32000L0056Oficiālais Vēstnesis L 237 , 21/09/2000 Lpp. 0045 - 0057


Komisijas Direktīva 2000/56/EK

(2000. gada 14. septembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/26/EK [2], un jo īpaši tās 7.a panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Jāpieņem saskaņotu Kopienas kodu saraksts, kā aprakstīts Direktīvas 91/439/EEK I un I.a pielikumā.

(2) Saskaņotu Kopienas kodu sarakstu vajadzētu precizēt, ņemot vērā sasniegumus zinātnes un tehnikas jomā un papildu praktisko pieredzi, kas gūta attiecīgajos pielāgojumos.

(3) Jāpārskata minimālās prasības Direktīvas 91/439/EEK II pielikumā noteiktām vadītāja prasmes pārbaudēm, ņemot vērā sasniegumus zinātnes un tehnikas jomā.

(4) Minētais II pielikums ir jāpārskata, lai Kopienā turpinātu saskaņot vadītāja prasmes pārbaudes un tuvinātu pārbaudes prasības tam, ko prasa ikdienas satiksme. Lai veicinātu turpmāku saskaņošanu, būtu jāievieš praktiskās prasmes pārbaudes novērtējuma kritēriji.

(5) Ceļu satiksmes drošības uzlabošana ir II pielikuma pārskatīšanas tiešais mērķis. Tādēļ būtu jāpaaugstina teorētisko zināšanu pārbaudes un praktiskās braukšanas prasmes pārbaudes prasības.

(6) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst Vadītāju apliecību komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 91/439/EEK groza šādi.

1. Direktīvas I un I.a pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs direktīvas I pielikumā.

2. Direktīvas II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas II pielikuma tekstu.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2003. gada 30. septembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Loyola De Palacio

[1] OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp.

[2] OV L 150, 7.6.1997., 41. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Direktīvas I pielikuma 2. punktā attiecībā uz apliecības 4. lappusi un I.a pielikuma 2. punktā attiecībā uz apliecības 2. lappusi a) apakšpunkta 12. daļas pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

"— kodi no 01 līdz 99: saskaņoti Kopienas kodi

VADĪTĀJS (Medicīniski iemesli)

01. Redzes korekcija un/vai aizsardzība

01.01. Brilles

01.02. Kontaktlēcas

01.03. Aizsargstikls

01.04. Gaismu necaurlaidīgas lēcas

01.05. Acu aizsegs

01.06. Brilles vai kontaktlēcas

02. Dzirdes aparāti/sakaru līdzekļi

02.01. Dzirdes aparāts uz vienas auss

02.02. Dzirdes aparāti uz abām ausīm

03. Locekļu protēze/bioprotēze

03.01. Augšējo ekstremitāšu protēze/bioprotēze

03.02. Apakšējo ekstremitāšu protēze/bioprotēze

05. Ierobežojumi (obligāti jānorāda kodu apakšpozīcija, braukšanas ierobežojumi medicīnisko iemeslu dēļ)

05.01. Tikai braukšanai dienas laikā (piemēram: vienu stundu pēc saullēkta un vienu stundu pirms saulrieta)

05.02. Tikai braukšanai …km rādiusā ap īpašnieka dzīvesvietu vai tikai pilsētā/reģionā…

05.03. Braukšana bez pasažieriem

05.04. Braukšanas ātrums ierobežots līdz … km/h

05.05. Braukšana atļauta tikai kopā ar vadītāja apliecības turētāju

05.06. Bez piekabes

05.07. Nedrīkst braukt pa automaģistrālēm

05.08. Nedrīkst lietot alkoholiskus dzērienus

TRANSPORTLĪDZEKĻA PIELĀGOŠANA

10. Pārveidota transmisija

10.01. Manuāla transmisija

10.02. Automātiska transmisija

10.03. Elektroniski darbināma transmisija

10.04. Pielāgota pārnesumkārbas svira

10.05. Bez sekundārās pārnesumkārbas

15. Pārveidots sajūgs

15.01. Pielāgots sajūga pedālis

15.02. Manuāls sajūgs

15.03. Automātisks sajūgs

15.04. Izvirzīts uz priekšu/atlocīts/atdalīts sajūga pedālis

20. Pārveidotas bremžu sistēmas

20.01. Pielāgots bremžu pedālis

20.02. Palielināts bremžu pedālis

20.03. Bremžu pedālis, kas piemērots darbībai ar kreiso kāju

20.04. Bremžu pedālis ar pēdu

20.05. Noliekts bremžu pedālis

20.06. Manuālas (pielāgotas) darba bremzes

20.07. Pastiprinātu darba bremžu maksimāla izmantošana

20.08. Ar darba bremzēm apvienotu avārijas bremžu maksimāla izmantošana

20.09. Pielāgotas stāvbremzes

20.10. Elektriski darbināmas stāvbremzes

20.11. (Pielāgotas) ar kāju darbināmas stāvbremzes

20.12. Izvirzīts uz priekšu/atlocīts/atdalīts bremžu pedālis

20.13. Ar celi darbināmas bremzes

20.14. Elektriski darbināmas darba bremzes

25. Pārveidotas akseleratora sistēmas

25.01. Pielāgots akseleratora pedālis

25.02. Akseleratora pedālis ar pēdu

25.03. Noliekts akseleratora pedālis

25.04. Manuāls akselerators

25.05. Akselerators pie ceļgala

25.06. Servopiedziņas akselerators (elektronisks, pneimatisks utt.)

25.07. Akseleratora pedālis pa kreisi no bremžu pedāļa

25.08. Akseleratora pedālis kreisajā pusē

25.09. Izvirzīts uz priekšu/atlocīts/atdalīts akseleratora pedālis

30. Pārveidotas apvienotas bremzēšanas un akseleratora sistēmas

30.01. Paralēli pedāļi

30.02. Pedāļi vienā (vai gandrīz vienā) līmenī

30.03. Bīdāms akselerators un bremzes

30.04. Bīdāms un ar ortozi aprīkots akselerators un bremzes

30.05. Atlocīti/atdalīti akseleratora un bremžu pedāļi

30.06. Paaugstināta grīda

30.07. Bremžu pedāļa izvirzījums uz malu

30.08. Izvirzījums protēzei uz sāniem no bremžu pedāļa

30.09. Akseleratora un bremžu pedāļi izvirzīti uz priekšu

30.10. Pēdas/kājas atbalsts

30.11. Elektriski darbināms akselerators un bremzes

35. Pārveidots vadības ierīču izkārtojums

(Automobīļa lukturu slēdži, priekšējā stikla tīrītājs/mazgātājs, signāltaure, pagrieziena rādītāji utt.)

35.01. Vadības ierīces, kas darbināmas negatīvi neietekmējot stūrēšanu un vadīšanu

35.02. Vadības ierīces, kas darbināmas, neatlaižot stūres ratu un piederumus (kloķi, dakšiņas utt.)

35.03. Vadības ierīces, kas darbināmas ar kreiso roku, neatlaižot stūres ratu un piederumus (kloķi, dakšiņas utt.)

35.04. Vadības ierīces, kas darbināmas ar labo roku, neatlaižot stūres ratu un piederumus (kloķi, dakšiņas utt.)

35.05. Vadības ierīces, kas darbināmas ar labo roku, neatlaižot stūres ratu un piederumus (kloķi, dakšiņas utt.) un apvienoto akseleratora un bremžu mehānismu

40. Pārveidota stūrēšana

40.01. Stūres standarta palīgierīces

40.02. Stūres iekārta ar pastiprinātāju

40.03. Stūres iekārta ar dublēšanas sistēmu

40.04. Pagarināts stūres statnis

40.05. Pielāgots stūres rats (lielāka un/vai biezāka stūres rata daļa, samazināts stūres rata diametrs utt.)

40.06. Noliekts stūres rats

40.07. Vertikāls stūres rats

40.08. Horizontāls stūres rats

40.09. Ar kāju darbināma vadīšana

40.10. Alternatīvi pielāgota stūrēšana (vadības sviras utt.)

40.11. Pogas uz stūres rata

40.12. Ar roku ortozi aprīkots stūres rats

40.13. Ar ortozes tenodēzi

42. Pārveidots atpakaļskata spogulis(-ļi)

42.01. Ārējais kreisās vai labās puses atpakaļskata spogulis

42.02. Ārējais atpakaļskata spogulis, kas piestiprināts pie spārna

42.03. Iekšējais atpakaļskata spogulis, kas ļauj papildus redzēt satiksmes plūsmu

42.04. Iekšējais panorāmas atpakaļskata spogulis

42.05. Nepārskatāmo vietu atpakaļskata spogulis

42.06. Elektriski darbināms(-i) ārējais(-ie) atpakaļskata spogulis(-ļi)

43. Pārveidots vadītāja sēdeklis

43.01. Vadītāja sēdeklis augstumā ar labu pārskatāmību un normālā attālumā no stūres rata un pedāļiem

43.02. Vadītāja sēdeklis, kas pielāgots ķermeņa formai

43.03. Vadītāja sēdeklis ar sānu balstu stabilai sēdēšanai

43.04. Vadītāja sēdeklis ar roku balstu

43.05. Bīdāma vadītāja sēdekļa pagarinājums

43.06. Drošības jostu pielāgojums

43.07. Četrpunktu drošības josta

44. Pārveidoti motocikli (obligāti jānorāda kodu apakšpozīcijas)

44.01. Vienoti darbināmas bremzes

44.02. (Pielāgotas) ar roku darbināmas bremzes (priekšējā riteņa)

44.03. (Pielāgotas) ar kāju darbināmas bremzes (pakaļējā riteņa)

44.04. (Pielāgots) akseleratora rokturis

44.05. (Pielāgoti) manuāla transmisija un manuāls sajūgs

44.06. (Pielāgots(-i)) atpakaļskata spogulis(-ļi)

44.07. (Pielāgotas) vadības ierīces (pagrieziena rādītāji, bremžu signāllukturi,…)

44.08. Vadītāja sēdekļa augstums ļauj vadītājam, atrodoties sēdus stāvoklī, nolikt abas kājas uz ceļa vienlaicīgi

45. Motocikls tikai ar blakusvāģi

50. Tikai konkrētam transportlīdzeklim/šasijas numurs (transportlīdzekļa agregāta numurs, TAN)

51. Tikai konkrētam transportlīdzeklim/numura plāksne (transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, TRN)

ADMINISTRATĪVI JAUTĀJUMI

70. Apliecības Nr … izsniegta … maiņa (ES/ANO atšķirības zīme trešai valstij; piemēram, 70.0123456789.NL)

71. Apliecības Nr … dublikāts (ES/ANO atšķirības zīme trešai valstij; piemēram, 71.987654321.HR)

72. Noteikts A kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimālais motora darba tilpums ir 125 cm3 un kuru jauda nepārsniedz 11 KW (A1)

73. Tikai B kategorijas transportlīdzekļiem — tricikliem vai kvadricikliem ar motoru (B1)

74. Tikai C kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimāli atļautā masa nepārsniedz 7500 kg (C1)

75. Tikai D kategorijas transportlīdzekļiem ar ne vairāk kā 16 sēdekļiem, neskaitot vadītāja sēdekli (D1)

76. Tikai C kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimāli atļautā masa nepārsniedz 7500 kg (C1) un kuriem pievienota piekabe ar maksimāli atļauto masu lielāku par 750 kg, ja šo savienoto transportlīdzekļu maksimāli atļautā masa nepārsniedz 12000 kg, un piekabes maksimāli atļautā masa nepārsniedz velkošā transportlīdzekļa pašmasu (C1 + E)

77. Tikai D kategorijas transportlīdzekļiem ar ne vairāk kā 16 sēdekļiem, neskaitot vadītāja sēdekli (D1), kuriem pievienota piekabe ar maksimāli atļauto masu lielāku par 750 kg, ja savienoto transportlīdzekļu maksimāli atļautā masa nepārsniedz 12000 kg, un piekabes maksimāli atļautā masa nepārsniedz velkošā transportlīdzekļa pašmasu, kā arī piekabē nepārvadā pasažierus (D1 + E)

78. Tikai transportlīdzekļiem ar automātisko transmisiju

(Direktīvas 91/439/EEK II pielikuma 8.1.1. iedaļas §2)

79. (…) Tikai transportlīdzekļiem, kas atbilst iekavās norādītajām specifikācijām, sakarā ar direktīvas 10. panta 1. punkta piemērošanu

90.01: pa kreisi

90.02: pa labi

90.03: kreisā puse

90.04: labā puse

90.05: rokas

90.06: kājas

90.07: lietojams"

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

"

II PIELIKUMS

I. I VADĪTĀJU PRASMES PĀRBAUŽU MINIMĀLĀS PRASĪBAS

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka vadītāja apliecību pretendentiem būtu zināšanas un prasme, un viņu izturēšanās būtu atbilstīga tai, kāda nepieciešama, lai vadītu mehānisko transportlīdzekli. Šajā sakarā ieviestajām pārbaudēm jāsastāv no:

- teorētisko zināšanu pārbaudes, un sekojošas

- praktiskās braukšanas prasmes un izturēšanās pārbaudes.

Veicamo pārbaužu nosacījumi ir izklāstīti turpmāk.

A. TEORĒTISKO ZINĀŠANU PĀRBAUDE

1. Veids

Veids jāizvēlas tā, tai varētu pārliecināties, ka pretendentam ir vajadzīgās zināšanas par jautājumiem, kas uzskaitīti 2. līdz 4. punktā.

Pretendentu uz vadītāja apliecību kādā kategorijā, kurš ir nokārtojis teorētisko zināšanu pārbaudi, lai iegūtu vadītāja apliecību citā kategorijā, var atbrīvot no 2. līdz 4. punkta kopējiem noteikumiem.

2. Teorētisko zināšanu pārbaudes saturs attiecībā uz visām transportlīdzekļu kategorijām

2.1. Jautājumi jāuzdod par katru no turpmāk uzskaitītajiem punktiem, jautājumu saturu un veidu atstājot katras dalībvalsts ziņā.

2.1.1. Ceļu satiksmes noteikumi:

- jo īpaši attiecībā uz ceļa zīmēm, apzīmējumiem un signāliem, ceļa tiesībām un ātruma ierobežojumiem.

2.1.2. Vadītājs:

- modrības un attieksmes pret pārējiem satiksmes dalībniekiem nozīme,

- uztvere, saprātīgums un lēmumu pieņemšana, sevišķi reakcijas laiks, kā arī braukšanas stila izmaiņas alkohola, narkotiku un medikamentu ietekmē, garastāvoklis un nogurums.

2.1.3. Ceļš:

- svarīgākie principi attiecībā uz droša atstatuma ievērošanu starp transportlīdzekļiem, bremzēšanas ceļu un saķeri ar ceļu dažādos laika un ceļa apstākļos,

- braukšanas riska faktori dažādos ceļa apstākļos, jo īpaši to izmaiņas atkarībā no laika apstākļiem un diennakts laika,

- dažādu tipu ceļu pazīmes un attiecīgās ar tiesību aktiem noteiktās prasības.

2.1.4. Pārējie satiksmes dalībnieki:

- īpaši riska faktori, kas attiecas uz pārējo satiksmes dalībnieku pieredzes trūkumu un visneaizsargātākajām dalībnieku kategorijām, piemēram, bērni, gājēji, velosipēdisti un cilvēki ar kustību traucējumiem,

- riski, kas saistīti ar dažādu veidu transportlīdzekļu kustību un vadīšanu, kā arī atšķirīgiem to vadītāju skata leņķiem.

2.1.5. Vispārīgi noteikumi un citi jautājumi:

- noteikumi par transportlīdzekļu lietošanai nepieciešamajiem administratīvajiem dokumentiem,

- vispārīgi noteikumi, kas norāda to, kā vadītājam jārīkojas pēc satiksmes negadījuma (brīdināšanas ierīču novietošana un trauksmes celšana) un pasākumi, kurus viņš var veikt, lai vajadzības gadījumā palīdzētu ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem,

- drošības faktori, kas attiecas uz transportlīdzekli, kravu un pārvadātām personām.

2.1.6. Piesardzības pasākumi izkāpjot no transportlīdzekļa.

2.1.7. Mehāniskie aspekti ceļu satiksmes drošībai; pretendentiem jāspēj noteikt izplatītākos bojājumus, jo īpaši stūres, balstiekārtas un bremžu sistēmu, riepu, automobīļa lukturu un pagrieziena rādītāju, atstarotāju, atpakaļskata spoguļu, priekšējā stikla un stikla tīrītāju, izplūdes sistēmas, drošības jostu un skaņas signālierīču.

2.1.8. Transportlīdzekļa drošības aprīkojums un jo īpaši drošības jostu, galvas turētāju un bērnu drošības aprīkojuma lietošana.

2.1.9. Noteikumi par transportlīdzekļa lietošanu attiecībā uz vidi (atbilstīga skaņas signālierīču izmantošana, mērens degvielas patēriņš, piesārņojumu izplūdes ierobežošana utt.).

3. Īpaši noteikumi attiecībā uz A un A1 kategoriju

3.1. Obligāta vispārīgo zināšanu pārbaude par:

3.1.1. tāda aizsargājoša ietērpa izmantošanu, kā cimdi, zābaki, apģērbs un aizsargķivere;

3.1.2. pārējo satiksmes dalībnieku spēju ieraudzīt motobraucēju;

3.1.3. riska faktoriem, kas saistīti ar dažādiem ceļa apstākļiem, kā izklāstīts iepriekš, papildus pievēršot uzmanību tādām slidenām brauktuves daļām kā noteku pārsegumiem, ceļa apzīmējumiem, piemēram, līnijas un bultas, tramvaja sliedēm;

3.1.4. mehāniskiem aspektiem ceļu satiksmes drošībai, kā izklāstīts iepriekš, papildus pievēršot uzmanību avārijas gaismas signalizācijas slēdzim, eļļas līmenim un ķēdei.

4. Īpaši noteikumi attiecībā uz C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 un D1 + E kategoriju

4.1. Obligāta vispārīgo zināšanu pārbaude par:

4.1.1. noteikumiem par braukšanas un atpūtas laikposmiem, kā noteikts Padomes Regulā (EEK) Nr. 3820/85 [1]; reģistrācijas kontrolierīču lietošanu, kā noteikts Padomes Regulā (EEK) Nr. 3821/85 [2];

4.1.2. noteikumiem par attiecīgo pārvadājumu veidu: preču vai pasažieru;

4.1.3. transportlīdzekļa un pārvadājuma dokumentiem, kas vajadzīgi iekšzemes un starptautiskiem kravu un pasažieru pārvadājumiem;

4.1.4. rīcību satiksmes negadījumā; zināšanas par pasākumiem, kas veicami pēc avārijas vai līdzīga notikuma, ieskaitot ārkārtas rīcību, piemēram, pasažieru evakuāciju un pamatzināšanas par pirmo palīdzību;

4.1.5. piesardzības pasākumiem, kas veicami, noņemot un apmainot riteņus;

4.1.6. noteikumiem par transportlīdzekļa svaru un gabarītiem; noteikumi par ātruma ierobežotājiem;

4.1.7. savu transportlīdzekļu parametru radīto pārskatāmības ierobežojumu;

4.1.8. ceļa kartes lasīšanu, maršruta plānošanu, ieskaitot elektroniskas navigācijas sistēmas (nav obligāti);

4.1.9. drošības faktoriem, kas attiecas uz transportlīdzekļa kravu: kravas uzraudzīšanu (sakraušanu un nostiprināšanu), grūtībām ar dažāda veida kravu (piem., šķidrumi, pakarināta krava,…), kravu iekraušanu un izkraušanu un kraušanas iekārtas lietošanu (tikai C, C + E, C1, C1 + E kategorija);

4.1.10. vadītāja atbildību attiecībā uz pasažieru pārvadāšanu; pasažieru ērtībām un drošību; bērnu pārvadāšanu; vajadzīgajām pārbaudēm pirms braukšanas uzsākšanas; teorētisko zināšanu pārbaudē vajadzētu iekļaut visu veidu autobusus (piepilsētas un tālsatiksmes autobusus, īpašu gabarītu autobusus,…) (tikai D, D + E, D1, D1 + E kategorija).

4.2. Obligāta vispārīgo zināšanu pārbaude C, C + E, D un D + E kategorijai par šādiem papildu noteikumiem attiecībā uz:

4.2.1. iekšdedzes motora, šķidrumu (piem., dzinēja eļļa, dzesēšanas šķidrums, mazgāšanas šķidrums), degvielas sistēmas, elektriskās sistēmas, aizdedzes sistēmas, transmisijas sistēmas (sajūgs, pārnesumkārba utt.) uzbūves un darbības principiem;

4.2.2. eļļošanu un aizsargāšanu ar antifrīzu;

4.2.3. riepu uzbūves principiem, montāžu, pareizu izmantošanu un kopšanu;

4.2.4. bremžu aprīkojuma un apgriezienu regulatora tipiem, darbības principiem, galvenajām sastāvdaļām, pievienošanu, izmantošanu un ikdienas tehnisko apkopi un ABS bremžu izmantošanu;

4.2.5. sakabes sistēmu tipiem, darbības principiem, galvenajām sastāvdaļām, pievienošanu, izmantošanu un ikdienas tehnisko apkopi (tikai C + E un D + E kategorija);

4.2.6. bojājumu cēloņu atrašanas metodēm;

4.2.7. transportlīdzekļu profilaktisku tehnisko apkopi un nepieciešamajiem kārtējiem remontiem;

4.2.8. vadītāja atbildību par kravu saņemšanu, pārvešanu un piegādi saskaņā ar vienošanos (tikai C un C + E kategorija).

B. PRAKTISKĀS BRAUKŠANAS PRASMES UN IZTURĒŠANĀS PĀRBAUDE

5. Transportlīdzeklis un tā aprīkojums

5.1. Lai vadītu transportlīdzekli ar manuālu transmisiju, praktiskās braukšanas prasmes un izturēšanās pārbaudi veic ar transportlīdzekli, kam ir manuāla transmisija.

Ja pretendents praktiskās braukšanas prasmes un izturēšanās pārbaudi veic ar transportlīdzekli, kam ir automātiska transmisija, to norāda pēc šīs pārbaudes izdotajā apliecībā. Apliecības, kurās ir šāda norāde, izmanto, lai vadītu tikai transportlīdzekļus ar automātisko transmisiju.

"Transportlīdzeklis ar automātisko transmisiju" ir transportlīdzeklis, kam pārnesumu starp dzinēju un riteņiem var mainīt, izmantojot tikai akseleratoru vai bremzes.

5.2. Transportlīdzekļi, ko izmanto praktiskās braukšanas prasmes un izturēšanās pārbaudē, obligāti atbilst turpmāk norādītajiem kritērijiem. Dalībvalstis var noteikt stingrākus kritērijus vai pievienot citus.

A kategorija:

- progresējoša pieeja (6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā ievilkuma pirmais teikums): motocikls bez blakusvāģa ar motora tilpumu virs 120 cm3, spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 100 km/h,

- tieša pieeja (6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā ievilkuma otrais teikums): motocikls bez blakusvāģa ar motoru, kura jauda vismaz 35 kW.

A1 apakškategorija:

motocikls bez blakusvāģa ar motora tilpumu vismaz 75 cm3.

B kategorija:

B kategorijas transportlīdzeklis ar četriem riteņiem, spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 100 km/h.

B + E kategorija:

pārbaudē izmantots B kategorijas transportlīdzeklis, kam pievienota piekabe ar maksimāli atļauto masu vismaz 1000 kg, kas neietilpst B kategorijā un spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 100 km/h; piekabes kravas nodalījumu veido slēgta kaste, kas ir vismaz tikpat plata un augsta kā mehāniskais transportlīdzeklis; slēgtā kaste var būt arī nedaudz šaurāka par mehānisko transportlīdzekli, ar noteikumu, ka skats uz aizmuguri ir iespējams, tikai izmantojot mehāniskā transportlīdzekļa ārējos atpakaļskata spoguļus; piekabes faktiskā kopējā masa ir vismaz 800 kilogramu.

B1 apakškategorija:

tricikls vai kvadricikls ar motoru, spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 60 km/h.

C kategorija:

C kategorijas transportlīdzeklis ar maksimāli atļauto masu vismaz 12000 kg, vismaz astoņus metrus garš, vismaz 2,40 metrus plats un spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 80 km/h; aprīkots ar ABS bremzēm, pārnesumkārbu, kam ir vismaz astoņi pārnesumi braukšanai uz priekšu, un Regulā (EEK) Nr. 3821/85 noteikto reģistrācijas kontrolierīci; kravas nodalījumu veido slēgta kaste, kas ir vismaz tikpat plata un augsta kā kabīne; transportlīdzekļa faktiskā kopējā masa ir vismaz 10000 kilogramu.

C + E kategorija:

vai nu posmains transportlīdzeklis, vai C kategorijas pārbaudē izmantots transportlīdzeklis, kam pievienota vismaz 7,5 metrus gara piekabe; gan posmainam transportlīdzeklim, gan transportlīdzeklim, kam pievienota piekabe, maksimāli atļautā masa ir vismaz 20000 kg, garums vismaz 14 metri un platums vismaz 2,40 metri, tas ir spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 80 km/h, aprīkots ar ABS bremzēm, pārnesumkārbu, kurai ir vismaz astoņi pārnesumi braukšanai uz priekšu, un Regulā (EEK) Nr. 3821/85 noteikto reģistrācijas kontrolierīci; kravas nodalījumu veido slēgta kaste, kas ir vismaz tikpat plata un augsta kā kabīne; abiem transportlīdzekļiem faktiskā kopējā masa ir vismaz 15000 kilogramu.

C1 apakškategorija:

C1 apakškategorijas transportlīdzeklis ar maksimāli atļauto masu vismaz 4000 kg, vismaz piecus metrus garš un spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 80 km/h; aprīkots ar ABS bremzēm un Regulā (EEK) Nr. 3821/85 noteikto reģistrācijas kontrolierīci; kravas nodalījumu veido slēgta kaste, kas ir vismaz tikpat plata un augsta kā kabīne.

C1 + E apakškategorija:

C1 apakškategorijas transportlīdzeklis, kam pievienota piekabe ar maksimāli atļauto masu vismaz 1250 kg; šis savienojums ir vismaz astoņus metrus garš un spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 80 km/h; piekabes kravas nodalījumu veido slēgta kaste, kas ir vismaz tikpat plata un augsta kā kabīne; slēgtā kaste var būt arī nedaudz šaurāka par kabīni, ar noteikumu, ka skats uz aizmuguri ir iespējams, tikai izmantojot mehāniskā transportlīdzekļa ārējos atpakaļskata spoguļus; piekabes faktiskā kopējā masa ir vismaz 800 kilogramu.

D kategorija:

D kategorijas transportlīdzeklis ir vismaz 10 metrus garš, vismaz 2,40 metrus plats un spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 80 km/h; aprīkots ar ABS bremzēm un Regulā (EEK) Nr. 3821/85 noteikto reģistrācijas kontrolierīci.

D + E kategorija:

pārbaudē izmantots D kategorijas transportlīdzeklis, kam pievienota piekabe ar maksimāli atļauto masu vismaz 1250 kg, vismaz 2,40 metrus plats un spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 80 km/h; piekabes kravas nodalījumu veido slēgta kaste, kas ir vismaz divus metrus plata un divus metrus augsta; piekabes faktiskā kopējā masa ir vismaz 800 kilogramu.

D1 apakškategorija:

D1 apakškategorijas transportlīdzeklis ar maksimāli atļauto masu vismaz 4000 kg, vismaz piecus metrus garš un spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 80 km/h; aprīkots ar ABS bremzēm un Regulā (EEK) Nr. 3821/85 noteikto reģistrācijas kontrolierīci.

D1 + E apakškategorija:

pārbaudē izmantots D1 apakškategorijas transportlīdzeklis, kam pievienota piekabe ar maksimāli atļauto masu vismaz 1250 kg, un spējīgs sasniegt ātrumu vismaz 80 km/h; piekabes kravas nodalījumu veido slēgta kaste, kas ir vismaz divus metrus plata un divus metrus augsta; piekabes faktiskā kopējā masa ir vismaz 800 kilogramu.

B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 un D1 + E kategorijas pārbaudē izmantotos transportlīdzekļus, kuri neatbilst iepriekšminētiem obligātajiem kritērijiem, bet kuri tika izmantoti pirms šīs Komisijas direktīvas stāšanās spēkā, var turpināt izmantot uz laiku, kas nepārsniedz 10 gadus pēc minētās dienas. Prasības attiecībā uz kravu, kas jāved šajos transportlīdzekļos, dalībvalstis var ieviest desmit gados pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

6. Praktiskās braukšanas prasme un izturēšanās, kas jāpārbauda A un A1 kategorijai

6.1. Transportlīdzekļa sagatavošana un tehniska pārbaude ceļu satiksmes drošībai

Pretendentiem jāpierāda, ka viņi spēj sagatavoties drošai braukšanai, apmierinot šādas prasības:

6.1.1. Sakārtot tādu aizsargājošu ietērpu, kā cimdi, zābaki, apģērbs un aizsargķivere;

6.1.2. Izlases veidā pārbaudīt riepu, bremžu, stūres, avārijas gaismas signalizācijas slēdža (ja tādu izmanto), ķēdes, eļļas līmeņa, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju un skaņas signālierīču stāvokli.

6.2. Īpaši manevri, kuru veikšana jāpārbauda ceļu satiksmes drošībai

6.2.1. Motocikla nolikšana uz kājiņas un nolaišana no tās, un tā pārvietošana ar izslēgtu motoru, ejot blakus transportlīdzeklim;

6.2.2. Motocikla novietošana stāvvietā uz kājiņas;

6.2.3. Vismaz divi manevri, kas jāizpilda ar nelielu ātrumu, ieskaitot slalomu; tas ļautu novērtēt spējas rīkoties ar sajūgu reizē ar bremzēm, līdzsvaru, skatīšanās virzienu un pozīciju uz motocikla, kā arī kāju novietojumu uz kāju balstiem;

6.2.4. Vismaz divi manevri, kas jāizpilda ar lielāku ātrumu, viens manevrs ar otro vai trešo pārnesumu vismaz 30 km/h un viens manevrs, izvairoties no šķēršļiem ar minimālo ātrumu 50 km/h; tas ļautu novērtēt pozīciju uz motocikla, skatīšanās virzienu, līdzsvaru, stūrēšanas tehniku un pārnesumu pārslēgšanas tehniku;

6.2.5. Bremzēšana: izpilda vismaz divus bremzēšanas uzdevumus, ieskaitot bremzēšanu avārijas situācijā, braucot ar minimālo ātrumu 50 km/h; tas ļautu novērtēt spējas rīkoties ar priekšējām un pakaļējām bremzēm, skatīšanās virzienu un pozīciju uz motocikla.

Īpašie manevri, kas minēti 6.2.3. līdz 6.2.5. punkta, jāievieš vēlākais piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

6.3. Izturēšanās ceļu satiksmē

Pretendentiem jāizpilda visas turpmāk norādītās darbības parastās satiksmes situācijās pilnīgi droši un veicot visus piesardzības pasākumus:

6.3.1. Braukšanas uzsākšana: no stāvvietas, pēc apstāšanās uz ceļa; no piebraucamā ceļa;

6.3.2. Braukšana taisni; samainīšanās ar pretimbraucošiem transportlīdzekļiem, ieskaitot norobežotas vietas;

6.3.3. Braukšana līkumos;

6.3.4. Ceļu krustošana: tuvošanās krustojumiem un satekām un to šķērsošana;

6.3.5. Virziena maiņa: pagrieziens pa kreisi un pa labi; braukšanas joslu maiņa;

6.3.6. Uzbraukšana uz autostrādes vai nobraukšana no tās (ja tāda ir): izbraukšana no ieskrējiena joslas; iebraukšana bremzēšanas joslā;

6.3.7. Apdzīšana/apbraukšana: cita satiksmes dalībnieka apdzīšana (ja iespējams); braukšana gar šķēršļiem, piem., stāvošām automašīnām; tikt cita satiksmes dalībnieka apdzītam (vajadzības gadījumā);

6.3.8. Ceļa īpatnības (vajadzības gadījumā): apkārtceļi; dzelzceļa pārbrauktuves; tramvaja/autobusa pieturvietas; gājēju pārejas; braukšana augšup/lejup pa garām nokalnēm;

6.3.9. Vajadzīgo drošības pasākumu veikšana, nokāpjot no transportlīdzekļa.

7. Praktiskās braukšanas prasme un izturēšanās, kas jāpārbauda B, B1 un B + E kategorijai

7.1. Transportlīdzekļa sagatavošana un tehniska pārbaude ceļu satiksmes drošībai

Pretendentiem jāpierāda, ka viņi spēj sagatavoties braukt droši, apmierinot šādas prasības:

7.1.1. Sēdekļa noregulēšana, lai iegūtu pareizu sēdus stāvokli;

7.1.2. Atpakaļskata spoguļu, sēdekļa drošības jostu un galvas turētāju noregulēšana;

7.1.3. Pārbaude, ka durvis ir aizvērtas;

7.1.4. Izlases veidā pārbaudīt riepu, stūres, bremžu, šķidrumu (piem., dzinēja eļļas, dzesēšanas šķidruma, mazgāšanas šķidruma), automobīļa lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju un skaņas signālierīču stāvokli;

7.1.5. To drošības faktoru kontrole, kas attiecas uz transportlīdzekļa kravu: virsbūve, loksnes, kravas nodalījuma durvis, kabīnes slēdzene, iekraušanas veids, kravas nostiprināšana (tikai B + E kategorija);

7.1.6. Sakabes mehānisma un bremžu, kā arī elektrisko savienojumu pārbaude (tikai B + E kategorija).

7.2. B un B1 kategorija: īpaši manevri, kuru veikšana jāpārbauda ceļu satiksmes drošībai

Pārbaudei izvēlas no šādiem manevriem (vismaz divi manevri no tiem, kas norādīti četros punktos, ieskaitot vienu atpakaļgaitā):

7.2.1. Braukšana atpakaļgaitā taisni vai nogriešanās atpakaļgaitā pa labi vai pa kreisi ap stūri, neizbraucot no pareizās braukšanas joslas;

7.2.2. Transportlīdzekļa apgriešana braukšanai pretējā virzienā, izmantojot pārnesumus braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā;

7.2.3. Transportlīdzekļa novietošana stāvvietā un braukšanas uzsākšana no stāvvietas (paralēli, ieslīpi vai perpendikulāri, braucot uz priekšu vai atpakaļgaitā, līdzenumā, kalnup vai lejup);

7.2.4. Bremzēšana precīzi apstājoties; pēc izvēles — apstāšanās ārkārtas situācijā.

7.3. B + E kategorija: īpaši manevri, kuru veikšana jāpārbauda ceļu satiksmes drošībai

7.3.1. Piekabes savienošana ar mehānisko transportlīdzekli un atvienošana no tā vai atvienošana un atkārtota savienošana; manevros jāiekļauj velkošā transportlīdzekļa novietošana stāvvietā blakus piekabei (t.i., dažādās rindās);

7.3.2. Atpakaļgaita līkumā, kura trajektoriju atstāj dalībvalstu ziņā;

7.3.3. Droša novietošana stāvvietā iekraušanai/izkraušanai.

7.4. Izturēšanās ceļu satiksmē

Pretendentiem jāizpilda visas turpmāk norādītās darbības parastās satiksmes situācijās pilnīgi droši un veicot visus piesardzības pasākumus:

7.4.1. Braukšanas uzsākšana: no stāvvietas, pēc apstāšanās uz ceļa; no piebraucamā ceļa;

7.4.2. Braukšana taisni; samainīšanās ar pretimbraucošiem transportlīdzekļiem, ieskaitot norobežotas vietas;

7.4.3. Braukšana līkumos;

7.4.4. Ceļu krustošana: tuvošanās krustojumiem un satekām un to šķērsošana;

7.4.5. Virziena maiņa: pagrieziens pa kreisi un pa labi; braukšanas joslu maiņa;

7.4.6. Uzbraukšana uz autostrādes vai nobraukšana no tās (ja tāda ir): izbraukšana no ieskrējiena joslas; iebraukšana bremzēšanas joslā;

7.4.7. Apdzīšana/apbraukšana: cita satiksmes dalībnieka apdzīšana (ja iespējams); braukšana gar šķēršļiem, piem., stāvošām automašīnām; tikt cita satiksmes dalībnieka apdzītam (vajadzības gadījumā);

7.4.8. Ceļa īpatnības (vajadzības gadījumā): apkārtceļi; dzelzceļa pārbrauktuves; tramvaja/autobusa pieturvietas; gājēju pārejas; braukšana augšup/lejup pa garām nokalnēm;

7.4.9. Vajadzīgo drošības pasākumu veikšana, izkāpjot no transportlīdzekļa.

8. Praktiskās braukšanas prasme un izturēšanās, kas jāpārbauda C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 un D1 + E kategorijai

8.1. Transportlīdzekļa sagatavošana un tehniska pārbaude ceļu satiksmes drošībai

Pretendentiem jāpierāda, ka viņi spēj sagatavoties braukt droši, apmierinot šādas prasības:

8.1.1. Sēdekļa noregulēšana, lai iegūtu pareizu sēdus stāvokli;

8.1.2. Atpakaļskata spoguļu, sēdekļa drošības jostu un galvas turētāju noregulēšana;

8.1.3. Izlases veidā pārbaudīt riepu, stūres, bremžu, automobīļa lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju un skaņas signālierīču stāvokli;

8.1.4. Bremžu un stūres sistēmu pastiprinātāju pārbaude; riteņu, riteņu uzgriežņu, dubļusargu, priekšējā stikla, logu un stikla tīrītāju, šķidrumu (piem., dzinēja eļļa, dzesēšanas šķidrums, mazgāšanas šķidrums) stāvokļa pārbaude; instrumentu paneļa kontrole un izmantošana, ieskaitot Regulā (EEK) Nr. 3821/85 noteikto reģistrācijas kontrolierīci;

8.1.5. Gaisa spiediena, gaisa tvertņu un balstiekārtas pārbaude;

8.1.6. To drošības faktoru kontrole, kas attiecas uz transportlīdzekļa kravu: virsbūve, pārsegi, kravas nodalījuma durvis, iekraušanas mehānisms (ja tāds ir), kabīnes slēdzene, iekraušanas veids, kravas nostiprināšana (tikai C + E, C1 + E, D + E un D1 + E kategorija);

8.1.7. Sakabes mehānisma un bremžu, kā arī elektrisko savienojumu pārbaude (tikai C + E, C1 + E, D + E un D1 + E kategorija);

8.1.8. Spēja nodrošināt īpašus transportlīdzekļa drošības pasākumus; virsbūves, apkalpes durvju, avārijas izeju, pirmās palīdzības piederumu, ugunsdzēšamo aparātu un pārejā drošības aprīkojuma kontrole (tikai D, D + E, D1 un D1 + E kategorija);

8.1.9. Ceļa kartes lasīšana, maršruta plānošana, ieskaitot elektroniskas navigācijas sistēmas (nav obligāti).

8.2. Īpaši manevri, kuru veikšana jāpārbauda ceļu satiksmes drošībai

8.2.1. Piekabes savienošana ar mehānisko transportlīdzekli un atvienošana no tā vai atvienošana un atkārtota savienošana; manevros jāiekļauj velkošā transportlīdzekļa novietošana stāvvietā blakus piekabei (t.i., dažādās rindās) (tikai C + E, C1 + E, D + E un D1 + E kategorija);

8.2.2. Atpakaļgaita līkumā, kura trajektoriju atstāj dalībvalstu ziņā;

8.2.3. Droša novietošana stāvvietā iekraušanai/izkraušanai uz iekraušanas rampas/platformas vai līdzīgas iekārtas (tikai C, C + E, C1 un C1 + E kategorija);

8.2.4. Novietošana stāvvietā, ļaujot pasažieriem droši iekāpt autobusā vai izkāpt no tā (tikai D, D + E, D1 un D1 + E kategorija).

8.3. Izturēšanās ceļu satiksmē

Pretendentiem jāizpilda visas turpmāk norādītās darbības parastās satiksmes situācijās pilnīgi droši un veicot visus piesardzības pasākumus:

8.3.1. Braukšanas uzsākšana: no stāvvietas, pēc apstāšanās uz ceļa; no piebraucamā ceļa;

8.3.2. Braukšana taisni; samainīšanās ar pretimbraucošiem transportlīdzekļiem, ieskaitot norobežotas vietas;

8.3.3. Braukšana līkumos;

8.3.4. Ceļu krustošana: tuvošanās krustojumiem un satekām un to šķērsošana;

8.3.5. Virziena maiņa: pagrieziens pa kreisi un pa labi; braukšanas joslu maiņa;

8.3.6. Uzbraukšana uz autostrādes vai nobraukšana no tās (ja tāda ir): izbraukšana no ieskrējiena joslas; iebraukšana bremzēšanas joslā;

8.3.7. Apdzīšana/apbraukšana: cita satiksmes dalībnieka apdzīšana (ja iespējams); braukšana gar šķēršļiem, piem., stāvošām automašīnām; tikt cita satiksmes dalībnieka apdzītam (vajadzības gadījumā);

8.3.8. Ceļa īpatnības (vajadzības gadījumā): apkārtceļi; dzelzceļa pārbrauktuves; tramvaja/autobusa pieturvietas; gājēju pārejas; braukšana augšup/lejup pa garām nokalnēm;

8.3.9. Vajadzīgo drošības pasākumu veikšana, izkāpjot no transportlīdzekļa.

9. Praktiskās braukšanas prasmes un izturēšanās pārbaudes novērtēšana

9.1. Katrā iepriekšminētajā braukšanas situācijā novērtējumam jāatspoguļo tas, cik viegli pretendents kontrolē transportlīdzekli, un viņa parādītās spējas pilnīgi droši piedalīties ceļa satiksmē. Eksaminētājam pārbaudes laikā jājūtas droši. Braukšanas kļūdas vai bīstamu vadīšanu, kas tieši apdraud pārbaudes transportlīdzekli, tā pasažieru vai pārējo satiksmes dalībnieku drošību, soda ar pārbaudes neatzīšanu, neatkarīgi no tā, vai eksaminētājs vai klātesoša persona ir iejaukusies. Tomēr eksaminētājs var brīvi pieņemt lēmumu, vai prasmes un izturēšanās pārbaude ir jāpabeidz.

Braukšanas eksaminētāji jāapmāca, lai pareizi novērtētu pretendentu spēju braukt droši. Braukšanas eksaminētāju darbs jāpārrauga un jākontrolē dalībvalsts pilnvarotai iestādei, lai nodrošinātu pareizu un konsekventu kļūdu novērtējumu saskaņā ar šajā pielikumā noteiktajiem standartiem.

9.2. Savos novērtējumos braukšanas eksaminētāji pievērš īpašu uzmanību tam, vai pretendents braucot parāda sargājošu un draudzīgu izturēšanos. Tam būtu jāatspoguļo braukšanas stils kopumā un braukšanas eksaminētājam būtu jāņem vērā vispārējais priekšstats par pretendentu. Tajā iekļauj piemērotu un noteiktu (drošu) braukšanu, ņemot vērā ceļa un laika apstākļus, ņemot vērā pārējo satiksmi, ņemot vērā pārējo satiksmes dalībnieku (īpaši - neaizsargātāko) intereses un sagatavotību.

9.3. Braukšanas eksaminētājs novērtē, vai pretendents:

9.3.1. Pārvalda transportlīdzekli; ņem vērā: drošības jostu, atpakaļskata spoguļu, galvas turētāju pareizu izmantošanu; sēdus stāvokli; automobīļa lukturu un cita aprīkojuma pareizu izmantošanu; sajūga, pārnesumkārbas, akseleratora, bremžu sistēmu (ieskaitot trešo bremžu sistēmu, ja tāda ir), stūres pareizu izmantošanu; transportlīdzekļa pārvaldīšanu dažādos apstākļos, ar dažādiem ātrumiem; nosvērtību uz ceļa; transportlīdzekļa svaru, gabarītus un raksturojumu; kravas svaru un veidu (tikai B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D + E un D1 + E kategorija); pasažieru ērtības (tikai D, D + E, D1 un D1 + E kategorija) (bez liela paātrinājuma, mierīga braukšana un bez asas bremzēšanas);

9.3.2. Brauc ekonomiski un videi draudzīgi, ņemot vērā apgriezienu skaitu minūtē, pārnesumu pārslēgšanu, bremzēšanu un paātrinājumu (tikai B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 un D1 + E kategorija);

9.3.3. Ir vērīgs: vispārēja novērošana; pareiza spoguļu izmantošana; tālas, vidējas, tuvas redzes spēja;

9.3.4. Ievēro priekšrocību/ceļa došana prasības: priekšrocības krustojumos un satekās; ceļa došanu citos gadījumos (piem., mainot virzienu, mainot joslas, īpašu manevru laikā);

9.3.5. Ievēro transportlīdzekļu izkārtojumu uz ceļa: pareiza vieta uz ceļa, braukšanas joslā, uz apkārtceļiem, līkumos, atbilstoša transportlīdzekļa veidam un parametriem; sākotnēja izvietošanās;

9.3.6. Saglabā distanci: saglabā atbilstošu atstatumu uz priekšu un sāniem; saglabā atbilstošu distanci no pārējiem satiksmes dalībniekiem;

9.3.7. Ātrums: nepārsniedz maksimāli atļauto ātrumu; ātrumu pielāgo laika/kustības apstākļiem un vajadzības gadījumā līdz valstī noteiktajam ātruma ierobežojumam; braukšana ar tādu ātrumu, ka iespējams apstāties pārredzamā un brīvā ceļa posmā; ātruma pielāgošana tāda paša veida satiksmes dalībnieku kopējam ātrumam;

9.3.8. Luksofori, ceļazīmes un citi rādījumi: rīkojas atbilstīgi luksofora signāliem; pakļaujas satiksmes regulētāju norādījumiem; rīkojas atbilstoši ceļazīmēm (aizlieguma vai rīkojuma); rīkojas atbilstoši ceļa apzīmējumiem;

9.3.9. Signalizēšana: vajadzības gadījumā signalizē pieklājīgi un laikus; norāda virzienus pareizi; atbilstīgi rīkojas, atbildot uz visiem pārējo satiksmes dalībnieku signāliem;

9.3.10. Bremzēšana un apstāšanās: samazina ātrumu laikus, bremzē vai apstājas atkarībā no apstākļiem; spēja paredzēt; dažādu bremžu sistēmu izmantošana (tikai C, C + E, D un D + E kategorija); ātruma samazināšana, neizmantojot bremzes (tikai C, C + E, D un D + E kategorija).

10. Pārbaudes ilgums

Pārbaudes ilgumam un nobrauktajam attālumam jābūt pietiekamiem, lai novērtētu prasmi un izturēšanos, kā noteiks šā pielikuma B daļā. Nekādos apstākļos laiks, ko pavada braucot pa ceļu, nevar būt mazāks par 25 minūtēm A, A1, B, B1 un B + E kategorijai un mazāks par 45 minūtēm — pārējām kategorijām. Tajā neietilpst pretendenta pieņemšana, transportlīdzekļa sagatavošana, transportlīdzekļa tehniskā pārbaude ceļu satiksmes drošībai, īpašie manevri un paziņošana par praktiskās pārbaudes iznākumu.

11. Pārbaudes norises vieta

Pārbaudes daļu, lai novērtētu īpašos manevrus, veic uz īpaša pārbaudes laukuma. Kur vien iespējams, tā pārbaudes daļa, lai novērtētu izturēšanos ceļu satiksmē, būtu jāveic uz ceļiem ārpus apbūvētām vietām, ātrgaitas maģistrālēm un autostrādēm (vai līdzīgām), kā arī uz jebkurām pilsētas ielām (dzīvojamām zonām, 30 un 50 km/h rajonos, pilsētas ātrgaitas maģistrālēm), kas vadītājiem varētu radīt dažāda veida grūtības. Vēlams arī pārbaudi veikt vietās ar dažādu satiksmes blīvumu. Laiks, ko pavada, braucot pa ceļu, būtu optimāli jāizmanto, lai novērtētu pretendentu dažādās satiksmes vietās, ar īpašu uzsvaru uz pārmaiņām starp tām.

II. ZINĀŠANAS, PRAKTISKĀS BRAUKŠANAS PRASME UN IZTURĒŠANĀS, VADOT MEHĀNISKU TRANSPORTLĪDZEKLI

Visu mehānisko transportlīdzekļu vadītājiem jebkurā brīdī jābūt zināšanām, praktiskās braukšanas prasmei un jāizturas tā, kā iepriekš aprakstīts 1. līdz 9. punktā, lai spētu:

- apzināties satiksmē radušās briesmas un novērtēt to nopietnību,

- pietiekami pārvaldīt savu transportlīdzekli, lai neradītu bīstamas situācijas, un atbilstīgi reaģēt, ja šādas situācijas rodas,

- izpildīt ceļu satiksmes noteikumus un jo īpaši tos, kas paredzēti, lai novērstu ceļu satiksmes negadījumus un saglabātu satiksmes plūsmu,

- atrast visus savu transportlīdzekļu nozīmīgākos tehniskos bojājumus, jo īpaši tos, kas apdraud drošību, un attiecīgā veidā tos novērst,

- ņemt vērā visus faktorus, kas ietekmē braukšanu (piem., alkohols, nogurums, vāja redze utt.), lai pilnībā saglabātu spējas braukt droši,

- palīdzēt garantēt drošību visiem satiksmes dalībniekiem un jo īpaši apdraudētākajiem, pienācīgi respektējot pārējos.

Dalībvalstis var veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka vadītāji, kuri ir zaudējuši iepriekš 1. līdz 9. punktā aprakstītās zināšanas, prasmes un izturēšanās spējas, varētu tās atgūt un turpināt piemērot braukšanai ar mehānisko transportlīdzekli.

"

[1] OV L 370, 31.12.1985., 1. lpp.

[2] OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.

--------------------------------------------------