32000L0055Oficiālais Vēstnesis L 279 , 01/11/2000 Lpp. 0033 - 0039


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/55/EK

(2000. gada 18. septembris)

par luminiscentā apgaismojuma balastu energoefektivitātes prasībām

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

pieņemot lēmumu saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Ir svarīgi veicināt pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt iekšējā tirgus pareizu darbību, kas reizē veicina enerģijas taupīšanu, vides aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību.

(2) Luminiscentais apgaismojums rada ievērojamu daļu no elektroenerģijas patēriņa Kopienā un tātad no kopējā enerģijas patēriņa. Dažādiem Kopienas tirgū pieejamiem balasta modeļiem ir ļoti atšķirīgi enerģijas patēriņa līmeņi vienam un tam pašam spuldzes tipam, t. i., ievērojami atšķirīga energoefektivitāte.

(3) Šīs direktīvas mērķis ir samazināt luminiscentā apgaismojuma balastu enerģijas patēriņu, pakāpeniski pārejot no mazāk efektīviem balastiem uz efektīvākiem balastiem, kam var būt arī īpašības, kas nodrošina lielu energotaupības spēju.

(4) Dažas dalībvalstis pašlaik gatavojas pieņemt noteikumus par luminiscentā apgaismojuma balastu efektivitāti, kas var radīt šķēršļus šo ražojumu tirdzniecībai Kopienā.

(5) Priekšlikumos par to noteikumu tuvināšanu, kas izklāstīti dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktos, kuri attiecas uz veselības aizsardzību, drošību, vides aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību, ir lietderīgi paredzēt augstu aizsardzības līmeni. Šīs direktīvas mērķis ir ievērojami uzlabot balastu energoefektivitāti, nodrošinot augstu vides un patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

(6) Saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstītajiem subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, ņemot vērā paredzētās rīcības vērienu un ietekmi, minētos mērķus Kopiena var sasniegt labāk nekā dalībvalstis. Šī direktīva neparedz neko tādu, kas nebūtu samērīgs ar to, kas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī direktīva tiek pareizi īstenota un ka tā garantē godīgu konkurenci ražotājiem un aizsargā patērētāju tiesības, ir vajadzīga efektīva sistēma tās izpildes nodrošināšanai.

(8) Piemēro Padomes 1993. gada 22. jūlija Lēmumu 93/465/EEK, kas attiecas uz atbilstības novērtēšanas procedūru dažādo posmu moduļiem un uz noteikumiem par to, kā piestiprināt un izmantot CE atbilstības marķējumu, ko paredzēts izmantot tehniskās saskaņošanas direktīvās [4], izņēmums ir marķēšana un izņemšana no tirgus, attiecībā uz ko var atkāpties no minētā lēmuma, pamatojoties uz ražojuma tipu un konkrēto stāvokli tirgū.

(9) Starptautiskajā tirdzniecībā vienmēr, kad tas ir vajadzīgs, būtu jālieto starptautiskie standarti. Balastu elektroenerģijas patēriņu definē Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejas 1998. gada decembra Standarts EN 50294, kas pamatojas uz starptautiskajiem standartiem.

(10) Uz luminiscentā apgaismojuma balastiem, kas atbilst šīs direktīvas energoefektivitātes prasībām, ir jābūt "CE" marķējumam un ar to saistītai informācijai, lai ar to varētu brīvi rīkoties.

(11) Šī direktīva attiecas tikai uz luminiscentā apgaismojuma balastiem, kas saņem enerģiju no strāvas tīkla,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šo direktīvu piemēro elektroenerģijas tīklā izmantojamu luminiscentā apgaismojuma avotu balastiem, kas definēti 1998. gada decembra Eiropas Standarta EN 50294 3.4. punktā, turpmāk "balasti".

2. Šī direktīva neattiecas uz šāda tipa balastiem:

- spuldzēs iemontētie balasti,

- balasti, kas īpaši paredzēti mēbelēs iebūvējamiem gaismekļiem un kas veido nenomaināmu gaismekļa daļu un nav pārbaudāmi atsevišķi no gaismekļa (atbilstīgi Eiropas Standarta EN 60920 2.1.3. punktam) un

- balasti, kas jāeksportē no Kopienas kā atsevišķas sastāvdaļas vai iemontēti gaismekļos.

3. Balastus klasificē saskaņā ar I pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka pirmā posma laikā balastus var laist tirgū kā atsevišķas sastāvdaļas vai iemontētus gaismekļos tikai tādā gadījumā, ja attiecīgā balasta elektroenerģijas patēriņš ir mazāks par balastspuldzes ķēdes maksimālo ieejas jaudu, kas katrai balasta kategorijai definēta I, II un III pielikumā, vai vienāds ar minēto jaudu.

2. Balastu ražotājs, viņa Kopienā reģistrēts pilnvarots pārstāvis vai persona, kas atbildīga par balastu kā atsevišķu sastāvdaļu vai gaismekļos iemontētu balastu laišanu tirgū, atbild par to, lai katrs balasts, kas laists tirgū kā atsevišķa sastāvdaļa vai kā gaismekļos iemontēts balasts, atbilstu 1. punktā minētajām prasībām.

3. pants

1. Dalībvalstis nevar aizliegt, ierobežot vai kavēt savā teritorijā laist tirgū balastus kā atsevišķas sastāvdaļas vai gaismekļos iemontētus balastus, uz kuriem ir "CE" marķējums, kas apliecina to atbilstību šīs direktīvas noteikumiem.

2. Dalībvalstis uzskata, ka balasti kā atsevišķas sastāvdaļas vai gaismekļos iemontēti balasti, uz kuriem ir 5. pantā paredzētais "CE" marķējums, atbilst šīs direktīvas noteikumiem, ja vien dalībvalstu rīcībā nav pretēju pierādījumu.

4. pants

1. Neskarot 5. un 6. pantu, balastu kā atsevišķu sastāvdaļu vai gaismekļos iemontētu balastu atbilstības novērtēšanas procedūras un "CE" atbilstības marķējuma piestiprināšanas un izmantošanas noteikumi atbilst Padomes Lēmuma 93/465/EEK A modulim un kritērijiem, kas noteikti minētajā lēmumā un tā pielikuma vispārējās pamatnostādnēs.

2. Padomes Lēmuma 93/465/EEK A moduļa 2. punktā minētais laikposms attiecībā uz šo direktīvu ir trīs gadi.

3. a) Padomes Lēmuma 93/465/EEK A moduļa 3. punktā minētajā tehniskajā dokumentācijā ir ietverts:

i) ražotāja nosaukums un adrese;

ii) modeļa vispārīgs apraksts, kas ir pietiekams nepārprotamai identificēšanai;

iii) informācija, tostarp attiecīgie zīmējumi, par modeļa galvenajām konstrukcijas iezīmēm un jo īpaši par detaļām, kas ievērojami ietekmē tā elektroenerģijas patēriņu:

iv) lietošanas pamācība;

v) atbilstīgi c) apakšpunkta prasībām izdarītu elektroenerģijas patēriņa mērījumu rezultāti;

vi) sīki dati par šo mērījumu atbilstību, salīdzinot ar I pielikumā izklāstītajām enerģijas patēriņa prasībām;

b) citiem Kopienas tiesību aktiem noteikto tehnisko dokumentāciju var izmantot, ja tā atbilst minētajām prasībām;

c) balastu ražotāji atbild par katra balasta elektroenerģijas patēriņa noteikšanu saskaņā ar 1998. gada decembra Eiropas Standartā EN 50294 norādītajām procedūrām, kā arī par ierīces atbilstību 2. un 9. panta prasībām.

5. pants

Balastus laižot tirgū kā atsevišķas sastāvdaļas vai gaismekļos iemontētus balastus, uz tiem ir "CE" marķējums, kas sastāv no iniciāļiem "CE". Minēto "CE" marķējumu balastiem un to iepakojumam piestiprina redzami, salasāmi un neizdzēšami. Ja balastus laiž tirgū iemontētus gaismekļos, "CE" marķējumu piestiprina gaismekļiem un to iepakojumam.

6. pants

1. Ja kāda dalībvalsts konstatē, ka "CE" marķējums ir piestiprināts nepamatoti, ražotāja vai viņa Kopienā reģistrēta pilnvarotā pārstāvja pienākums ir panākt balastu atbilstību šai direktīvai un saskaņā ar dalībvalsts nosacījumiem izbeigt pārkāpumus. Ja Kopienā nav reģistrēts ne ražotājs, ne viņa pilnvarotā persona, šos pienākumus uzņemas persona, kas ir atbildīga par balastu kā atsevišķu sastāvdaļu vai gaismekļos iemontētu balastu laišanu tirgū.

2. Ja balasti neatbilst šai direktīvai, dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus saskaņā ar 7. pantu, lai aizliegtu attiecīgo balastu laišanu tirgū un pārdošanu.

7. pants

1. Ikvienam pasākumam, ko dalībvalstis veic saskaņā ar šo direktīvu un kas paredz aizliegt laist tirgū vai pārdot balastus kā atsevišķas sastāvdaļas vai gaismekļos iemontētus balastus, tās sniedz precīzu pamatojumu. Ražotājam, viņa Kopienā reģistrētam pilnvarotam pārstāvim vai par balastu laišanu tirgū atbildīgajai personai tūlīt paziņo par pasākumu un reizē informē par iespējām un termiņiem attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas attiecīgai personai pieejami saskaņā ar konkrētajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

2. Attiecīgā dalībvalsts par visiem šādiem pasākumiem tūlīt informē Komisiju, norādot sava lēmuma iemeslus. Komisija šo informāciju dara zināmu pārējām dalībvalstīm.

8. pants

1. Gada laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro šos tiesību aktus pēc tam, kad pagājuši 18 mēneši kopš šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. 18 mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dalībvalstīs ļauj laist tirgū balastus kā atsevišķas sastāvdaļas vai gaismekļos iemontētus balastus, kas atbilst tādiem pašiem nosacījumiem kā tie balasti, kuri izmantoti to teritorijā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā.

9. pants

1. Piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, t. i., otrā posma laikā, balastspuldžu ķēdes maksimālā ieejas jauda atbilst IV pielikumam, jo īpaši sakarā ar 2. pantu.

2. Līdz 2005. gada 31. decembrim Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei vērtējumu, vai iegūtie rezultāti atbilst gaidītajiem. Lai sasniegtu energoefektivitātes trešo posmu, Komisija, apspriedusies ar ieinteresētajām pusēm, vajadzības gadījumā iesniedz priekšlikumus par balastu energoefektivitātes turpmāku uzlabošanu. Balastspuldžu maksimālā ieejas jauda un tās spēkā stāšanās diena pamatojas uz līmeņiem, kas ir ekonomiski un tehniski pamatoti, ņemot vērā apstākļus konkrētajā laikā. Būtu jāapsver visi citi pasākumi, kas atzīti par piemērotiem, lai uzlabotu balastu energoefektivitāti un veicinātu energotaupīga apgaismojuma kontroles sistēmu izmantošanu.

10. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

11. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 18. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. Védrine

[1] OV C 274 E, 28.9.1999., 10. lpp.

[2] OV C 368, 20.12.1999., 11. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2000. gada 20. janvāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2000. gada 30. maija kopējā nostāja (OV C 208, 20.7.2000., 9. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2000. gada 5. jūlija lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 220, 30.8.1993., 23. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

BALASTU KATEGORIJAS

Lai aprēķinātu balastspuldžu ķēžu ieejas jaudu konkrētam balastam, attiecīgais balasts vispirms ir jāiedala noteiktā kategorijā atbilstīgi šādam sarakstam:

Kategorija | Apraksts |

1 | Balasts lineārā tipa spuldzei |

2 | Balasts 2 cauruļu kompaktai spuldzei |

3 | Balasts plakanai 4 cauruļu kompaktai spuldzei |

4 | Balasts 4 cauruļu kompaktai spuldzei |

5 | Balasts 6 cauruļu kompaktai spuldzei |

6 | Balasts kompaktai 2 D tipa spuldzei |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

BALASTSPULDŽU ĶĒDES MAKSIMĀLĀS IEEJAS JAUDAS APRĒĶINS KONKRĒTAM BALASTA TIPAM

Balastspuldzes ķēdes energoefektivitāti nosaka ķēdes maksimālā ieejas jauda. Tā ir spuldzes jaudas un balasta tipa funkcija; šā iemesla dēļ balastspuldzes ķēdes maksimālo ieejas jaudu konkrētam balastam definē kā maksimālo balastspuldzes ķēdes jaudu ar dažādiem līmeņiem katras spuldzes jaudai un balasta tipam.

Šajā pielikumā izmantotie termini atbilst 1998. gada decembra Eiropas Standartam EN 50294, ko noteikusi Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

PIRMAIS POSMS

Balastspuldzes ķēdes maksimālā ieejas jauda, izteikta vatos, ir definēta šādā tabulā:

Balasta kategorija | Spuldzes jauda | Balastspuldzes ķēdes maksimālā ieejas jauda |

50 Hz | Augstfrekvences |

1 | 15 W | 13,5 W | 25 W |

18 W | 16 W | 28 W |

30 W | 24 W | 40 W |

36 W | 32 W | 45 W |

38 W | 32 W | 47 W |

58 W | 50 W | 70 W |

70 W | 60 W | 83 W |

2 | 18 W | 16 W | 28 W |

24 W | 22 W | 34 W |

36 W | 32 W | 45 W |

3 | 18 W | 16 W | 28 W |

24 W | 22 W | 34 W |

36 W | 32 W | 45 W |

4 | 10 W | 9,5 W | 18 W |

13 W | 12,5 W | 21 W |

18 W | 16,5 W | 28 W |

26 W | 24 W | 36 W |

5 | 18 W | 16 W | 28 W |

26 W | 24 W | 36 W |

6 | 10 W | 9 W | 18 W |

16 W | 14 W | 25 W |

21 W | 19 W | 31 W |

28 W | 25 W | 38 W |

38 W | 34 W | 47 W |

Ja balasts ir paredzēts spuldzei, kuras jauda ir robežās starp diviem iepriekšējā tabulā norādītajiem lielumiem, tad balastspuldzes ķēdes maksimālo ieejas jaudu aprēķina lineārā interpolācijā starp divu spuldžu, kuru tabulā norādītās jaudas ir tuvākās, diviem maksimālās ieejas jaudas lielumiem.

Piemēram, ja balasts attiecas uz 1. kategorijas 48 W spuldzi ar 50 Hz, tad balastspuldzes ķēdes maksimālo ieejas jaudu aprēķina šādi:

47 +

*

/

= 58,5 W

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

OTRAIS POSMS

Balastspuldzes ķēdes maksimālā ieejas jauda, izteikta vatos, ir definēta šādā tabulā:

Balasta kategorija | Spuldzes jauda | Balastspuldzes ķēdes maksimālā ieejas jauda |

50 Hz | Augstfrekvences |

1 | 15 W | 13,5 W | 23 W |

18 W | 16 W | 26 W |

30 W | 24 W | 38 W |

36 W | 32 W | 43 W |

38 W | 32 W | 45 W |

58 W | 50 W | 67 W |

70 W | 60 W | 80 W |

2 | 18 W | 16 W | 26 W |

24 W | 22 W | 32 W |

36 W | 32 W | 43 W |

3 | 18 W | 16 W | 26 W |

24 W | 22 W | 32 W |

36 W | 32 W | 43 W |

4 | 10 W | 9,5 W | 16 W |

13 W | 12,5 W | 19 W |

18 W | 16,5 W | 26 W |

26 W | 24 W | 34 W |

5 | 18 W | 16 W | 26 W |

26 W | 24 W | 34 W |

6 | 10 W | 9 W | 16 W |

16 W | 14 W | 23 W |

21 W | 19 W | 29 W |

28 W | 25 W | 36 W |

38 W | 34 W | 45 W |

Ja balasts ir paredzēts spuldzei, kuras jauda ir robežās starp diviem iepriekšējā tabulā norādītajiem lielumiem, tad balastspuldzes ķēdes maksimālo ieejas jaudu aprēķina lineārā interpolācijā starp divu spuldžu, kuru tabulā norādītās jaudas ir tuvākās, diviem maksimālās ieejas jaudas lielumiem.

Piemēram, ja balasts attiecas uz 1. kategorijas 48 W spuldzi ar 50 Hz, tad balastspuldzes ķēdes maksimālo ieejas jaudu aprēķina šādi:

45 +

*

/

= 56 W

--------------------------------------------------