

5) Nodos Komisijai saņemtos pieteikumus;

6) Iesniegs Komisijai sīku pārskatu;

7) Ja visiem pieteikuma iesniedzējiem noteiktās maksas kopējā summa pārsniegs visu pieteikumu pārbaudes un administratīvo darbību faktiskās izmaksas, visiem pieteicējiem līdzīgās daļās atmaksās starpību.

--------------------------------------------------